Inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004 - Opfølgning nr. 2

 

 

Den 15. februar 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. oktober 2004 af boenhederne Skovbo og Rhedersborg samt dagbeskæftigelsen Skovbogård.

 

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

 

Jeg modtog i den anledning en fælles udtalelse af 30. maj 2005 med bilag fra Sønderjyllands Amt, uddannelses- og socialforvaltningen og lederen fra Område Midt Bo og Beskæftigelse.

 

Jeg afgav herefter den 22. juni 2005 min opfølgningsrapport (nr. 1) om inspektionen.

I opfølgningsrapporten bad jeg om underretning vedrørende flere nærmere angivne forhold.

 

Sønderjyllands Amt har udtalt sig om disse punkter i brev af 22. juli 2005 vedlagt bilag.

 

Jeg skal herefter udtale følgende:

 

Ad punkt 4.9. Vold

Det fremgik af amtets og Område Midt Bo og Beskæftigelses brev af 30. maj 2005 at amtet – efter modtagelse af min endelige rapport – var blevet opmærksom på spørgsmålet om retningslinier for hvordan der skal forholdes i tilfælde af voldsepisoder. Amtet havde på baggrund heraf taget initiativ til at de sociale tilbud skal have retningslinier for håndtering af voldsepisoder.

 

Jeg bad i opfølgningsrapport (nr. 1) amtet om at sende mig en kopi af retningslinierne når de forelå.

 

I brev af 22. juli 2005 har Sønderjyllands Amt skrevet således:

 

"Når personalet udsættes for fysisk eller psykisk overlast, indberettes dette på særlige skemaer. Efterfølgende behandles disse indberetninger i den lokale sikkerhedsgruppe m.h.p. at tage stilling til hvilke initiativer der kan tages i forhold til de konkrete tilfælde, ligesom sikkerhedsgruppen drøfter, hvilke generelle forholdsregler der kan iværksættes for at forebygge at personalet udsættes for overlast.

Hvor der forekommer egentlige voldsepisoder, vil der ud fra en konkret vurdering blive taget stilling til, om det skal anmeldes til politiet.

 

I påkommende tilfælde vil det ske i h.t. de retningslinier der er fastlagt af Sønderjyllands amt i skrivelse af 10. juni 2005.

Herefter er det ledelsens ansvar at afgøre – i samråd med sikkerhedsrepræsentant/de berørte parter – hvornår en voldsepisode skal anmeldes, hvilket skal ske senest 24 timer efter at volden har fundet sted, såfremt der er tale om senere at søge om erstatning via offererstatningsloven."

 

Af det vedlagte brev af 10. juni 2005 som amtet har sendt til samtlige institutioner under uddannelses- og socialforvaltningen, fremgår bl.a. følgende:

 

"Uddannelses- og Socialforvaltningen vil med dette brev gøre opmærksom på vigtigheden af:

 

- at egentlige voldsepisoder anmeldes til politiet inden for 24 timer.

- at institutionernes retningslinier for håndtering af vold og voldstrusler mod personalet eller andre brugere indeholder bestemmelser om politianmeldelse inden for 24 timer og anmeldelse af arbejdsskade."

 

Jeg noterer mig det oplyste og foretager mig ikke videre i anledning af spørgsmålet.

 

Ad punkt 4.12. Handleplaner

I brev af 30. maj 2005 oplyste amtet og Område Midt Bo og Beskæftigelse at de tre handlemøder og det årlige handlemøde endnu ikke resulterede i en samlet § 111-handleplan.

 

På baggrund af ordlyden gik jeg herefter ud fra at amtet og bostedet havde konkrete planer om at udarbejde sådanne § 111-handleplaner (inkl. formålene med indsatsen) i fremtiden. Jeg bad amtet og bostedet om at underrette mig når en endelig beslutning herom var taget.

Amtet har i brev af 22. juli 2005 udtalt følgende om dette punkt:

 

"Område Midt har udarbejdet retningslinier vedrørende § 111-planer, samt en plan for implementering heraf, som nedenfor beskrevet.

 

Implementering af retningslinierne foretages ved, at forhold vedrørende de enkelte beboere tages op løbende. Mindst 1 gang i hvert kvartal er den enkelte beboer på dagsordenen på et personalemøde.

Handleplanen vil således løbende blive koordineret og justeret i forhold til den enkelte beboers behov og ønsker, samt de mål der er i forhold til den enkelte. Udarbejdelsen af individuelle planer foretages ud fra brugerens forudsætninger og i samarbejde med denne.

 

Mindst én gang årligt afholdes et handlemøde med deltagelse af relevante samarbejdsparter eksempelvis: Pårørende/værge, handlekommune, værksted, kontaktperson og repræsentant for ledelsen.

På det årlige handlemøde gøres der status over beboerens samlede situation. Der sker opfølgning på tidligere vedtagne beslutninger.

 

Ligeledes tages der beslutning om hvilke handlemål der sættes i gang i den kommende periode. Dette sker på grundlag af den skabelon der er udarbejdet på Skovbo.

Der udarbejdes beslutningsreferat fra mødet."

 

Amtet har vedlagt retningslinier for § 111-planer for Skovbo og Sønderjyllands Amt.

