Inspektion af Arrestafdelingen i Statsfængslet i Horsens den 14. januar 2004 - Opfølgning

 

 

Den 27. april 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

I den anledning modtog jeg en udtalelse af 6. august 2004 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, herunder en udtalelse af 19. maj 2004 og en skrivelse af 4. juni 2004 fra Statsfængslet i Horsens.

Jeg har desuden modtaget et brev af 2. juni 2004 med bilag fra en indsat som efter afgivelsen af min rapport var blevet valgt som talsmand for afdelingen. Bilaget er et (udateret) brev til arrestafdelingens overvagtmesteren og omhandler forhold der indgår i min rapport som der også henvises til. I brev af 11. juni 2004 meddelte jeg talsmanden at jeg ville lade henvendelsen indgå ved min opfølgning af inspektionssagen, og at jeg havde bedt om underretning om svaret til talsmanden. Med brev af 30. august 2004 fra Statsfængslet i Horsens modtog jeg en kopi af afdelingslederens svar (af 19. august 2004) til den indsatte. Inspektionen har ikke kommenteret svaret, og jeg går derfor ud fra at inspektionen ikke har haft bemærkninger hertil.

Endelig har jeg modtaget et brev af 31. august 2004 fra en ny talsmand for afdelingen hvori denne kommer med bemærkninger til svaret af 19. august 2004 fra afdelingslederen.

Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Toilet- og badefaciliteter

Den indsatte som jeg havde en samtale med i forbindelse med inspektionen, klagede over at der i baderummet et sted groede og et andet sted var begyndende skimmelsvamp som efter den indsattes opfattelse var sundhedsskadelig. I brev af 3. marts 2004 oplyste ledelsen at det ikke var konstateret om der rent faktisk var tale om skimmelsvamp idet det kræver en teknisk undersøgelse, men at de steder i badeværelset hvor der var afskalninger, var blevet oppudset, og at baderummet var blevet desinficeret og malet. Jeg noterede mig det oplyste.

I det udaterede brev til overvagtmesteren anførte den daværende talsmand at der var sket en oppudsning, men at baderummet ikke - som anført i brevet af 3. marts 2004 og gengivet i min rapport - var blevet malet.

I afdelingslederens svar af 19. august 2004 er det anført at teknisk afdeling har udbedret skaderne og er løbet ind i problemer vedrørende udluftningen som gjorde at man ikke umiddelbart kunne komme i gang med at male straks. Afdelingslederen har talt med teknisk afdeling som snarest ville få løst de sidste problemer så der kunne blive malet færdigt.

Selv om det ikke har haft betydning for min vurdering af den indsattes klage som primært drejede sig om udbedring af (fugt)skaderne, er det efter min opfattelse beklageligt at det i brevet til mig er anført at der er malet, når det endnu ikke var sket. Jeg forstår det anførte sådan at malingsarbejdet er påbegyndt og snart kan forventes at være tilendebragt hvilket jeg har noteret mig.

På baggrund af en henstilling fra Direktoratet for Kriminalforsorgen til samtlige kriminalforsorgens institutioner om at (det indgår i overvejelser i forbindelse med planlægningen af den fremtidige ressourceanvendelse at) udskifte håndsæbe og håndklæder med hhv. flydende håndsæbe og engangshåndklæder eller håndklæderul-ler, gik jeg ud fra at arrestafdelingen erstattede håndsæben med flydende sæbe og opsatte engangshåndklæder (hvis det ikke allerede fandtes), eller ville gøre det så snart det var økonomisk muligt.

I brevet til overvagtmesteren anmodede den daværende talsmand om at henstillingen blev fulgt og anførte at de indsatte gerne ville hjælpe med opsætning af engangshåndklædeholder eller andet.

I afdelingslederens svar af 19. august 2004 er det anført at man har valgt at udsætte udskiftningen til åbningen af det nye fængsel, og at beslutninger "om ovenstående træffes centralt i Statsfængslet i Horsens". Jeg forstår det anførte sådan at der af fængslets inspektion er truffet beslutning om for hele fængslets vedkommende at vente med opsætning af flydende håndsæbe mv. indtil åbningen af det nye fængsel, og at denne beslutning ikke (udelukkende) er begrundet i fængslets økonomiske forhold, men (tillige) i værdispilds-betragtninger.

Jeg anmoder fængslet om at oplyse om det er korrekt forstået og i givet fald at oplyse nærmere om dette værdispild (udgifterne ved opsætning af beholdere til papirhåndklæder og til brugte papirhåndklæder og eventuelt til flydende sæbe samt de skønnede merudgifterne ved brug af (engangs)beholdere med flydende sæbe og papirhåndklæder i stedet for almindelig håndsæbe og almindelige stofhåndklæder). Jeg beder tillige om direktoratets bemærkninger hertil.

Ad punkt 2.8. Gårdtursareal

Arrestafdelingen råder over to gårde på hver omkring 30 m2 som ikke har noget inventar e.l. Jeg bad afdelingen om at overveje at opsætte en rastepladsbænk eller lignende i hver af gårdene og meddele mig resultatet af disse overvejelser.

Statsfængslet har i sin udtalelse af 19. maj 2004 oplyst at opsætning af bænke i arrestafdelingens gårdtursbure udgør en sikkerhedsmæssig risiko ved at de indsatte hermed kan nå det overliggende trådnet. Fængslet har tilføjet at de indsatte har tilladelse til at medbringe gamle hynder, som de bruger dels til at sidde på, dels til at ligge på. Hynderne befinder sig i mellemgangen ud til gårdtursarealerne.

Direktoratet har oplyst at direktoratet efterfølgende har drøftet dette med fængslet der mener at rastepladsbænke vil fylde for meget i de forholdsvis små gårde. Fængslet har under denne samtale tillige anført at sådanne bænke vil vanskeliggøre renholdelse af gårdene og formentlig rage så langt ud i gårdene, at de indsatte - stående på ryglænet af den yderste bænk - vil kunne nå trådnettet i loftet. I erkendelse af det rimelige i at de indsatte får mulighed for at sidde ned under gårdturen på anden måde end på hynder på brolægningen, vil fængslet i stedet montere bænke på væggen ind mod fængslet således at de indsatte kan sidde der under overdækningen som så eventuelt vil blive forstærket. Direktoratet har henholdt sig hertil.

Som svar på den daværende talsmands anmodning om opsætning af rastepladsbænke, har afdelingslederen i brevet af 19. august 2004 oplyst at der er truffet beslutning om opstilling af rastepladsbænke som vil blive opstillet "når teknisk afdeling har det rette materiale". På grund af sidstnævnte sætning forstår jeg det anførte sådan at der ikke er tale om opstilling af rastepladsbænke, men om opsætning af de bænke på væggen som der er henvist til i direktoratets udtalelse.

Jeg har noteret mig at der opsættes bænke, men beder for en ordens skyld om at få oplyst om min antagelse med hensyn til hvilken type bænke der er tale om, er korrekt.

Ad punkt 2.10. Besøgsfaciliteter

Jeg bad om underretning om hvordan de indsatte og deres besøgende orienteres om deres opsynspligt med børn der er med til besøg.

Statsfængslet har oplyst at de besøgende mundtligt orienteres af besøgsvagten ved ankomsten til besøgsafsnittet. Fængslet foreslår at dette tilføjes på den vejledning der udleveres i forbindelse med besøg.

Direktoratet har udtalt at direktoratet er enig i den foreslåede løsning vedrørende tilføjelse af et afsnit i den nævnte vejledning.

Det er jeg også enig i og går således ud fra at et sådant afsnit vil blive indføjet i vejledningen - hvis det ikke allerede er sket.

Ad punkt 3.1. Arbejde

Det blev under inspektionen oplyst at de to rengøringshold som gør rent mv. henholdsvis på arrestafdelingen og på personalefaciliteter mv., kan beskæftige i alt ca. seks-otte indsatte.

I det udaterede brev til afdelingslederen anmodede den daværende talsmand under henvisning hertil om at få ansat yderligere to indsatte på det rengøringshold der gør rent på selve afdelingen. Talsmanden anførte at det med kun to indsatte er svært at gøre rent i arresten og henviste til normeringen for så vidt angår rengøring af isolationsafdelingen og besøgsafdelingen. Talsmanden henviste også til det jeg havde anført på s. 13 i min rapport om at fællesarealerne (på tidspunktet for inspektionen) trængte til grundig rengøring.

I svaret af 19. august 2004 til talsmanden er det anført at der er korrekt, som anført i rapporten, at rengøringsholdene kan beskæftige seks-otte indsatte, men at det afhænger af en konkret vurdering hvor mange indsatte der kan beskæftiges på holdet. I denne vurdering indgår arten af de opgaver som skal udføres. Det er i brevet tillige anført at der i arrestafdelingen ikke er arbejde til flere end to indsatte ad gangen, og at de indsatte som gør rent i sydfløjen, tillige har udenomsarealer. Med hensyn til rengøringsstandarden på afdelingen har afdelingslederen anført at personalet fremover skal være bedre til at sikre at rengøringsholdet gør ordentligt rent på afdelingen.

