Inspektion af detentionen på Frederiksberg den 15. september 2004 - Opfølgning

 

 

Den 16. februar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 15. september 2004 af detentionen på Frederiksberg. I rapporten bad jeg Politimesteren på Frederiksberg og Justitsministeriet om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Jeg modtog herefter udtalelser af 3. maj 2005 fra Politimesteren på Frederiksberg og af 25. juli 2005 fra Justitsministeriet.

Jeg skal herefter meddele følgende:


Ad punkt 1. Detentionen

Jeg fik under inspektionen oplysning om at der var planer om indretning af de seks lokaler – hvoraf tre hidtil har været indrettet som detention og tre som venterum – til fremtidigt at kunne anvendes både som detentioner og venterum. Jeg anmodede om nærmere oplysning om denne indretning og om baggrunden for beslutningen herom.

Justitsministeriet har udtalt følgende:

"...
Politimesteren på Frederiksberg har i den forbindelse oplyst, at der ikke foregår eller er påtænkt en dobbeltanvendelse af lokalerne til begge typer anbringelser. Venterum og detentionslokaler anvendes alene således til de formål, de er indrettet til."

Jeg har taget det oplyste til efterretning og foretager mig ikke yderligere i den anledning.


Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Jeg konstaterede under min gennemgang af de 9 detentionsrapporter at den blanket der anvendes lokalt af Frederiksberg politi i forbindelse med detentionsanbringelse ikke indeholdt alle de oplysninger der er angivet i Rigspolitichefens blanket P152, jf. § 22, stk. 1, i Rigspolitichefens kundgørelse II, nr. 55, af 27. juni 2001 om detentionsanbringelse af berusede personer med tilhørende følgeskrivelse af 28. juni 2001.

Jeg henstillede til politimesteren at ændre den lokale blanket således at den som et minimum indeholder P152’s obligatoriske rubrikker og udbad mig underretning om hvad min henstilling gav anledning til.

Justitsministeriet har herom udtalt følgende:

"...
Politimesteren på Frederiksberg har oplyst, at den lokale blanket er ændret i overensstemmelse med ombudsmandens henstillinger, således at den omfatter de samme oplysninger som blanket P152.

Justitsministeriet finder det beklageligt, at politikredsens tidligere detentionsblanket ikke indeholdt de nødvendige rubrikker til afgivelse af samtlige obligatoriske oplysninger i henhold til detentionskundgørelsen. Henset til, at politimesteren har oplyst, at den lokale blanket allerede er ændret i overensstemmelse med ombudsmandens henstillinger, foretager ministeriet sig ikke yderligere i anledning af dette punkt."

Jeg har noteret mig det oplyste.

Om anvendelse af Rigspolitichefens blanket P153 i forbindelse med lægetilsyn i overensstemmelse med detentionskundgørelsens § 14, stk. 3, anførte jeg bl.a. følgende i min rapport:

"Den lægeerklæring som er optrykt som bilag 2 (P153), er udarbejdet i samarbejde med den Almindelige Danske Lægeforening, og det fremgår af aftalen mellem Rigspolitichefen og Lægeforeningens Attestudvalg at der ikke (må) anvendes blanketter af anden udformning.

Selv om den blanket som Frederiksberg politi i nogle af tilfældene har anvendt til bemærkninger fra lægen til politiet, er udformet stort set som blanket P153, er det derfor beklageligt at politiet har anvendt denne blanket. Jeg går ud fra at politiet fremover alene vil anvende blanket P153."

Justitsministeriet har herom udtalt følgende:

"Politimesteren på Frederiksberg har anført, at man for fremtiden alene anvender blanket P153 i forbindelse med lægeundersøgelser.

Justitsministeriet foretager sig herefter ikke yderligere på det foreliggende grundlag."

Jeg har noteret mig det oplyste.

