Inspektion af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel den 9. og 10. juni 2004 - opfølgning nr. 4

 

 

Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede oplysninger vedrørende enkelte forhold og fortsat underretning vedrørende flere forhold.

I den anledning har jeg modtaget breve af 11. august, 6. oktober, 11. oktober, 16. november og 21. november 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg skal herefter meddele følgende:


Ad punkt 2.1. Generelt (Bygningsmæssige forhold mv.)

Fængslet var den 5. december 2005 kommet med en indstilling til direktoratet om overdækning af Nord- og Østfløjens gårdtursarealer, anlæggelse af et separat gårdtursareal til Sydfløjen og renovering af isolationsgårdtursarealet. I brev af 9. maj 2006 oplyste direktoratet at fængslet ville få bevilget midler til overdækning af Østfløjens gårdtursareal. Jeg anmodede direktoratet om at oplyse om det skulle forstås sådan at det som indstillingen i øvrigt omfattede, ikke var imødekommet, og om disse forhold i givet fald ville indgå i direktoratets prioritering af anlægs- og vedligeholdelsesmidler med henblik på eventuel senere gennemførelse af disse forhold.

I brevet af 11. august 2006 har direktoratet bekræftet at det skal forstås sådan. Direktoratet har samtidig oplyst at de øvrige projekter ikke indgår i direktoratets prioritering af indeværende års anlægs- og vedligeholdelsesmidler som direktoratet har disponeret over, men at Københavns Fængsler i første omgang selv vil skulle foretage en prioritering af projekterne og herunder vurdere om de helt eller delvist kan rummes inden for fængslets budget. Hvis det ikke er tilfældet, kan fængslet ansøge direktoratet om en særbevilling.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Ad punkt 2.7. Besøgslokaler

I brevet af 9. maj 2006 oplyste direktoratet at fængslet fortsat overvejede den indvendige modernisering/renovering af besøgsbygningen, men at arbejdet hermed (af nærmere angivne grunde) først forventedes igangsat i løbet af 2. halvdel af 2006. Jeg bad om underretning hvis planen ikke kunne overholdes som forventet. Jeg erindrede for god ordens skyld samtidig om at min anmodning om underretning i den endelige rapport om renoveringen også omfattede oplysning om den nærmere indretning af rummene i forbindelse hermed.  

I brevet af 11. august 2006 har direktoratet oplyst at det som følge af Københavns Fængslers særdeles anstrengte økonomi endnu engang har været nødvendigt at udskyde den tiltrængte renovering. Projektet er blevet udskudt til begyndelsen af 2007 under forudsætning af at der kan findes midler hertil i fængslets budget. Direktoratet vil i slutningen af 2006 underrette mig om fængslets planer for renoveringen.

Jeg afventer denne underretning.


Ad punkt 3.2. Undervisning

Københavns Fængsler havde påklaget en afgørelse fra Københavns Kommune (Folkeoplysningsudvalget) om ikke længere at yde tilskud til undervisning i fængslet. Jeg afventede fortsat underretning når der var truffet en afgørelse i sagen.

Med brevet af 11. oktober 2006 har direktoratet fremsendt kopi af Københavns Kommunes (kultur- og fritidsborgmesterens) afgørelse af 20. september 2006 med oplysning om at Københavns Fængsler har taget afgørelsen til efterretning. I kommunens afgørelser er bl.a. anført følgende:

"...
Gennemgangen af sagen sammenholdt med de gældende regler på Folkeoplysningsområdet munder ud i, at folkeoplysningsudvalget ved sin afgørelse af 7. december 2004 har ønsket at skabe et lovligt grundlag for at der fortsat kan tilbydes folkeoplysende voksenundervisning i Københavns Fængsler. Samtidig har folkeoplysningsudvalget ved at stille en række vilkår mv. ønsket at sikre, at der herved alene er tale om et supplerende fritidstilbud, der i overensstemmelse med folkeoplysningslovens regler og i modsætning til den undervisning, der tidligere blev gennemført i Københavns Fængsler, ikke på nogen måde indgår som led i institutionens arbejde eller behandling eller i øvrigt træder i stedet for undervisning mv. der hører under anden lovgivning.

