Inspektion af detentionen i Horsens den 14. januar 2004 - Opfølgning

 

 

Den 14. april 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af detentionen på politistationen i Horsens. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Jeg modtog i den anledning udtalelser af 27. august og 12. oktober 2004 fra Justitsministeriet. Ministeriet vedlagde en udtalelse af 22. september 2004 som ministeriet havde indhentet fra Rigspolitichefen, og en udtalelse af 10. marts 2004 fra Politimesteren i Horsens som indeholder politiets bemærkninger til den foreløbige rapport, og som jeg således også tidligere har modtaget. I relation til sidstnævnte oplyste ministeriet at politiet i Horsens havde oplyst at der ikke kom yderligere bemærkninger fra politiet.

Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.  Rapportgennemgang

Jeg bad om at Justitsministeriet, eventuelt efter indhentet udtalelse fra Rigspolitichefen, udtrykkeligt udtalte sig om hvorvidt angivelse af hvordan der blev forholdt med den tilbageholdte, skal ske i form af afkrydsning.

Justitsministeriet har i den anledning indhentet ovennævnte udtalelse af 22. september 2004 fra Rigspolitichefen der har udtalt følgende:

"...
Det fremgår af Rigspolitiets følgeskrivelse af 28. juni 2001 til detentionskundgørelsen, at de oplysninger, der er angivet i standard-detentionsrapporten (blanket P152), skal fremgå af eventuelle lokalt udfærdigede detentionsrapporter. Der skal herunder også være plads til at oplyse, om den pågældende er overgivet til andre, indbragt til hospital eller forsorgshjem eller lignende.

Med henblik på at sikre en korrekt udfyldelse af detentionsrapporterne finder Rigspolitiet, at den lokale blanket bør ændres, således at der – som i blanket P152 – indsættes afkrydsningsfelter til angivelse af, om en tilbageholdt beruset person er overgivet til andre, indbragt til hospital, indbragt til forsorgshjem eller lignende, eller anbragt i detention.

Horsens Politi har fået tilsendt en kopi af dette brev."

Justitsministeriet har henholdt sig til Rigspolitichefens udtalelse.

Jeg har noteret mig det oplyste og går ud fra at Horsens politi ændrer blanketten i overensstemmelse hermed – hvis det ikke allerede er sket.

Den af politiet i Horsens anvendte detentionsrapport adskiller sig også på andre punkter fra blanket P152. Der mangler fx rubrikker til angivelse af tidspunkterne for indbringelse til politistationen og fremstilling for vagthavende samt rubrikker til angivelse af efter hvilken bestemmelse der er sket visitation. Der er rubrik til angivelse af tidspunktet for indsættelse i detentionen, men der sondres ikke mellem foreløbig og endelig detentionsanbringelse. Der er rubrik til afkrydsning af at der er indhentet udskrift fra kriminalregistret, men det er ikke tilkendegivet at udskrift skal vedlægges. Der er endvidere en rubrik til afkrydsning af om pjecen "Hvor går du hen, når du går ud" er udleveret, men ikke til angivelse af hvem der har udleveret pjecen. Der er ikke rubrikker til afkrydsning/angivelse af påvirkethed, herunder af graden heraf, men i en rubrik nederst på rapporten kan der påføres eventuelle bemærkninger, "herunder ... påvirkethed m.v.". Bortset fra denne rubrik er der ikke rubrikker (specifikt) til bemærkninger i anledning af tilsynet med den tilbageholdte, og der er ikke plads til at notere sådanne bemærkninger i de eksisterende tilsynsrubrikker som består af mindre felter.

I lægeerklæringen som er optrykt på bagsiden og dermed indgår som en integreret del af blanketten, er rubrik h om eventuel måling af BAK (alkometer) erstattet med rubrikker til afkrydsning af om den tilbageholdte – efter lægens vurdering – er påvirket af alkohol i let, middel eller svær grad, og/eller om den pågældende er påvirket af andre berusende eller bedøvende midler. 

Jeg bad politimesteren oplyse hvorfor den blanket som anvendes af politiet i Horsens, ikke indeholder alle ovennævnte obligatoriske rubrikker, og om det ovenfor anførte gav anledning til justeringer af blanketten. Jeg bad desuden om Justitsministeriets bemærkninger til blanketten.