Generelt om overholdelse af detentionsbekendtgørelsens § 22, stk. 1, om udfyldelse af samtlige punkter i detentionsrapporten udtalte jeg i min inspektionsrapport følgende:

"Det er beklageligt at der i intet tilfælde fuldt ud er forholdt i overensstemmelse med kundgørelsens § 22, stk. 1, og det på trods af Rigspolitichefens indskærpelse [i rundskrivelse af 15. januar 2003; min tilføjelse]. Da rapporterne fra detentionen på Frederiksberg generelt set er mindre mangelfulde end de fleste af de rapporter som jeg hidtil har gennemgået i forbindelse med inspektion af detentioner, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold ud over at bemærke at jeg går ud fra at politimesteren vil overveje på ny at indskærpe overholdelsen af kundgørelsens § 22, stk. 1."

Politimesteren har oplyst at det over for vagthavende vicepolitikommissær og personalet er indskærpet at alle punkter/rubrikker i detentionsrapporterne skal udfyldes i overensstemmelse med kundgørelsens § 22, stk. 1.

Justitsministeriet har udtalt – generelt i forbindelse med den manglende/mangelfulde udfyldelse af detentionsrapporterne som jeg påpegede i inspektionsrapporten – følgende:

"Det fremgår af inspektionsrapporten bl.a. s. 10, 11, 20, 23, 24, 25 og 37, at detentionsrapporterne i en række tilfælde ikke er udfyldt i overensstemmelse med detentionskundgørelsens regler.

Følgende punkter er således ikke udfyldt:

 •  indbringelse til politistationen,
 •  indhentelse af oplysninger fra kriminalregistret,
 •  efterfølgende udlevering af penge og/eller andre genstande,
 •  hjemlen for den foretagne visitation,
 •  angivelse af lægens navn,
 •  tidspunktet for løsladelse,
 •  antallet af betjente som har udført/overværet visitationen,
 •  upræcis tidsangivelse for henholdsvis visitation og foreløbig
   detentionsanbringelse,
 •  fratagelse af andre genstande end penge,
 •  udlevering af penge og/eller genstande,
 •  foretagelse af skærpet tilsyn under den foreløbige anbringelse,
 •  tilsyn under den sidste del af anbringelsen,
 •  vejledning samt udlevering af misbrugsfolderen ’Hvor går du hen,
   når du går ud’.

Justitsministeriet finder det beklageligt, at der i de omhandlede tilfælde ikke er handlet i overensstemmelse med detentionskundgørelsens regler, herunder reglerne om notatpligt. Justitsministeriet kan i den forbindelse henholde sig til Rigspolitichefens rundskrivelse af 15. januar 2003, hvoraf det indskærpes, at samtlige punkter anført i detentionsrapporten skal udfyldes, jf. kundgørelsens § 22, stk. 1. I rundskrivelsen tiltræder Rigspolitichefen endvidere Folketingets ombudsmands anbefaling om at udfylde punkter ved for eksempel angivelse af 0, hvis der ikke har været andet at anføre.

Politimesteren på Frederiksberg har oplyst, at det er indskærpet, at notatpligten skal overholdes.

Under henvisning hertil og til, at politimesteren har ændret den lokale blanket i overensstemmelse med ombudsmandens henstillinger, således at den omfatter de samme oplysninger som blanket P152, foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere vedrørende dette punkt."

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig herefter ikke yderligere.

Under inspektionen fik jeg oplyst at der var fejl i statistikken for 2003 for så vidt angår antallet af detentionsanbringelser og jeg udbad mig i den anledning oplysning om hvorvidt der var yderligere fejl i de tal jeg nævnte i rapporten.

Politimesteren har i den anledning oplyst følgende:

"Uoverensstemmelsen mellem den statistiske opgørelse over detentionsanbragte og det reelle/faktiske antal detentionsanbringelser er opstået ved, at tre venterumsanbragte fejlagtigt er opdateret som detentionsanbragte.

Det er konstateret, at de tre anholdte midlertidigt er blevet anbragt i et detentionslokale, selv om de ikke var påvirkede, alene fordi der ikke var flere ledige venterum.

Da der således ikke var tale om detentionsanbragte i kundgørelsens forstand, er det en fejl at de tre er indberettet som sådan.

