FOB 02-369

Ekspropriation til stianlæg. Utilstrækkelig sagsoplysning. Vildfarelse

01-01-2002

 

 

Nogle grundejere klagede over en beslutning om ekspropriation til anlæggelse af en sti. De var utilfredse med stiens linjeføring. Stiens begyndelsespunkt var angivet i en lokalplan for området hvorimod selve linjeføringen ikke var angivet.

Vejdirektoratet, som ikke i første omgang var i besiddelse af lokalplanen, lagde afgørende vægt på at linjeføringen var omfattet af lokalplanen. Ombudsmanden udtalte at direktoratet burde have sikret sig at det virkelig forholdt sig således.

Efter at direktoratet havde indhentet et eksemplar af lokalplanen, fastholdt direktoratet at stiprojektet var omfattet. Ombudsmanden kritiserede at direktoratet ikke havde været tilstrækkelig omhyggelig ved vurderingen af spørgsmålet.

Sammenfattende var det ombudsmandens opfattelse at Vejdirektoratets afgørelser var truffet på et forkert grundlag, og han henstillede at direktoratet traf en ny afgørelse i sagen. (J.nr. 2000-3589-516).