Politimesteren i Horsens har i udtalelsen af 10. marts 2004 oplyst at Horsens politi af praktiske årsager har ændret blanketten. Politimesteren har endvidere nærmere begrundet hvorfor blanketten er opbygget som den er. Politimesteren har samtidig oplyst at embedet for så vidt angår spørgsmålet om efter hvilken bestemmelse der er sket visitation, vil tage initiativ til justering af blanketten.

Justitsministeriet har i udtalelsen af 27. august 2004 oplyst at ministeriet samme dag bad Politimesteren i Horsens om at ændre den lokale blanket så den som minimum indeholder de oplysninger som fremgår af blanket P152. Da Justitsministeriet imidlertid fandt det rigtigst at bede Rigspolitichefen om ovennævnte udtalelse vedrørende spørgsmålet om hvorvidt der skal ske afkrydsning af hvordan der blev forholdt med den tilbageholdte, tilkendegav ministeriet samtidig at ministeriet var indforstået med at den lokale blanket ikke blev ændret før dette spørgsmål var afklaret. Ministeriet har også opfordret politimesteren til at ændre blanketten i relation til lægeerklæringen som er optrykt på bagsiden, jf. citatet fra ministeriets udtalelse nedenfor.

Da spørgsmålet om afkrydsning af hvordan der blev forholdt med den tilbageholdte, nu er afklaret, går jeg ud fra at politimesteren vil foranledige at blanketten ændres som anført af ministeriet – hvis det ikke allerede er sket.  Jeg citerede punkt 21 i Torturkomitéens rapport fra komitéens besøg i Danmark i starten af 2002, herunder på nogle politistationer, hvor komitéen bl.a. rejste spørgsmålet om fortrolighed med hensyn til oplysninger om helbredsmæssige forhold som politiet modtager i forbindelse med lægeundersøgelse af tilbageholdte, og anbefalede "that steps be taken to ensure that such requirements are fully respected in practice". Jeg citerede ligeledes regeringens foreløbige svar til Torturkomitéen og Torturkomitéens bemærkninger til dette svar (som primært vedrører fortrolige oplysninger i relation til tvangsindlæggelse af psykiatriske patienter).  Jeg anmodede herefter Justitsministeriet om at oplyse om ministeriet havde bemærkninger til det forhold at lægeerklæring er optrykt på bagsiden af detentionsrapporten.Justitsministeriet har i den anledning bl.a. anført følgende:

"...
Det fremgår af detentionskundgørelsens § 14, stk. 3, at såfremt den undersøgende læge ønsker at afgive skriftlige bemærkninger til politiet, anvendes bilag 2, som er blanket P153. Det fremgår endvidere af detentionskundgørelsens § 22, stk. 3, at eventuelle lægelige bemærkninger til politiet opbevares sammen med detentionsrapporten på politistationen i minimum 2 år.

Justitsministeriet skal i den anledning bemærke, at lægeerklæringen er udarbejdet i samarbejde med den Almindelige Danske Lægeforening, og det fremgår af aftalen mellem Rigspolitichefen og Lægeforeningens Attestudvalg, at der ikke anvendes blanketter af anden udformning. Rigspolitichefen har oplyst, at P153 i øjeblikket kun er tilgængelig i papirform, men at blanketten muligvis vil blive gjort tilgængelig i en elektronisk version på POLNET. Papirudgaven er optrykt på almindeligt hvidt papir.

Det giver på denne baggrund ikke Justitsministeriet anledning til bemærkninger, at blanket P153 optrykkes på bagsiden af den lokale detentionsrapport, da den alternativt ville skulle opbevares sammen med detentionsrapporten. Det bør dog efter ministeriets opfattelse være blanket P153, der optrykkes på bagsiden af den lokale detentionsrapport. Eftersom blanket P153 fylder to sider, vil blanketten P153 kun delvist kunne blive optrykt på bagsiden. Ministeriet har i dag opfordret politimesteren til også på dette punkt at ændre den lokale detentionsrapport." 

