Inspektion af detentionen i Skanderborg den 29. september 2005 - Opfølgning

 

 

Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Jeg har i den anledning modtaget udtalelser af 26. april og 6. juli 2006 med bilag fra Politimesteren i Odder og udtalelser af 12. juni og 29. august 2006 fra Justitsministeriet.

Politimesteren har i et generelt afsnit til sidst bemærket at samtlige uregelmæssigheder er taget til efterretning og vil blive indskærpet. Politimesteren har videre oplyst at der er sket en ændring i proceduren som følge af at anvendelsen af både en detentionsrapport og en meget udførlig effektliste med tilsvarende rubrikker for så vidt angår personoplysninger og tidsregistrering kun afføder manglende overblik i belastede arbejdssituationer. Den ændrede procedure omfatter en forenklet effektliste som skal vedhæftes detentionsrapporten, en omdøbning af den eksisterende effektliste til anholdelsesblanket som fremover alene skal anvendes ved (øvrige) anholdelser, og indførelse af et blanketsæt til hver detentionsanbringelse. Dette blanketsæt omfatter foruden detentionsrapporten, en tilsynsliste, lægeerklæring, og pjecen "Hvor går du hen, når du går ud?". Politimesteren har oplyst at den tidligere udstedte kredsmeddelelse vil blive ændret i overensstemmelse hermed.

Jeg har noteret mig det oplyste – og går ud fra at nævnte indskærpelse nu er sket. For så vidt angår tilsyn bemærker jeg at der er rubrikker til notat om tilsyn i Rigspolitichefens detentionsrapport som det efter ikrafttrædelsen den 1. marts 2006 af den nye detentionskundgørelse (II nr. 55 af 1. februar 2006) er obligatorisk at anvende, jf. pkt. 3 i Rigspolitichefens rundskrivelse af samme dato.


Jeg skal herefter (i øvrigt) meddele følgende:

Ad punkt 1. Detentionen

I dørene til detentionslokalerne er der indkigshuller af glas uden nævneværdige ridser, men i det ene var der et brandmærke. Jeg gik ud fra at dette glas ville blive udskiftet.

Politimesteren har oplyst at glasset er udskiftet umiddelbart efter inspektionen.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Den 14. august 2005 var der anbragt tre personer samtidig i detentionen fra kl. 02.55 og indtil (i hvert fald) kl. 04.57. Det er afkrydset at alle tre blev indsat i detentionen, og på rapporterne er påført henholdsvis "D1", "II" og D3". Jeg gik ud fra at de to personer der blev anbragt først (henholdsvis kl. 00.45 og 00.55) blev anbragt i hver sit detentionslokale, og da der kun er to detentionslokaler på politistationen i Skanderborg, anmodede jeg om oplysning om hvor den sidste person som blev anbragt i "D3", blev anbragt.

Politimesteren har oplyst at den pågældende blev anbragt i stationens venterum. Politimesteren har videre bemærket at anbringelsen fandt sted under Skanderborgfestivalen hvor der var ekstraordinært travlt.

Justitsministeriet bad på denne baggrund politimesteren om en udtalelse om tilsynet med den pågældende under anbringelsen i venterummet. I udtalelsen af 6. juli 2006 har politimesteren bl.a. oplyst at den pågældende blev anbragt i venterummet kl. 02.55 og blev tilset af læge kl. 03.10. Politimesteren har videre oplyst at der blev ført tilsyn med den pågældende ved personligt fremmøde kl. 03.40, og at der herefter blev ført elektroniske tilsyn på nærmere angivne tidspunkter (ca. hver halve time) frem til løsladelsen kl. 05.30.

Politimesteren har anført det ikke er acceptabelt at detentionsanbringe personer i venterum, og at det ikke er acceptabelt at der i det konkrete tilfælde kun er sket tilsyn ved fremmøde den første gang efter den endelige "detentionsanbringelse". Politimesteren har videre oplyst at han betragter det som meget beklageligt at der ikke er ført et skærpet tilsyn med den pågældende. Politimesteren har endelig oplyst at der situationen er gennemgået med og reglerne indskærpet over for det relevante personale, og at der er udfærdiget en ny kredsmeddelelse. Politimesteren har vedlagt en kopi heraf.

