FOB 03-125

Aktindsigt i finansministerens kalender

01-01-2003

 

 

Finansministeriet afslog en journalists ønske om aktindsigt i finansministerens kalender med den begrundelse at kalenderen var et internt arbejdsdokument der ikke indeholdt oplysninger der skulle ekstraheres efter offentlighedslovens § 11.
Journalisten klagede til ombudsmanden der udtalte at kalenderen utvivlsomt var omfattet af offentlighedslovens regler. Ombudsmanden var enig med ministeriet i at kalenderen var et internt arbejdsdokument. Ministeriets vurdering af om kalenderen indeholdt ekstraheringspligtige oplysninger, byggede dog efter ombudsmandens mening på en urigtig retsopfattelse af offentlighedslovens § 11. Ombudsmanden redegjorde for sin opfattelse af bestemmelsen og henstillede at Finansministeriet vurderede sagen på ny under hensyntagen hertil.
Finansministeriet genoptog sagen og meddelte journalisten aktindsigt i oplysningerne i kalenderen, idet enkelte oplysninger dog blev undtaget. (J.nr. 2002-3547-801).