Jeg har isoleret set ingen bemærkninger til at lægeerklæring optrykkes på bagsiden af detentionsrapporten idet lægeerklæring som anført af ministeriet ifølge § 22, stk. 3, i detentionskundgørelsen skal opbevares sammen med detentionsrapporten. Min høring af Justitsministeriet på dette punkt skete som nævnt i forlængelse af min gengivelse af Torturkomitéens bemærkninger om fortrolighed med hensyn til oplysninger om helbredsmæssige forhold som politiet modtager i forbindelse med lægeundersøgelse af tilbageholdte. Med høringen ønskede jeg at få oplyst om det som Torturkomitéen havde anført om (fri) adgang for andre en sundhedspersonale til lægelige oplysninger, gav Justitsministeriet anledning til overvejelser med hensyn til (efterfølgende) opbevaring af sådanne oplysninger som er afgivet i forbindelse med detentionsanbringelse, (navnlig) hvis oplysningerne er afgivet på en blanket der er optrykt på bagsiden af detentionsrapporten, og dermed er en integreret del af denne rapport. Idet jeg beklager at min høring var uklar på dette punkt, beder jeg om Justitsministeriets eventuelle bemærkninger vedrørende dette forhold.  Det tilføjes for en ordens skyld at jeg, som det fremgår af citatet i den endelige rapport af Torturkomitéens svar i anledning af regeringens svar til komitéen, er opmærksom på at Torturkomitéen ikke har forfulgt spørgsmålet om adgang til fortrolige oplysninger i forbindelse med detentionsanbringelse nærmere (men kun i relation til tvangsindlæggelse på psykiatriske afdelinger). Jeg udtalte at det var beklageligt at der i intet tilfælde fuldt ud var forholdt i overensstemmelse med kundgørelsens § 22, stk. 1, og gik ud fra at politimesteren ville gøre de relevante medarbejdere bekendt med det jeg havde anført om mangler i henseende til overholdelsen af kundgørelsens § 22, stk. 1.Politimesteren har beklaget at der ikke fuldt ud er forholdt i overensstemmelse med kundgørelsens § 22, stk. 1, og har oplyst at overholdelsen heraf er indskærpet over for de vagthavende.Justitsministeriet har udtalt at ministeriet finder det beklageligt at der ikke fuldt ud er forholdt i overensstemmelse med nævnte bestemmelse. Da politimesteren har indskærpet overholdelsen heraf, foretager ministeriet sig ikke yderligere. Jeg har noteret mig politimesterens beklagelse og indskærpelse.

I sagen vedrørende min inspektion af detentionen i Holbæk havde jeg fået oplyst at de anførte tal i statistikken for 2002 er forkerte for en række af politikredsene. Jeg bad Politimesteren i Horsens om at meddele mig hvis der er fejl i de nævnte tal for så vidt angår Horsens politikreds.

Politimesteren har oplyst at tallene er korrekte. Politimesteren har samtidig oplyst tallene for 2003 hvor 386 blev anbragt i detention, 2 kørt til forsorgshjem, 3 indbragt til hospital og 18 kørt hjem.

Jeg har noteret mig det oplyste og har samtidig noteret mig at der er sket et fald i antallet af detentionsanbringelser fra 448 i 2002 til 386 i 2003, at der er sket overgivelse til forsorgshjem, og at der er sket en stigning i antallet af personer der er bragt hjem (2 i 2002). Sidstnævnte er i overensstemmelse med Rigspolitichefens følgebrev af 28. juni 2001 til kundgørelsen hvori det er anført at politiet i stigende omfang skal bringe den berusede hjem, jf. også omtalen heraf s. 14 i rapporten.  

Jeg anmodede politimesteren om at oplyse om der i Horsens politikreds har været foretaget en undersøgelse af hvorvidt der findes (andre) forsorgshjem eller lignende som på forsvarlig måde kan tage sig af berusede personer, og i givet fald oplyse om resultatet heraf (jf. ovennævnte følgebreve hvori det er tilkendegivet at politiet mere generelt bør undersøge om der i den enkelte kreds findes forsorgshjem eller lignende som på forsvarlig måde kan tage sig af berusede personer).Politimesteren har oplyst at det i forbindelse med kundgørelsens ikrafttræden blev undersøgt om der i politikredsen fandtes forsorgshjem eller lignende, men det er ikke tilfældet. De to personer som ifølge statistikken for 2003 blev kørt til forsorgshjem, blev kørt til et sådant hjem i Kolding politikreds (en køretur på ca. 55 km). Det er samtidig oplyst at hverken sygehuset, psykiatrisk modtagelse, behandlingshjemmet Sølyst eller andre ønsker at modtage berusere før de udtages af detentionen som ædru.  Jeg har noteret mig det oplyste.

