Inspektion af venterum i Grindsted den 14., september 2005 - Afsluttende brev

 

 

Brev sendt til politimesteren i Varde:


Vedrørende inspektion af venterummene på politistationen i Grindsted

Den 15. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. september 2005 af venterummene i Grindsted. I rapporten bad jeg om underretning om resultatet af en undersøgelse vedrørende etablering af siddemulighed i almindelig siddehøjde. Jeg tilkendegav endvidere at jeg afventede Justitsministeriets svar på mit spørgsmål om hvorvidt der bør være oplysning om at venterummene er tv-overvågede.

Jeg har i den anledning modtaget en udtalelse af 20. marts 2006 fra Politimesteren i Varde og udtalelser af 16. juni og 24. august 2006 med bilag fra Justitsministeriet.

For så vidt angår etablering af siddemulighed har politimesteren i udtalelsen af 20. marts 2006 oplyst at der hos en lokal snedker er indhentet tilbud og aftalt opsætning af faste bænke i begge venterum, samt at arbejdet forventedes afsluttet primo april 2006.

Jeg har noteret mig det oplyste.


For så vidt angår spørgsmålet om oplysning om tv-overvågning har Justitsministeriet indhentet udtalelser af 29. juni og 31. juli 2006 fra Rigspolitichefen. Rigspolitichefen har i førstnævnte udtalelse udtalt at han ikke mener at lovbekendtgørelse nr. 788 af 12. august 2005 om forbud tv-overvågning mv. stiller krav om skiltning eller lignende ved tv-overvågning af venterum. Som svar på en fornyet henvendelse fra Justitsministeriet om hvorvidt der uanset denne lov burde gives underretning til indsatte i venterum om tv-overvågning, har Rigspolitichefen i den sidstnævnte udtalelse anført at han ikke mener at den manglende underretning er betænkelig hverken i den konkrete sag eller generelt. Rigspolitichefen har i den forbindelse anført at der er tale om en ekstraordinær sikkerhedsforanstaltning som i sagens natur altid vil være synlig og åbenbar for den indsatte hvilket ikke mindst skal ses på baggrund af at venterum skal være indrettet med glatte vægge og lofter uden fremspring. Ud fra samme synspunkt foretages der heller ikke skiltning eller lignende i politiets detentioner hvor tv-overvågning er påkrævet.

Justitsministeriet har henholdt sig til det som Rigspolitichefen har anført. 

Jeg er enig i at det ikke følger af tv-overvågningsloven at der ved tv-overvågning af venterum skal gives oplysning herom, jf. lovens § 3a, stk. 2, hvorefter der ikke stilles krav om oplysning om tv-overvågning der forestås af bl.a. politiet. Der kan imidlertid rejses spørgsmål om hvorvidt der alligevel burde være oplysning herom. Som anført i min endelige rapport om inspektionen af venterummene i Grindsted, er der i nogle tilfælde en sådan oplysning ved overvågning af detentioner uanset at der ikke er pligt til oplysning om den tv-overvågning der finder sted i detentioner i medfør af detentionsbekendtgørelsens og detentionskundgørelsens bestemmelser herom. Denne overvågning er et led i det effektive tilsyn (mindst hver halve time) som der skal føres med berusede personer. Venterum er normalt ikke – og skal som anført i den endelige rapport heller ikke være – tv-overvågede, og for indsatte i venterum er der ikke samme krav om tilsyn mindst hver halve time. Dette var baggrunden for at jeg anmodede Justitsministeriet om en udtalelse om hvorvidt der (uanset at der ikke er pligt hertil efter tv-overvågningsloven) burde være oplysning om sådan overvågning når den – undtagelsesvis – finder sted.

Jeg har ingen bemærkninger til Rigspolitichefens og Justitsministeriets opfattelse hvorefter det ikke anses for betænkeligt at indsatte der anbringes i venterum der er udstyret med tv-overvågning, ikke udtrykkeligt oplyses om denne overvågning. Jeg har lagt vægt på at overvågningen som anført af Rigspolitichefen, er synlig, og at venterum er beregnet til meget kortvarige ophold.


Jeg betragter herefter sagen om min inspektion af venterummene på politistationen i Grindsted som afsluttet.

Justitsministeriet modtager et tilsvarende brev.

Med venlig hilsen                                                                            Lennart Frandsen
                                                                             Inspektionschef