Inspektion af detentioen i Horsens den 14. januar 2004 - Opfølgning nr. 2

 

 

Den 23. december 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af detentionen på politistationen i Horsens. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger vedrørende enkelte forhold.

Jeg modtog i den anledning udtalelser af 17. juni og 5. december 2005 fra Rigspolitichefen, og en udtalelse af 20. december 2005 fra Justitsministeriet.

Jeg skal herefter meddele følgende:


Ad punkt 2.  Rapportgennemgang

Jeg anmodede i den endelige rapport Justitsministeriet om at oplyse om ministeriet havde bemærkninger til det forhold at lægeerklæring er optrykt på bagsiden af detentionsrapporten. Jeg henviste til bemærkninger i Torturkomitéens rapport for så vidt angår besøget på politistationen i Horsens og adgang til lægelige oplysninger.

Justitsministeriet anførte i den anledning at ministeriet ikke havde bemærkninger hertil og henviste til at eventuelle lægelige bemærkninger til politiet (alternativt) skal opbevares sammen med detentionsrapporten på politistationen i minimum 2 år.

I opfølgningsrapporten anførte jeg herefter følgende:

"...
Jeg har isoleret set ingen bemærkninger til at lægeerklæring optrykkes på bagsiden af detentionsrapporten idet lægeerklæring som anført af ministeriet ifølge § 22, stk. 3, i detentionskundgørelsen skal opbevares sammen med detentionsrapporten. Min høring af Justitsministeriet på dette punkt skete som nævnt i forlængelse af min gengivelse af Torturkomitéens bemærkninger om fortrolighed med hensyn til oplysninger om helbredsmæssige forhold som politiet modtager i forbindelse med lægeundersøgelse af tilbageholdte. Med høringen ønskede jeg at få oplyst om det som Torturkomitéen havde anført om (fri) adgang for andre en sundhedspersonale til lægelige oplysninger, gav Justitsministeriet anledning til overvejelser med hensyn til (efterfølgende) opbevaring af sådanne oplysninger som er afgivet i forbindelse med detentionsanbringelse, (navnlig) hvis oplysningerne er afgivet på en blanket der er optrykt på bagsiden af detentionsrapporten, og dermed er en integreret del af denne rapport. Idet jeg beklager at min høring var uklar på dette punkt, beder jeg om Justitsministeriets eventuelle bemærkninger vedrørende dette forhold. 

Det tilføjes for en ordens skyld at jeg, som det fremgår af citatet i den endelige rapport af Torturkomitéens svar i anledning af regeringens svar til komitéen, er opmærksom på at Torturkomitéen ikke har forfulgt spørgsmålet om adgang til fortrolige oplysninger i forbindelse med detentionsanbringelse nærmere (men kun i relation til tvangsindlæggelse på psykiatriske afdelinger)."


Rigspolitichefen har i sin udtalelse af 17. juni 2005 henvist til Rigspolitichefens udtalelse af 13. januar 2003 til Justitsministeriet i forbindelse med besvarelsen af de spørgsmål som Torturkomitéen havde rejst. Om det her rejste spørgsmål er heri anført følgende:

"... I kapitel II-A.4.d, afsnit 21, anbefaler komitéen, at lægelige oplysninger vedrørende tilbageholdte, der ikke umiddelbart kan henføres til den pågældendes egnethed til detentionsanbringelse, ikke bør være tilgængelige for ikke-lægeligt personale. En sådan ordning finder Rigspolitiet uhensigtsmæssig, idet det efter Rigspolitiets opfattelse ikke altid på undersøgelsestidspunktet vil stå klart, om en lægelig oplysning kan være relevant i forbindelse med en anbringelse i detentionen, og ved en efterfølgende kontrol af, om betingelserne mv. for detentionsanbringelse har været opfyldt. ..."

I Rigspolitichefens udtalelse af 17. juni 2005 har Rigspolitichefen henholdt sig hertil og har oplyst at det forhold at Horsens Politi har optrykt lægeerklæringen på bagsiden af detentionsrapporten ikke ændrer Rigspolitichefens vurdering. Rigspolitichefen har herved henvist til at rapporten som tidligere anført af Justitsministeriet, alternativt vil skulle opbevares sammen med detentionsrapporten. Justitsministeriet har anført følgende:

 "...
Justitsministeriet skal i den anledning bemærke, at det fremgår af detentionskundgørelsens § 14, stk. 3, at såfremt den undersøgende læge ønsker at afgive skriftlige bemærkninger til politiet, anvendes bilag 2, som er blanket P153. Det fremgår endvidere af detentionsbekendtgørelsens § 22, stk. 3, at eventuelle lægelige bemærkninger til politiet opbevares sammen med detentionsrapporten på politistationen i minimum 2 år.

Justitsministeriet kan endvidere henvise til ministeriets bemærkninger i brev af 27. august 2004 afgivet i forbindelse med Folketingets Ombudsmands endelige inspektionsrapport, hvori ministeriet tilkendegav, at det ikke gav anledning til bemærkninger, at lægeerklæringen optrykkes på bagsiden af den lokale detentionsrapport, da den, som det også fremgår af det ovenfor anførte, alternativt ville skulle opbevares sammen med detentionsrapporten.

Justitsministeriet kan i øvrigt henholdes sig til det af Rigspolitichefen anførte og har på den baggrund ikke yderligere bemærkninger til spørgsmålet om opbevaring af lægelige oplysninger.
..."

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere vedrørende dette forhold.