Ad punkt 2.1.  Grundlaget for detentionsanbringelsen

Jeg anmodede politimesteren om at oplyse hvorvidt detentionsrapporten også anvendes og udfyldes for personer der ikke indsættes i detentionen, men overgives til andre (jf. detentionskundgørelsens § 1, stk. 2, nr. 1), indbringes til hospital (nr. 2) eller indbringes til forsorgshjem eller lignende (nr. 3).Politimesteren har oplyst at den anvendte blanket anvendes til alle anholdte. Antallet af berusere der køres hjem, er dog betydeligt større end angivet i statistikken, idet de pågældende som regel får dette tilbud på stedet af politiet, og hvis det aftales at den pågældende køres hjem, betragtes hjemkørslen ikke som en anholdelse, men registreres alene som en hændelse i døgnrapporten. Justitsministeriet har hertil bemærket at detentionsblanketten skal anvendes ved alle tilfælde der er omfattet af kundgørelsens § 1, stk. 2, og at blanketten således også skal anvendes ved fx hjembringelse af berusede personer der er til fare for sig selv. Transport af personer der ikke er omfattet af kundgørelsens § 1, stk. 1, er derimod ikke omfattet af kundgørelsen, og der er derfor ikke krav om anvendelse af detentionsblanketten eller lokalt udarbejdet blanket i disse tilfælde. Justitsministeriet har oplyst at politimesteren ved en kopi af ministeriets brev er orienteret herom. Jeg har noteret mig det oplyste og går ud fra at politiet i Horsens er opmærksom på (fremover) at anvende detentionsblanketten i alle tilfælde af hjemkørsel der er omfattet af kundgørelsen.

Ad punkt 2.2.  Lægeundersøgelse

I en sag fra den 4. december 2003 synes der umiddelbart at være tale om at læge blev tilkaldt udelukkende med henblik på udtagelse af blodprøve, og jeg tilkendegav at der på den baggrund kunne stilles spørgsmål om hvorvidt anbringelsen af den pågældende – endeligt – i detentionen har været i overensstemmelse med kundgørelsens regler. Jeg gik dog ud fra at lægen i forbindelse med udtagelsen af blodprøve samtidig vurderede om den tilbageholdte var egnet til anbringelse i detentionen, og anmodede politimesteren om at oplyse om denne antagelse var korrekt. I givet fald bad jeg politimesteren om at oplyse hvorfor der ikke blev udfærdiget en (sædvanlig) lægeerklæring i sagen, og om det er normalt at der ikke udfærdiges lægeerklæringer når læge tilkaldes med henblik på udtagelse af blodprøve.Politimesteren har bekræftet at læge blev tilkaldt med henblik på udtagelse af blodprøve, og at det i forbindelse hermed blev besluttet at den tilbageholdte skulle anbringes i detentionen på grund af beruselse. Politimesteren har oplyst at der i disse sager normalt ikke udfærdiges en lægeerklæring, selv om lægen samtidig vurderer at den tilbageholdte er egnet til detentionsanbringelsen, men at der vil blive taget initiativ til en ændring af praksis, så der også udfærdiges lægeerklæring i disse tilfælde. Justitsministeriet har bemærket følgende:

"... det fremgår af detentionskundgørelsens § 14, stk. 3, 1. punktum, at tidspunkt for lægeundersøgelse, lægens navn samt lægens bemærkninger om den tilbageholdte skal anføres i detentionsrapporten. Hvis lægen finder anledning til at fremsætte skriftlige bemærkninger over for politiet anvendes kundgørelsens bilag 2 – lægeerklæring i forbindelse med detentionsanbringelse, jf. detentionskundgørelsens § 14, stk. 3, 2. punktum.

