FOB 03-426

Afslag på socialpædagogisk friplads i skolefritidsordning

01-01-2003

 

 

En kommune havde tidligere bevilget socialpædagogisk friplads til en dreng for en tidsbegrænset periode. Ved udløbet af perioden gav kommunen afslag på fortsat socialpædagogisk friplads. Det sociale nævn stadfæstede senere dette afslag.

Ombudsmanden indledte en undersøgelse i anledning af klagen og bad det sociale nævn om bl.a. at udtale sig nærmere om i hvilket omfang nævnet havde inddraget Den Sociale Ankestyrelses afgørelse offentliggjort i Sociale Meddelelser SM C-64-01 i forbindelse med sin behandling af sagen (i SM C-64-01 mente Den Sociale Ankestyrelse ikke at der var hjemmel til på forhånd at begrænse en betalingsfritagelse til en forud fastsat periode).

Det sociale nævn genoptog sagen og hjemviste den til fornyet behandling i kommunen. Herefter traf kommunen afgørelse om at moren skulle have tilbagebetalt knap 36.000 kr. (J.nr. 2002-2595-710).