Det oplyste giver mig ikke anledning til at foretage mig noget vedrørende talsmandens ønske om ansættelse af yderligere to indsatte til at gøre rent på arrestafdelingens fællesarealer. Med hensyn til rengøringsstandarden har jeg noteret mig det anførte om at personalet fremover "skal ... være" bedre til at sikre at de indsatte gør ordentligt rent. Jeg må umiddelbart forstå det sådan at der ikke er sket en egentlig indskærpelse af denne opsynspligt, og jeg henviser til det anførte i min rapport s. 13 hvorefter jeg går ud fra at en sådan indskærpelse overvejes.

Selv om arrestafdelingen kan beskæftige omkring halvdelen af de indsatte med enten værkstedsarbejde eller rengøring mv., og selv om der bliver langt bedre værkstedsfaciliteter i det nye fængsel, bad jeg arrestafdelingen om at overveje mulighederne for at indføre en rotationsordning eller lignende og meddele mig resultatet af disse overvejelser.

Statsfængslet har i sin udtalelse oplyst at en rotationsordning ikke umiddelbart ses at kunne praktiseres, dels på grund af en manglende interesse fra de indsatte med hensyn til at arbejde, dels på grund af den relativt hurtige udskiftning af indsatte hvilket vil medføre en ikke uvæsentlig og urimelig tid med både instruktion og oplæring af de forskellige indsatte. Derudover er der også en ordens- og sikkerhedsmæssig vurdering. Det kan efter fængslets opfattelse ligeledes frygtes at stærke indsatte vil kunne presse svage indsatte til at afslå deres tur i en given rotationsordning.

Direktoratet har anført følgende:

"...
Statsfængslet har oplyst, at man naturligvis forsøger at få dagligdagen herunder beskæftigelsen til at fungere så godt som muligt, med de muligheder man har. Statsfængslet peger dog på, at en forringelse af mulighederne for at udføre arbejdsopgaverne i sidste ende vil kunne ramme de indsatte, hvis afdelingen ikke kan levere i passende kvalitet og tid.

Direktoratet finder det fortsat vigtigt at sikre, at de værkstedsmæssige faciliteter udnyttes optimalt, og at der ved den arbejdsmæssige placering tages hensyn til, at de indsatte i videst muligt omfang får adgang til arbejdsfællesskab. Direktoratet har i den forbindelse noteret sig, at arrestafdelingen ved den arbejdsmæssige placering tager hensyn til den indsattes tidsperspektiv, således at man med de ovenfor nævnte forbehold søger at sikre, at blandt andet indsatte med lange opholdstider får mulighed for arbejdsfællesskab. Under henvisning hertil og til det i øvrigt oplyste om de indsattes adgang til at benytte fritids- og besøgsfaciliteter i arbejdstiden kan direktoratet efter omstændighederne henholde sig til det af statsfængslet anførte."

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere vedrørende dette forhold. I den forbindelse har jeg også lagt vægt på at de indsatte på arrestafdelingen afvikler fritid og besøg i arbejdstiden (fordi de benytter fængslets fritids- og besøgsfaciliteter).

Ad punkt 3.3. Fællesskab

Den indsatte som jeg talte med under inspektionen, klagede over at al cellefællesskab skal foregå i de celler som vender ind mod fængslets lukkede gårde (indersiden). Da jeg var bekendt med at direktoratet - efter en gennemgang af samtlige arresthuses fællesskabsregler, herunder arrestafdelingernes - var i færd med at give individuelle tilbagemeldinger til de enkelte arresthuse, og da arrestafdelingen i Statsfængslet i Horsens endnu ikke havde modtaget en sådan tilbagemelding fra direktoratet, henledte jeg direktoratets opmærksomhed på den indsattes klage vedrørende dette forhold, således at forholdet kunne indgå i grundlaget for direktoratets stillingtagen til arrestafdelingens fællesskabsregler. Jeg bad samtidig om underretning om direktoratets stillingtagen hertil og anførte at jeg ville vende tilbage til spørgsmålet når jeg havde modtaget denne underretning.

Med brev af 17. juni 2004 har direktoratet sendt mig en kopi af direktoratets godkendelse af arrestafdelingens fællesskabsregler. Direktoratet har i begge dele oplyst at direktoratet ikke har bemærkninger til det forhold at cellefællesskab af ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn kun kan foregå i de celler der vender ind mod fængslets lukkede gårde. Direktoratet har i den forbindelse noteret sig at der er mulighed for rokering af indsatte for at tilgodese ønsker om fællesskab. Det fremgår tillige af brevene at direktoratet af fængslet supplerende telefonisk har fået oplyst at der er en stort set ligelig fordeling af celler på indersiden og ydersiden.

Idet jeg også har noteret mig at der er mulighed for - og ifølge det oplyste under inspektionen også sker - rokering for at tilgodese ønsker om fællesskab med bestemte indsatte, har jeg heller ingen bemærkninger til at fællesskab med den anførte begrundelse skal foregå i de celler der vender ind mod fængslets gårde.

Jeg har i øvrigt noteret mig at direktoratet har godkendt arrestafdelingens fællesskabsregler og på hvilket grundlag det er sket. Jeg har ingen bemærkninger hertil.

Ad punkt 3.4. Undervisning

Jeg var bekendt med at direktoratet i januar/februar 2002 iværksatte en evaluering af undervisningen i samtlige arresthuse og bad om at blive underrettet om resultatet af denne evaluering for så vidt angår Arrestafdelingen i Horsens.

Direktoratet har - ud fra aktuelle oplysninger vedrørende undervisningen i Arrestafdelingen i Horsens - oplyst at undervisningen varetages af en fængselslærer fra fængslets skole. Der undervises tre gange om ugen med syv timer i fagene dansk, matematik og engelsk. Der er et udmærket undervisningslokale med to pc'er og gode og tidssvarende undervisningsmaterialer som leveres af fængslets skole. Direktoratet har endelig oplyst at der er et godt samarbejde mellem fængslets skole og arresthusafdelingen.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Jeg gik ud fra at tilbuddet om undervisning er åbent for alle indsatte - også isolerede indsatte og udlændinge, men for en ordens skyld bad jeg dog arrestafdelingen om at oplyse hvilke undervisningsmuligheder disse to grupper af indsatte har i arrestafdelingen.

Fængslet har oplyst at isolerede indsatte bliver tilbudt selvstudium med supervision af arrestafdelingens lærer, og at udlændinge har samme muligheder for skolegang som øvrige indsatte i arrestafdelingen.

Direktoratet har tilføjet at supervision af de isolerede med selvstudium foregår efter den isoleredes behov, og at læreren, som nævnt ovenfor, er i arrestafdelingen tre gange om ugen.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Ad punkt 6.4. Vaskemaskiner og køleskabe

I arrestafdelingen er placeret vaskemaskiner og tørretumblere som de indsatte kan benytte efter henvendelse til personalet. De indsatte vasker således selv deres tøj. Jeg bad arrestafdelingen om at oplyse hvordan denne ordning fungerer.

Fængslet har oplyst at de indsatte selv vasker efter behov, og at der ikke er problemer af nogen art. Direktoratet har henholdt sig hertil.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Det fremgår af husordenen at de indsatte selv skal vaske sengetøj og håndklæder mv. Idet jeg gik ud fra at sengetøj og håndklæder mv. var lejet hos centralvaskeriet (i Statsfængslet på Kragskovhede), gik jeg tillige ud fra at det anførte om at de indsatte skal vaske sengetøj mv., ville blive slettet fra husordenen.

Hvis der ikke var tale om linned der er lejet af kriminalforsorgen, bad jeg om oplysning om hvorvidt de indsatte selv skal betale for vask af linned, og om direktoratets bemærkninger til arrestafdelingens ordning på dette punkt.

Dette spørgsmål er også omfattet af den daværende talsmands brev til afdelingslederen.

Fængslet har i sin udtalelse til mig oplyst at en stor del af de indsatte selv har eget sengelinned og egne håndklæder, og at det sengelinned og de håndklæder som arrestafdelingen udleverer til de indsatte, tilhører Statsfængslet i Horsens og udlånes til de indsatte. De indsatte er derfor ifølge fængslet forpligtet til selv at stå for vask af sengelinned og håndklæder, og fængslet har i den forbindelse anført at der udbetales et selvforvaltningsbeløb på kr. 38,50 som bl.a. dækker tøjvask.

