Inspektion af detentionen i Nykøbing Falster den 24. august 2004 - Opfølgning

Detentioner Region Sjælland 2005

 

 

Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Jeg modtog i den anledning udtalelser af 25. maj, 11. august og 28. september 2005 fra henholdsvis Politimesteren i Nykøbing Falster, Rigspolitichefen og Justitsministeriet.

Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad. 1. Detentionslokalerne

I forbindelse med renovering af detentionen i 1999 blev ventilationsristene til de tre detentionslokaler udskiftet med nye riste. Jeg konstaterede under inspektionen at disse riste var forsynet med fire vandrette lameller. Bag ved lamellerne var monteret et grovmasket ståltrådsnet som gav sig når man trykkede på det. I min rapport anslog jeg afstanden mellem lamellerne til at være mindst 10 mm, idet jeg samtidig bemærkede at mine medarbejdere og jeg ikke foretog en præcis opmåling.

Jeg tilkendegav under inspektionen som min umiddelbare opfattelse at ventilationsgitrene i detentionen kan udgøre en sikkerhedsrisiko for de detentionsanbragte. Jeg henviste i rapporten i den forbindelse til en tidligere (generel) sag fra 1997 om ventilationsriste i detentionerne i Grønland og til en inspektionssag vedrørende arresten og detentionen i Kangerlussuaq som jeg inspicerede i maj måned 2003.

Inden jeg foretog mig videre, bad jeg politimesteren om at oplyse de præcise mål for afstanden mellem lamellerne.

Politimesteren har i sin udtalelse oplyst at afstanden mellem lamellerne er målt til 15 mm, og at maskerne i ståltrådsnettet ligeledes er målt til 15 mm. Politimesteren har samtidig oplyst at arkitektkontoret der stod for arbejdet – uanset at der i kontorets arbejdsbeskrivelse fra juli måned 2000 er anført en hulstørrelse på 4 mm – på et byggemøde den 1. december 2000 godkendte, at der i stedet for blev leveret og monteret de ovenfor nævnte jalousiriste med større mellemrum.

Rigspolitichefen har anført følgende herom:

"Rigspolitiet kan oplyse, at man har anmodet Nykøbing Falster Politi om at drage omsorg for, at de nuværende ventilationsriste udskiftes med ventilationsriste med en lamelafstand på 4 mm."

Justitsministeriet har under henvisning hertil oplyst at ministeriet ikke foretager sig mere vedrørende dette spørgsmål.

Jeg tager til efterretning at Rigspolitichefen har henstillet at ventilationsristene bliver udskiftet til riste med en lamelafstand på 4 mm. Jeg går ud fra at arbejdet er udført og foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål.

Jeg konstaterede at håndvasken på toilettet i tilknytning til detentionslokalerne var fjernet og vandrørene stoppet til. Det blev under inspektionen oplyst at håndvasken blev afmonteret efter at den havde været udsat for hærværk.

Jeg forstod umiddelbart at der ikke skulle sættes en anden håndvask op og bad politimesteren om nærmere oplysninger herom.

Politimesteren har anført at ordenspolitiets vagthavende har oplyst at håndvasken "rettelig er afmonteret for at hindre, at anholdte kunne skylle eventuelle narkotiske stoffer og lignende ud i vasken, inden den anholdte var endeligt visiteret forinden indsættelse i detentionen."

Politimesteren har endvidere oplyst at de anholdte har mulighed for at vaske hænder ved håndvasken i visitationsrummet, hvor det kan ske under overvågning af politipersonalet, og at der også derfor ikke er behov for at montere håndvasken på ny.

Justitsministeriets udtalelse indeholder ingen bemærkninger hertil.

Jeg har noteret mig at de anholdte og (eventuelt) senere detentionsanbragte har mulighed for at bruge en anden håndvask end håndvasken på toilettet. Jeg har endvidere noteret mig den egentlige begrundelse for at håndvasken i sin tid blev afmonteret, og jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål.