Det er således ikke et krav, at lægeerklæringen P153 udfyldes i disse sager, medmindre den undersøgende læge finder anledning til at fremsætte skriftlige bemærkninger i forbindelse med detentionsanbringelsen, jf. detentionskundgørelsens § 14, stk. 2, 2. punktum. Oplysningerne nævnt i detentionskundgørelsens § 14, stk. 3, 1. punktum, skal dog i alle tilfælde noteres i detentionsrapporten. Politimesteren er ved kopi af dette brev orienteret herom." 

Jeg har noteret mig at lægen i forbindelse med udtagelsen af blodprøve samtidig vurderede om den tilbageholdte var egnet til detentionsanbringelse.

Jeg er enig med Justitsministeriet i at der kun er pligt til at udfylde en lægeerklæring hvis lægen ønsker at afgive skriftlige bemærkninger; mit spørgsmål om hvorfor der ikke var udfyldt en sædvanlig lægeerklæring, skyldtes udelukkende at der i alle de øvrige tilfælde (bortset fra et) var udfyldt en sådan erklæring. Lægens bemærkninger skal imidlertid, som også anført af Justitsministeriet, fremgå af detentionsrapporten, jf. kundgørelsens § 14, stk. 3, og det er derfor beklageligt at der ikke er gjort notat herom i det konkrete tilfælde.

Jeg har tillige noteret mig det af politimesteren oplyste om at der fremover vil blive udfærdiget lægeerklæring også i disse tilfælde. Hvis lægen ikke udfærdiger en lægeerklæring, hvad lægen som nævnt ikke har pligt til, går jeg ud fra at politiet i Horsens vil være opmærksom på at gøre notat om lægens bemærkninger i detentionsrapporten. 

I én af sagerne fremgik det ikke om der var lægetilsyn (en anbringelse den 7. december 2003 kl. 18.05). Jeg anmodede politimesteren om at oplyse om der blev tilkaldt læge og var lægetilsyn i sagen. I givet fald bad jeg om oplysning om hvornår det fandt sted, og om årsagen til at lægeerklæringen ikke var udfyldt. Hvis der ikke var lægetilkald/-tilsyn, bad jeg om at få oplyst årsagen hertil.

Politimesteren har oplyst at læge også i dette tilfælde var tilkaldt til udtagelse af blodprøve, og at der var forholdt som i den ovenfor nævnte sag. (Det vil bl.a. sige at lægen i forbindelse med udtagelsen af blodprøve vurderede om den tilbageholdte var egnet til detentionsanbringelse).

Jeg har noteret mig det oplyste. Også i dette tilfælde burde lægens bemærkninger være fremgået af detentionsrapporten, og det burde ligeledes være fremgået hvornår der var tilkaldt læge og fandt lægetilsyn sted, samt hvilken læge der havde undersøgt den tilbageholdte.

Ad punkt 2.2.1.  Tidspunktet for tilkald af læge

Jeg bad politime­steren om at oplyse nærmere om praksis med hensyn til underretning af vagthavende under trans­porten til politistationen og tilkald af læge efter denne underretning, jf. kundgørelsens § 6.Politimesteren har henvist til en vedlagt meddelelse 10/87 (af 22. januar 2003) og har samtidig oplyst at "emnet ofte indskærpes på det ugentlige personalemøde". Det er udtrykkeligt angivet i denne meddelelse at lægen skal tilkaldes straks når patruljen har anholdt den pågældende. Det er ikke udtrykkeligt anført at (der hermed menes at) patruljen straks skal underrette vagthavende som herefter skal tilkalde læge.  Jeg har noteret mig at det ofte indskærpes at der skal forholdes i overensstemmelse med kundgørelsens § 6, og at indholdet af denne bestemmelse er gengivet i meddelelse 10/87. Jeg går ud fra at det på baggrund af min rapport på ny er blevet eller vil blive indskærpet at der skal forholdes i overensstemmelse med kundgørelsens § 6, og jeg foretager mig herefter ikke mere vedrørende dette forhold.

Ad punkt 2.4.1.  Fremstilling

Jeg bad politimesteren om at oplyse om der var sket en fremstilling for vagthavende i 2 tilfælde hvor det var angivet at vagthavende ikke havde overværet visitationen på grund af travlhed. Begge anbringelser fandt sted den 7. december 2003, henholdsvis kl. 18.05 og kl. 1.45.

