Inspektion af venterum hos politiet i Nykøbing Falster den 24. august 2004

Venterum Region Sjælland 2004

 

 

Brev sendt til Politimesteren i Nykøbing Falster:

Vedrørende inspektion af venterum på politigården i Nykøbing Falster

Den 24. august 2004 foretog jeg inspektion af (detentionen og) venterummene på politigården i Nykøbing Falster.

Om venterummene meddelte Rigspolitichefen på forespørgsel følgende i brev af 2. august 2004:

"...
I den anledning kan Rigspolitiet oplyse, at der den 29. januar 2004 blev foretaget en gennemgang af venterumsforholdene på politigården i Nykøbing Falster.

Venterummene – der er etableret før 1992 – og således ikke opfylder retningslinierne i Justitsministeriets vejledning om indretning af nye politibygninger (1992), er på henholdsvis ca. 2,36 m2, ca. 2,46 m2 og ca. 2,69 m2. På baggrund af denne gennemgang finder Rigspolitiet, at disse venterum ikke på sigt er anvendelige som venterum, navnlig på grund af deres nuværende størrelse.

Rigspolitiet vil – efter drøftelse med Politimesteren i Nykøbing Falster og Rigspolitichefens tilsynsførende arkitektkontor – søge venterummene forbedret inden for rammerne af de bygnings- og bevillingsmæssige muligheder, idet Rigspolitiet ud fra en samlet vurdering finder, at venterummene bør forbedres, uagtet de ikke vil blive indrettet, så de opfylder samtlige de i vejledningen fastsatte retningslinier."

Efter inspektionen den 24. august 2004 kan jeg tilslutte mig det som Rigspolitichefen har anført vedrørende venterummene på politigården i Nykøbing Falster. Jeg bemærker at kaldeanlæggene i og erindringslamperne uden for de tre venterum blev afprøvet under min inspektion, og at de virkede.

For så vidt angår anbringelser i venterummene lægger jeg til grund at venterummene udelukkende anvendes til kortvarige ophold – efter det oplyste i op til to timer (ordenspolitiet) og ca. ½ time (kriminalpolitiet).

Jeg foretager mig ikke videre vedrørende venterummene på politigården i Nykøbing Falster på det foreliggende grundlag. Jeg har dog samtidig hermed bedt Rigspolitichefen om at underrette mig om det videre forløb i sagen. 

Rigspolitichefen, Justitsministeriet og Folketingets Retsudvalg har modtaget kopi af dette brev.


Med venlig hilsen

Lennart Frandsen
Inspektionschef