Jeg beder dog for fuldstændighedens skyld politimesteren om at oplyse om den anholdte ikke fortsat – i selve toiletkummen – kan skylle noget ud inden den endelige visitation finder sted.

Ad. 2. Rapportgennemgang

Jeg forstod umiddelbart oplysningerne i anholdelsesrapporten om én af de ti tilbageholdte på den måde at den tilbageholdte ikke blev anbragt i detentionen på noget tidspunkt i de ca. 70 minutter han opholdt sig på politistationen.

Jeg bad politimesteren om at oplyse om jeg havde forstået dette korrekt hvilket politimesteren har bekræftet.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Min gennemgang af de udlånte sager omfatter herefter de resterende ni anbringelser i detentionen.

Under inspektionen oplyste politimesteren at den lokale blanket som blev udfærdiget efter inspektionen i 1998, fortsat blev anvendt i nogle tilfælde fordi ikke alle vagthavende endnu var trænet i udfyldelsen af den (elektroniske) standardblanket (P152).

Jeg henstillede til politimesteren at foretage (de nødvendige) ændringer i den lokale blanket, jf. Rigspolitichefens udtalelse af 22. september 2004 i en anden inspektionssag; en udtalelse som Justitsministeriet havde tilsluttet sig. Min henstilling blev afgivet under forudsætning af at den lokale blanket (fortsat) var i brug.

Jeg oplyste samtidig at jeg på baggrund af oplysningerne om baggrunden for den fortsatte anvendelse af den lokale blanket gik ud fra at politiet i Nykøbing Falster inden for en overskuelig tidshorisont udelukkende ville anvende blanket P152.

Politimesteren har oplyst at politiinspektøren under et møde den 7. oktober 2004 med ordenspolitiets vagthavendegruppe foranlediget af ombudsmandens kritik har indskærpet at blanket P152 altid skal anvendes – og i øvrigt udfyldes korrekt – når en person anbringes i detentionen. Politimesteren har oplyst efterfølgende at have konstateret at alle vagthavende nu anvender den elektroniske blanket P152.

Justitsministeriet hvis bemærkninger jeg desuden udbad mig, har oplyst at ministeriet på baggrund af politimesterens oplysninger ingen bemærkninger har til spørgsmålet om valg af blanket.

Jeg har noteret mig det oplyste og tager politimesterens oplysninger om at alle vagthavende nu anvender P152, til efterretning.

Jeg foretager mig ikke mere vedrørende disse spørgsmål.

Jeg konstaterede at det af Politiets Statistik for 2003 (www.politi.dk) fremgår at der dette år var 119 detentionsanbringelser af spirituspåvirkede personer i Nykøbing Falster politikreds, at ingen spirituspåvirket person blev bragt til forsorgshjem eller lignende eller til eget hjem, og at én person blev indbragt på sygehuset. Jeg bad politimesteren meddele mig hvis der var fejl i de nævnte tal for så vidt angår Nykøbing Falster politikreds.

Politimesteren har anført følgende:

"Det er korrekt, at statistikken over detentionsanbringelser ikke er retvisende, idet der ikke udfærdiges blanket P152, når en beruset person bringes til bopælen, sygehus eller forsorgshjem direkte fra findestedet. I disse tilfælde anføres opgaven kun som en hændelse på døgnrapporten under hændelseskode 61650.

I 2004 er der registreret i alt 19 tilfælde, hvor en beruset person blev bragt direkte til bopælen."

Justitsministeriet har oplyst at have gjort politimesteren opmærksom på at også overgivelse til andre, indbringelse til hospital og indbringelse til forsorgshjem eller lignende, skal fremgår af detentionsrapporten.