Ad punkt 2.4.1.  Fremstilling

Jeg anmodede Justitsministeriet om at oplyse hvorvidt fremstilling for vagthavende på grund af (almindelig) travlhed kan udsættes, og om der i givet fald kan fastsættes en grænse for hvor længe (fx højst til tidspunktet for lægetilsyn).

Rigspolitichefen har i udtalelsen af 17. juni 2005 oplyst at Rigspolitichefen mener at den vagthavendes undersøgelse af personer der påtænkes detentionsanbragt, må ske i tidsmæssig tæt tilknytning til personens indbringelse til politistationen.

Rigspolitichefen har endvidere anført at Rigspolitichefen ikke har fundet anledning til at foretage en nærmere analyse af arbejdsbelastningen på politistationen i Horsens på tidspunktet for den konkrete sag, men at Rigspolitichefen dog mere generelt mener at der som hovedregel ikke bør gå mere end 20 minutter fra indbringelsen af en person til vagthavendes visitation af den indbragte.

Justitsministeriet har anført følgende:

"...
Justitsministeriet skal i den forbindelse bemærke, at det fremgår af detentionskundgørelsens § 8, at den tilbageholdte straks ved ankomsten til politistationen skal fremstilles for den vagthavende.

Det vil imidlertid i praksis ikke altid være muligt at foretage denne fremstilling umiddelbart efter ankomsten til stationen. Justitsministeriet finder imidlertid som Rigspolitichefen, at der som hovedregel ikke bør hengå mere end 20 minutter fra indbringelsen af en person til vagthavendes visitation af den indbragte, men ministeriet finder dog ikke at kunne udelukke, at der i særlige tilfælde på grund af et stort arbejdspres på politistationen vil kunne gå mere end 20 minutter, før fremstillingen kan ske."

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål.


Ad punkt 2.5.5.  Noteringen af hvem der har forestået tilsyn

Politimesteren havde oplyst at initialer ikke påføres ved tilsyn fordi tilsyn og ansvar for anbringelsen påhviler vagthavende med romertal I på tjenesteplanen, jf. tjenestemeddelelse 10/87, men at afvigelser herfra skal påføres døgnrapporten.

Justitsministeriet var ikke kommet med bemærkninger til politimesterens udtalelse på dette punkt, og jeg bad Justitsministeriet om udtrykkeligt at forholde sig til den fremgangsmåde som anvendes af politiet i Horsens på dette punkt.

Rigspolitichefen har i sin udtalelse af 17. juni 2005 oplyst at formålet med detentionskundgørelsens § 18, stk. 5, hvorefter navnet på den polititjenestemand der har udført tilsynet, skal anføres, er at politiledelsen og tilsynsmyndigheder entydigt kan identificere den polititjenestemand der har haft ansvaret for løsningen af den konkrete tilsynsopgave. Rigspolitichefen har i den forbindelse bemærket at Rigspolitichefen tidligere har udtalt at angivelse af initialer ligeledes opfylder dette formål.

I udtalelsen af 5. december 2005 har Rigspolitichefen supplerende udtalt at den fremgangsmåde som blev anvendt af politiet i Horsens, efter Rigspolitichefens opfattelse ikke opfylder kravene i detentionskundgørelsens § 18, stk. 5. Rigspolitichefen har oplyst at politiet i Horsens har tilsluttet sig denne opfattelse, og at fremgangsmåden derfor ville blive ændret fra 1. januar 2006.

Justitsministeriet har henholdt sig til det af Rigspolitichefen anførte og har udtalt at ministeriet anser det for beklageligt at politiet i Horsens ikke har handlet i overensstemmelse med kundgørelsens § 18, stk. 5. Da Horsens politi vil ændre fremgangsmåde fra 1. januar 2006, foretager ministeriet sig ikke yderligere.

Jeg har noteret mig det oplyste og er enig med ministeriet i at det er beklageligt at politiet i Horsens indtil 1. januar 2006 har anvendt en fremgangsmåde der ikke er i overensstemmelse med kundgørelsens § 18, stk. 5.  


Ad punkt 2.5.6.  Karakteren af de udførte tilsyn

Der var i intet tilfælde angivet bemærkninger i feltet under tilsynsrubrikkerne. Politimesteren havde oplyst at det er meningen at bemærkninger skal føres i rubrikken nedenunder, og hvis der ikke er tilstrækkelig plads, på en notits der skal vedlægges.

Justitsministeriet var ikke i ministeriets tidligere udtalelse kommet med bemærkninger til denne fremgangsmåde. Jeg anmodede Justitsministeriet om udtrykkeligt at forholde sig til den fremgangsmåde der anvendes af politiet i Horsens.

Rigspolitichefen har i udtalelsen af 17. juni 2005 anført at Rigspolitichefen med henblik på at sikre en fuldstændig og utvetydig udfyldelse af detentionsrapporten mener at Horsens Politis lokale blanket bør ændres således at der – ligesom i blanket P152 – indsættes separate rubrikker til anførelse af eventuelle bemærkninger om de enkelte tilsyn.

Justitsministeriet har udtalt at ministeriet ligesom Rigspolitichefen mener at Horsens Politis lokale blanket bør ændres. Justitsministeriet har oplyst at ministeriet samme dag meddelte dette til Politimesteren i Horsens.

Jeg har noteret mig det oplyste og går ud fra at blanketten er eller snarest vil blive ændret i overensstemmelse med Justitsministeriets tilkendegivelse.


Opfølgning 

Jeg anser herefter sagen vedrørende min inspektion af detentionen i Horsens for afsluttet.


Underretning 

Denne rapport sendes til Politimesteren i Horsens, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg.


                                                                        Lennart Frandsen
                                                                         Inspektionschef