Inspektion af Rådhuset i Esbjerg den 15. september 2005 - Opfølgning

 

 

Den 9. november 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 15. september 2005 af handicaptilgængeligheden på Esbjerg Rådhus. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser og om underretning mv. med hensyn til forskellige forhold.

Jeg modtog med brev af 6. marts 2006 kommunens udtalelser.

Jeg skal herefter meddele følgende:


Ad pkt. 4.1. Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering

Ved inspektionen konstaterede jeg at der ved indkørslen til torvet var placeret et parkering forbudt-skilt. Ifølge skiltningen måtte handlende med stadeplads dog parkere på torvet om onsdagen og lørdagen i tidsrummet 6.00 til 14.00. Af et skilt placeret nedenunder fremgik det at invalidevogne måtte parkere på torvet i den øvrige tid. Skiltningen betød således bl.a. at handicappede som havde ærinde på rådhuset om onsdagen indtil kl. 14.00 ikke havde mulighed for at parkere på torvet. Jeg forstod imidlertid på kommunens repræsentanter at det til trods for skiltningen altid var muligt at parkere på torvet foran rådhuset, og at der var en "kørevej" mellem de handlendes stadepladser så invalidebilerne kunne komme frem til rådhusets indgang.

Jeg henviste til at der ikke var andre handicapparkeringspladser i umiddelbar nærhed af hovedindgangen til rådhuset og bemærkede at der bør være adgang for handicappede til disse p-pladser i hele rådhusets åbningstid. Af hensyn til de borgere der måtte rette sig efter skiltningen – burde det fremgå af skiltningen at der er handicapparkeringspladser på torvet i hele rådhusets åbningstid. Jeg bad kommunen om at overveje en ændring af skiltningen idet jeg også henviste til det der var anført umiddelbart nedenfor i rapporten om mærkning af egentlige handicapparkeringspladser.

Esbjerg Kommune har i udtalelsen af 6. marts 2006 oplyst at skiltningen ved indkørslen til Torvepladsen ændres, så det tydeligt fremstår at parkering er tilladt med henvisning til handicapparkeringspladserne i Rolfsgade.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Jeg henviste til Bygningsreglement 1995, kapitel 2.6.2, stk. 3, der er sålydende:

"Ved udformningen af parkeringspladser skal et passende antal parkeringspladser udformes, så de kan anvendes af personer, hvis funktionsevne er nedsat."

Jeg bemærkede at det er ledelsens ansvar at det fornødne antal handicapparkeringspladser effektivt er til rådighed på relevante områder og til enhver tid. Dette indebærer antallet af pladser må afpasses med behovet, det effektivt skal sikres at de faktisk er til rådighed for handicappede, og pladserne har en placering på området som er hensigtsmæssig for brugerne.

Jeg henviste til at der ikke var afmærket handicapparkeringspladser på torvet. I princippet kunne der derfor holde mange invalidebiler. Jeg udtalte imidlertid at kommunen burde afmærke et antal pladser som passer til behovet, således at handicappede ikke er tvivl om hvor på pladsen de må parkere, og således at andre ikke benytter "pladserne" til at parkere cykler eller andet. Jeg henstillede således at kommunen opmærkede et antal parkeringspladser som passer til behovet. Jeg gjorde i den forbindelse opmærksom på at Dansk Center for Tilgængelighed anbefaler at handicapparkeringspladser placeres tættest muligt ved indgangen, ideelt i højst 30 meters gangafstand. Centret anbefaler endvidere (i overensstemmelse med DS 3038:2001, pkt. 4.1), at handicapparkeringspladser måler mindst 3,5 meter i bredden (og 5 meter i længden). Den normale bredde på en parkeringsplads er 2,5 meter. Gangsti og lignende kan efter centerets anbefalinger indgå som det ekstra areal, hvis dette er plant og i samme niveau som parkeringsarealet. Til kassevogne anbefales 4,5 meter i bredden og 8 meter i længden.

Esbjerg Kommune har oplyst at der ikke etableres afmærkning af egentlige handicapparkeringspladser på Torvepladsen. Derimod reserveres der et areal umiddelbart uden for hovedtrappen til handicapparkering.

Jeg går ud fra at der med det areal der reserveres til handicapparkering fuldt ud lever op til de ovennævnte krav til størrelsen af egentlige handicapparkeringspladser.