At der ikke er blevet udfærdiget blanketter hvis de pågældende berusere er blevet bragt til fx eget hjem, er beklageligt. Det fremgår forudsætningsvist af politimesterens udtalelse at politimesteren nu er opmærksom på denne forpligtelse. Da Justitsministeriet endvidere udtrykkeligt har gjort politimesteren opmærksom herpå, foretager jeg mig ikke mere vedrørende disse spørgsmål.

På mit spørgsmål om i hvilket omfang politikredsen har forsorgshjem eller lignende som på forsvarlig måde kan tage sig af berusede personer, har politimesteren oplyst at der kun findes ét sådant forsorgshjem i politikredsen – Saxenhøj i Sakskøbing. Politimesteren har endvidere oplyst at Saxenhøj i givet fald alene har ressourcer til at tage sig af "egne beboere" – og dette kun hvis de pågældende er "fredelige".

Politimesteren har endvidere oplyst at politiet er opmærksom på Rigspolitichefens henstilling i følgebrev af 28. juni 2001 til detentionskundgørelsen om at politiet i stigende grad skal bringe den berusede hjem hvis der er sikkerhed for at der i hjemmet er voksne personer tilstede som på forsvarlig måde kan tage sig af den pågældende.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Ad. 2.2. Lægeundersøgelse

Jeg gik for så vidt angår anholdelsen den 11. juni 2004, kl. 05.13, ud fra at lægen på baggrund af den detentionsanbragtes tilstand (såret i hovedet) havde vurderet at den pågældende inden for kort tid burde køres til nærmere undersøgelse og/eller behandling på sygehuset. Jeg bad politimesteren oplyse nærmere herom og herunder oplyse hvor den pågældende opholdt sig fra kl. 07.30 til 08.30. Jeg bad endvidere om en kopi af lægeerklæringen i sagen hvis en sådan erklæring var udfærdiget.

Politimesteren har oplyst følgende:

"Det fremgår af ordenspolitiets døgnrapport (...) at anholdte samme nat kl. 04.08 (...) blev bragt til skadestuen på sygehuset i Nykøbing Falster (SSNF). Skadestuen anmodede kl. 04.45 telefonisk om politiets assistance, idet indbragte HH ikke ville behandles og var truende, ubehagelig og lavede ballade på skadestuen. Efter at være tilset at en læge (...) blev han af politiet bortvist fra skadestuen. Han vendte dog kort efter tilbage til skadestuen, hvor han lavede ny ballade, og politiet blev igen tilkaldt. HH blev derfor anholdt kl. 05.13 og indbragt til politistationen, hvor han blev fremstillet for vagthavende."

Politimesteren har endvidere oplyst at den pågældende – efter at han kl. 06.05 havde revet sin forbinding af hovedet – i tidsrummet kl. 07.15 til kl. 07.45 på ny blev lægeundersøgt (nu på politistationen), at lægen efter denne undersøgelse anmodede om at den tilbageholdte blev bragt til (yderligere) behandling på skadestuen, at den pågældende derefter på ny blev anbragt i detentionen (under konstant overvågning) indtil han kl. 08.25 blev udtaget, løsladt og kl. 08.30 indbragt direkte med ambulance til skadestuen.

Politimesteren har yderligere oplyst at det i detentionsrapporten under lægens bemærkninger burde være anført at den tilbageholdte skulle være på skadestuen "om en time" (i stedet for "om en 08.30").

Politimesteren har endelig oplyst at der ikke blev udfærdiget erklæring om lægeundersøgelsen af den pågældende hverken – sådan må jeg forstå det – på skadestuen eller på politistationen.

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere på dette punkt.

Om politiets tilsyn med den pågældende henviser jeg til pkt. 2.5.2. og 2.5.4. nedenfor.

Ad. 2.2.1. Tidspunkt for tilkald af læge

Jeg bad politimesteren om nærmere oplysninger om praksis med hensyn til underretning af vagthavende under transporten til politistationen og tilkald af læge efter denne underretning, jf. kundgørelsens § 6.

