Inspektion af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital den 8. december 2004 - opfølgning nr. 3

 

 

Den 19. juni 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg fortsat afventede underretning mv. om enkelte forhold.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 12. oktober 2006 fra Hovedstadens Sygehusfællesskab, Direktionen. Hovedstadens Sygehusfællesskab har beklaget det sene svar på mine spørgsmål og har oplyst at det bl.a. skal ses på baggrund af at de psykiatriske afdelinger i Hovedstadens Sygehusfællesskab pr. 1. januar 2007 overgår til Region Hovedstaden hvor der vil blive etableret et særligt virksomhedsområde for psykiatri. Denne udskillelse af psykiatriområdet fra hospitalerne er ret så ressourcekrævende og kan i visse relationer også betyde at der sker en vis udsættelse med færdiggørelse af lokale instrukser mv. indtil afdelingerne kender regionens eventuelle ønsker om fælles regler inden for virksomhedsområdet.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Jeg skal herefter vedrørende de enkelte punkter i opfølgningsrapporten meddele følgende:


Ad punkt 2.   Afdelingens organisation mv.

I afdelingens tidligere udtalelse oplyste afdelingen at der var fremsendt en ansøgning til Hovedstadens Sygehusfællesskab om at gøre projektet med tre afsnit med øget normering i stedet for fire lukkede afsnit permanent. Hovedstadens Sygehusfællesskab oplyste at der endnu ikke var taget stilling til forslaget, men at sagen forventedes drøftet mellem direktionen og hospitalet i nær fremtid. Jeg bad sygehusfællesskabet om at underrette mig når der var taget stilling til forslaget. 

Hovedstadens Sygehusfællesskab har oplyst at projektet der har vist tilfredsstillende resultater, indtil videre fortsætter. Hovedstadens Sygehusfællesskab er indstillet på at gøre ordningen permanent, men endelig stillingtagen hertil afventer Region Hovedstadens psykiatriplan.

Jeg har noteret mig det oplyste og går ud fra at jeg (fra Region Hovedstaden) modtager underretning når der er taget endelig stilling til spørgsmålet om fortsættelse af ordningen. Fra regionens hjemmeside er jeg i øvrigt bekendt med arbejdet med denne psykiatriplan, herunder annonceringen af en offentlig høring herom den 7. december 2006, og at det forventes at regionen vedtager psykiatriplanen i foråret 2007.   


Ad punkt 5.7. Besøg, visitation og adgang til telefonering

Jeg anbefalede i den endelige rapport afdelingen at udfærdige (lokale) generelle retningslinjer om indgreb, og i opfølgningsrapporten noterede jeg mig at der – så vidt jeg forstod – ville blive udarbejdet (mere detaljerede) instrukser. Jeg bad om en kopi eller et eksemplar heraf. Når Det Sundhedsfaglige Råd var færdig med at tilpasse husordenen fra Sct. Hans Hospital, bad jeg tillige om en kopi eller et eksemplar af den tilpassede husorden.

I afdelingens tidligere udtalelse oplyste afdelingen at arbejdet med tilpasning af husordenen forventedes færdigt ved rådets møde i juni 2006. Hovedstadens Sygehusfællesskab oplyste at reglerne efterfølgende ville blive fremsendt til mig. Jeg tilkendegav at jeg afventede modtagelsen af disse regler.

Hovedstadens Sygehusfællesskab har oplyst at arbejdet med forslag til en husorden endnu ikke er færdiggjort af H:S Sundhedsfaglige Råd for Psykiatri. Sygehusfællesskabet har bemærket at sygehusfællesskabet er opmærksomt på at sygehusmyndigheden efter den nye psykiatrilov, der træder i kraft den 1. januar 2007, har pligt til at sikre at der på enhver psykiatrisk afdeling er en husorden. Hovedstadens Sygehusfællesskab har samtidig bemærket at dette spørgsmål dog skal ses i sammenhæng med den kommende regionsdannelse.

Jeg har noteret mig det oplyste og afventer fortsat underretning (fra regionen) når de endelige retningslinjer og den tilpassede husorden foreligger. 


Ad punkt 5.16. Patientindflydelse

Jeg tilkendegav at jeg afventede underretning om resultatet af afdelingens overvejelser om hvordan patientindflydelsen bedst muligt sikres. Jeg erindrede samtidig om min anmodning om at afdelingen udtrykkeligt oplyste hvad en opfordring fra § 71, stk. 7-tilsynet om afholdelse af møder gav anledning til.

Hovedstadens Sygehusfællesskab har for så vidt angår overvejelserne om brugerindflydelse henvist til de redegørelser der tidligere er fremsendt fra afdelingen.

For så vidt angår § 71, stk. 7-tilsynets opfordring fra 1999, har Hovedstadens Sygehusfællesskab oplyst at det ikke har været muligt at fremskaffe materiale til belysning af at der i umiddelbar forlængelse af tilsynets opfordring blev taget initiativer. Arbejdet med brugerindflydelse er imidlertid, som det fremgår af afdelingens redegørelser, foregået som en løbende proces.

Jeg har noteret mig det oplyste for så vidt angår opfølgning på opfordringen fra § 71, stk. 7-tilsynet.

For så vidt angår resultatet af overvejelserne om brugerindflydelse, går jeg ud fra at det oplyste skal forstås sådan at dette spørgsmål fortsat overvejes af afdelingen, og jeg afventer således fortsat svar fra afdelingen.


Ad punkt 5.18. Euforiserende stoffer og alkohol

Afdelingen oplyste i afdelingens tidligere udtalelse at instruksen på dette område var færdigudarbejdet, og at sidste del af instruksen skulle drøftes med Glostrup Politi som afdelingen i nærmeste fremtid ville tage kontakt til med henblik på etablering af en praksis på området. Hovedstadens Sygehusfællesskab oplyste at forholdsreglerne vedrørende euforiserende stoffer og alkohol efterfølgende ville blive fremsendt til mig. Jeg tilkendegav at jeg afventede fremsendelsen af de reviderede regler. Såfremt drøftelserne med politiet ikke fremgår heraf, anmodede jeg tillige afdelingen om i den forbindelse at oplyse nærmere herom.

Hovedstadens Sygehusfællesskab har oplyst at afdelingsledelsen den 12. oktober 2006 rettede skriftlig henvendelse til Glostrup Politi og foreslog et møde hvor man bl.a. kunne drøfte samarbejdet med politiet vedrørende patienter der medbringer euforiserende stoffer.

Jeg har noteret mig det oplyste og afventer underretning om retningslinjerne og om drøftelserne med politiet. 


Opfølgning

Jeg afventer fortsat underretning mv. om enkelte forhold, jf. ovenfor.


Underretning

Denne rapport sendes til Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Folketingets Retsudvalg, Tilsynet i henhold til Grundlovens § 71 og afdelingens patienter.


Lennart Frandsen
Inspektionschef