Jeg kan forstå at der ved indkørslen til Torvepladsen vil blive opsat skilt der henviser til handicapparkeringspladserne i Rolfsgade. Der kan vel være anledning til at der her også informeres om muligheden for at parkere på det reserverede areal. Jeg anmoder om kommunens bemærkninger hertil.


Ad pkt. 4.2. Indgangen til rådhuset

Jeg henviste til at hovedindgangen benyttes af blandt andre borgere som skal i kontakt med kommunen. Denne indgang der ligger ud til torvet og Torvegade består af en bred trappe med tre trin der leder fra torvet op til indgangspartiet. Disse trappetrin som er lavet af lyse fliser er ikke markeret med kontrastfarve.

Jeg henviste til at Dansk Center for Tilgængelighed anbefaler at trinforkanter på trapper markeres på hvert trin med kontrastfarve på en sådan måde at det kan ses både når man går op, og når man går ned.

Jeg bad kommunen om at oplyse om eventuelle planer for markering af trappens trin med kontrastfarve.

Esbjerg Kommune har oplyst at spørgsmålet om markering af trappens trin med kontrastfarve ved indgangen til Rådhuset medtages i projektet med indretningen af Atriumgården. Projektet forventes færdiggjort i slutningen af august 2006.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Den nødvendige trækkraft i døren ved indgangspartiet ud mod Torvepladsen blev med en almindelig fiskevægt målt til ca. 6,5 kg under inspektionen. Mellem rampen og dørene er placeret en knap til tilkald af en rådhusbetjent for kørestolsbrugere som ikke selv kan åbne dørene. Knappen er markeret med et kørestolspiktogram. Det hvide/sorte piktogram fremstod tydeligt på rådhusets grå baggrund.

Jeg henviste til at en del kørestolsbrugere og andre handicappede vil have vanskeligt ved at åbne dørene ved egen kraft. En del handicappede vil slet ikke kunne åbne dørene ved egen kraft. Dansk Center for Tilgængelighed anbefaler at alle typer manuelt betjente døre skal kunne åbnes ved hjælp af en trækkraft på højst 2,5 kilo. Jeg bemærkede at det naturligvis har betydning at en rådhusbetjent kan tilkaldes men af hensyn til mange handicappedes ønske om at være selvhjulpne, bad jeg kommunen om at være opmærksom på disse forhold ved udformningen af det nye indgangsparti. Jeg bad om at få tilsendt en beskrivelse af det nye indgangsparti når en sådan forelå. Jeg henstillede endvidere til kommunen om at undersøge mulighederne for at gøre dørene lettere at åbne i perioden indtil ombygning af indgangsparti sker.

Esbjerg Kommune har oplyst at der i projektet med indretning af Atriumgården er medtaget et projekt med etablering af et nyt indgangsparti med automatisk døråbner og en "karrusel dør". Projektet forventes afsluttet i slutningen af august 2006. Indtil da søges pumperne justeret så den nødvendige trækkraft i døren nedsættes under hensyntagen til vindforhold.

Jeg tager det oplyste til efterretning.


Jeg bemærkede i inspektionsrapporten at den nødvendige trækkraft med en almindelig fiskevægt blev målt til ca. 4-4,5 kg ved dørene fra vindfanget til forhal og ved øvrige glasdøre.

Esbjerg Kommune har oplyst at pumperne justeres så trækkraften nedsættes.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Jeg henviste til at der direkte på døren til Økonomisk Sikring med hvid skrift var skrevet hvilke forskellige sociale ydelser kontoret retter sig mod. Jeg henviste til at den hvide skrift direkte på glasset ind til kontoret ikke var hensigtsmæssig da den kan være svær at se for svagsynede. Jeg gik ud fra at Esbjerg Kommune ville overveje at gøre skiltningen mere synlig.

Esbjerg Kommune har oplyst at der vil blive opsat bogstaver i stærkere farver.

Jeg har noteret mig det oplyste.   


Ad pkt. 4.3.3. Skranke i Økonomisk Sikring

Økonomisk Sikring ligger med indgang til venstre i vindfanget som leder ind til rådhushallen.

Umiddelbart indenfor glasdørene befinder sig en skranke hvor borgerne kan henvende sig. Denne skranke blev målt til at være ca. 110 cm. høj.

Jeg henviste til at højden på skranken var uhensigtsmæssig for kørestolsbrugere og lave personer. Jeg henstillede at kommunen sænkede højden på skranken – eventuel kun en del heraf – således at det ville blive muligt for kørestolsbrugere at fremvise papirer, udfylde papirer og i øvrigt kommunikere over skranken på en mere hensigtsmæssig og værdig måde.