Politimesteren har oplyst at politiet følger den fremgangsmåde der er beskrevet i kundgørelsens § 6.

Justitsministeriet har henvist til det som politimesteren har oplyst, og har endvidere tilføjet at det fremgår forudsætningsvist af detentionskundgørelsens § 9 at der – også i tilfælde hvor det er uvist om den tilbageholdte skal detentionsanbringes – tilkaldes en læge allerede under transporten af tilbageholdte til politistationen.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Jeg bemærker for fuldstændighedens skyld – og i tilknytning til det som Justitsministeriet har anført – at det nu fremgår af § 5, stk. 1, i Justitsministeriets bekendtgørelse om detentionsanbringelse (bekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2004 der trådte i kraft den 16. oktober 2004) at bestemmelsen om tilkald af læge under transporten til politistationen ikke gælder når transporttiden er af "kortere varighed".

Ad. 2.2.2. Tidspunkt for lægetilsyn

Jeg bad politimesteren om at oplyse baggrunden for at der i et enkelt tilfælde gik 2 timer og 12 minutter fra indbringelse i detentionen til lægetilsynet.

Politimesteren har oplyst følgende:

"Vagthavende tilkaldte allerede kl. 0520 en læge til at foretage undersøgelse af HH, men lægen havde oplyst, at han tidligst kunne komme ca. kl. 0700."

Jeg har som allerede nævnt kun i dette tilfælde kunnet konstatere at lægetilsyn ikke har fundet sted "snarest muligt". Herefter og idet jeg samtidig henviser til det under inspektionen oplyste om politiets samarbejde med fire læger der alle bor i byen, jf. inspektionsrapporten pkt. 1, foretager jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet om tidspunktet for lægetilsyn.

Ad. 2.4.1. Fremstilling

Jeg konstaterede at anholdelsestidspunkterne i to sager (anholdelserne den 19. juni 2004 kl. 00.25 og kl. 00.48) er sammenfaldende med tidspunkterne i detentionsrapporten for indbringelse til politistationen. Jeg gik umiddelbart ud fra at der er tale om en fejlskrivning for så vidt angår tidspunkterne for indbringelse til politistationen, og at også disse anholdte blev fremstillet for vagthavende straks efter indbringelsen i overensstemmelse med kundgørelsens § 8.

Politimesteren har bekræftet at der er tale om en fejlskrivning, og at de pågældende – der blev anholdt i henholdsvis Stubbekøbing og Sakskøbing – blev indbragt til stationen i Nykøbing Falster og fremstillet for vagthavende henholdsvis kl. 00.43 og kl. 01.07.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Ad. 2.4.2. Visitation mv.

Det var efter min opfattelse beklageligt at det ikke fremgår efter hvilken bestemmelse visitationen i fire tilfælde var sket, og jeg bad politimesteren om oplysning herom hvis det var muligt.

Politimesteren har oplyst at visitationen i alle tilfælde er foretaget af personer af samme køn som den tilbageholdte, jf. § 13, stk. 3. Politimesteren har endvidere oplyst at det er en fejl at der i et andet tilfælde – som jeg ligeledes spurgte til – er sat kryds (tillige) ved § 13, stk. 4 (anholdelsen den 11. juni 2004).

Justitsministeriet har henholdt sig til politimesterens udtalelse – herunder oplysningen om at politiinspektøren har indskærpet at detentionsrapporten altid skal udfyldes nøje efter retningslinjerne i kundgørelsen.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Jeg udleder af politimesterens oplysninger at omstændighederne i intet tilfælde har tilsagt en visitation der kan krænke blufærdigheden, jf. kundgørelsens § 13, stk. 4.