 

Idet jeg går ud fra at Rhedersborg også har udarbejdet retningslinier for udarbejdelse af § 111-planer, foretager jeg mig ikke videre i anledning af dette punkt.

 

 

Ad punkt 8.1. Generelt (Amtets tilsynsordning)

I den endelige rapport bad jeg amtet om at blive underrettet om resultaterne af revisionen af kvalitetsstandarderne. Jeg bad endvidere om oplysning om hvornår amtet forventede at revisionen forelå.

 

I brev af 30. maj 2005 svarede amtet (ved en fejl) ikke herpå. Jeg stillede derfor spørgsmålene igen i opfølgningsrapport (nr. 1).

 

I brev af 22. juli 2005 har Sønderjyllands Amt oplyst at amtet har revideret kvalitetsstandarderne for de sociale tilbud, og at disse nye standarder blev godkendt af socialudvalget den 8. marts 2005. Amtet har vedlagt de reviderede kvalitetsstandarder.

 

Jeg har noteret mig at amtet har revideret den generelle kvalitetsstandard og dertil har udarbejdet en fælles kvalitetsstandard for Skovbo og Rhedersborg. Jeg foretager mig herefter ikke yderligere i anledning af dette spørgsmål.

 

Til orientering kan oplyses at Socialministeriet den 18. juli 2005 skrev følgende i anledning af mit spørgsmål vedrørende forskellen i krav til kvalitetsstandarder for så vidt angår henholdsvis boliger efter servicelovens § 92 og boliger opført efter lov om almene boliger mv:

 

"…

 

Bestemmelsen i § 110 a giver mulighed for at fastsætte retningslinier for kvalitetsstandarder for såvel typer af foranstaltninger som den sagsbehandling, der er tilknyttet foranstaltningen.

§ 92 botilbud er det første område, hvor der er fastsat regler om kvalitetsstandard med hjemmel i § 110 a.

 

Boliger opført efter Lov om Almene boliger, samt støttede Private Andelsboliger mv. er ikke omfattet af disse regler, men det fremgår f.eks. af Sønderjyllands Amt´s hjemmeside, at forvaltningen har valgt også at udarbejde kvalitetsstandarder i forhold til amtets botilbud efter Almenlovens § 105, stk. 2, herunder også botilbuddet Skovbo.

 

Der er intet til hinder for, at amterne kan udarbejde kvalitetsstandarder, selvom boligerne ikke er oprettet efter § 92 i serviceloven. Der er ofte ikke særlig stor forskel i de målgrupper, der i dag bor i de forskellige botyper.

 

Socialministeriet har bedt Servicestyrelsen om at udarbejde et oplæg, med henblik på, hvordan kvalitetsstandarderne efterleves, og hvordan man kan indarbejde erfaringerne i forbindelse med regler for kvalitetsstandarder på andre handicapydelser.

 

Udarbejdelse af kvalitetsstandarder i boformer, der benyttes af stort set tilsvarende persongrupper, som har ophold i § 92 boformer vil indgå i det kommende revisionsarbejde med serviceloven."

 

På baggrund af ministeriets brev bad jeg den 29. juli 2005 Socialministeriet om at overveje om ministeriet bør informere de enkelte amter om at der intet er til hinder for at amterne kan udarbejde kvalitetsstandarder selv om boligerne ikke er oprettet efter servicelovens § 92 idet der som nævnt af ministeriet ofte ikke er særlig stor forskel på de målgrupper der i dag bor i de forskellige botyper. Jeg har endnu ikke modtaget svar herpå.

 

 

Ad punkt 8.2. Sønderjyllands Amts tilsynsnotat af 26. februar 2003

I opfølgningsrapport (nr. 1) skrev jeg at jeg havde forstået amtets og Område Midt Bo og Beskæftigelses svar af 30. maj 2005 således at alle sociale tilbud i amtet vil have modtaget et tilsynsbesøg inden udgangen af 2006. Amtet havde imidlertid ikke besvaret mit spørgsmål vedrørende udsigten til at målsætningen om et årligt tilsynsbesøg nås, hvorfor jeg igen stillede dette spørgsmål.

 

Sønderjyllands Amt har i brev af 22. juli 2005 skrevet at det er korrekt at ikke alle sociale tilbud får et tilsyn indenfor ét kalenderår. Amtet oplyste videre at tilsynsbesøgene i 2005 er påbegyndt i juli 2005 og samtlige tilbud forventes at have fået gennemført tilsyn inden udgangen af 1. kvartal 2006. I 2006 forventer amtet at der påbegyndes en ny runde tilsyn i de sociale tilbud i amtet. Amtet anser herved målsætningen på området som opfyldt.

 

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke yderligere vedrørende spørgsmålet.

 

 

Opfølgning

Jeg betragter herefter inspektionen af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård for afsluttet.

Underretning

Denne opfølgningsrapport sendes til Område Midt Bo og Beskæftigelse, Sønderjyllands Amt, Folketingets Retsudvalg, Center for Ligebehandling af Handicappede og boenhedernes kontaktråd.

 

 

Lennart Frandsen
Inspektionschef