Politimesteren har oplyst at det i sagen vedrørende anbringelsen kl. 18.05 beklageligvis ikke har været muligt at afklare hvorvidt den tilbageholdte senere, eventuelt i forbindelse med lægeundersøgelsen, har været fremstillet for vagthavende. I det andet tilfælde fremgår det af rubrikken om andre bemærkninger at den tilbageholdte blev fremstillet for vagthavende i forbindelse med lægeundersøgelsen idet notat i denne rubrik om fjernelse af håndjern i forbindelse med lægeundersøgelsen er underskrevet med vagthavendes initialer. Lægeundersøgelsen fandt sted 22 minutter efter den foreløbige indsættelse i detentionen, mens tidspunktet for indbringelse til politistationen ikke fremgår.

Politimesteren har desuden oplyst at politiet vil tage initiativ til at justere/tydeliggøre blanketten så det fremgår at tidspunktet for fremstilling og visitation altid er sammenfaldende.

Justitsministeriet er ikke kommet med bemærkninger til politiets udtalelse på dette punkt, men har generelt til slut anført at sagen ikke i øvrigt giver Justitsministeriet anledning til bemærkninger.

Det fremgår af detentionskundgørelsens § 8 at den tilbageholdte "straks" ved ankomsten til politistationen skal fremstilles for vagthavende. Der er ikke længere krav om at visitation skal ske i overværelse af vagthavende.

Jeg anmoder Justitsministeriet om at oplyse hvorvidt fremstilling på grund af (almindelig) travlhed kan udsættes, og om der i givet fald kan fastsættes en grænse for hvor længe (fx højst til tidspunktet for lægetilsyn).

Jeg har noteret mig det oplyste om justering af blanketten, men henviser til Justitsministeriets senere anmodning til politiet om ændring af blanketten så den som minimum indeholder de samme oplysninger som blanket P152 (der har særskilte felter til henholdsvis fremstilling og visitation). I det ene tilfælde fra den 7. december 2003 som er nævnt ovenfor (kl. 18.05) kan der i øvrigt muligvis være tale om at der ikke skete fremstilling på samme tidspunkt som visitationen fandt sted (fordi vagthavende havde travlt), mens visitation i det andet tilfælde (kl. 1.45) synes at have afventet vagthavendes tilstedeværelse (ved lægeundersøgelsen) selv om det samtidig fremgår at vagthavende ikke overværede denne visitation på grund af travlhed.  

Ad punkt 2.4.2.  Visitation mv.

Jeg bad om oplysning om efter hvilken bestemmelse visitationen i de enkelte tilfælde var sket.Politimesteren har oplyst at der vil blive taget initiativ til en ændring af blanketten, og at visitation efter kundgørelsens § 13, stk. 4 (af kvinder) altid foretages straks ved indbringelsen af kvindelige kontor- eller politiansatte. Hvis det undtagelsesvist ikke er muligt, foretages den endelige visitation af lægen inden endelig indsættelse i detentionen. Ingen af de tilbageholdte var kvinder, og jeg går derfor ud fra at der i alle tilfælde er sket visitation efter § 13, stk. 3, i kundgørelsen.Jeg har noteret mig at blanketten vil blive justeret på dette punkt (jf. også Justitsministeriets senere generelle anmodning til politimesteren om ændring af blanketten så den som minimum indeholder de oplysninger der fremgår af blanket P152).   

I et tilfælde skete visitation 22 minutter efter anbringelsen i detentionen og samtidig med lægeundersøgelsen (anbringelsen den 7. december 2003 kl. 1.45). Bestemmelsen i kundgørelsens § 13, stk. 1, er dermed ikke overholdt i denne sag. Jeg bad om oplysning om årsagen til at der ikke skete visitation inden anbringelsen i detentionen. Jeg bemærkede at jeg var opmærksom på det i rapporten noterede om at visitationen på grund af travlhed ikke blev overværet af vagthavende.

