Inspektion af Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsel den 13. december 2004 - Opfølgning nr. 3

 

 

Den 22. marts 2006 udsendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 om min inspektion den 13. december 2004 af Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning om resultatet af direktoratets overvejelser om at overføre kompetencen til at træffe afgørelse om overførsel til Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsel til direktoratet, jf. pkt. 6.1. i opfølgningsrapporten af 13. december 2005, og vedrørende spørgsmålet om menuvalg som alternativ til en ordning om mad udefra, jf. pkt. 8.5. i opfølgningsrapporten af 22. marts 2006.

Jeg har i den anledning modtaget breve af 27. marts og 26. april 2006 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg skal herefter meddele følgende:


Ad punkt 6.1. Anbringelse på afdelingen

Som nævnt i opfølgningsrapporten af 13. december 2005, havde direktoratet besluttet at kompetencen indtil videre skulle forblive i institutionerne; direktoratet ville afvente erfaringerne med den cirkulæreskrivelse som direktoratet udsendte den 26. september 2005, i en periode af seks måneder før direktoratet tog endelig stilling til kompetencespørgsmålet.

I brevet af 26. april 2006 har direktoratet oplyst at direktoratet siden udsendelsen af cirkulæreskrivelsen kun har behandlet få sager hvori der har været klaget til direktoratet over overførslen. Direktoratet har derfor besluttet at afvente erfaringerne med cirkulæreskrivelsen i endnu en periode af seks måneder før direktoratet vil overveje kompetencespørgsmålet. Direktoratet vil underrette mig om resultatet af direktoratets overvejelser.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Ad punkt 8.5. Forplejning

Jeg orienterede om at jeg i sagen vedrørende min inspektion af Vestre Fængsel havde bedt direktoratet om at orientere mig om hvad der videre skete vedrørende spørgsmålet om indførelse af en forsøgsordning om menuvalgmulighed i Københavns Fængsler som alternativ til at købe mad udefra. Direktoratet ville vurdere om dette tilbud også kunne gives i Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsel, og i denne sag anmodede jeg direktoratet om at underrette mig om resultatet af direktoratets vurdering i relation til Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsel.

I sagen vedrørende Københavns Fængsler oplyste direktoratet i brev af 27. marts 2006 at direktoratet havde givet dispensation fra kostcirkulærets § 6 til en forsøgsordning med servering af grillmad for de indsatte i Københavns Fængsler. Forsøgsordningen som også omfatter de indsatte i Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsel, trådte i kraft den 1. maj 2006 og ville foreløbig løbe i tre måneder hvorefter fængslet og direktoratet på baggrund af fængslets erfaringer med ordningen vil overveje om den skulle fortsætte. Direktoratet vil underrette mig om resultatet af disse overvejelser.

Forsøgsordningen i Københavns Fængsler er beskrevet i et notat af 22. februar 2006 fra fængslet. Det fremgår heraf at alle indsatte på Københavns Fængsler én gang om ugen vil få tilbudt grillmad, og at det vil ske den dag hvor der serveres fisk således at de indsatte har mulighed for at vælge mellem fisk og grillmad. På skemaet for middagsplanlægningen der udarbejdes for en måned ad gangen, vil stå "[h]vilken grillmadsret der vil blive serveret". Københavns Fængsler har oplistet foreløbige forslag til retter (fem i alt) med bemærkning om at udvalget vil blive udvidet hvis ordningen gøres permanent. Københavns Fængsler har videre anført at de indsatte dagen før skal tilkendegive om de vil have fisk eller grillmad så køkkenet kan producere "de rette mængder af de forskellige retter". Fængslet har anført at det betyder at indkøb af ingredienser til grillmaden kan holdes inden for de nuværende økonomiske rammer.

Direktoratets dispensation til forsøgsordningen er meddelt på betingelse af at alle indsatte kan vælge "alternativ" én gang om ugen, og at ordningen er gratis for de indsatte idet grillmaden erstatter den oprindelige varme mad. 

I et brev af 29. marts 2006 til direktoratet har jeg bl.a. bemærket at jeg fra inspektioner af arresthuse er bekendt med at ordningerne om køb af mad udefra, jf. kostcirkulærets § 6, i almindelighed praktiseres på den måde at de indsatte 1-2 gange om ugen – for egen regning – har mulighed for at købe mad fra en grillbar eller lignende, og at de i den forbindelse kan vælge mellem forskellige retter ud fra en brochure eller lignende fra det pågældende sted. Jeg har videre anført at jeg forstår § 6, stk. 1, i kostcirkulæret og den måde som ordningerne administreres på i praksis, sådan at de indsatte ved køb af færdiglavet mad uden for institutionen skal have mulighed for at vælge mellem forskellige retter efter fx en brochure eller lignende fra det sted (eller de steder) som institutionen har indgået aftale med. Den forsøgsordning som er skitseret i fængslets notat af 22. februar 2006, forstår jeg sådan at de indsatte i stedet for dagens ret (fisk) kan få én anden ret. På denne baggrund har jeg i nævnte brev meddelt direktoratet at der så vidt ses tillige er tale om en dispensation fra forudsætningen i cirkulærets § 6, stk. 1, om at adgangen til at købe mad uden for institutionen omfatter mulighed for at vælge mellem (et vist antal) forskellige retter. Jeg har bemærket at jeg – hvis jeg har ret i min forståelse – går jeg ud fra at direktoratet vil være opmærksomt på dette forhold i forbindelse med direktoratets overvejelser om hvorvidt ordningen skal gøres permanent.

Jeg afventer, som det fremgår, underretning fra direktoratet efter udløbet af forsøgsperioden og vil følge op på dette spørgsmål i rapporten om denne inspektion. Idet ordningen også omfatter de indsatte i Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsel, foretager jeg mig ikke mere i inspektionssagen vedrørende arrestafdelingen.


Punkt 10. Opfølgning

Direktoratet vil som nævnt til sin tid orientere mig om resultatet af direktoratets overvejelser om at overføre kompetencen til at træffe afgørelse om overførsel til Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsel til direktoratet. Jeg betragter i øvrigt sagen om min inspektion af Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsel som afsluttet.


Punkt 11. Underretning

Denne rapport sendes til Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsel, Københavns Fængsler, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i arrestafdelingen.


                                                                Hans Gammeltoft-Hansen