I afdelingslederens brev af 19. august 2004 til den daværende talsmand er det tillige nævnt at de indsatte kan få vasket det sengelinned mv. som de låner af fængslet, centralt i fængslet.

Direktoratet har anført følgende:

"... Direktoratet kan oplyse, at det af forarbejderne til ordningen om selvforvaltning fremgår, at udlevering af linned og håndklæder ikke skal være omfattet af selvforvaltningsordningen. De indsatte skal derfor have udleveret linned og håndklæder, selvom der er indført selvforvaltning.

Med hensyn til vask fremgår det endvidere af forarbejderne, at indsatte selv bør vaske privat tøj, fritidstøj, linned og håndklæder. I det omfang der er opsat vaskemaskiner, skal de indsatte selv betale for vaskepulver og skyllemiddel i forbindelse med vask af de nævnte genstande. Selvforvaltningsbeløbet dækker udgiften hertil.

Det er derfor direktoratets opfattelse, at kriminalforsorgens centrale vaskeri- og linnedudlejningsordning (i Statsfængslet på Kragskovhede eller Statsfængslet ved Horserød) ikke er til hinder for, at en institution som Arrestafdelingen i Statsfængslet i Horsens vælger at fortsætte med selvforvaltning i relation til vask af håndklæder og linned."

Jeg har noteret mig at det sengelinned mv. som de indsatte - der ikke selv medbringer sådant - låner af arrestafdelingen, tilhører Statsfængslet i Horsens og dermed ikke er omfattet af den i rapporten nævnte vejledning om vaskeriordningen der alene omfatter linned der er lejet af et af centralvaskerierne.

Jeg har endvidere noteret mig det oplyste om at det af forarbejderne til ordningen om selvforvaltning bl.a. fremgår at indsatte selv bør vaske linned og håndklæder, at de indsatte selv skal betale for vaskepulver og skyllemiddel i forbindelse med vask af de nævnte genstande hvis der er opsat vaskemaskiner til brug for de indsatte, og at selvforvaltningsbeløbet (også) dækker udgiften hertil.

På baggrund af ovenstående har jeg ingen bemærkninger til direktoratets opfattelse hvorefter Arrestafdelingen i Statsfængslet i Horsens kan vælge at fortsætte med selvforvaltning i relation til vask af håndklæder og linned.

Ifølge afdelingslederens brev af 19. august 2004 kan de indsatte som nævnt vælge at få sengelinned og håndklæder som lånes af afdelingen, vasket centralt hvis de ønsker det. I husordenen (som er revideret senest den 10. maj 2004) er det anført at de indsatte selv "skal" vaske sengetøj og håndklæder mv.

Hvis der er mulighed for at få dette vasket centralt, bør det efter min opfattelse fremgå af husordenen.

De indsatte har et fælles køleskab og fælles fryser i køkkenet. Jeg bad om oplysning om hvilke kølemuligheder der er til rådighed for de indsatte der har celler på forgangen.

Fængslet har oplyst at der på forgangen er et køleskab til rådighed for de indsatte der er placeret på denne gang. Direktoratet har henholdt sig hertil.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Ad punkt 6.5. Besøg og telefonsamtaler

Besøg finder sted i samme lokaler som fængslets indsatte benytter, og af denne grund foregår besøg (også) i arbejdstiden. Det fremgår af arrestafdelingens husorden at besøg på hverdage kan finde sted fra kl. 13.00 og indtil kl. 14.30, og på søn- og helligdage fra kl. 9.00 til kl. 10.30. Jeg bad arrestafdelingen om at oplyse om der er mulighed for at fravige de nævnte tidspunkter, f.eks. for besøgende der på grund af arbejde ikke kan komme i arbejdstiden, og som på grund af lang rejsetid har svært ved at kunne nå at være fremme til kl. 9.00 på søn- og helligdage.

Fængslet har oplyst at der (kun) i særlige tilfælde gives tilladelse til at ændre de nævnte besøgstider. Det kan f.eks. være i relation til besøgende der har lang transporttid, eller hvor den besøgende ikke har nogen mulighed overhovedet for at komme i de til arrestafdelingen tildelte besøgsblokke.

Direktoratet har henholdt sig hertil.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Jeg bad tillige om oplysning om hvorfor der ikke er mulighed for besøg om lørdagen.

Fængslet har oplyst at det skyldes at de indsatte i selve fængslet har besøgsblokkene til rådighed på dette tidspunkt. Fængslet har i den forbindelse henvist til den procentvis store andel af indsatte der opholder sig i fængslet i forhold til arrestafdelingen.

Det fremgår af direktoratets udtalelse at fængslet endvidere telefonisk over for direktoratet har oplyst at der efter en konkret vurdering vil være mulighed for at dispensere fra besøgstiderne således at der kan modtages besøg om lørdagen, såfremt det sandsynliggøres at den besøgende kun kan komme om lørdagen. Besøget vil i givet fald skulle afvikles i det såkaldte "sluseområde", som er fængslets modtagelsesområde.

Direktoratet har henholdt sig hertil.

Jeg har noteret mig det oplyste.

For så vidt angår adgangen til at føre telefonsamtaler gik jeg ud fra at arrestafdelingen ville præcisere det anførte i husordenen i overensstemmelse med det som direktoratet havde anført i sagen vedrørende min inspektion af Arresthuset i Holbæk (som jeg citerede fra), således at de indsatte informeres om at der også er mulighed for at ringe til andre numre end de godkendte. Jeg gik tillige ud fra at arrestafdelingen i husordenen ville indføje oplysning om reglen i varetægtsbekendtgørelsens § 76. Jeg bad om underretning når husordenen var ændret i overensstemmelse hermed.

Fængslet har oplyst at husordenen er tilføjet oplysninger som nævnt og har vedlagt den reviderede husorden. Heraf fremgår det at de indsatte efter anmodning kan gives adgang til at telefonere til andre end de godkendte telefonnumre, og at tilladelsen hertil beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Indholdet af varetægtsbekendtgørelsens § 76 er endvidere nu gengivet i husordenen.

Direktoratet har henholdt sig hertil.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Ad punkt 6.6. Talsmandsordning

Jeg bad om underretning om resultatet af fængslets overvejelser om at indføje oplysning om muligheden for at vælge talsmand i husordenen - hvilket kan imødegå det problem som arrestafdelingen havde med at opslag på opslagstavlen forsvinder.

Statsfængslet har oplyst at dette nu er blevet tilføjet i arrestafdelingens husorden der som nævnt samtidig er vedlagt. Direktoratet har henholdt sig hertil.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Jeg bad arrestafdelingen om at sende mig kopi af de interne regler om talsmandsvirksomheden.

Statsfængslet har vedlagt kopi af reglerne (som er dateret og trådt i kraft den 24. september 2002 og erstatter tidligere regler herom). Reglerne omfatter som også nævnt i inspektionsrapporten både fængslet og arrestafdelingen.

Af talsmandsbekendtgørelsens § 8 fremgår det at de interne regler skal indeholde oplysninger om nærmere angivne forhold, herunder hvor ofte der afholdes valg af talsmænd (stk. 1, nr. 2). Statsfængslet i Horsens interne regler indeholder ikke oplysninger herom. Det er alene anført at nyvalg kan afholdes hvis 2/3 af de indsatte på afdelingen skriftligt forlanger det.

Jeg går ud fra at der i de interne regler vil blive indføjet oplysninger om hvor ofte der afholdes talsmandsvalg. Reglerne giver mig ikke i øvrigt anledning til bemærkninger.

Jeg bad desuden arrestafdelingen om at overveje at indføje oplysning i husordenen om hvor de interne regler om talsmandsordningen findes og underrette mig om resultatet af overvejelserne.

Fængslet har oplyst at det nu er tilføjet i husordenen hvor de interne regler om talsmandsvirksomheden findes og har som tidligere nævnt vedlagt et eksemplar af den reviderede husorden. Direktoratet har henholdt sig hertil.

Jeg har noteret mig at der nu i husordenen findes oplysning om hvor reglerne om talsmandsvirksomheden findes - såvel de centrale som de lokale regler.

Ad punkt 6.7. Aviser og bøger

Jeg orienterede om den ordning som nu findes i Arresthuset i Holbæk med hensyn til forekomsten af bogkataloger (inden for forskellige genrer og nyudgivelser) og henstillede til arrestafdelingen at overveje en tilsvarende løsning for Arrestafdelingen i Horsens. Jeg bad om underretning om hvad der skete i anledning af min henstilling.

Statsfængslet har oplyst at der er lavet en aftale med hovedbiblioteket om at dette bibliotek med jævne mellemrum fremsender boglister over forskellige bøger, forskellige genrer osv. De ønskede bøger kan så bestilles hos bibliotekaren som kommer i arrestafdelingen en gang om ugen. Der kan ligeledes bestilles bøger på udenlandsk, herunder både fag- og skønlitteratur, primært på tysk og engelsk.

