FOB 01-539

Journaliseringspraksis hos socialcenter i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

01-01-2001

 

 

En boligstøttemodtager klagede over krav om tilbagebetaling af boligstøtte for 1997.

Boligstøttemodtageren gjorde gældende at han i marts 1997 skriftligt havde orienteret socialcenteret om den indkomststigning der senere førte til kravet om tilbagebetaling. Socialcentret gjorde heroverfor gældende at centret ikke havde modtaget brevet med boligstøttemodtagerens orientering.

Sagen gav bl.a. ombudsmanden anledning til en gennemgang af socialcentrets journaliseringspraksis for så vidt angik indkommen post.

Ombudsmanden udtalte herefter at hensynet til boligstøttemodtagerens interesse i at kunne godtgøre at myndighederne skriftligt var orienteret om ændrede forhold, må føre til at indkommen post indjournaliseres systematisk. Efter en gennemgang af den konkrete sag mente ombudsmanden det var kritisabelt at socialcentret ikke konsekvent havde foretaget journalisering af den indkomne post, herunder en umiddelbar notering af samtlige breve på sagens oplysningsark.

Boligstøttemodtageren havde under sagen gjort gældende at socialcentret tidligere havde forlagt indkommen post fra ham, og at socialcenteret i disse tilfælde havde eftergivet krav om tilbagebetaling. Ombudsmanden mente det var uheldigt at der ikke var overensstemmelse mellem indholdet af en tidligere afgørelse til boligstøttemodtageren og det der fremgik af socialcentrets udtalelser i forbindelse med sagen hos ombudsmanden.

Endelig mente ombudsmanden det var kritisabelt at det sociale nævn ikke foretog en nærmere oplysning og vurdering af sagens konkrete omstændigheder, herunder særligt havde skaffet sig kendskab til socialcentrets journaliseringspraksis, før nævnet traf afgørelse i sagen.

For så vidt angik selve spørgsmålet om hvorvidt boligstøttemodtageren havde orienteret socialcentret om indkomststigningen, var der tale om et bevisspørgsmål som ikke ville kunne afklares ved ombudsmandens behandling af sagen. (J.nr. 2000-0790-083).