Politimesteren har i øvrigt redegjort nærmere for hvorfor den pågældende ikke blev anbragt i en af detentionerne sammen med den person der allerede var anbragt dér, og hvorfor der ikke skete transport til en detention i en af nabopolitikredsene.

Justitsministeriet har bemærket at det af Rigspolitichefens rundskrivelser af 22. oktober 2003 og 2. februar 2006 fremgår at anbringelse af berusede personer i venterum eller andet sted på grund af pladsmangel i detentionen kun må ske undtagelsesvis og kortvarigt. Det forudsættes endvidere at der under en sådan anbringelse sker personlig overvågning næsten konstant eller med ganske korte intervaller.

Justitsministeriet har udtalt at ministeriet på denne baggrund anser det for meget beklageligt at der ikke blev ført et mere intensivt tilsyn med den pågældende, herunder at tilsynet ikke blev foretaget efter detentionsbekendtgørelsens og detentionskundgørelsens regler om anbringelse i detentionen. Da politimesteren har oplyst at reglerne er indskærpet over for det relevante personale, foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere.

Jeg er enig med Justitsministeriet i at det er beklageligt at der ikke er ført et mere intensivt tilsyn med den pågældende under anbringelsen i venterummet, herunder at der ikke blev ført tilsyn i overensstemmelse med detentionsbekendtgørelsens og detentionskundgørelsens regler herom. Jeg har noteret mig politimesterens indskærpelse og foretager mig ikke mere vedrørende dette forhold.


Ad punkt. 2.2.  Alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Jeg gengav tallene fra politiets statistik for 2003 og 2004 med hensyn til antallet af detentionsanbringelser og hjembringelser mv. For så vidt angår 2004 var der ifølge denne statistik i alt 46 detentionsanbringelser, og dette år blev en beruser bragt til hjemmet, mens ingen blev bragt til sygehus, forsorgshjem eller lignende. Politimesteren har – i en kommentar til det af ham oplyste under pkt. 2.3. – oplyst at der dette år, ifølge POLSAS rettelig var 61 detentionsanbringelser, og at det af oplysningerne i POLSAS vedrørende de første 10 sager dette år fremgår at der i 7 af sagerne (70%) er sket alternativ anbringelse (hjembringelse eller indbringelse til hospital). Politimesteren har bemærket at årsagen til forskellen mellem tallet i politiets statistik og det faktuelle tal (som det fremgår af POLSAS) ikke kendes.

Jeg har noteret mig det oplyste om de faktuelle tal for 2004.


Det kan i tilslutning hertil nævnes at det af politiets statistik for 2005 fremgår at der i Odder politikreds dette år var i alt 118 detentionsanbringelser, at en blev indbragt til forsorgshjem eller lignende, ingen blev indbragt til sygehus og 23 blev bragt til hjemmet. Der har således dette år været tale om væsentligt flere frihedsberøvelser af spirituspåvirkede personer end året før. 

Det blev under inspektionen oplyst at der ikke er forsorgshjem i politikredsen, og jeg gik på denne baggrund ud fra at der havde været foretaget en undersøgelse af om der i politikredsen var forsorgshjem eller lignende som på forsvarlig måde kunne tage sig af berusede personer.

Politimesteren har oplyst at der jævnligt sker en opdatering af spørgsmålet vedrørende forsorgshjem mv., men at der indtil videre ikke har været sådanne institutioner i politikredsen.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Jeg gik i øvrigt ud fra at Odder Politi er opmærksom på det der er angivet i Rigspolitichefens følgebrev af 28. juni 2001 (til den dagældende detentionskundgørelse) om at politiet under angivne forudsætninger i stigende omfang skal bringe berusede hjem.

Politimesteren har oplyst at berusede personer (som anført under pkt. 2.3.) og dokumenteret i bilag 1 så vidt muligt bringes til hjemmet, forsorgshjem (syd for Århus) eller hospital, og har bekræftet at politiet er bekendt med det nævnte følgebrev.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Ad punkt 2.3. Grundlaget for detentionsanbringelsen

Jeg anmodede politimesteren om at oplyse hvorvidt detentionsrapporten også anvendes og udfyldes for personer der ikke indsættes i detentionen, men transporteres til hjemmet, overgives til andre, indbringes til hospital eller indbringes til forsorgshjem eller lignende (bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 1-4), jf. kundgørelsens § 1, stk. 4, hvorefter sådanne anbringelser skal fremgå af detentionsrapporten.

