Inspektion af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej den 19. maj 2005 - Opfølgning nr. 2

 

 

Den 19. januar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning om udfaldet af anstaltens fornyede overvejelser om opstilling af en pc i fængselsafdelingen og svar på mit spørgsmål vedrørende benyttelse af haven.

Jeg modtog i den anledning udtalelser af 13. februar 2006 (med bilag) og 3. april 2006 fra henholdsvis Anstalten ved Herstedvester og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg skal herefter meddele følgende:


Ad punkt 4.2.   Undervisning

Det blev under inspektionen oplyst at afdelingen havde søgt om en pc uden internetadgang til opstilling på selve afdelingen, men havde fået afslag herpå. I direktoratets tidligere udtalelse oplyste direktoratet at afslaget ikke var meddelt af direktoratet, men af anstalten, og at direktoratet derfor havde anmodet anstalten om at revurdere muligheden for at opstille en pc uden internetadgang i afdelingen til brug for de indsatte til brevskrivning.

Direktoratet oplyste at direktoratet havde bedt om en tilbagemelding om hvad der blev besluttet, og ville underrette mig herom, og jeg tilkendegav at jeg afventede denne underretning.

Anstalten har oplyst at anstalten i slutningen af 2005 efter henstilling fra direktoratet opstillede en pc uden internetadgang i et fællesrum i afdelingen, men at afdelingen efter fornyet henvendelse fra direktoratet fjernede den igen idet der ikke er hjemmel til opsætning af en sådan pc. Anstalten har fået oplyst at der vil blive søgt tilvejebragt en sådan hjemmel, og anstalten vil herefter opstille pc’en på ny.

Direktoratet har gengivet anstaltens oplysninger og har herefter anført følgende:

"Direktoratet kan hertil oplyse, at det er korrekt, at anstalten af direktoratet efterfølgende er blevet bedt om at fjerne den opstillede pc i afdelingen. Dette skete blandt andet på baggrund af, at en høring af de øvrige åbne fængsler viste, at man blandt andet af sikkerhedsmæssige årsager ikke tillader opstilling af pc’er på fællesskabsarealer. Direktoratet besluttede derfor, at det var hensigtsmæssigt, at direktoratet – inden opstilling af pc enkelte steder – mere principielt drøftede spørgsmålet om opstilling af pc’er på fællesskabsarealer i de åbne fængsler. Direktoratet kan desuden oplyse, at det af en arbejdsgruppe i direktoratet – der først og fremmest har beskæftiget sig med en lempelse af reglerne for anvendelse af pc’er i de lukkede fængsler, jf. også direktoratets brev til ombudsmanden af 7. marts 2006 – nu er foreslået, at der generelt gives indsatte i de åbne fængsler mulighed for at bruge pc’er på fællesskabsarealer. Forslaget indgår i direktoratets Sikkerhedsudvalgs overvejelser, som forventes at afgive betænk-ning sommeren 2006.

Direktoratet vil herefter orientere ombudsmanden herom, jf. ligeledes ovenstående brev af 7. marts 2006."

Jeg har noteret mig det oplyste, herunder at direktoratet vil orientere mig om resultatet af Sikkerhedsudvalgets overvejelser i forbindelse med orienteringen i sagen om de indsattes adgang til pc’er i de lukkede fængsler. Da spørgsmålet om opstilling af pc’er på fællesskabsarealer i de åbne fængsler nu behandles mere generelt af direktoratet, og da anstalten har oplyst at pc’en vil blive opstillet på ny i afdelingen hvis udvalget tiltræder arbejdsgruppens forslag, foretager jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet om (gen)opstilling af en pc i Fængselsafdelingen på Holsbjergvej.


Ad punkt 4.3.   Fritid 

Jeg tilkendegav at det naturligvis er uheldigt hvis der er indsatte som ikke ønsker at benytte haven fordi der på fortovsarealet kan være tilskuere som eventuelt kommer med tilråb. Dette er muligt fordi haven er omkranset af et lavt hegn og hæk/beplantning som imidlertid samtidig får arealet til at fremstå som en almindelig have og uden fængselspræg. Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt det havde været overvejet/undersøgt om der kunne gøres noget for at sikre at de indsatte ikke afholder sig fra at benytte haven af ovennævnte grunde. 

Anstalten har oplyst at haven er indrettet under hensyntagen til Albertslund Kommunes lokalplan om "forskønnelse af Roskildevej", som ikke giver ikke mulighed for opsætning af et højt hegn om fængselsafdelingen. Det er afdelingen i øvrigt heller ikke er interesseret i. Den beplantning, bl.a. nøddebuske og syrener, der i øjeblikket er ved hegnet der vender ud mod Roskildevej, dækker om sommeren udsynet for gående på Roskildevej ind mod fængselsafdelingen og virker derved som et grønt hegn. Yderligere beplantning vil kunne komme i betragtning hvis det kan falde naturligt ind i haven.

Anstalten har tilføjet at terrassen er nedsænket således at den er helt ugenert.

Det fremgår endvidere af direktoratets udtalelse at afdelingen ikke ønsker et højt grønt hegn da det – sammenholdt med at der i forvejen er mange høje træer i haven – vil medføre at haven bliver for mørk. Direktoratet har i øvrigt henholdt sig til det oplyste.

Jeg har noteret mig det oplyste. På baggrund af det oplyste om at yderligere beplantning der kan falde naturligt ind i haven, vil kunne komme i betragtning, går jeg ud fra at afdelingen vil overveje sådan beplantning hvis det kan afhjælpe problemet.


Ad punkt 7.4. Aviser og bøger

Jeg noterede mig det oplyste om biblioteksordningen, men anbefalede anstalten udtrykkeligt, enten i husordenen eller i opslaget, at gøre de indsatte opmærksomme på at der er mulighed for fremsøgning af bøger via nettet.

Anstalten har oplyst at teksten i husordenen under punktet "bibliotek" ændres således at det kommer til at fremgå at der via bibliotekaren kan søges efter bøger på bibliotekernes hjemmeside (www.bibliotek.dk). Direktoratet har henholdt sig hertil.

Jeg har noteret mig det oplyste.


9.   Opfølgning

Jeg betragter hermed sagen om min inspektion af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej som afsluttet.


10. Underretning

Denne rapport sendes til fængselsafdelingen (Anstalten ved Herstedvester), Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i fængselsafdelingen.


                                                                 Lennart Frandsen
                                                                  Inspektionschef