På denne baggrund ses der ikke noget grundlag for at ændre Folkeoplysningsudvalgets afgørelse, der dermed stadfæstes.

..." 

Jeg har noteret mig det oplyste.


Ad punkt 3.4. Fællesskab

Jeg tilkendegav at jeg fortsat afventede underretning om direktoratets stillingtagen til Københavns Fængslers regler for fællesskab.
Med brevet af 16. november 2006 har direktoratet fremsendt kopi af direktoratets godkendelsesbrev til Københavns Fængsler af samme dato. Københavns Fængslers fællesskabsregler omhandler hele fængslet, herunder Blegdamsvejens Fængsel og Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsel.
Jeg har noteret mig indholdet af dette brev hvori fællesskabet på de enkelte afdelinger er nærmere angivet.

Ad punkt 15. Mad udefra

Jeg tilkendegav at jeg fortsat afventede underretning efter evaluering af forsøgsordningen med menuvalg som alternativ til at købe mad udefra der udløb den 1. august 2006.

Forsøgsordningen omfattede en dispensation fra kostcirkulærets § 6 med henblik på servering af grillmad for de indsatte i Københavns Fængsler. I et brev af 29. marts 2006 til direktoratet bemærkede jeg bl.a. at der så vidt ses ikke kun var tale om en dispensation fra denne bestemmelse i relation til adgangen til at købe mad uden for institutionen, men tillige fra forudsætningen i bestemmelsen om at denne adgang omfatter mulighed for at vælge mellem (et vist antal) forskellige retter. Hvis jeg havde ret i min forståelse, gik jeg ud fra at direktoratet ville være opmærksomt på dette forhold i forbindelse med direktoratets overvejelser om hvorvidt ordningen skulle gøres permanent.

I brevet af 21. november 2006 har direktoratet oplyst at fængslet på baggrund af ledelsens og talsmændenes evaluering af ordningen har ønsket at fortsætte med ordningen. Direktoratet har oplyst at direktoratet i den forbindelse har stillet nogle spørgsmål til Københavns Fængsler. Direktoratet har bl.a. spurgt fængslet om fængslet har i sinde at tilbyde flere alternative retter i forbindelse med en fortsættelse af forsøget eller en permanentgørelse af ordningen, og har bedt fængslet om en redegørelse for hvordan fængslet vil imødekomme talsmændenes kommentarer og forslag (som ikke er vedlagt). Direktoratet har oplyst at direktoratet efter afklaring af disse spørgsmål vil orientere mig om direktoratets stillingtagen til en eventuel fortsættelse af ordningen.

Jeg har noteret mig det oplyste og afventer denne orientering.


Ad punkt 18.1.9.  Klagevejledning

Jeg tilkendegav at jeg fortsat afventede underretning fra direktoratet når håndjernsblanketten i klientsystemet var blevet ændret således at den også i sin fulde ordlyd kan anvendes i sager vedrørende varetægtsarrestanter.

I brevet af 6. oktober 2006 har direktoratet oplyst at der nu er udarbejdet en håndjernsblanket der i sin fulde ordlyd kan anvendes i sager vedrørende varetægtsarrestanter. Den nye blanket vil fremgå af den næste version af klientsystemet der forventes udrullet i midten af december 2006.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Opfølgning

Jeg afventer fortsat (endelig) underretning vedrørende pkt. 2.7., 3.3., 9 og 15. For så vidt angår pkt. 3.3. og 9 henvises nærmere til opfølgningsrapport nr. 3 af 5. juli 2006.


Underretning

Denne rapport sendes til Københavns Fængsler, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i Københavns Fængsler.


Lennart Frandsen
Inspektionschef