Politimesteren har oplyst at detentionsrapporten hidtil ikke har været anvendt ved disse øvrige anbringelser. 

Justitsministeriet har udtalt at ministeriet anser det for beklageligt at detentionsrapporten ikke har været anvendt ved disse anbringelser. Da politimesteren andetsteds (jf. indledningen ovenfor) har oplyst at samtlige uregelmæssigheder er blevet taget til efterretning, og at reglerne vil blive indskærpet, går ministeriet ud fra at også reglerne i detentionskundgørelsens § 1, stk. 4, er blevet indskærpet over for de relevante medarbejdere. På denne baggrund foretager Justitsministeriet sig ikke mere. 

Jeg er enig med Justitsministeriet i at det er beklageligt at kundgørelsens § 1, stk. 4, ikke har været fulgt. Med samme begrundelse som Justitsministeriet foretager jeg mig heller ikke mere vedrørende dette forhold.


Ad punkt 2.4.1.  Tidspunktet for tilkald af læge

Jeg bad politimesteren om nærmere oplysninger om praksis med hensyn til underretning af vagthavende under transporten til politistationen og tilkald af læge efter bekendtgørelsens § 5, stk. 1.

Politimesteren har oplyst at det er Odder politikreds’ procedure at vagthavende underrettes af patruljen via radioen straks når der er foretaget en frihedsberøvelse – strafferetlige såvel som administrative. Dette sker også for at den vagthavende kan vurdere sagen – herunder spørgsmålet om tilkald af læge. Politimesteren har oplyst at samtlige vagthavende er bekendt med denne procedure og følger den.

Politimesteren har bemærket at de 10 sager som jeg har modtaget til gennemgang, bl.a. er fra den periode hvor Skanderborgfestivalen blev afviklet, og at flere af anbringelserne er sket i forbindelse hermed. Dette er årsag til at der i flere tilfælde har været en læge til stede på politistationen allerede ved frihedsberøvelsen som vagthavende har kunnet tilkalde.

Politimesteren har oplyst at der for så vidt angår den daglige drift er truffet aftale med fem praktiserende læger som bor i politikredsen, og som kan tilkaldes på skift. Politiet i Odder er meget tilfreds med betjeningen fra disse lægers side, og det er oplyst at de har en meget kort svartid efter telefonisk tilkald – uanset hvornår på døgnet det sker. Hvis frihedsberøvelsen er sket tæt på politistationen i Skanderborg er det dog ikke altid muligt at få etableret kontakt til en læge inden patruljen når frem med den pågældende, hvorfor tilkald først sker efter dette tidspunkt. Der er også enkelte eksempler på at ingen af lægerne har kunnet kontaktes, hvorfor der efterfølgende må ske transport til en skadestue. Det er dog kun sket undtagelsesvist.

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet om underretning af vagthavende og tilkald af læge efter dette tidspunkt. 


Ad punkt 2.5.   Oplysninger fra Kriminalregisteret

Jeg kritiserede at der i næsten alle sagerne enten ikke var indhentet oplysninger i Kriminalregisteret eller ikke var gjort notat herom og vedlagt en udskrift. Jeg gik dog ud fra at den manglende afkrydsning og vedlæggelse af udskrift ikke var udtryk for at der ikke var indhentet oplysninger i Kriminalregisteret. Endvidere gik jeg ud fra at politimesteren ville indskærpe notatpligten og pligten til at vedlægge udskrifterne.

Politimesteren har bekræftet at der i alle tilfælde indhentes oplysninger i Kriminalregisteret, og har oplyst at pligten til at gøre notat herom på detentionsrapporten og at vedlægge udskrift vil blive indskærpet over for de relevante medarbejdere.