Direktoratet har henholdt sig hertil.

Jeg har noteret mig det oplyste og at arrestafdelingen således nu er i besiddelse af både nyhedslister/katalog over nyudgivelser (jf. s. 36 i min rapport) og kataloger/lister over bøger inden for forskellige genrer. Jeg har endvidere noteret mig det oplyste om muligheden for at bestille bøger på udenlandsk hvilket jeg - i denne sammenhæng - forstår sådan at arrestafdelingen også er i besiddelse af lister over sådanne bøger.

Jeg bad arrestafdelingen oplyse hvilken ordning der findes i arrestafdelingen med hensyn til udenlandske indsattes adgang til nyhedsformidlende aviser på et (eller flere) af hovedsprogene. Jeg bad endvidere arrestafdelingen om at oplyse om andelen af udlændinge i afdelingen (f.eks. i 2003), og i lyset heraf om det ovenfor anførte gav anledning til ændringer i denne ordning.

Fængslet har oplyst at andelen af udenlandske indsatte sidste år var på ca. 20%. Fængslet har videre oplyst at arrestafdelingen ikke har faste abonnementer på udenlandske aviser, men at udenlandske indsatte oplyses om at det er muligt at bestille bestemte udenlandske aviser hjem via skolen. Arrestafdelingen har desuden henvist til at de udenlandske indsatte har mulighed for at se adskillige udenlandske tv-kanaler, herunder også nyhedsformidlende kanaler.

Direktoratet har henholdt sig til det som arrestafdelingen har oplyst.

Af pkt. 199 i vejledningen til varetægtsbekendtgørelsen fremgår det, som citeret i den endelige rapport, at der afhængig af andelen af udenlandske indsatte bør være 1-2 udenlandske nyhedsformidlende aviser gratis til rådighed for de udenlandske indsatte. Denne forpligtelse kan opfyldes ved at etablere en ordning med et bibliotek om at overtage bibliotekets aviser efter en periode.

I sagen vedrørende min inspektion af Arresthuset i Hillerød tilkendegav direktoratet at dette arresthus som i 2001 havde en andel af udlændinge på 23,7% (mod gennemsnittet på 13,9% i alle landets arresthuse), og som havde indsatte med mange forskellige nationaliteter, burde have 2-3 aviser på hovedsprogene engelsk, fransk eller tysk i arresthuset. Direktoratet tog til efterretning at arresthuset i stedet for at abonnere på udenlandske aviser forsøgte at etablere en ordning med det lokale bibliotek om levering af aviser på hovedsprogene.

I sagen vedrørende min inspektion af Arresthuset i Helsingør hvor andelen af udenlandske indsatte i 2002 udgjorde 18,5%, og som indkøber den engelske avis International Herald Tribune ca. tre gange om ugen, udtalte direktoratet i en udtalelse af 1. september 2003 følgende:

"...
Jeg noterede mig det oplyste og henledte arresthusets opmærksomhed på muligheden for fra internettet at udprinte nyheder på (andre) fremmedsprog hvis der måtte være ønske/behov herfor.

Jeg har noteret mig at udenlandske indsatte oplyses om at det er muligt at bestille bestemte udenlandske aviser hjem via skolen. Jeg går ud fra at aviserne stilles gratis til rådighed for de indsatte, men beder arrestafdelingen om at oplyse om det er korrekt antaget.

Jeg anmoder desuden om oplysning om hvorfra disse aviser bestilles, hvor hurtigt de kan skaffes hjem, og hvornår/hvordan de udenlandske indsatte orienteres om denne mulighed.

Andelen af udlændinge i arrestafdelingen er som det fremgår, højere end landsgennemsnittet, og jeg går derfor ud fra at afdelingen efter det ovenfor i vejledningen til varetægtsbekendtgørelsen anførte er omfattet af pligten til at stille i hvert fald én udenlandsk avis gratis til rådighed for de indsatte - eventuelt i form af en ordning med biblioteket om overtagelse af bibliotekets aviser efter en periode.

De udenlandske indsatte kan som nævnt bestille bestemte udenlandske aviser hjem via skolen. Arrestafdelingen abonnerer således ikke på udenlandske aviser og har heller ikke en (fast) ordning med biblioteket om at overtage aviser efter en periode, men bestiller hjem efter konkrete ønsker. I lyset af det som direktoratet har anført i sagerne vedrørende (bl.a.) arresthusene i Hillerød og Helsingør og arrestafdelingens svar på mine spørgsmål ovenfor om ordningen med bestilling via skolen, beder jeg direktoratet om at oplyse hvorvidt arrestafdelingen lever op til forpligtelsen til så vidt muligt at stille gratis avis til rådighed for de udenlandske indsatte. Jeg bemærker i den forbindelse at jeg går ud fra at forpligtelsen til så vidt muligt at stille gratis udenlandske avis til rådighed kan opfyldes på andre (og bedre) måder end angivet i vejledningen til varetægtsbekendtgørelsen.

Jeg går i øvrigt ud fra at arrestafdelingen er opmærksom på muligheden for at få nyheder printet ud fra internettet og vil overveje (også) at informere udenlandske indsatte om denne mulighed.

Jeg bad under dette punkt endelig arresthuset om at oplyse hvorvidt der blandt bøgerne i arrestafdelingens egen bogsamling findes bøger på andre sprog end dansk.

Fængslet har oplyst at der findes enkelte bøger på engelsk og tysk.

Direktoratet har udtalt at direktoratet ingen bemærkninger har hertil, men har tilføjet at der, som nævnt ovenfor, kan bestilles bøger hos bibliotekaren som kommer i arrestafdelingen et par gange om ugen, herunder såvel fag- som skønlitteratur på udenlandsk.

I sagen vedrørende min inspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Næstved har jeg noteret mig at Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke stiller krav om at der i de lokale udmøntninger af den generelle biblioteksaftale er et vist antal bøger på fremmedsprog. Jeg har udtalt at jeg er enig med direktoratet i at det væsentlige er at arresthuset vurderer om bogbestanden afspejler det behov som de indsatte har, herunder behovet for bøger på fremmedsprog, og at dette behov naturligvis kan veksle fra arresthus til arresthus.

Jeg går ud fra at arrestafdelingen vil overveje om antallet af bøger på fremmedsprog afspejler de indsattes behov - således at udenlandske indsatte har mulighed for at låne en bog også indtil det bliver muligt at bestille bestemte ønsker hjem gennem bibliotekaren (som ifølge arrestafdelingens oplysninger (dog kun) kommer i arrestafdelingen en gang om ugen). Jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette forhold.

Ad punkt 6.8. Samarbejde med sociale myndigheder

Jeg anmodede om oplysning om hvem der har ansvaret for udarbejdelsen af handleplaner for afsonere i arresthuset når en sådan skal udfærdiges.

Fængslet har oplyst at Kriminalforsorgen i Frihed er ansvarlig for udarbejdelsen af handleplanerne for afsonere i arrestafdelingen.

Direktoratet har anført følgende:

"...
I tilfælde hvor arresthuset og den lokale Kif-afdeling ikke har kunnet etablere en aftale om, hvem der er handleplansansvarlig, har direktoratet truffet beslutning om, at det er Kif-afdelingen, der skal være handleplansansvarlig."

Med den bemærkning at jeg (også) ved udarbejdelsen af min rapport var opmærksom på det anførte i vejledningen - som netop var årsagen til at jeg spurgte til ansvaret i arrestafdelingen - har jeg noteret mig det oplyste.

Ad punkt 6.9. Vold mv.

Direktoratet har i brev af 10. december 2003 bedt tjenestestederne om at udmønte en del af de anbefalinger som en arbejdsgruppe - med henblik på en særlig indsats for at nedbringe antallet af voldsepisoder og trusler mod personalet - i sin indstilling af marts 2003 var kommet med. Jeg bad arrestafdelingen om at underrette mig om den udmøntning som afdelingen ville foretage i anledning af direktoratets anmodning herom i dette brev.

Statsfængslet har som bilag 1 vedlagt (en udateret) "Kriseplan i tilfælde af en volds- eller trusselsepisode".

Jeg har noteret mig at der er udarbejdet en kriseplan og indholdet heraf.

Ad punkt 6.13. Information af de indsatte

Jeg bad arrestafdelingen om at oplyse hvad direktoratets henstilling af 17. december 2003 til samtlige kriminalforsorgens institutioner om oversættelse af husordenen gav arrestafdelingen anledning til.

Fængslet har oplyst at oversættelser af husordenen til tysk og engelsk vil blive udfærdiget snarest muligt. Direktoratet har henholdt sig hertil.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Ad punkt 6.14. Egne genstande mv.