Der kan være lignende fejl i tallene for 2001 og 2002."

Jeg tager det oplyste, herunder oplysningen om mulige fejl i tallene vedrørende detentionsanbringelser i 2001 og 2002 til efterretning, og foretager mig i øvrigt ikke yderligere idet jeg bemærker at jeg går ud fra at politimesteren er opmærksom på at anvendelse af detentionslokaler som venterum forudsætter at den pågældende er indforstået med en sådan anvendelse.

Jeg udbad mig i tilknytning hertil om oplysning om hvorvidt detentionsrapporten altid anvendes og udfyldes for personer der ikke indsættes i detentionen, men i stedet overgives til andre, indbringes til hospital eller indbringes til forsorgshjem eller lignende i overensstemmelse med detentionskundgørelsens § 1, stk. 4.

Politimesteren har oplyst at detentionsrapporten også anvendes/udfyldes for personer i de nævnte tilfælde.  

Jeg har noteret mig det oplyste.


Ad punkt 2.2. Lægeundersøgelse

Det blev under inspektionen oplyst at politiet med hensyn til psykisk syge der beruser sig har etableret et samarbejde med Frederiksberg Hospital, distriktspsykiatrien og Socialdirektoratet. Jeg anmodede om nærmere oplysning om dette samarbejde.

Justitsministeriet har herom oplyst følgende:

"Politimesteren på Frederiksberg har oplyst, at der ikke eksisterer et samarbejde mellem disse myndigheder, men at Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Hospital og Politimesteren på Frederiksberg samarbejder om at sikre, at psykisk syge og misbrugere og andre svage persongrupper i videst muligt omfang modtager hjælp fra de relevante myndigheder. "

Jeg har noteret mig det oplyste.


Ad 2.2.1. Tidspunktet for tilkald af læge

Jeg udbad mig med henvisning til kundgørelsens § 6 nærmere oplysning om praksis med hensyn til underretning af vagthavende under transporten af en tilbageholdt til politistationen og tilkald af læge efter denne underretning. Jeg fandt det beklageligt at tilkald af læge i 3 tilfælde – i de 9 detentionsrapporter jeg gennemgik under inspektionen – skete væsentligt senere end 10-15 minutter efter indbringelsen/fremstillingen.

Politimesteren på Frederiksberg har herom udtalt følgende:

"Da Frederiksbergs Politi fungerer som uddannelsessted for politielever i praktisk tjeneste, vil en stor del af vagtholdet til stadighed bestå af ganske unge politifolk. Den vagthavende vicepolitikommissær vil derfor ofte vente med at tage stilling til, hvad der skal ske med en anholdt, indtil han selv har modtaget og besigtiget den anholdte på stationen. Hvis den vagthavende herefter beslutter, at den anholdte skal anbringes i detentionen, tilkaldes en læge.

Det er min opfattelse, at den beskrevne procedure er både fornuftig og forsvarlig, da det herved understreges, at det er vagthavende vicepolitikommissær der træffer beslutning om detentionsanbringelse, typisk efter at han via søgning på familie, samboende mv. i folkeregistret har undersøgt, hvilke andre anbringelsesmuligheder, der i øvrigt måtte være.

Det skal i samme forbindelse bemærkes, at Frederiksberg politikreds dækker et areal på mindre end 10 km2 og da politistationen er beliggende centralt i kredsen, vil køretiden til stationen sjældent overstige 10 minutter.

Jeg er opmærksom på, at der i tre tilfælde er gået mere end 10-15 minutter efter indbringelsen/fremstillingen for vagthavende, før der er tilkaldt læge.

Forsinkelser af denne karakter skyldes typisk ekstrem travlhed på vagthavendes kontor og/eller kortvarige problemer med at komme i kontakt med lægen.

De påviste tre tilfælde har imidlertid givet anledning til, at jeg over for de vagthavende har indskærpet vigtigheden af, at lægeindkaldelse prioriteres højt."

