Inspektion af venterum på Politigården i København den 15. september 2004

 

 

Brev sendt til Politidirektøren i København:

Vedrørende inspektion af venterum på Politigården i København

Den 15. september 2004 foretog jeg inspektion af venterummene på Politigården i København.

Om venterummene meddelte Rigspolitichefen på forespørgsel følgende i brev af 20. august 2004:

"...
I den anledning kan Rigspolitiet oplyse, at der den 2. januar 2004 blev foretaget en gennemgang af venterumsforholdene på Politigården i København.

Ved skrivelse af 25. maj 2004 anmodede Rigspolitiet Københavns Politi om eventuelle bemærkninger til undersøgelsen af venterumsforholdene, herunder en vurdering af muligheden for eventuelt at nedlægge venterum – navnlig de venterum, som må skønnes at være mest utidssvarende.

Ved skrivelse af 7. juni 2004 har Københavns Politi oplyst, at situationen med hensyn til venterumsforhold på Politigården i København i øjeblikket er uafklaret, idet en kommende ombygning af fængslet med henblik på anbringelse af afsonere vil indebære, at anbringelse af arrestanter i Politigårdens fængsel kun vil kunne ske i et meget begrænset omfang. Københavns Politi undersøger p.t. hvilke alternative muligheder, der kan peges på.

På nuværende tidspunkt forestår drøftelser mellem Rigspolitiets Bygningsafdeling og Københavns Politi om indretning af nye og tidssvarende venterum på Politigården."

Under inspektionen den 15. september 2004 blev det oplyst at sagen vedrørende ombygning af venterummene fortsat verserer hos Rigspolitiet. Efter at det som følge af ombygningen af Politigårdens Fængsel (som var i gang på tidspunktet for inspektionen) ikke længere er muligt for politiet at benytte celler til arrestanter i dette fængsel, har Politigården behov for flere venterum. Politiet skønner at der er behov for 10 venterum i alt, dvs. yderligere tre venterum. Det blev desuden oplyst at der ikke kan etableres flere venterum i tilknytning til de eksisterende syv venterum som er beliggende i stueetagen, og at denne placering i øvrigt er uhensigtsmæssig idet vagtstuen og narkotikaafdelingen – som er den afdeling som benytter venterummene i næsten alle tilfælde (98%)  – er beliggende på 3. sal. Spørgsmålet om indretning af flere venterum og en anden placering af venterummene indgår i den verserende sag hos Rigspolitiet.

De syv venterum er som nævnt placeret i stueetagen (en høj kælder). Ved indgangen til venterummene er der en visitationsskranke og skabe til opbevaring af de venterumsanbragtes effekter. Venterummene er placeret ved siden af hinanden ud til en smal gang der ligger bag ved denne skranke. Modtagelsesområdet og gangen er – ligesom venterummene – videoovervåget. For enden af gangen er der to toiletter til brug for de venterumsanbragte.

Venterummene er 2,8 m2 (2 x 1,4 meter). Der er en bænk i hele rummets bredde (1,4 m) som er fastmonteret på væggen og har fast forstykke til gulv. Der er mekanisk ventilation fra gangen til huller med gitre i bænken. Døren til rummene åbner udad og er forsynet med to skudrigler. Der er et højtsiddende vindue der vender ud mod gangen. Der er højt til loftet hvori der er indbygget kamera, højttaler og lys. I væggen er der en kaldeknap. Der er mærker efter slag i ruden i det første rum (venterum 1 som er det rum som først tages i brug), og i dette rum er der tillige en revne i hjørnet i væggen. Bortset herfra var rummene i en god vedligeholdelsesmæssig stand, og de var rene.