Justitsministeriet har udtalt kritik af at der i flere tilfælde ikke er gjort notat om at der er indhentet oplysninger i Kriminalregisteret og vedlagt udskrift heraf. Da Politimesteren i Odder har indskærpet pligten, foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Ad punkt 2.6. Fremstilling

Jeg lagde til grund at fremstilling for vagthavende også i det ene tilfælde hvor tidspunktet herfor ikke fremgik fordi s. 1 af detentionsrapporten manglede, var sket i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 6, stk. 1.

Politimesteren har vedlagt den manglende side af detentionsrapporten hvoraf fremgår at fremstilling for vagthavende i dette tilfælde skete samtidig med indbringelsen.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Ad punkt 2.6.2.  Visitation mv.

I 2 tilfælde var der ikke oplysning om efter hvilken bestemmelse der var sket visitation. Det ene af de 2 tilfælde er det tilfælde hvor s. 1 af rapporten manglede. Jeg anså det andet tilfælde for en enkeltstående fejl/forglemmelse med hensyn til afkrydsning.

Det fremgår af den nu fremsendte side 1 fra den anden rapport at der heller ikke i dette tilfælde skete afkrydsning af efter hvilken bestemmelse der var sket visitation. Politimesteren har bemærket at der er tale om enkeltstående fejl/ forglemmelser.

Jeg har ingen bemærkninger hertil.


Det fremgik af min gennemgang af rapporterne at der i flere tilfælde manglede notat om et eller flere forhold i detentionsrapportens rubrikker vedrørende visitation. Jeg nævnte at der – selv om disse forhold i vidt omfang kan udledes af rapporten eller fremgår af effektlisten – (tillige) bør gøres notat herom i selve detentionsrapporten, jf. kundgørelsens § 22, stk. 1. Jeg gik ud fra at politimesteren ville gøre det relevante personale bekendt med det jeg havde anført.

Politimesteren har oplyst at det relevante personale er gjort bekendt med notatpligten (i selve rapporten).

Jeg har noteret mig det oplyste.


I et tilfælde var der ikke nogen kvittering fra den frihedsberøvede for modtagelsen af effekter ved løsladelsen og heller ingen angivelse af baggrunden herfor. Da der var tale om et enkeltstående tilfælde hvor der ikke var notat om baggrunden for den manglende kvittering, foretog jeg mig ikke mere, men bemærkede at jeg gik ud fra at den pågældende havde fået sine effekter retur.

Politimesteren har oplyst at det af oplysningerne i POLSAS vedrørende dette tilfælde fremgår at sagen er sendt til hjemting til Frederikshavn Politikreds. Politimesteren har vedlagt et notat vedrørende en telefonsamtale med denne politikreds hvoraf det fremgår at den pågældende fik udleveret kontokort efter endt afhøring.

Jeg har noteret mig det oplyste. 


Ad punkt 2.7. Tilsyn

I et tilfælde (en anbringelse den 12. august 2005) hvor lægetilkald skete kl. 21.30, fandt lægetilsynet ifølge lægeerklæringen sted kl. 21.40. Tidspunktet for lægetilsynet er ikke angivet i selve detentionsrapporten, men det er heri angivet at der skete foreløbig anbringelse kl. 22.05 (og endelig anbringelse kl. 22.10). Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt det angivne tidspunkt for foreløbig anbringelse var korrekt. I bekræftende fald bad jeg om oplysning om hvor den pågældende havde ophold efter indbringelsen (fremstillingen og visitationen) som fandt sted kl. 21.20, og indtil anbringelsen i detentionen kl. 22.05.

Politimesteren har oplyst at den frihedsberøvede var meget voldsom og påvirket, og at lægeundersøgelsen af denne grund varede helt indtil kl. 22.10. Det angivne tidspunkt i rapporten for den foreløbige anbringelse formoder vagthavende er hans angivelse af tidspunktet for afslutningen af lægeundersøgelsen. Politimesteren har oplyst at den frihedsberøvede således ikke har været foreløbigt anbragt, men har været lægeundersøgt og overvåget af politipersonale fra kl. 21.40 til endelig anbringelse kl. 22.10. For så vidt angår tiden fra indbringelsen kl. 21.20 til påbegyndelsen af lægeundersøgelsen kl. 21.40 har politimesteren oplyst at den frihedsberøvede blev overvåget af politipersonale.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Ad punkt 2.7.1. Tilsyn under foreløbig anbringelse i detentionen
(skærpet tilsyn)