Jeg bad arrestafdelingen om at oplyse om de radioer som er installeret på cellerne, indeholder cd-afspillere. I benægtende fald bad jeg arrestafdelingen om at oplyse om de radioer som de indsatte normalt kan få udleveret, må indeholde cd-afspiller, eller om det i øvrigt er tilladt de indsatte at medbringe cd-afspiller.

Fængslet har oplyst at der ikke er cd-afspillere i de stationære celleradioer, men at cd-afspillere gerne må indføres. Direktoratet har henholdt sig hertil.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Jeg nævnte bl.a. at jeg var bekendt med at direktoratet i en skrivelse af 5. marts 2003 bl.a. havde oplyst at det er op til den enkelte institutions leder at fastsætte retningslinjer for om PlayStation 2 kan tillades i institutionen, og at der efter direktoratets vurdering ikke er noget til hinder for at fængsler og arresthuse etablerer en lejeordning hvorefter de indsatte kan leje "rene" udgaver af PlayStation 2. For en ordens skyld bemærkes at jeg har modtaget kopi af direktoratets brev af 4. oktober 2004 til arresthusene og således er bekendt med at direktoratet nu har henstillet at der i arresthusenes lokale regler fastsættes en begrænsning således at det ikke er tilladt de indsatte at få udleveret egne PlayStation 2-konsoller. (En sådan regel findes allerede i arrestafdelingens husorden). Direktoratet har tillige anført at det er op til arresthusets ledelse at vurdere om det konkret er foreneligt med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn i arresthuset at udlåne/udleje plomberede PlayStation 2-konsoller til de indsatte. (Arrestafdelingen har tre PlayStation 2 og spil hertil som de indsatte kan låne).

Jeg bad arresthuset om at oplyse om arresthuset - ud over de i husordenen angivne begrænsninger for hvad de indsatte må medtage - har fastsat nærmere regler efter bekendtgørelsens § 3. I bekræftende fald bad jeg arresthuset om at sende mig et eksemplar af disse regler. Hvis der gælder samme regler som for de indsatte i fængslet, gik jeg ud fra at arrestafdelingen ville overveje at supplere den generelle henvisning i husordenen til muligheden for at låne den interne regelsamling med en konkret henvisning til reglerne om udlevering af egne genstande i afsnittet herom. Jeg bad om underretning om resultatet af disse overvejelser.

Statsfængslet har oplyst at der gælder samme regler for arrestens indsatte som for de indsatte i fængslet med undtagelse af de i husordenen nævnte regler, og at det er blevet tilføjet i arrestafdelingens husorden. Fængslet har samtidig vedlagt en kopi af de interne regler (gældende fra 1. juli 2001) om udlevering af genstande og penge.

Direktoratet har henholdt sig hertil.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Af hensyn til el-nettet er det ikke tilladt de indsatte at have kaffemaskine eller el-koger på cellen, men jeg gik ud fra at de indsatte kunne lave kaffe eller te i køkkenet når de har adgang til køkkenet, og at de indsatte har adgang hertil inden kl. 9.00, mellem kl. 11.45 og 12.30 og efter kl. 16.00 (i forbindelse med spisning og/eller i den tid hvori de har gangfællesskab). Jeg bad arrestafdelingen om at oplyse om det er korrekt forstået.

Fængslet har oplyst at de indsatte har mulighed for at lave kaffe og te i tidsrummene mellem kl. 07.00 - 09.00, 11.45 - 12.30 og fra kl. 16.00 til afmønstring. Det er endvidere tilladt at lave kaffe og te i forbindelse med besøg. Direktoratet har henholdt sig hertil.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Ad punkt 8.1.1. Indledning (håndjern)

Jeg anmodede arrestafdelingen om at oplyse hvor mange tilfælde af anvendelse af håndjern som arrestafdelingen i alt indberettede til Direktoratet for Kriminalforsorgen for 2002.

Fængslet har oplyst at der ikke var nogen tilfælde af anvendelse af håndjern/transportbælte i arrestafdelingen i år 2002. Direktoratet har henholdt sig hertil.

Jeg har noteret mig det oplyste (og at der således er sket en stigning i anvendelsen af håndjern i 2003 i forhold til 2002).

Ad punkt 8.1.6. Kompetence mv.

Jeg bad arrestafdelingen om at oplyse om der er fastsat interne kompetenceregler, herunder regler vedrørende underretning. I bekræftende fald bad jeg om at kopi heraf blev sendt til mig.

Fængslet har henvist til og vedlagt en personaleinstruks om anvendelse af observations- og sikringscelle, andre sikringsmidler og håndjern (bilag 3). Instruksen er udstedt den 22. juni 2001 og trådte i kraft den 1. juli 2001. Om kompetencen i forbindelse med anvendelse og ophør af håndjern er det anført at vedkommende afdelingsleder eller dennes stedfortræder bemyndiges til at træffe bestemmelse herom. Hvis den tilstedeværende funktionær efter bekendtgørelsens § 2, stk. 2, har truffet afgørelse, skal denne funktionær snarest underrette vedkommende afdelingsleder eller dennes stedfortræder. Uden for normal kontortid skal der snarest gennem vagtmesterkontoret ske underretning af fængslets vagthavende leder (bagvagten). Det fremgår desuden at den ansvarlige på vagtmesterkontoretat i akutte tilfælde uden for normal kontortid skal forelægge spørgsmål om anvendelse af håndjern/håndjernstransport-bælte under transport/udgang for fængslets vagthavende leder (bagvagten). Medmindre andet er bestemt, træffer det ledsagende personale afgørelser om aftagelse af håndjernene/håndjernstransportbæltet når dette er nødvendigt i forbindelse med f.eks. den indsattes toiletbesøg, retsfremstilling, lægebehandling og lignende.

Direktoratet har udtalt at direktoratet ingen bemærkninger har hertil.

Jeg har noteret mig at der er fastsat interne kompetenceregler og indholdet heraf. Jeg har heller ingen bemærkninger hertil.

Ad punkt 8.2.1. Indledning (magtanvendelse)

Jeg anmodede arrestafdelingen om at oplyse hvor mange episoder med anvendelse af magt som arrestafdelingen i alt indberettede til Direktoratet for Kriminalforsorgen for 2002.

Fængslet har oplyst at der blev indberettet i alt fire tilfælde af magtanvendelse i år 2002. Direktoratet har henholdt sig hertil.

Jeg har noteret mig det oplyste (og at der således er tale om anvendelse af magt i stort set samme omfang i 2003 i forhold til 2002).

Ad punkt 8.2.5. Kompetence mv.

Jeg bad arrestafdelingen om at oplyse om der er fastsat interne kompetenceregler vedrørende anvendelse af magt, herunder regler vedrørende underretning. I bekræftende fald bad jeg om at kopi heraf blev sendt til mig.

Fængslet har oplyst at der ikke er udfærdiget interne kompetenceregler, men at sådanne er under udarbejdelse.

Direktoratet har oplyst at direktoratet har anmodet fængslet om at fremsende de pågældende regler til direktoratet med henblik på videresendelse til mig.

Jeg har noteret mig det oplyste og afventer modtagelsen af reglerne.

Ad punkt 8.3.1. Indledning (anbringelse i observationscelle)

Af en af de modtagne sikringscellerapporter fremgik det at den indsatte ved udtagelsen af sikringscellen den 17. januar 2003 blev anbragt i observationscelle. Jeg havde imidlertid ikke modtaget nogen observations-cellerapport om denne anbringelse som tidsmæssigt ligger inden for den periode som min anmodning om rapporter omfattede, og jeg anmodede derfor om oplysning om hvorvidt der var udfærdiget rapport om anbringelsen i observationscelle. I bekræftende fald bad jeg om en kopi af rapporten.

Fængslet har vedlagt kopi af observationscellerapport af 17. januar 2003 i sagen og har samtidig beklaget at denne rapport ikke blev udleveret ved inspektionen den 14. januar 2004.

Direktoratet har henholdt sig til fængslets beklagelse af at observationscellerapporten ikke blev udleveret ved inspektionen den 14. januar 2004.

Jeg har noteret mig at der er udfærdiget observationscellerapport vedrørende anbringelsen i observationscelle i den nævnte sag den 17. januar 2003, og at fængslet har beklaget at den ikke blev udleveret sammen med de øvrige rapporter. Jeg har desuden noteret mig indholdet af denne rapport som ikke giver mig anledning til at foretage mig noget.

Jeg anmodede arrestafdelingen om at oplyse hvor mange observationscelleanbringelser arrestafdelingen i alt havde indberettet til Direktoratet for Kriminalforsorgen for år 2002.

Fængslet har oplyst at der i alt blev indberettet 11 observationscelleanbringelser i 2002. Direktoratet har henholdt sig til fængslets oplysninger.

