FOB 03-449

Fejlagtig meddelelse om tilkendelse af pension var ugyldig Ugyldighed/tilbagekaldelse af afgørelse

01-01-2003

 

 

På et møde i revaliderings- og pensionsnævnet besluttede nævnet at tiltræde en kommunes afslag på førtidspension. Ved en fejl sendte nævnet en afgørelse til ansøgeren hvorefter vedkommende fik tilkendt almindelig forhøjet førtidspension. 3 dage efter at ansøgeren havde modtaget afgørelsen, orienterede nævnet telefonisk ansøgeren om fejlen og sendte samme dag den korrekte afgørelse. Ombudsmanden anså den oprindeligt meddelte afgørelse for ugyldig og mente nævnet var berettiget til at meddele ansøgeren den rigtige afgørelse om afslag på førtidspension.

Den Sociale Ankestyrelse havde behandlet sagen efter reglerne om "tilbagekaldelse af afgørelser". Ombudsmanden udtalte om det generelle spørgsmål om tilbagekaldelse at tilbagekaldelse af en afgørelse anvendes når en i øvrigt gyldig afgørelse ændres. Ombudsmanden udtalte at en række forhold med særlig vægt taler for at myndighedens adgang til at tilbagekalde pensionstilkendelsen til skade for borgeren, ud over de i pensionslovens § 44 angivne situationer, bør være særdeles begrænset. Ankestyrelsen havde i sin afgørelse opregnet en række kriterier for hvornår en afgørelse kunne tilbagekaldes. Ombudsmanden udtalte at den gennemgang af kriterier som Ankestyrelsen havde angivet, ikke på tilstrækkelig præcis måde angav de forhold der skulle inddrages i afvejningen af om en afgørelse kunne tilbagekaldes. (J.nr. 2001-3387-040).