FOB 02-164

Afslag på aktindsigt i korrespondance mellem ministerier om Danmarks tiltrædelse af Nice-traktaten

01-01-2002

 

 

En borger klagede over Justitsministeriets afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens § 10, nr. 2, i en korrespondance mellem Statsministeriet, Udenrigsministeriet og Justitsministeriet. Korrespondancen var en del af grundlaget for en redegørelse for visse forfatningsretlige spørgsmål i forbindelse med Danmarks ratifikation af Nice-traktaten.

Ombudsmanden var enig med Justitsministeriet i at dokumenter som hovedsagelig drejede sig om valg af den grundlovsmæssigt set korrekte lovgivningsform til opfyldelse af Danmarks traktatmæssige forpligtelser, kunne undtages i henhold til offentlighedslovens § 10, nr. 2 (”Brevveksling mellem ministerier om lovgivning ”).

Ombudsmanden bad dog Justitsministeriet vurdere om dokumenterne alligevel kunne udleveres til borgeren i henhold til bestemmelsen om meroffentlighed i offentlighedslovens § 4, stk. 1, 2. pkt.

Sagen indeholdt endvidere dokumenter som Justitsministeriet anvendte som baggrundsmateriale ved udarbejdelsen af Nice-redegørelsen. Ombudsmanden var enig med Justitsministeriet i at dette materiale ikke direkte var omfattet af borgerens anmodning.

Ombudsmanden udtalte dog at Justitsministeriet, under hensyn til at materialet lå i den sag borgeren bad om indsigt i, og til den usikkerhed der havde været med hensyn til hvilke dokumenter der indgik i sagen, burde have oplyst borgeren om at materialet fandtes, og burde have spurgt borgeren om anmodningen også gjaldt dette materiale. (J.nr. 2001-4030-401).