Politimesteren har oplyst at det ikke er muligt at afgive et fyldestgørende svar på dette spørgsmål, men at der kan være tale om en fejlskrivning. Politimesteren har oplyst at der imidlertid i alle tilfælde af hensyn til egen og kollegaers sikkerhed i forbindelse med selve anholdelsen foretages en "sikkerhedsvisitation" inden anbringelse i patruljevognen og indbringelse til politistationen. Politimesteren har samtidig bemærket at den tilbageholdte i det konkrete tilfælde var belagt med håndjern indtil lægeundersøgelsen.Justitsministeriet har bemærket at visitationen blandt andet skal sikre at den pågældende fratages alle genstande som kan benyttes til at volde skade på den pågældende selv, på andre personer eller på ting, og at der derfor ikke burde være sket anbringelse i detentionen uden forudgående visitation. Ministeriet har fundet det beklageligt at der ikke er forholdt i overensstemmelse med kundgørelsen på dette punkt, og har opfordret politimesteren til at indskærpe reglen i kundgørelsens § 13, stk. 1.Netop fordi den tilbageholdte var belagt med håndjern indtil lægeundersøgelsen, synes der umiddelbart ikke at være tale om en fejlskrivning med hensyn til tidspunktet for visitation. Jeg lægger således – ligesom Justitsministeriet – til grund at der ikke er sket visitation forud for indsættelsen i detentionen. Jeg er enig med Justitsministeriet i at der burde have været foretaget en sådan visitation – også selv om der var sket en "sikkerhedsvisitation" ved anholdelsen, og den pågældende var belagt med håndjern. Det er således efter min opfattelse også beklageligt hvis det var på grund af den manglende visitation at den tilbageholdte måtte beholde håndjernene på indtil lægeundersøgelsen.

Ad punkt 2.5.  Tilsyn

Jeg gik ud fra at Horsens politis overvågningsudstyr er godkendt af rigspolitiet, men for en ordens skyld bad jeg politimesteren om oplysning herom.Politimesteren har oplyst at udstyret er godkendt, og har vedlagt kopi af godkendelsen (af 28. september 2001).Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 2.5.3.  Intervallet mellem tilsynJeg tilkendegav at det umiddelbart kan virke påfaldende at der (bortset fra det første tilsyn i et tilfælde og de to første tilsyn i et andet tilfælde) var foretaget tilsyn med præcis 30 minutters mellemrum på minuttallene 00 og 30. Politimesteren har oplyst at man i starten afkorter tidsintervallet til under 30 minutter for at fortsætte på minuttallene 00 og 30 fordi det er nemmest at huske, ikke mindst når der er flere i detentionen samtidig. Jeg har noteret mig det oplyste som ikke giver mig anledning til bemærkninger.

Ad punkt 2.5.4.  Skærpet tilsyn

Der var i 3 tilfælde oplysning om skærpede tilsyn efter at der havde fundet lægetilsyn sted (anbringelser den 7. december 2003 kl. 1.45, den 6. december 2003 kl. 22.40 og den 5. december 2003). Jeg anmodede om oplysning om hvorfor der blev ført skærpet tilsyn på de pågældende tidspunkter, og på hvilken måde disse tilsyn var skærpede.

Politimesteren har af vagthavende fået oplyst at politiet, hvis der ved et elektronisk tilsyn er tvivl om hvorvidt der kan være et problem, foretager et tilsyn ved fremmøde som noteres som skærpet. For så vidt angår sagen fra den 5. december 2003 har politimesteren henvist til oplysningerne i lægeerklæringen om stikmærker som årsag til de skærpede tilsyn. 

Jeg har noteret mig det oplyste – herunder at måden som tilsynene var skærpede på, var ved fremmøde.