I 2 tilfælde var det tilsyn der fandt sted under den foreløbige anbringelse, noteret som elektroniske tilsyn. Jeg kritiserede at disse tilsyn ikke var skærpede tilsyn, jf. bekendtgørelsens § 15, stk. 1 og 3. Da de foreløbige anbringelser bortset fra i 1 af de øvrige tilfælde havde varet under 30 minutter, foretog jeg mig ikke mere i relation til spørgsmålet om tilsyn under den foreløbige anbringelse i disse tilfælde ud over at bemærke at jeg gik ud fra at personalet er opmærksomt på at skærpet tilsyn som nævnt i bekendtgørelsens § 15, stk. 2, er tilsyn hvor den detentionsanbragte tilses hyppigere end en gang hver halve time.

Politimesteren har oplyst at reglerne om skærpet tilsyn under den foreløbige anbringelse vil blive indskærpet for det relevante personale.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Ad punkt 2.7.2.2. Tidspunktet for det sidste tilsyn

Jeg bemærkede at det for så vidt angår en anbringelse den 11. august 2005 var beklageligt at der enten ikke var ført tilsyn med den pågældende i de 2 timer og 20 minutter som der gik fra sidst noterede tilsyn til udtagelsen, eller at der ikke var gjort notat herom.

Politimesteren har oplyst at der sker vagtskifte kl. 06.45 – 5 minutter efter sidst noterede tilsyn i den konkrete sag – og at den tiltrædende vagthavende på forespørgsel har oplyst at han ikke erindrer den konkrete anbringelse, men at det må antages at der alene er tale om manglende notat og ikke om manglende tilsyn som altid føres. Det har ikke ved gennemgang af POLSAS været muligt at foretage en nærmere afklaring heraf. Politimesteren har taget min kritik til efterretning.

Jeg har noteret mig det oplyste – og lægger til grund at der er tale om manglende notat om førte tilsyn.


I 4 nærmere angivne tilfælde gik der henholdsvis 1 time og 23 minutter, 1 time og 27 minutter, 2 timer og 55 minutter (i rapporten anført som 2 timer og 45 minutter) og 4 timer og 10 minutter fra sidste noterede tilsyn til løsladelsen. Jeg bad politimesteren om at oplyse hvornår de pågældende blev udtaget af detentionen. Hvis det var sket væsentligt senere end en halv time efter det sidst noterede tilsyn, bad jeg desuden om en udtalelse vedrørende tilsynet med de pågældende efter dette tidspunkt og frem til udtagelsen af detentionen.

Politimesteren har redegjort for de nærmere omstændigheder i de enkelte sager. For så vidt angår de 2 sidstnævnte tilfælde er der ligesom ved anbringelsen den 11. august 2005 tale om manglende notat efter vagtskifte kl. 06.45. Politimesteren har vedlagt udskrift fra POLSAS hvoraf det fremgår at de pågældende i disse tilfælde som vedrører anbringelser samme dag, blev udtaget af detentionen kl. 08.15 med henblik på afhøring. Perioden for manglende notat om tilsyn er herefter 1 time og 30 minutter i begge tilfælde.

For så vidt angår en af de øvrige anbringelser har politimesteren oplyst at det ikke fremgår hvornår den pågældende blev udtaget af detentionen, men at det formentlig skete umiddelbart inden løsladelsen (en anbringelse den 12. august 2005). Politimesteren har ikke anført noget om tidspunkt for udtagelsen i det sidste tilfælde.

I alle 4 tilfælde har politimesteren kontaktet den person der var vagthavende på det tidspunkt hvor der mangler notat om tilsyn. Vagthavende erindrer ikke detaljer vedrørende tilsyn, men er ikke i tvivl om at der er ført tilsyn med de pågældende helt frem til udtagelsen.

