FOB 01-227

Delegation til en institution under ministeriet af Kulturministeriets kompetence til at fastsætte regler. Bekendtgørelsesformen for regler udstedt af institutionen. Vejledning

01-01-2001

 

 

En studerende ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole klagede over Kulturministeriets og arkitektskolens afgørelser og sagsbehandling i forbindelse med hans klager over forløbet af et studieophold i Sydafrika. Han havde bl.a. klaget over at han fik en negativ studieaktivitetserklæring for det semester hvor studieopholdet fandt sted.

Ombudsmanden udtalte at delegationen til arkitektskolerne af Kulturministeriets lovbestemte kompetence til at fastsætte nærmere regler om bl.a. studieaktivitetserklæringer efter hans opfattelse var lovlig. Bekendtgørelsesformen for disse regler, der ikke var offentliggjort i Lovtidende, men bl.a. var trykt i arkitektskolens skolehåndbog, kunne ikke give ombudsmanden anledning til bemærkninger.

Ombudsmanden mente at arkitektskolen ved den studerendes hjemkomst fra studieopholdet burde have vejledt ham om mulighederne for at få ændret den negative studieaktivitetserklæring. (J.nr. 2000-0470-712).