Justitsministeriet har henholdt sig til politimesterens udtalelse og har i øvrigt tilføjet følgende:

"Justitsministeriet finder det beklageligt, at der i enkelte tilfælde er gået nogen tid efter fremstillingen for den vagthavende polititjenestemand, før der er blevet tilkaldt læge. Henset til politimesterens indskærpelse af prioriteringen af tilkaldelse af læge foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere i anledning af dette punkt."

Jeg har taget det oplyste til efterretning.


Ad punkt 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret

Vedrørende indhentning af oplysninger fra Kriminalregistret udtalte jeg i rapporten at det var beklageligt at der ikke af den vagthavende forud for visitation (og foreløbig anbringelse i detention) enten var indhentet oplysninger fra kriminalregistret i overensstemmelse med kundgørelsens § 13, stk. 2, eller er gjort notat herom. Jeg henviste desuden – som nævnt under punkt 2 Rapportgennemgang – til at den lokale blanket manglede rubrikker vedrørende indhentning af oplysninger fra Kriminalregistret.

Politimesteren på Frederiksberg herom oplyst følgende:

"Det er normal procedure, at der altid indhentes oplysninger i kriminalregistret, både af hensyn til personalets sikkerhed, samt med henblik på, om der skal iværksættes skærpet tilsyn m.v.

Jeg skal beklage, at det ikke fremgår af den tidligere anvendte blanket, at KR-oplysninger er indhentet. Som tidligere anført er der nu udarbejdet en ny blanket, som indeholder en rubrik til dette formål."

For så vidt angår Justitsministeriets bemærkninger til dette punkt henvises til ministeriets generelle bemærkninger om manglende/mangelfuld udfyldelse af detentionsrapporter i overensstemmelse med detentionskundgørelsens regler citeret ovenfor under punkt 2 (denne rapports side 4-5).

Jeg har noteret mig det oplyste.


Ad punkt 2.4.1. Fremstilling

Jeg konstaterede at det ikke – i de tilfælde hvor den lokale blanket havde været anvendt i forbindelse med fremstilling – fremgår af blanketten at den der er fremstillet for er den vagthavende. Jeg udtalte at jeg gik ud fra at de tilbageholdte i overensstemmelse med kundgørelsens § 8 kun bliver fremstillet for vagthavende, og at det således er vagthavende der refereres til i rubrikken vedrørende fremstilling i den lokale blanket.

Politimesteren har oplyst at de tilbageholdte alene fremstilles for vagthavende og at den lokale blanket nu – for alle tilfældes skyld – er ændret så det nu tydeligt fremgår at det er vagthavende den pågældende fremstilles for.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Ad punkt 2.4.2. Visitation mv.

Jeg anmodede politimesteren om at udtale sig om hvorvidt visitation som regel kun foretages af én polititjenestemand og henviste til at der i ingen af de 9 detentionsrapporter som jeg gennemgik var noteret at der var to polititjenestemænd om at foretage visitationen som der så vidt muligt bør være efter kundgørelsens § 13, stk. 3.

Politimesteren har herom oplyst at visitation altid foretages af to polititjenestemænd, men at man hidtil kun i detentionsrapporten har anført initialerne på den polititjenestemand som fysisk udførte visitationen, og ikke initialerne på den der overvågede visitationen. Politimesteren har desuden oplyst at den lokale blanket nu er ændret således at begge polititjenestemænds initialer for fremtiden fremgår af blanketten.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Jeg konstaterede at det kun i 3 af de 9 sager som jeg har gennemgået var angivet efter hvilken bestemmelse der er visiteret. Jeg anførte at jeg gik ud fra at Frederiksberg politi foretager visitation efter reglerne i kundgørelsens § 13, stk. 3 og 4, og udtrykte beklagelse af at afkrydsning kun havde fundet sted i de nævnte 3 tilfælde.

Politimesteren har herom udtalt følgende:

"Visitationer på Frederiksberg foretages naturligvis efter reglerne i kundgørelsen, og jeg skal beklage, at det i flere tilfælde ikke tydeligt fremgår af blanketten efter hvilke bestemmelser i kundgørelsen visitationen er foretaget.