I ét tilfælde havde den tilbageholdte ikke kvitteret for udlevering af effekter ved løsladelsen (anholdelsen den 25. juni 2004). Den pågældende havde fået frataget nogle penge – 604,75 kr. Det var heller ikke i bemærkningsfeltet eller på anden måde noteret at den pågældendes effekter var udleveret til ham. Om den manglende underskrift fra den tilbageholdte skyldes at den tilbageholdtes bror – og altså ikke den tilbageholdte selv – fik pengene udleveret, fremgik ikke. Og jeg bad politimesteren om nærmere oplysninger herom.

Politimesteren har herom oplyst at brødrene blev anholdt, sigtet for hærværk og indbragt til politistationen, at pengene efter indbyrdes aftale blev udleveret til den af dem som pengene reelt tilhørte, og at dette skete da den pågældende – der havde overtrådt vilkår for udgang – blev overført til Arresthuset i Helsingør. Politimesteren har endvidere oplyst at den vagthavende har beklaget at dette ikke fremgår tydeligt af anholdelsesrapporten, og at han ikke som foreskrevet har anvendt den elektroniske blanket (P152).

Jeg har noteret mig det oplyste – og herunder beklagelsen – og foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål.

Ad. 2.5. Tilsyn

Jeg gik i rapporten ud fra at Nykøbing Falster politi har lytte- og overvågningsudstyr der er godkendt af rigspolitiet, men bad for en ordens skyld politimesteren om oplysning herom.

Politimesteren har bekræftet min antagelse hvilket jeg har noteret mig.

Ad. 2.5.2. Tidspunkt for det sidste tilsyn

I ét tilfælde (anholdelsen den 11. juni 2004 kl. 05.13) blev den tilbageholdte anbragt foreløbig i detentionen kl. 05.25, tilset kl. 05.55, 06.05 og 06.35 og løsladt kl. 08.30. Der gik således umiddelbart 1 time og 55 minutter fra det sidst noterede tilsyn til løsladelsen. Den pågældende blev dog i mellemtiden – kl. 07.30 – undersøgt af lægen og tilsyneladende ikke anbragt endeligt i detentionen. Jeg anførte i rapporten at jeg ville vende tilbage til spørgsmålet om det sidste tilsyn i dette tilfælde når jeg havde modtaget de yderligere oplysninger som jeg havde udbedt mig i anden sammenhæng (pkt. 2.2.).

Politimesteren i Nykøbing Falster har oplyst at lægen ankom kl. 07.15, at lægen indtil kl. 07.45 foretog undersøgelse af den tilbageholdte, at lægen efter undersøgelsen anmodede om at den tilbageholdte på ny blev bragt til behandling på skadestuen, at vagthavende derfor rekvirerede en ambulance (uden udrykning) til transport af den tilbageholdte, at den tilbageholdte – der var aggressiv – efter lægeundersøgelsen på ny blev anbragt i detentionen indtil ambulancen ankom, men at dette skete under konstant overvågning. Politimesteren har endvidere oplyst at den pågældende kl. 08.25 blev udtaget af detentionen, at han fik udleveret sine effekter, og at han kl. 08.30 blev løsladt og bragt direkte til skadestuen i Nykøbing Falster.

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet om politiets tilsyn i dette tilfælde (det tidsmæssige aspekt).

Om tilsynet med en anden tilbageholdt anførte jeg følgende:

"I et tilfælde (anholdelsen den 25. juni 2004 kl. 23.28) blev det sidst noterede tilsyn foretaget kl. 09.00. I tilsynsrubrikken (i den lokale blanket) er herefter – i det næstfølgende felt vedrørende tilsyn – anført ’AFHØRING – VENTERUM til kl. 12.00....... HELSINGØR ARREST’

.."

Jeg bemærkede at det var klart at den pågældende kl. 12.00 blev overført til Arresthuset i Helsingør. Da det umiddelbart var mindre klart hvornår den pågældende blev udtaget af detentionen med henblik på afhøring, bad jeg politimesteren oplyse nærmere herom.

