Inspektion af detentionen i Nykøbing Falster den 24. august 2004 - Opfølgning nr. 2

 

 

Den 23. november 2005 udsendte jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I opfølgningsrapporten anmodede jeg Justitsministeriet og Politimesteren i Nykøbing Falster om oplysninger om enkelte nærmere angivne forhold. Jeg bad om at politimesteren sendte oplysningerne gennem Justitsministeriet med henblik på ministeriets eventuelle bemærkninger hertil.

Jeg har herefter modtaget Justitsministeriets udtalelse af 14. juni 2006 vedlagt en udtalelse af 31. marts 2006 fra Rigspolitichefen.

Jeg skal herefter meddele følgende:


Ad. 1.  Detentionslokalerne

I min endelige rapport konstaterede jeg at håndvasken på toilettet i tilknytning til detentionslokalet var fjernet. Politimesteren oplyste i forbindelse med opfølgningen på rapporten at håndvasken rettelig var afmonteret for at hindre at anholdte kunne skylle eventuelle narkotiske stoffer eller lignende ud i vasken, inden den anholdte var endeligt visiteret.

I opfølgningsrapporten (af 23. november 2005) anførte jeg følgende:

"Jeg har noteret mig at de anholdte og (eventuelt) senere detentionsanbragte har mulighed for at bruge en anden håndvask end håndvasken på toilettet. Jeg har endvidere noteret mig den egentlige begrundelse for at håndvasken i sin tid blev afmonteret, og jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål.

Jeg beder dog for fuldstændighedens skyld politimesteren om at oplyse om den anholdte ikke fortsat – i selve toiletkummen – kan skylle noget ud inden den endelige visitation finder sted."

Det fremgår af Justitsministeriets udtalelse at Politimesteren i Nykøbing Falster har oplyst over for ministeriet at cisternen ikke er anbragt på toilettet, men udenfor, og at cisternen kun kan betjenes udefra. Den anholdte har således (heller) ikke mulighed for at skylle noget ud i toiletkummen.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Ad. 2.5.4.  Skærpet tilsyn – hvorledes kan politiet føre et lovligt (skærpet) tilsyn med en aggressiv detentionsanbragt

I opfølgningsrapporten af 23. november 2006 bad jeg Justitsministeriet om udtrykkeligt at forholde sig til hvorledes politiet kan føre et lovligt (skærpet) tilsyn med en aggressiv detentionsanbragt, eller et tilsyn i øvrigt af en sådan detentionsanbragt ved personligt fremmøde. Jeg henledte i den forbindelse ministeriets opmærksomhed på at ombudsmanden i forbindelse med en verserende sag om et dødsfald i detentionen på politistationen i Holbæk har stillet spørgsmål ved Justitsministeriets, Rigsadvokatens og Statsadvokaten for Sjællands forståelse af begrebet personligt fremmøde i detentionen, jf. ombudsmandens supplerende høringsskrivelse af 21. november 2005 til Justitsministeriet (j.nr. 2002-4010-626; politikontorets j.nr. 2005-11171/14-0002).

Justitsministeriet har i den anledning indhentet en udtalelse af 31. marts 2006 fra Rigspolitichefen der bl.a. har anført følgende:

"I en udtalelse af 2. februar 2006 (...) vedrørende bestemmelsen om fremmøde i den tidligere detentionskundgørelse (der på dette punkt svarer til den nu gældende bestemmelse) har Rigspolitiet anført, at det ikke kan udelukkes, at der kan være tilfælde, hvor det kan forekomme tilstrækkeligt og efter omstændighederne eventuelt også mest hensigtsmæssigt at gennemføre tilsynet ved fremmøde ved at foretage et indkig til den detentionsanbragte gennem kighullet i detentionsdøren.

Rigspolitiet udtalte videre, at det i overensstemmelse med ordlyden og for at undgå vanskelige afgrænsningstilfælde imidlertid findes rigtigst, at bestemmelsen om fremmøde fortolkes og anvendes i overensstemmelse med sin naturlige sproglige forståelse. Det er på den baggrund Rigspolitiets opfattelse, at et tilsyn ved fremmøde i detentionen skal foretages ved, at en polititjenestemand indfinder sig i selve detentionslokalet eller som minimum åbner døren til detentionslokalet for at tilse den detentionsanbragte.

Rigspolitiet finder, at der også i tilfælde, hvor den detentionsanbragte udviser aggressiv adfærd, som altovervejende hovedregel skal foretages tilsyn ved personligt fremmøde, dvs. ved at en polititjenestemand indfinder sig i selve detentionslokalet eller som minimum åbner døren til lokalet.

Rigspolitiet kan imidlertid ikke udelukke, at der undtagelsesvis kan forekomme tilfælde, hvor det ud fra en helt konkret vurdering af hensynet til politipersonalets sikkerhed kan undlades at åbne døren til detentionslokalet i forbindelse med tilsynet. Det vil i givet fald være en forudsætning, at der på anden måde etableres et betryggende tilsyn, f.eks. tilsyn med hyppige indkig gennem kig-hullet i detentionsdøren suppleret med (efter omstændighederne konstant) elektronisk overvågning.

Det forudsættes endvidere, at det i sådanne tilfælde i særlig grad tilstræbes, at den pågældendes ophold i detentionen bliver af kortest mulig varighed."


Justitsministeriet har anført følgende:

"Justitsministeriet kan henholde sig til Rigspolitichefens udtalelse og skal i den forbindelse bemærke, at ministeriet finder, at karakteren af tilsyn efter Justitsministeriet opfattelse må afhænge af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. De nærmere omstændigheder kan i således undtagelsesvis i visse situationer tilsige, at man ud fra en helt konkret sikkerhedsmæssig vurdering – uanset ordlyden af bestemmelserne om tilsyn i detentionsbekendtgørelsen og detentionskundgørelsen – kan undlade at åbne døren ind til detentionscellen i forbindelse med tilsynet og i stedet etablere en anden form for betryggende tilsyn, f.eks. i form af indkig gennem kighullet i detentionsdøren suppleret med elektronisk overvågning."

Jeg tager til efterretning at politiet – ud fra en helt konkret sikkerhedsmæssig vurdering, forudsat at der etableres et alternativt (betryggende) tilsyn med den aggressive detentionsanbragte, og forudsat at det i særlig grad tilstræbes at den pågældendes ophold i detentionen bliver af kortest mulig varighed – kan undlade at åbne døren ind til detentionscellen i forbindelse med et skærpet tilsyn.

Det følger forudsætningsvis af Rigspolitichefens og Justitsministeriets svar på mit spørgsmål i opfølgningsrapporten at myndighederne er enige i den (generelle) forståelse af begrebet personligt fremmøde i detentionen som ligger bag min supplerende høringsskrivelse af 21. november 2005 i den nævnte anden sag. Jeg vender tilbage til dette spørgsmål når jeg har modtaget de udtalelser fra Statsadvokaten i Sjælland og Rigsadvokaten som jeg har bedt om, og endvidere Justitsministeriets endelige udtalelse i denne anden sag.


6. Opfølgning

Jeg betragter herefter sagen om min inspektion af detentionen i Nykøbing Falster som afsluttet.


7. Underretning

Denne opfølgningsrapport sendes til Politimesteren i Nykøbing Falster, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg.


                                                                 Lennart Frandsen
                                                                  Inspektionschef