Det er indskærpet over for vagthavende og personalet, at der fremover skal ske afkrydsning i de aktuelle rubrikker."

Jeg har noteret mig det oplyste.

For så vidt angår fratagelse af andre (værdi)genstande end penge, gik jeg ud fra at politiet i fremtiden tillige vil gøre notat om hvorvidt der er frataget sådanne genstande (og i givet fald hvilke genstande det drejer sig om).

Politimesteren har oplyst at den lokale rapport også på dette punkt nu er ændret således at der er tilføjet en afkrydsningsrubrik med navnet "Ingen effekter" og en afkrydsningsrubrik med navnet "Store effekter" og at der herefter i fremtiden vil blive påført detentionsrapporten hvilket værdigenstande der måtte være frataget den anholdte ved visitationen.

Jeg har noteret mig det oplyste.

I forbindelse med kvittering for udlevering af fratagne effekter i overensstemmelse med kundgørelsens § 22, stk. 2, gik jeg ud fra at politimesteren som tidligere nævnt ville overveje at indskærpe notatpligten – på dette punkt uafhængigt af det udleverede beløbs størrelse. I øvrigt gik jeg ud fra at den manglende kvittering eller udfyldelse af feltet vedrørende nægtelse heraf i 2 tilfælde af de 9 gennemgåede detentionsrapporter ikke var udtryk for at de pågældende ikke havde fået udleveret deres penge (og eventuelle effekter) ved løsladelsen.

Politimesteren har oplyst at tilbageholdte altid får udleveret fratagne penge/effekter og at det også var tilfældet i de 2 ovennævnte sager. Desuden har politimesteren oplyst at den lokale blankets notatfelt på dette punkt nu er ændret således at der kvitteres både for effekter og penge og at initialerne på den udleverende polititjenestemand anføres.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Ad punkt 2.5. Tilsyn

Jeg gik ud fra at ikke kun Frederiksberg politis nye overvågningsudstyr, men også det udstyr som Frederiksberg politi har anvendt før dette, er/var godkendt af Rigspolitichefen.

Politimesteren har oplyst at alt overvågningsudstyr er bestilt, opsat og godkendt ved Rigspolitichefens foranstaltning.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Jeg konstaterede ved min gennemgang af de 9 detentionsrapporter følgende 4 tilfælde:

Under punkt 2.5. Tilsyn: Anbringelse den 1. maj 2004. Den pågældende var tilbageholdt på politistationen i 1 time og 43 minutter før vedkommende blev bragt til skadestuen. Jeg anmodede politimesteren om at oplyse hvorfor der ifølge rapporten ikke var ført tilsyn i tidsrummet fra den foreløbige indsættelse til den tilbageholdte blev bragt til skadestuen.

Under punkt 2.5.1. Det første tilsyn: Anbringelse den 31. maj 2004 og den 5. juli 2004. I disse 2 af de 7 undersøgte sager vedrørende tilsyn var der angiveligt kun ført/noteret et enkelt tilsyn (den 31. maj) henholdsvis ikke ført/noteret noget tilsyn ud over et lægetilsyn (den 5. juli). Jeg bad for så vidt angår anbringelsen den 5. juli 2004 politimesteren om at oplyse hvorvidt der i det pågældende tilfælde var foretaget tilsyn ud over lægetilsynet. Såfremt det ikke er tilfældet bad jeg politimesteren om at udtale sig om grunden hertil.

Under punkt 2.5.2. Tidspunktet for det sidste tilsyn: Anbringelse den 31. maj 2004 (også nævnt ovenfor ved punkt 2.5.1.) og den 7. maj 2004. I disse 2 af de 7 undersøgte sager vedrørende tilsyn havde der enten ikke været ført noget tilsyn med de tilbageholdte i den sidste del af anbringelsen (henholdsvis 1 time og 22 minutter og 2 timer og 49 minutter) eller ikke gjort notat herom hvilket jeg fandt beklageligt.