Politimesteren har oplyst at denne detentionsanbragte – den ene af de to ovenfor nævnte brødre – blev udtaget af detentionen kl. 09.00 og afhørt til sigtelsen om hærværk, og at han efter endt afhøring blev indsat i venterum med henblik på overførsel kl. 12.00 til arresten i Helsingør.

Det sidst noterede tilsyn af den pågældende blev foretaget kl. 09.00 samtidig med at han blev udtaget af detentionen hvorfor jeg ser bort fra dette "tilsyn". Det – i øvrigt – sidst noterede tilsyn blev ifølge anholdelsesrapporten (lokal blanket) foretaget kl. 08.30 og altså en halv time før udtagelsen af detentionen.

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål.

Ad. 2.5.4. Skærpet tilsyn

Jeg anførte bl.a. følgende i rapporten:

"De tre tilsyn der i sagen om anholdelsen den 11. juni 2004 kl. 05.13 er ført forud for tidspunktet for lægeundersøgelsen, er i intet tilfælde angivet som skærpede tilsyn, men som tilsyn ved fremmøde (det andet af tre tilsyn) og som elektronisk tilsyn (de to øvrige tilsyn). Det ene tilsyn som i samme periode blev ført med den foreløbigt detentionsanbragte i sagen om anholdelsen den 19. juni 2004 kl. 00.25, er angivet som ført elektronisk.

Da tilsyn i den periode hvor anbringelsen er foreløbig, skal ske ved personligt fremmøde, jf. kundgørelsens § 12, stk. 2, jf. § 19, stk. 2, er det beklageligt at tilsynet i tre af fire tilfælde er sket elektronisk.

Det er endvidere beklageligt at der ikke er ført skærpet tilsyn med den pågældende under den foreløbige anbringelse, jf. kundgørelsens § 19, stk. 1.

Det er i ingen af de fem tilfælde hvor blanket P152 er anvendt, noteret at der er ført skærpet tilsyn."

Politimesteren har om politiets tilsyn med denne detentionsanbragte oplyst følgende:

"HH blev (...) indsat i detentionen, hvor han blev konstant overvåget via elektronisk overvågningsudstyr. Der blev ikke foretaget personligt fremmøde i detentionen, idet HH vedvarende gik rundt og råbte i detentionen.

...

HH var konstant aktiv under hele opholdet i detentionen.

...

HH var fortsat aggressiv, hvorfor han på ny blev anbragt i detentionen under konstant overvågning indtil ambulancens ankomst kl. 08.10.

Da HH blev udtaget af detentionen kl. 08.25 var han stadig aggressiv og kastede sin blodfyldte trøje i hovedet på en af politiassistenterne.

...

Som tidligere nævnt, var HH under konstant overvågning via det elektroniske udstyr, men denne overvågning er desværre ikke anført i detentionsrapporten."

Politimesteren har mere generelt anført følgende (på sidste side i udtalelsen):

"...vagthavendegruppen er vidende om retningslinierne i kundgørelsens § 12, stk. 2, og § 19, stk. 2, om, at skærpet tilsyn skal ske ved personligt fremmøde i detentionen.

Det er min vurdering, at de vagthavende er påpasselige med at følge disse retningslinier, men i enkelte tilfælde, når vagthavende på grund af hastende udrykningsopgaver er alene på stationen, kan de skærpede tilsyn ikke altid ske ved personligt fremmøde.

Den manglende registrering af de skærpede tilsyn skyldes oftere en forglemmelse end et udtryk for, at de ikke er foretaget.

Som nævnt indledningsvis har politiinspektøren på mine vegne allerede indskærpet retningslinierne for detentionsanbringelse, herunder pligten ved personligt fremmøde de to første gange, der føres tilsyn efter endelig detentionsanbringelse."

Den sidste bemærkning er – også – knyttet til min henstilling under pkt. 2.5.6. til politimesteren om at indskærpe pligten til personligt fremmøde de første to gange der efter endelig anbringelse i detentionen føres tilsyn med den detentionsanbragte.