Jeg har noteret mig det oplyste (og at der således er sket en stigning i anvendelsen af observationscelle i 2003 i forhold til 2002).

Ad punkt 8.3.2. Retsgrundlag mv.

Fra direktoratets interne inspektion af Arresthuset i Århus den 10. januar 2003 er jeg bekendt med at direktoratet ville overveje problemet med at der i klientsystemet automatisk stemples det tidspunkt hvor personalet overfører håndskrevne observationsnotater til klientsystemet. Jeg anmodede direktoratet om at oplyse hvad disse overvejelser mundede ud i.

Direktoratet har oplyst at det ikke er teknisk muligt at ændre på det forhold at det er tidspunktet for indtastningen der registreres i klientsystemet. Problemet med at observationstidspunktet ikke registreres (stemples), må derfor løses ved at den der indtaster observationerne, i (begyndelsen af) hvert notat anfører tidspunktet for observationen. Denne fremgangsmåde er beskrevet i on-linehjælpen i klientsystemet.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Ad punkt 8.3.6. Kompetence mv.

I forbindelse med ombudsmandens inspektion af Statsfængslet i Horsens den 22. oktober 1998 udarbejdede fængslet en instruks af 30. april 2001 om anbringelse i observations- og sikringscelle hvori de gældende kompetenceforhold og underretningsproceduren blev fastslået. Jeg gik ud fra at der gælder samme regler ved anbringelse af indsatte i observations- og sikringscelle uanset om der er tale om indsatte fra fængslet eller arrestafdelingen, men for en ordens skyld bad jeg dog om oplysning om hvorvidt min antagelse var korrekt. Hvis der var sket ændringer i de interne kompetenceregler (som var udfærdiget på grundlag af de regler der gjaldt før straffuldbyrdelseslovens ikrafttræden) eller var fastsat nye regler, bad jeg om at kopi heraf blev sendt til mig.

Fængslet har oplyst at der ved anbringelse i observations- og sikringscelle gælder de samme regler for varetægtsarrestanter som for afsonere og har vedlagt instruks af 22. juni 2001 (som ophæver ovennævnte instruks af 30. april 2001).

Med den bemærkning at direktoratet har forstået fængslets udtalelse som en bekræftelse af min antagelse af at der gælder de samme regler for indsatte i fængslet som i arrestafdelingen, har direktoratet udtalt at direktoratet ingen bemærkninger har hertil.

Med den bemærkning at jeg har forstået fængslets udtalelse på samme måde, har jeg noteret mig det oplyste. Jeg har endvidere noteret mig at kompetencereglerne er udfærdiget på grundlag af straffuldbyrdelsesloven og de i henhold hertil udfærdigede bekendtgørelser om henholdsvis udelukkelse fra fællesskab, herunder anbringelse i observationscelle, og anvendelse af sikringsmidler. Jeg har tillige noteret mig at der ikke er sket ændringer i kompetencereglerne for så vidt angår anbringelse i observationscelle, men at der er sket en præcisering idet det er anført at såvel vedkommende afdelingsleder eller dennes stedfortræder som den tilstedeværende funktionær der er ansvarlig for det pågældende tjenesteområde, kan træffe beslutning om anbringelse i observationscelle (med pligt til underretning som hidtil når afgørelsen træffes af en funktionær).

I et tilfælde blev underretning givet til en anden fængselsfunktionær (j.nr. 2003/305/00249 vedrørende en anbringelse den 31. maj 2003). Af et vedhæftet notat fremgik det at rapporten ikke kunne gemmes uden udfyldelse af "ledende medarbejder" mv., og at de pågældende funktionærer havde kontaktet "Finn" som oplyste at bagvagten ikke skulle kontaktes ved observationscelleanbringelse.

Da rapporten ifølge notatet ikke kunne gemmes uden ledende medarbejder, hvilket jeg forstod sådan at ledende medarbejder skal påføres feltet om underretning, og da påføring af den pågældende fængselsfunktionærs navn i det konkrete tilfælde så vidt ses havde bevirket at rapporten kunne gemmes, syntes denne medarbejder at være bemyndiget til at modtage underretning. Jeg bad arrestafdelingen om at oplyse om det forholdt sig sådan. Jeg bad tillige om arrestafdelingens bemærkninger til det anførte i notatet om at bagvagten ikke skulle underrettes om observationscelleanbringelser, og - hvis det var fejl - om den pågældende medarbejder (Finn) var gjort opmærksom på dette.

Direktoratet har anført følgende:

"...
Statsfængslet har desuden under besvarelsen af et andet spørgsmål (side 68) oplyst vedrørende observationscelleanbringelsen den 31. maj 2003, at alle kan notere, hvornår ledende medarbejdere er orienteret, samt at notatet vedrørende eventuel kontakt til bagvagten blev udfærdiget på grund af, at de nævnte fængselsfunktionærer var sikre på, at bagvagten skulle orienteres om anbringelsen. Statsfængslet har beklaget, at man ikke umiddelbart efter episoden har orienteret den pågældende fængselsfunktionær om gældende regler.

Statsfængslet har endelig henvist til bilag 3, som indeholder statsfængslets interne regelsamling vedrørende anvendelse af observations- og sikringscelle, andre sikringsmidler og håndjern.

Det fremgår blandt andet af regelsamlingen, at når afgørelse om anbringelse i observationscelle og ophør heraf træffes af en funktionær, skal denne snarest underrette vedkommende afdelingsleder eller dennes stedfortræder. Det fremgår endvidere, at der udenfor normal kontortid snarest gennem vagtmesterkontoret skal ske underretning af fængslets vagthavende leder (bagvagten).

Direktoratet kan herefter henholde sig til det af statsfængslet anførte om, at pågældende hverken havde eller har kompetencen til at modtage underretning samt at bagvagten, afdelingsleder eller dennes souschef, skulle have været underrettet i det nævnte tilfælde. Direktoratet kan endvidere henholde sig til arrestafdelingens beklagelse af, at pågældende medarbejder ikke umiddelbart efter episoden blev orienteret om gældende regler."

(Fængslet har ikke i sin udtalelse direkte besvaret mit spørgsmål om den i rapporten anførte fængselsfunktionærs kompetence til at modtage underretning, men det fremgår indirekte af udtalelsen - og af direktoratets udtalelse, jf. citatet ovenfor - at han ikke havde kompetence hertil).

Jeg har noteret mig at den fængselsfunktionær som står anført som den person der modtog underretning i sagen, ikke havde kompetence til at modtage underretning. Jeg har endvidere noteret mig fængslets beklagelse af at den fængselsfunktionær som afviste at bagvagten skulle underrettes om anbringelsen, ikke blev orienteret om gældende regler (umiddelbart) efter episoden. Jeg går ud fra at ledelsen fremover i forbindelse med gennemgang af rapporterne også er opmærksom på overholdelse af kompetencereglerne og påtaler eventuelle overtrædelser heraf.

Idet jeg henviste til det anførte i forbindelse med omtalen af sagen vedrørende anbringelsen den 31. maj 2003, måtte jeg lægge til grund at der ikke havde været problemer med at gemme nærmere angivne rapporter hvori navnene på tre overvagtmestre, hvoraf ingen er arrestafdelingens souschef, var angivet i underretningsfeltet. Hvis de i rapporten nævnte interne regler om kompetenceforholdene stadig var gældende, og idet jeg henviste til at de samme overvagtmestre i andre sager havde givet underretning til ledelsen, anmodede jeg om oplysning om de pågældende tre overvagtmestres kompetence til at modtage underretning i de nævnte sager. Jeg bad i den forbindelse om oplysning om hvem der er kompetent til at modtage underretning uden for normal kontortid (vagthavende leder). Jeg henviste i den forbindelse til sagen vedrørende ombudsmandens inspektion af Statsfængslet i Horsens i 1998.

Fængslet har oplyst at de tre nævnte overvagtmestre ikke havde/har kompetencen, men at bagvagten, afdelingslederen eller dennes souschef skulle have været underrettet i de nævnte tilfælde.

Fængslet har endvidere oplyst at det uden for normal arbejdstid primært er bagvagten som modtager underretning om observationsanbringelse.

Statsfængslet har endelig henvist til fængslets (vedlagte) interne regler vedrørende anvendelse af observationscelle mv. Som nævnt ovenfor fremgår det heraf at vedkommende afdelingsleder eller dennes stedfortræder snarest skal underrettes når afgørelsen om anbringelse i observationscelle og ophør heraf træffes af en funktionær. Det fremgår endvidere at underretning af fængslets vagthavende leder (bagvagten) udenfor normal kontortid skal ske gennem vagtmesterkontoret.