Der er ingen synlige varmeinstallationer og ingen fremspring eller lignende i rummene. Der er heller ingen røgmelder. Der er ingen erindringslampe til markering af at et rum er i brug, men venterummene er som tidligere nævnt videoovervågede, hvilket fremgår af et skilt på væggen ved visitationsskranken. Overvågningen foregår som også tidligere nævnt fra vagtstuen (Operativ Sektion). Overvågningen og kalde-/lyttefunktionen blev afprøvet under inspektionen, og det virkede.

Jeg forstår det oplyste i Rigspolitiets brev af 20. august 2004 sådan at det på baggrund af Rigspolitiets gennemgang af venterummene på Politigården i København er Rigspolitiets opfattelse at disse venterum ikke på sigt er anvendelige som venterum, navnlig på grund af deres nuværende størrelse. Jeg kan tilslutte mig denne opfattelse.

Jeg har noteret mig at der forestår drøftelser mellem Rigspolitiets Bygningsafdeling og Københavns Politi om indretning af nye og tidssvarende venterum på Politigården i København. Jeg har samtidig anmodet Rigspolitichefen om at underrette mig om resultatet af disse drøftelser. Jeg har tillige anmodet om at modtage kopi af brevvekslingen mellem Rigspolitiet og Københavns Politi i sagen, herunder Rigspolitiets brev af 25. maj 2004 til Københavns Politi og Københavns Politis svar af 7. juni 2004 til Rigspolitiet.

Under inspektionen fik jeg udleveret kopi af en instruks af 9. september 2004 om brug af Politigårdens venterum til arrestanter inden for kontortid og en meddelelse i tilknytning hertil. Der er i instruksen sket en ændring i proceduren i forbindelse med indsættelse af arrestanter i venterum indenfor almindelig kontortid således at holdlederen i Narkotika- og Bevillingsafdelingen eller i dennes fravær den tilsynsførende altid skal underrettes personligt eller pr. telefon inden en arrestant indsættes i venterum. Anledningen til denne procedureændring var en konkret episode hvor en varetægtsarrestant havde ophold i et venterum i over otte timer fordi sagsbehandleren på vej fra venterummet til 3. sal var blevet optaget af et eller andet og (derfor) havde glemt at meddele at han havde anbragt den pågældende arrestant i rummet. Det blev tillige oplyst – og fremgår også af den vedlagte meddelelse – at der (nu) føres en liste over de arrestanter der anbringes i venterummene, hvor der bl.a. gøres notat om tidspunktet for indsættelsen og udtagelsen af venterummet, og at lederen af arrestantgruppen eller en af ham udpeget hver dag ved kontortids ophør (via videoovervågningen) skal foretage kontrol af venterummene og gøre notat herom. Denne liste omfatter kun arrestanter idet oplysninger om anholdte noteres i døgnrapporten.

Jeg har noteret mig denne opstramning af proceduren med henblik på at sikre at indsatte i venterum ikke bliver glemt.

Det fremgår tillige af instruksen at alle indsatte i venterum skal fratages effekter der kan benyttes til vold, undvigelse eller til at forvolde skade på sig selv, andre eller inventar.

Om anvendelsen af venterummene blev det oplyst at der fra 1. januar 2004 til 1. september 2004 havde været i alt 159 indsættelser i Politigårdens venterum (arrestanter og anholdte). I samme periode året før var der 166 anbringelser. For så vidt angår den tidsmæssige udstrækning af anbringelser i venterummene blev det oplyst at anholdte som ofte indsættes om natten, kan have ophold i venterum i op til tre timer, mens arrestanter som bringes ind (hovedsageligt) fra Vestre Fængsel, normalt har kortere tids ophold i rummet.

Jeg har noteret mig at venterummene udelukkende anvendes til kortvarige ophold.

Bortset fra at jeg afventer underretning fra Rigspolitichefen om resultatet af drøftelserne mellem Rigspolitiet og Københavns Politi om indretning af nye og tidssvarende venterum på Politigården i København, foretager mig ikke mere i sagen.


Med venlig hilsen

Lennart Frandsen
Inspektionschef