Ad punkt 2.5.5.  Noteringen af hvem der har forestået tilsyn

Jeg udtalte at det er beklageligt at der kun i få tilfælde var notat om hvem der havde udført tilsynet, jf. kundgørelsens § 18, stk. 5. Jeg gik ud fra at politimesteren i forbindelse med orientering af de relevante medarbejdere om det som jeg havde anført vedrørende overholdelse af kundgørelsens § 22, stk. 1, ville overveje at indskærpe pligten til at anføre hvem der har udført tilsynet.Politimesteren har oplyst at initialer ikke påføres fordi tilsyn og ansvar for anbringelsen påhviler vagthavende med romertal I på tjenesteplanen, jf. tjenestemeddelelse 10/87. Afvigelser herfra skal påføres døgnrapporten. Jeg går på baggrund heraf ud fra at de få tilsyn hvorved der var initialer, blev udført af en anden end den ansvarlige vagthavende. Det fremgår som anført af politimesteren af meddelelse 10/87 hvem der har ansvaret for detentionsanbragte, herunder hvis der er flere vagthavende på tjeneste samtidig. Det er dog samtidig (senere) i meddelelsen anført at foretagne tilsyn skal noteres bl.a. ved initialer, og det fremgår også af anholdelsesrapporten. Justitsministeriet er ikke kommet med bemærkninger til politimesterens udtalelse på dette punkt.Jeg beder Justitsministeriet om udtrykkeligt at forholde sig til den fremgangsmåde som anvendes af politiet i Horsens på dette punkt.

Ad punkt 2.5.6.  Karakteren af de udførte tilsyn

De to første tilsyn efter lægeundersøgelsen skal efter kundgørelsens § 18, stk. 2, ske ved fremmøde i detentionen hvilket rigspolitiet i en skrivelse til politikredsene (i 2002) har præciseret. Jeg kritiserede at kundgørelsen på dette punkt – og på trods af nævnte skrivelse – kun var overholdt i 3 af de 9 tilfælde, og henstillede til politimesteren at indskærpe pligten til personligt fremmøde ved tilsyn de før­ste 2 gange efter endelig anbringelse i detentionen.

Politimesteren har oplyst at det er indskærpet.

Justitsministeriet har udtalt at Justitsministeriet finder det beklageligt at der i 6 tilfælde ikke er forholdt i overensstemmelse med kundgørelsens § 18, stk. 2. På baggrund af politimesterens indskærpelse, foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere.

Jeg tager til efterretning at der er sket en indskærpelse af reglen i kundgørelsens § 18, stk. 2.

Der er i intet tilfælde angivet bemærkninger i feltet under tilsynsrubrikkerne. Jeg henviste til min anmodning under pkt. 2 om oplysning om hvorvidt det dér anførte giver politimesteren anledning til justering af blanketten der ikke – ligesom blanket P152 – havde felter specifikt til bemærkninger i forbindelse med tilsyn.

Politimesteren har oplyst at det er meningen at bemærkninger skal føres i rubrikken nedenunder, og hvis der ikke er tilstrækkelig plads, på en notits der skal vedlægges.

Justitsministeriet er ikke kommet med bemærkninger til denne fremgangsmåde. I sagen vedrørende min inspektion af detentionen i Aalborg har Justitsministeriet (imidlertid) udtalt at der skal være rubrikker til eventuelle bemærkninger ud for de enkelte tilsyn – og ikke, som det var tilfældet i Aalborg politis lokale blanket, en separat rubrik til øvrige bemærkninger mv. Justitsministeriet henviste til at det ikke herved var muligt ud for de enkelte tilsyn at notere om der har været bemærkninger.

Jeg anmoder Justitsministeriet om udtrykkeligt at forholde sig til den fremgangsmåde der anvendes af politiet i Horsens. Som nævnt var der i ingen af de rapporter som jeg modtog fra politiet i Horsens, anført bemærkninger om tilsyn – hvilket muligvis skyldes at der ikke i selve blanketten er felter til brug for sådanne bemærkninger. Det er heller ikke i meddelelse 10/87 tilkendegivet at den nævnte fremgangsmåde skal anvendes.

Jeg anmodede politimesteren om at oplyse om der var fastsat lokale bestemmelser om detentionsanbringelse, jf. kundgørelsens § 18, stk. 6, og i givet fald vedlægge kopi heraf.Politimesteren har henvist til den tidligere nævnte meddelelse 10/87.Jeg har noteret mig at der er fastsat lokale regler.

Opfølgning 

Jeg har bedt om bemærkninger vedrørende enkelte forhold, jf. de enkelte punkter ovenfor.

Underretning 

Denne rapport sendes til Politimesteren i Horsens, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg.

Lennart Frandsen

Inspektionschef