FOB 01-457

Tilbagebetaling og tildeling af boligstøtte. Vejledning. Partshøring

01-01-2001

 

 

En lejer flyttede fra et lejemål til et andet midt i september 1999 og indgav ansøgning om boligstøtte til det nye lejemål i oktober 1999 mere end fire uger efter flytningen. Lejeren havde den 1. oktober 1999 været i telefonisk kontakt med kommunen og i den forbindelse oplyst om flytningen. Myndighederne traf afgørelse om tilbagebetaling af udbetalt boligstøtte vedrørende det tidligere lejemål for perioden 16. september til 1. november 1999. Endvidere tildelte myndighederne boligstøtte til det nye lejemål pr. 1. november 1999.

Ombudsmanden udtalte at det havde været naturligt om kommunen i forbindelse med lejerens telefoniske henvendelse havde vejledt ham om den særlige frist der gælder for indgivelse af ansøgning om boligstøtte i forbindelse med en flytning. Ombudsmanden mente imidlertid ikke at have fuldt tilstrækkeligt grundlag for at kritisere at lejeren ikke var blevet vejledt.

Ombudsmanden var enig med myndighederne i at lejeren efter fraflytning ikke var berettiget til boligstøtte til det fraflyttede lejemål. For at kræve den udbetalte boligstøtte tilbage måtte det i henhold til boligstøttelovens § 47, stk. 6, kræves at lejeren inden udbetalingstidspunktet vidste (eller burde vide) at lejeren ville fraflytte lejemålet, og at lejeren derfor ikke ville være berettiget til boligstøtte. Ombudsmanden mente herefter ikke der var grundlag for at pålægge lejeren at betale boligstøtten tilbage for perioden 16. september til 1. oktober 1999.

Ombudsmanden kritiserede at kommunen undlod at partshøre lejeren forud for afgørelsen om tilbagebetalingskravet hvilket kommunen efter ombudsmandens opfattelse var forpligtet til. Endvidere mente ombudsmanden at det var beklageligt at det sociale nævn ikke havde forholdt sig til kommunens manglende partshøring.

Derudover kritiserede ombudsmanden begrundelserne for myndighedernes afgørelser idet henvisningerne til de retsregler afgørelserne var truffet efter, ikke var tilstrækkelige.

Ombudsmanden bad det sociale nævn genoptage sagen og tage stilling til om lejeren opfyldte de subjektive betingelser for at blive pålagt at betale boligstøtten tilbage for perioden 16. september til 1. oktober 1999. (J.nr. 2000-0358-028).