Direktoratet har gengivet det som fængslet har anført, og har herefter anført følgende:

"...
Direktoratet kan herefter henholde sig til det af statsfængslet anførte om, at de tre nævnte overvagtmestre hverken havde eller har kompetencen til at modtage underretning."

Jeg har noteret mig det oplyste om at de tre overvagtmestre ikke havde kompetence til at modtage underretning i sagerne. Jeg henviser i øvrigt til det ovenfor anførte om at jeg går ud fra at ledelsen fremover i forbindelse med gennemgang af rapporterne også er opmærksom på overholdelse af kompetencereglerne og påtaler eventuelle overtrædelser heraf.

Jeg har overvejet om angivelsen af den pågældende fængselsfunktionær i den ovenfor nævnte sag (j.nr. 2003/305/00249) og de pågældende overvagtmestre i de andre sager kan skyldes at fremgangsmåden i instruksen med underretning "gennem" (en person på) vagtmesterkontoret har været anvendt, dvs. om der rettelig er tale om at det er navnet på den person som underretning er givet "gennem", der er noteret. Jeg har dog ikke fundet anledning til at undersøge dette nærmere, men bemærker at det efter min opfattelse udtrykkeligt bør fremgå af rapporten hvis det forholder sig sådan. For at det er muligt at se om underretning er (videre)givet til en person som ifølge de interne regler er kompetent til at modtage underretning, og om det er sket snarest, bør det ligeledes fremgå hvem der (som den kompetente person) er underrettet, og hvornår det er sket.

Fængslet har ikke svaret på mit spørgsmål om hvem "vagthavende leder (bagvagten)" i fængslets instruks omfatter, men har alene oplyst at det primært er bagvagten som modtager underretning uden for normal arbejdstid.

Jeg går (også ud fra det nu oplyste) ud fra at vagthavende leder/bagvagten alene omfatter ledende medarbejdere, jf. det anførte i rapporten, men beder fængslet om udtrykkeligt at oplyse hvem (hvilken persongruppe) det omfatter. Jeg anmoder tillige om en uddybning af det anførte om at det "primært" er bagvagten som modtager underretning uden for normal kontortid.

I sagen vedrørende ombudsmandens inspektion af Statsfængslet i Horsens oplyste fængslet at beslutning om ophør af observationscelleanbringelse træffes af det personale der gør tjeneste på syge-/isolationsafdelingen. Jeg gik ud fra at det fortsat forholdt sig sådan, men bad arrestafdelingen om at oplyse hvorvidt min antagelse var korrekt.

Fængslet har oplyst at det tjenestegørende personale på isolations- og sygeafdelingen har kompetence til at bringe en observations- eller sikringscelleanbringelse til ophør.

Direktoratet har anført følgende:

"...
Det fremgår endvidere af statsfængslets interne regelsamling, at såvel vedkommende afdelingsleder eller dennes stedfortræder som den tilstedeværende funktionær, der er ansvarlig for det pågældende tjenesteområde, bemyndiges til at træffe en sådan afgørelse.

Direktoratet kan herefter henholde sig til det af statsfængslet anførte."

Jeg har noteret mig at de nugældende interne regler i modsætning til de tidligere interne regler angiver hvem der er kompetent til at træffe beslutning om ophør af en observationscelleanbringelse. Jeg har endvidere noteret mig at det fremgår heraf at også den tilstedeværende funktionær som er ansvarlig for det pågældende område, dvs. også funktionærer på isolations- og sygeafdelingen, er bemyndiget til at træffe afgørelse om ophør af anbringelsen. Det fremgår dog også af de interne regler at der i tilfælde hvor en afgørelse er truffet af en funktionær, skal ske underretning af ledende medarbejder, og der sondres ikke mellem beslutninger om anbringelse og ophør. Bortset fra at bemærke at det ikke fremgår af rapporterne at der er sket underretning i forbindelse med beslutning om ophør (hvilket der heller ikke er felter til i den elektroniske blanket), foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold.

Ad punkt 8.3.7. Undersøgelse af den indsattes person

De elektroniske blanketter i klientsystemet vedrørende anbringelse i observationscelle indeholder (nu) valglister hvor den ansvarlige funktionær skal markere hvorvidt den indsatte er undersøgt og omklædt. Rapporten vedrørende den seneste anbringelse som fandt sted den 16. december 2003, indeholder disse valglister, men den findes ikke i nogen af de andre rapporter. Da ombudsmanden i forbindelse med inspektion af Statsfængslet ved Horserød havde modtaget observationscellerapporter fra den 9. februar 2003 til den 4. september 2003 som alle indeholdt de nævnte valglister, anmodede jeg om oplysning om hvorfor disse valglister ikke fandtes i de rapporter som jeg havde modtaget fra Arrestafdelingen i Statsfængslet i Horsens for perioden 9. februar 2003 og frem til anbringelsen den 16. december 2003.

Fængslet har oplyst at valglisterne i observationsrapporten ikke var installeret på tidspunktet for udfærdigelsen af de nævnte rapporter og derfor ikke kunne benyttes.

Direktoratet har oplyst at valglisterne nu findes i sagsbehandlingsmodulet vedrørende observations-celleanbringelse.

Da Statsfængslet ved Horserød som nævnt for samme periode benyttede rapporter med de nævnte valglister, går jeg ud fra at det oplyste skal forstås sådan at Statsfængslet i Horsens ikke havde fået opdateret sit system og derfor ikke kunne anvende valglisterne selv om de (af direktoratet) var indført i sagsbehandlingsmodulet vedrørende anbringelse i observationscelle.

Med disse bemærkninger har jeg noteret mig det oplyste om baggrunden for at rapporterne frem til den 16. december 2003 ikke indeholdt de nævnte valglister.

I et tilfælde fremgik det at den indsatte ved udtagelsen af observationscellen blev visiteret (en anbringelse den 31. maj 2003). Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt den indsatte var blevet personundersøgt ved indsættelsen i observationscellen, og hvorfor der skete en sådan undersøgelse ved udtagelsen af denne celle.

Fængslet har efter kontakt med den pågældende fængselsfunktionær oplyst at den indsatte blev undersøgt ved indsættelsen i observationscelle, men at man glemte at notere dette hvilket samtidig er beklaget.

Fængselsfunktionæren har desuden oplyst at undersøgelsen ved udtagelsen af cellen fandt sted på grund af mistanke om at den indsatte var i besiddelse af ikke-ordineret medicin.

Statsfængslet har anført at de nævnte forhold er blevet påtalt.

Direktoratet har anført følgende:

"...
Det fremgår endvidere af § 18, stk. 2, 1. pkt. i bekendtgørelse nr. 673 af 9. juli 2003 om udelukkelse af indsatte fra fællesskab, herunder anbringelse i observationscelle m.v. i fængsler og arresthuse, at der i forbindelse med anbringelse i observationscelle foretages undersøgelse af den indsattes person, jf. straffuldbyrdelseslovens § 60, medmindre institutionen skønner, at det er unødvendigt.

Direktoratet kan henholde sig til det af statsfængslet oplyste om, at der skete undersøgelse i forbindelse med indsættelse i observationscellen. Direktoratet kan endvidere henholde sig til arrestafdelingens beklagelse af, at man havde glemt at notere dette.

Idet der ved udtagelse af observationscellen var mistanke om, at indsatte var i besiddelse af ikke-ordineret medicin og under henvisning til straffuldbyrdelseslovens § 60, stk. 1, nr. 2, har direktoratet ikke bemærkninger til, at arrestafdelingen foretog personundersøgelse ved udtagelse af observationscellen."

Jeg har noteret mig at der skete personundersøgelse ved indsættelsen i observationscelle, og at det er beklaget at der ved en forglemmelse ikke er gjort notat herom.

Endvidere har jeg noteret mig at personundersøgelse ved udtagelsen af observationscellen skete på grund af konkret mistanke om besiddelse af ikke-lægeordineret medicin og dermed på grundlag af bestemmelsen i straffuldbyrdelseslovens § 60, stk. 1, nr. 2.

Ad punkt 8.3.8. Lægetilkald og lægetilsyn

Lægetilsyn fandt i et tilfælde sted 5 timer og 5 minutter efter tilkaldet (en anbringelse den 8. marts 2003, j.nr. 2003/305/00068). Jeg gik ud fra at det sene lægetilsyn skyldes travlhed hos lægevagten, men bad arrestafdelingen om at oplyse årsagen til at der (tilsyneladende) ikke blev foretaget genkald.

Statsfængslet har oplyst at det ikke kan konstateres hvad årsagen er til det manglende genkald eller det manglende notat herom. Fængslet har beklaget dette og har oplyst at det er blevet indskærpet overfor personalet at genkald skal foretages.

Direktoratet har henholdt sig til statsfængslet beklagelse.

Jeg har noteret mig det oplyste, herunder beklagelsen og indskærpelsen.

