FOB 02-282

Manglende oversættelse til dansk af tekniske krav til taxametre. Kundgørelse

01-01-2002

 

 

I to bekendtgørelser om særlige krav til taxier mv. fastsættes krav om at taxametre skal opfylde tekniske specifikationer som findes i den engelsksprogede Europæisk Standard EN 50148. Standarden er ikke kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente det var betænkeligt at der i de to bekendtgørelser er et krav om at elektroniske taxametre skal opfylde tekniske specifikationer som er fastsat i den engelsksprogede Europæisk Standard EN 50148. Ombudsmanden fandt at standarden ved kundgørelsen af bekendtgørelserne burde have foreligget i en autoriseret dansk oversættelse. En henvisning til prioritering af ressourcer og til at henvendelser fra fabrikanter ikke havde berørt sproglige problemer, kunne ikke føre til at oversættelse til dansk kunne undlades. Det kunne heller ikke føre til en ændret vurdering at Færdselsstyrelsen havde oplyst at en vognmand efter styrelsens opfattelse ikke kunne straffes hvis et taxameter ikke opfyldte de tekniske specifikationer, idet vognmandens pligt begrænsede sig til at medbringe en taxameterattest i vognen. Det kunne heller ikke føre til en ændret vurdering at der efter Færdselsstyrelsens opfattelse var udviklet en almindelig praksis inden for bl.a. taxilovgivningen som medførte at bekendtgørelser må indeholde en henvisning til udenlandske standarder når blot kravet var ledsaget af et krav om mærkning eller lignende der gør det muligt for borgeren at vurdere om produktet overholder gældende lovgivning.

Ombudsmanden mente det var beklageligt at kundgørelseskravet i lovtidendeloven ikke tidligere havde været opfyldt idet de to bekendtgørelser henviste til den ikke kundgjorte standard. På baggrund af Trafikministeriets anmodning til Færdselsstyrelsen om at udarbejde udkast til kongelig anordning som hjemler fritagelse for offentliggørelse i Lovtidende, foretog ombudsmanden sig dog ikke videre i sagen vedrørende dette spørgsmål. (J.nr. 2000-2643-500).