FOB 01-514

Notat fra praktikvejleder til rektor for et pædagogseminarium

01-01-2001

 

 

 En pædagogstuderende klagede over at Undervisningsministeriet havde godkendt et seminariums delvise afslag på hans anmodning om aktindsigt i samtlige dokumenter om hans hidtidige uddannelsesforløb. Den studerende klagede også over at ministeriet havde godkendt afvisningen af hans anmodning om at lade en medstuderende deltage som bisidder i en praktikvurderingssamtale. Ministeriet henviste til at forvaltningslovens regler om partsrepræsentation mm. ikke fandt anvendelse fordi der ikke var tale om en afgørelsessag.

Ombudsmanden mente ikke det var nødvendigt at undersøge nærmere om aktindsigtsanmodningen skulle afgøres efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven. Ombudsmanden henviste til at det i forhold til personer som ønsker aktindsigt i dokumenter om egne personlige forhold, er uden betydning for omfanget af aktindsigten om anmodningen om indsigt afgøres efter offentlighedslovens bestemmelser om egenacces eller efter forvaltningslovens bestemmelser om aktindsigt for parter i afgørelsessager.

Ombudsmanden mente det var beklageligt at Undervisningsministeriet under behandlingen af sagen ikke havde indhentet og gennemgået samtlige sagsakter som den studerende havde søgt seminariet om aktindsigt i. Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage denne del af sagen.

Vedrørende spørgsmålet om bisidder udtalte ombudsmanden at grundsætningen om retten til repræsentation på ulovbestemt grundlag må antages at gælde i videre omfang end forvaltningslovens § 8. Undervisningsministeriet burde derfor ikke have vurderet sagen alene på grundlag af bestemmelserne i forvaltningslovens § 8, men også på grundlag af den ulovbestemte retsgrundsætning om repræsentation. (J.nr. 2000-3677-701 og j.nr. 2000-3700-709).