Esbjerg Kommune har oplyst at der er sørget for at eventuelle kørestolsbrugere kan blive betjent ved en lavere skranke.

Jeg tager det oplyste til efterretning.


Ad pkt. 4.3.4 Skranker i gangene

Jeg konstaterede under inspektionen at der i rådhusets gange flere steder var placeret 110 cm høje skranker. Et enkelt sted var den høje skranke dog suppleret med en noget lavere skranke (94 cm).

Jeg henviste igen til at højden på skrankerne var uhensigtsmæssig for kørestolsbrugere og lave personer. Jeg henstillede at kommunen sænkede højden på disse skranker – eventuel kun en del heraf, således at det ville blive muligt for kørestolsbrugere at fremvise papirer, udfylde papirer og i øvrigt kommunikere over skranken på en mere hensigtsmæssig og værdig måde.

Esbjerg Kommune har oplyst at der er sørget for at eventuelle kørestolsbrugere i alle afdelinger kan blive betjent ved en lavere skranke.

Jeg tager det oplyste til efterretning.


Ad pkt. 4.6. Indvendig trappe i rådhushallen

En bred trappe i rådhushallen lige ud for indgangen leder op til 1. og 2. sal. Trappen er af granit og har forholdsvis dybe trin (30 cm.). Der er gelænder i hver side. Kun det nederste trin på trappen på hver etage var markeret med kontrastfarve.

Jeg henviste til at Dansk Center for Tilgængelighed anbefaler at trinforkanter på trapper markeres på hvert trin med kontrastfarve på en sådan måde at det kan ses både når man går op, og når man går ned.

Jeg bad kommunen om at oplyse om eventuelle planer for markering af trappens trin (eventuelt blot det øverste) med kontrastfarve. Jeg henviste til at det ikke alene ville lette synshandicappedes brug af trappen, men vil for denne persongruppe også medvirke til at sikre imod at trappen overses oppefra med den risiko for fald der kan følge heraf.

Esbjerg Kommune har oplyst at både det nederste og det øverste trin på trappen er blevet markeret med hvidt.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Ad pkt. 4.8. Toiletter

Jeg henviste til at det ene handicaptoilet der på tidspunktet for inspektionen var på Rådhuset var vanskeligt at manøvrere rundt i. Jeg bad kommunen om at overveje at gøre rummet mere manøvreegnet – eventuelt ved at fjerne skillevæggen mellem forrum og toiletrum. Jeg bad endvidere kommunen om at overveje at ændre døren som fører fra samtalerummet ind til handicaptoilettets forrum, således at den åbnes udad i stedet for indad. Endelig bad jeg kommunen om at overveje at opsætte et skilt i rådhushallen om at man ved ønske om at benytte handicaptoilettet kan henvende sig til rådhusbetjenten. Denne skiltning kunne eventuelt være midlertidig indtil et nyt handicaptoilet i stuen var etableret med tilhørende skiltning.

For så vidt angik et planlagt nyt toilet for handicappede henledte jeg kommunens opmærksomhed på DS 3028 som angiver standarder og anbefalinger på tilgængelig-hedsområdet. Jeg bad kommunen om at sende mig tegningerne af handicaptoilettet når sådanne forelå.

Esbjerg Kommune har oplyst at det eksisterende handicaptoilet vil blive renoveret i løbet af 2006 og at jeg vil modtage tegninger når de foreligger. Kommunen har endvidere oplyst at der vil blive opsat skilte i rådhushallen med henvisning til handicaptoilettet.

Esbjerg Kommune har endvidere vedlagt tegning af et nyt handicaptoilet som etableres i 1. kvartal af 2006. Tegningerne er udarbejdet i samråd med handicaprådet.

Jeg har noteret mig det oplyste og afventer fremsendelse af tegninger vedrørende ændring af det eksisterende handicaptoilet.


6. Opfølgning 

Jeg beder om at Esbjerg Kommune sender oplysning og tegninger vedrørende de 2 punkter som jeg har bedt om, direkte til mig.


7. Underretning 

Denne rapport sendes til Esbjerg Kommune, Dansk Center for Tilgængelighed, Center for Ligebehandling af Handicappede, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Folketingets Retsudvalg.

        
                                                              Lennart Frandsen
                                                               Inspektionschef