Justitsministeriet har herom udtalt følgende:

"Ombudsmanden har i inspektionsrapporten s. 27, 28 og 29 påpeget fire detentionsanbringelser af henholdsvis den 1. maj, 7. maj, 31. maj og 5. juli 2004, hvor der ikke ses foretaget tilsyn.

Politimesteren har oplyst, at der for så vidt angår anbringelserne den 1. maj 2004 og 5. juli 2004 ifølge den vagthavende polititjenestemand er foretaget skærpet tilsyn, men at tilsynene ikke er blevet påført detentionsblanketten på grund af travlhed på stationen. For så vidt angår de øvrige to detentionsanbringelser den 7. maj 2004 og 31. maj 2004 har politimesteren oplyst, at det ikke har været muligt at opklare, hvorvidt der ikke er foretaget tilsyn med den anbragte, eller tilsynet blot ikke er blevet noteret på detentionsblanketten. Politimesteren har i alle tilfælde påtalt forholdet overfor vedkommende vagthavendegruppe og indskærpet, at notatpligten skal overholdes.

Henset hertil foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere."

Jeg har taget det oplyste til efterretning.


Ad punkt 2.5.4. Skærpet tilsyn

Jeg konstaterede under min gennemgang af de 7 detentionsrapporter vedrørende tilsyn at der i hvert fald i 4 sager ikke havde været ført skærpet tilsyn under den foreløbige detentionsanbringelse i henhold til kundgørelsens § 12, stk. 2, jf. § 19, hvilket jeg fandt beklageligt. I forlængelse heraf gik jeg ud fra at politimesteren ville overveje over for de ansatte at indskærpe de nævnte bestemmelser samt at indskærpe at skærpet tilsyn skal markeres med et "S".

Politimesteren har beklaget den manglende omhu ved blandt andet dokumentation af særlig tilsyn og har oplyst at forholdene er blevet påtalt og reglerne indskærpet overfor de vagthavende.

Justitsministeriet har herom udtalt følgende:

"Ombudsmanden har i inspektionsrapporten s. 32 og 35 anført, at der ikke ses foretaget et skærpet tilsyn under den foreløbige anbringelse af den tilbageholdte og ej heller to personlige tilsyn efter endelig anbringelse inden overgang til elektronisk overvågning.

Politimesteren har ligeledes indskærpet disse regler overfor de vagthavende.

Justitsministeriet finder det beklageligt, at der ikke er forholdt i overensstemmelse med detentionskundgørelsens regler om tilsyn. Henset til politimesterens indskærpelse af reglerne finder Justitsministeriet imidlertid ikke anledning til at foretage yderligere."

Jeg tager til efterretning at der er sket en indskærpelse af reglen i kundgørelsens § 12, stk. 2.


Ad punkt 2.5.5. Noteringen af de foretagne tilsyn

Ifølge kundgørelsens § 18, stk. 5, skal navnet på den polititjenestemand der har udført tilsynet noteres i detentionsrapporten. Jeg gik ud fra at angivelsen af "KIM" er initialer samt at angivelse af navn til identifikation i alle tilfælde sker enten ved fulde navn eller ved initialer (eller tjenestenummer).

Politimesteren har bekræftet at "KIM" er initialer på en vagthavende tjenestegørende polititjenestemand ved Frederiksberg politi.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Ad punkt 2.5.6. Karakteren af de udførte tilsyn mv.

De to første tilsyn efter lægeundersøgelsen skal efter kundgørelsens § 18, stk. 2, ske ved fremmøde i detentionen. Jeg konstaterede at kundgørelsen på dette punkt kun var overholdt i 2 (eventuelt 3) af de 7 gennemgåede sager. Jeg henstillede til politimesteren at indskærpe pligten til personligt fremmøde i den nævnte situation og udbad mig om underretning om hvad der skete i den anledning.

Politimesteren har beklaget at der i flere tilfælde tilsyneladende ikke er ført skærpet tilsyn i overensstemmelse med kundgørelsens bestemmelser og har oplyst at forholdene er blevet påtalt og reglerne indskærpet over for de vagthavende.

