Inspektion af venterum på politistationen i Horsens den 14. januar 2004 - Afsluttende brev

 

 

Afsluttende brev til politimesteren i Horsens:

Vedrørende j.nr. 3800-10162-00004-04 – inspektion af venterummene på politistationen i Horsens

Den 26. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af venterummene på politistationen i Horsens. I rapporten bad jeg om underretning om et enkelt punkt, jf. indledningen, og om Justitsministeriets bemærkninger vedrørende et enkelt andet spørgsmål, jf. pkt. 2.1.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 22. september 2004 fra Rigspolitichefen og udtalelser af 27. august og 12. oktober 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg skal herefter meddele følgende:

Medmindre det kom til at fremgå af den rapport som Rigspolitichefen var i færd med at udarbejde på baggrund af Rigspolitichefens gennemgang af samtlige venterum, hvad gennemgangen af venterummene hos politiet i Horsens havde givet anledning til, bad jeg om underretning herom.

Justitsministeriet har i udtalelsen af 27. august 2004 oplyst at Rigspolitichefens rapport om gennemgangen af samtlige venterum endnu ikke er færdig. Rigspolitichefen har ikke omtalt dette forhold i udtalelsen af 22. september 2004, og Justitsministeriet har heller ikke nævnt det (på ny) i ministeriets seneste udtalelse. Rigspolitichefen har i brev af 9. november 2004 i min generelle sag herom oplyst at jeg vil modtage rapporten umiddelbart efter et møde som skulle finde sted den 22. november 2004.

Jeg afventer således fortsat underretning (enten i den generelle rapport eller i den konkrete sag) om hvad Rigspolitichefens gennemgang af venterummene hos politiet i Horsens har givet anledning til.

Ad punkt 2.1.  Ordenspolitiets venterum

Ordenspolitiets to venterum er placeret direkte ud til et forrum/lægeværelse, men der er ikke direkte adgang til toilet fra dette forrum. Venterumsanbragte kan benytte det toilet som findes på detentionsgangen, og afstanden hertil er ca. fem meter.

Idet venterummene hos ordenspolitiet i Horsens efter det oplyste blev indrettet i 1993 (og dermed efter udsendelsen af Justitsministeriets vejledning fra august 1992 om indretning af nye politibygninger), anmodede jeg om Justitsministeriets bemærkninger til toiletforholdene for de venterumsanbragte hos ordenspolitiet. Jeg omtalte i den forbindelse sagen vedrørende min inspektion af venterum hos politiet i Holbæk hvor Justitsministeriet havde bedt Rigspolitichefen om en udtalelse, herunder om toiletforhold (som heller ikke dette sted fandtes i direkte forbindelse med forrummet). Det er efterfølgende i denne sag oplyst at der vil ske en ombygning af venterummene – som i modsætning til venterummene hos politiet i Horsens (heller) ikke opfyldte vejledningens krav om minimumsstørrelse af venterum.

Rigspolitichefen har i sin udtalelse bl.a. anført følgende:

"...
Formålet med at angive retningslinier for placeringen af toiletter til venterumsanbragte i den nævnte vejledning [Justitsministeriets vejledning fra august 1992 om indretning af nye politibygninger; min tilføjelse] er navnlig et ønske om i videst muligt omfang at sikre, at der er adgang til toiletter indenfor en rimelig afstand af venterummene, og efter statsbyggelovens bestemmelser under skyldig hensyntagen til de økonomiske omkostninger i forbindelse hermed sammenholdt med den påtænkte anvendelse. De nævnte hensyn er efter Rigspolitiets opfattelse opfyldt på politistationen i Horsens, hvor afstanden mellem ordenspolitiets venterum og nærmeste toilet er ca. 5 meter.

Rigspolitiet finder på denne baggrund, at toiletforholdenes placering i forhold til ordenspolitiets venterum er fuldt ud acceptabel." 

Justitsministeriet har henholdt sig til Rigspolitichefens udtalelse.

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere vedrørende dette forhold.

Jeg nævnte i inspektionsrapporten at et enkelt venterum trængte til at blive malet. Justitsministeriet har i udtalelsen af 27. august 2004 oplyst at Politimesteren i Horsens over for Justitsministeriet har oplyst at rummet efterfølgende er malet.

Jeg har noteret mig det oplyste. 

Bortset fra at jeg afventer underretning om resultatet af Rigspolitichefens gennemgang af venterummene hos politiet i Horsens, betragter jeg sagen vedrørende min inspektion af disse venterum som afsluttet.

Justitsministeriet modtager et tilsvarende brev.

Med venlig hilsen

Lennart Frandsen

Inspektionschef