Justitsministeriet har anført følgende:

"På side 34 i inspektionsrapporten har Folketingets Ombudsmand kritiseret, at detentionskundgørelsens § 12, stk. 2, jf. § 19, stk. 2 og § 19, stk. 1, i flere tilfælde ikke er fulgt.

Politimesteren har oplyst, at politiinspektøren på hans vegne allerede har indskærpet retningslinierne for detentionsanbringelse, herunder pligten til personligt fremmøde de to første gange, der føres tilsyn efter endelig detentionsanbringelse.

Justitsministeriet skal i den forbindelse bemærke, at det fremgår af detentionskundgørelsens § 12, stk. 2, jf. § 19, at der skal foretages skærpet tilsyn, hvor detentionsanbringelsen er foreløbig, fordi den tilbageholdte endnu ikke er lægeundersøgt. Efter detentionskundgørelsens § 18, stk. 1, skal tilsyn ved personligt fremmøde ske så hyppigt, som den anbragtes tilstand gør det nødvendigt og så vidt muligt 1 gang hver halve time. Efter kundgørelsens § 18, stk. 2, kan tilsyn ske elektronisk, når en detentionsanbragt er tilset 2 gange ved personligt fremmøde i detentionen, og der ikke er påvist forhold ved anbragtes tilstand, der nødvendiggør, at fremtidige tilsyn sker ved fremmøde i detentionen.

Da politimesteren har oplyst, at pligten til personligt fremmøde de første to gange, der sker tilsyn, er indskærpet, foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere."

Jeg beder om at Justitsministeriet udtrykkeligt forholder sig til det problem som politimesteren med en henvisning til det konkrete tilfælde har peget på – hvorledes politiet kan føre et lovligt (skærpet) tilsyn med en aggressiv detentionsanbragt, eller et tilsyn i øvrigt af en sådan detentionsanbragt ved personligt fremmøde.

Jeg henleder herved ministeriets opmærksomhed på at ombudsmanden i forbindelse med en sag om et dødsfald i detentionen på politistationen i Holbæk (j.nr. 2002-4010-626, Justitsministeriets (politikontorets) j.nr. 2005-11171/14-0002) har stillet spørgsmål ved Justitsministeriets, Rigsadvokatens og Statsadvokaten for Sjællands forståelse af begrebet personligt fremmøde i detentionen. Jeg henviser til en supplerende høringsskrivelse af 21. november 2005 til Justitsministeriet.

Ad. 2.5.5. Noteringen af hvem der har forestået tilsyn

Jeg anførte at jeg gik ud fra at Rigspolitichefen ved næstkommende revision af kundgørelsen vil præcisere bestemmelsen i kundgørelsens § 18 om at "navnet" på den polititjenestemand der har udført tilsynet, skal noteres.

Rigspolitichefen har i sin udtalelse af 11. august 2005 oplyst at der ved revidering af kundgørelsen bliver indføjet "at navn eller initialer på den tilsynsførende polititjenestemand skal påføres detentionsrapporten" hvilket jeg har noteret mig.

Ad. 2.5.6. Karakteren af de udførte til syn

Jeg anmodede politimesteren om at oplyse hvorvidt der er fastsat lokale bestemmelser om tilsynet med detentionsanbragte, jf. kundgørelsens § 18, stk. 6.

Politimesteren har oplyst at dette ikke er tilfældet hvilket jeg har noteret mig.

6. Opfølgning

Jeg beder om at politimesterens oplysninger mv. tilbagesendes gennem Justitsministeriet således at ministeriet kan komme med bemærkninger hertil.

Jeg har under pkt. 2.5.4. udtrykkeligt bedt Justitsministeriet om en udtalelse.

7. Underretning

Denne opfølgningsrapport sendes til Politimesteren i Nykøbing Falster, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg.

Lennart Frandsen

Inspektionschef