Justitsministeriet har udtalt at ministeriet anser det for meget beklageligt at der i de 4 tilfælde og i det ovenfor anførte tilfælde fra den 11. august 2005 ikke er gjort notat om alle de førte tilsyn. Da politimesteren andetsteds har oplyst at reglerne vil blive indskærpet, går Justitsministeriet ud fra at det også omfatter pligten til at gøre notat om samtlige førte tilsyn, og ministeriet foretager sig på denne baggrund ikke mere vedrørende dette forhold.

Jeg har noteret mig det oplyste og lægger til grund at der er ført tilsyn med de pågældende frem til udtagelsen af detentionen. Jeg er enig med Justitsministeriet i at det er beklageligt at der ikke er gjort notat herom. Da jeg ligesom ministeriet går ud fra at politimesterens indskærpelse også omfatter overholdelsen af notatpligten for så vidt angår førte tilsyn, foretager jeg mig heller ikke mere vedrørende dette forhold. 


Ad punkt 2.7.2.5.   Karakteren af de udførte tilsyn

Jeg kritiserede at der i intet tilfælde blev ført tilsyn i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 14, stk. 2, hvorefter de to første tilsyn efter lægeundersøgelsen skal ske ved fremmøde. Jeg henstillede til politimesteren at indskærpe pligten til at foretage tilsyn ved fremmøde de første to gange efter lægeundersøgelsen og bad om underretning om hvad der skete i den anledning.

Politimesteren har oplyst at kritikken er taget til efterretning, og at pligten til at foretage tilsyn ved fremmøde de første to gange efter lægeundersøgelsen vil blive indskærpet. Politimesteren har i den forbindelse henvist til det oplyste senere i udtalelsen om de forholdsregler der er taget, jf. omtalen heraf under pkt. 1. 

Justitsministeriet har udtalt at ministeriet anser det for meget beklageligt at der i ingen af sagerne blev ført tilsyn i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 14, stk. 2. Da overholdelsen heraf er indskærpet, foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere.

Jeg tager det oplyste om indskærpelsen til efterretning.


Ad punkt 2.8. Løsladelsestidspunktet

Jeg bemærkede at løsladelsestidspunktet – selv om det i nogle tilfælde fremgår andet sted af detentionsrapporten end i felterne hertil eller af effektlisten – tillige burde anføres i selve detentionsrapporten, jf. kundgørelsens § 22, stk. 1. Jeg gik ud fra at politimesteren ville gøre det relevante personale bekendt med min opfattelse.

Politimesteren har oplyst at det vil ske.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Ad punkt 2.9. Vejledning om klageadgang mv.

Jeg gik ud fra at pjecen "Hvor går du hen, når du går ud?" var udleveret eller tilbudt til de pågældende og kritiserede at der ikke var gjort notat om denne udlevering i noget tilfælde. Jeg henstillede samtidig til politimesteren at indskærpe notatpligten og bad om underretning om hvad der skete i den anledning.

Politimesteren har oplyst at de vagthavende har oplyst at de manglende notater skyldtes en kombination af forglemmelse med hensyn til notat, at de frihedsberøvede ikke har ønsket at modtage pjecen og forglemmelse med hensyn til (tilbud om) udlevering. Politimesteren har henvist til de forholdsregler der er taget i den anledning, jf. pkt. 1.

Justitsministeriet har kritiseret at pjecen i flere tilfælde ikke er udleveret, og at der ikke er gjort notat om at den er udleveret eller om årsagen til at den ikke er det. Da Justitsministeriet går ud fra at politimesterens indskærpelse også omfatter pligten til udlevering af pjecen og notatpligten, foretager Justitsministeriet sig ikke mere vedrørende dette forhold.

Idet jeg også går ud fra at indskærpelsen har omfattet dette forhold, tager jeg det oplyste til efterretning. Som det fremgår af Justitsministeriets udtalelse, bør der også gøres notat når den pågældende ikke har ønsket at modtage pjecen så det fremgår at denne har været forsøgt udleveret.


3. Opfølgning 

Jeg betragter herefter sagen om min inspektion af detentionen i Skanderborg som afsluttet.


4. Underretning 

Denne rapport sendes til Politimesteren i Odder, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg.


                                                                         Lennart Frandsen
                                                                          Inspektionschef