For så vidt angår Justitsministeriets bemærkninger hertil henvises til ved punkt 2.5.4. om skærpet tilsyn citerede (denne rapports side 14).

Jeg har noteret mig at overholdelse af reglen i kundgørelsens § 18, stk. 2, er blevet indskærpet og foretager mig herefter ikke yderligere.

Jeg bad politimesteren oplyse om der er fastsat lokale bestemmelser om tilsynets forløb i henhold til kundgørelsens § 18, stk. 6. I givet fald anmodede jeg om en kopi heraf.

Politimesteren har sendt mig en kopi af A-meddelelse nr. 10 af 1. juli 2004 samt Stationsmeddelelse nr. 9 af 7. september 2000 der var gældende i en del af undersøgelsesperioden.

Jeg foretager mig ikke yderligere vedrørende dette punkt.


Ad punkt 2.7. Vejledning om klageadgang mv.

Jeg gik ud fra at § 21, stk. 1, om vejledning også finder anvendelse i tilfælde hvor der alene sker foreløbig anbringelse i detentionen, men bad Justitsministeriet oplyse om det var korrekt antaget.

Justitsministeriet har herom oplyst følgende:

"...
Justitsministeriet har i den forbindelse indhentet en udtalelse fra Rigspolitichefen, som ved brev af 9. juni 2005 har udtalt, at detentionskundgørelsens § 21 gælder alle tilbageholdte berusede personer. Rigspolitichefen har endvidere bemærket, at klagevejledning således burde være givet i den konkrete sag, som ombudsmanden har omtalt i inspektionsrapporten s. 37. Rigspolitichefen har endelig oplyst, at Politimesteren på Frederiksberg er underrettet om Rigspolitichefens opfattelse.

Justitsministeriet skal herefter erklære sig enig i, at vejledningspligten fastsat i detentionskundgørelsens § 21 angår alle anbragte berusere, uanset om de måtte være anbragt endeligt eller foreløbigt. Der skal således forholdes som bestemt i detentionskundgørelsens § 21, hvorefter den tilbageholdte efter udtagelse af detentionen skal have udleveret folderen ’Hvor går du hen, når du går ud’, som indeholder vejledning om adgangen til at klage over anbringelsen, muligheden for at få en skriftlig begrundelse for anbringelsen samt om muligheden for alkoholafvænning.

Justitsministeriet kan imidlertid ikke udelukke, at der kan forekommer tilfælde, hvor det er meningsløst at uddele folderen ’Hvor går du hen, når du går ud’, f.eks. hvor den pågældende i den konkrete situation er i en sådan tilstand, at vedkommende ikke er modtagelig for vejledning."

Jeg har noteret mig at Justitsministeriet er enig i min antagelse vedrørende udlevering af folderen også ved foreløbige anbringelser i detentionen.

Jeg gik ligeledes ud fra at folderen – bortset fra et enkelt tilfælde – er udleveret eller tilbudt udleveret i de 9 konkrete tilfælde som jeg gennemgik og at der er tale om en generel noteringsfejl i rapporterne når der ikke var gjort notat om at udlevering havde fundet sted. Jeg gik i forlængelse heraf ud fra at politimesteren (også) på dette punkt ville overveje at indskærpe notatpligten.

Politimesteren har oplyst at folderen som hovedregel udleveres ved løsladelsen og at den lokale detentionsrapport også på dette punkt er blevet ændret således at det nu er præciseret at det er folderen "Hvor går du hen, når du går ud" som skal udleveres. Endelig har politimesteren oplyst at notatpligten er blevet indskærpet over for personalet.

For så vidt angår Justitsministeriets bemærkninger hertil henvises til det ovenfor under punkt 2 citerede (denne rapports side 4-5).

Jeg har noteret mig det oplyste.


Opfølgning

Jeg anser herefter sagen om inspektion af detentionen på Frederiksberg som afsluttet.

Underretning

Denne rapport sendes til Politimesteren på Frederiksberg, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg.

                                                                           Lennart Frandsen
                                                                            Inspektionschef