Ad punkt 8.4.1. Indledning (sikringscelleanbringelse)

Jeg modtog (kun) en rapport om anbringelse i sikringscelle, men af observationscellerapporterne fremgik det at der i 5 tilfælde var tale om anbringelse i observationscelle i umiddelbar forlængelse af en sikringscelleanbringelse, og at en observationscelleanbringelse i yderligere et tilfælde blev afløst af en sikringscelleanbringelse. Det drejer sig om (observationscelle)anbringelser den 26. januar 2003, 8. marts 2003, j.nr. 2003/305/00116, 30. maj 2003, 21. august 2003, 31. august 2003 og 16. december 2003. Jeg anmodede om oplysning om hvorfor jeg ikke havde modtaget sikringscellerapporter vedrørende disse anbringelser i sikringscelle. Idet jeg gik ud fra at der var udarbejdet sikringscellerapporter i sagerne, bad jeg om nu at få kopi heraf.

Fængslet har oplyst at (ikke kun de ovennævnte, men) adskillige sikringscellerapporter ikke blev udleveret ved inspektionen, og at det skyldes at personalet ikke var blevet orienteret om hvor disse rapporter befandt sig. Hele år 2003 er efterfølgende blevet gennemgået, og de manglende rapporter (11 i alt) er vedlagt samlet som bilag 6. Fængslet har beklaget at disse rapporter ikke blev udleveret ved inspektionen.

Direktoratet har henholdt sig til fængslets beklagelse.

Jeg har noteret mig fængslets beklagelse af at jeg ikke modtog alle rapporterne om sikringscelleanbringelse og det oplyste om baggrunden herfor.

De nu modtagne rapporter er gennemgået, men jeg har ikke i denne opfølgningsrapport foretaget en systematisk gennemgang som sket ved rapportgennemgangen i den endelige rapport. Gennemgangen giver mig anledning til følgende særlige bemærkninger:

En af rapporterne vedrører en anbringelse i sikringscelle som blev besluttet af Arresthuset i Kolding (den 21. august 2003). Ifølge rapporten blev den indsatte kl. 13.45 pacificeret og ilagt håndjern i egen celle hvorefter han blev ført til observationscellen i Arresthuset i Kolding. På grund af den indsattes adfærd efter anbringelsen i observationscelle, blev det imidlertid besluttet at overføre den indsatte til sikringscellen i Statsfængslet i Horsens. Af rapporten og det vedhæftede observationsark fremgår det at den indsatte blev anbragt i sikringscelle kl. 13.50 og fikseret kl. 14.00. (Det fremgår af notat fra afdelingslederen på arrestafdelingen at han dagen efter rettede henvendelse til Arresthuset i Kolding der oplyste at fikseringstidspunktet rettelig var kl. 14.00 og ikke som (oprindelig) skrevet kl. 13.50; i selve rapporten er tidspunktet kl. 14.00 angivet med håndskrift).

Jeg går ud fra at tidspunktet kl. 13.45 i beskrivelsen af episoden i Arresthuset i Kolding (ligeledes) er en fejl idet anbringelse i sikringscellen i Statsfængslet i Horsens ellers er sket 5 minutter efter at denne episode fandt sted.

Ud over ovennævnte sager med efterfølgende (i et tilfælde forudgående) observationscelleanbringelse, er det med håndskrift på en af rapporterne påført at den indsatte blev sat i "obs’en" kl. 23.50 (efter udtagelse af sikringscelle kl. 23.45). Det drejer sig om en anbringelse den 24. marts 2003, j.nr. 2003/305/00046. Af en anden sikringscellerapport (vedrørende samme indsatte) fremgår det at der foruden den observations-celleanbringelse som jeg modtog rapport om under inspektionen (en anbringelse den 26. januar 2003), tillige var en observationscelleanbringelse af den pågældende indsatte dagen før, dvs. den 25. januar 2003.

Jeg beder arrestafdelingen om at oplyse om der foreligger observationscellerapporter vedrørende anbringelserne henholdsvis den 25. januar og 24. marts 2003 og i givet fald vedlægge en kopi heraf.

Af rapporten vedrørende en anbringelse den 16. december 2003 fremgår det at den person der traf beslutningen om anbringelse i sikringscelle, også i flere perioder varetog funktionen som vagt. Det fremgår ikke at den samme person traf beslutning om fiksering, men det går jeg ud fra.

Jeg går ud fra at personalet er (gjort) bekendt med det anførte i sikringsmiddelvejledningens punkt 4, afsnit 2, hvorefter det så vidt muligt bør sikres at den faste vagt (jf. herom punkt 8.4.10) ikke har deltaget i den aktuelle fiksering.

Jeg anmodede arrestafdelingen om at oplyse hvor mange sikringscelleanbringelser der i alt var indberettet til Direktoratet for Kriminalforsorgen for 2002. Idet jeg henviste til det ovenfor anførte om flere anbringelser i 2003 end den ene som jeg havde modtaget rapport om, bad jeg tillige arrestafdelingen om at oplyse hvor mange anbringelser der er indberettet for 2003.

Arrestafdelingen har oplyst at der i år 2002 var 5 tilfælde af sikringscelleanbringelser. I år 2003 var der (som det også fremgår ovenfor) 12 tilfælde.

Direktoratet har taget arrestafdelingens oplysninger til efterretning.

Jeg har noteret mig det oplyste (og at der således er sket en (stor) stigning i anvendelsen af sikringscelle i 2003 i forhold til 2002).

Ad punkt 8.4.6. Kompetence mv.

Idet jeg henviste til min anmodning under pkt. 8.3.6. om underretning om de interne regler vedrørende anbringelse i sikringscelle, anmodede jeg om oplysning om hvorvidt der i det konkrete tilfælde var sket underretning til en person som efter de interne regler er bemyndiget til at modtage underretning. Hvis der forelå særlige regler for sikringscelleanbringelse, bad jeg om at kopi heraf blev sendt til mig.

Som nævnt under pkt. 8.3.6. har Statsfængslet i Horsens den 22. juni 2001 fastsat nye interne regler i forbindelse med gennemførelsen af straffuldbyrdelsesloven, herunder om anbringelse i sikringscelle. Af disse regler fremgår det bl.a. at der i tilfælde hvor bestemmelse om anbringelse (eller ophør) af sikringscelle-anbringelse er truffet af en tilstedeværende funktionær som er ansvarlig for det pågældende tjenesteområde, snarest skal ske underretning af vedkommendes afdelingsleder eller dennes souschef. Uden for normal kontortid skal underretning gives til fængslets vagthavende leder (bagvagten) gennem vagtmesterkontoret. Det er en ændring i forhold til de tidligere gældende interne regler, jf. gengivelsen heraf i rapporten s. 89.

Statsfængslet har oplyst at fængselsfunktionæren i det konkrete tilfælde underrettede overvagtmesteren på vagtmesterkontoret som fungerede som vagthavende, indtil ledende overvagtmestre mødte på tjeneste, "altså i umiddelbar forlængelse af første underretning". Fængslet har i den forbindelse henvist til de interne regler af 22. juni 2001.

Direktoratet har bemærket at det af regelsamlingen bl.a. fremgår at bestemmelse om anbringelse i sikringscelle kan træffes af den tilstedeværende funktionær som er ansvarlig for det pågældende tjenesteområde, hvis forholdene ikke tillader at man afventer bestemmelse fra overordnede. Det fremgår endvidere at der i så fald snarest skal ske underretning til vedkommende afdelingsleder eller dennes stedfortræder.

Direktoratet har herefter henholdt sig til det af statsfængslet anførte.

Underretning skete i det nævnte tilfælde kl. 7.12 og dermed uden for normal kontortid. Jeg forstår det i citatet anførte fra fængslets udtalelse sådan at en ledende overvagtmester blev underrettet da han mødte på tjeneste, og at det skete kort tid efter. Jeg går ud fra at denne overvagtmester var kompetent til at modtage underretning i henhold til de interne regler.

Jeg har noteret mig det oplyste som ikke giver mig anledning til bemærkninger, men jeg henviser til det under punkt 8.3.6. anførte om notering (også) af den der har modtaget underretning gennem en anden person.

Ad punkt 8.4.9. Lægetilkald og lægetilsyn

Jeg bad arrestafdelingen om at oplyse hvorvidt den instruks for personalet af 22. februar 1990 som ombudsmanden modtog i forbindelse med inspektionen i 1998 af Statsfængslet i Horsens, fortsat er gældende. Instruksen indeholder retningslinjer om tilkald af læge ved sikringscelleanbringelse. Hvis det ikke var tilfældet, og der var udfærdiget nye regler, bad jeg om kopi heraf.

Fængslet har oplyst at instruksen af 22. februar 1990 stadig er gældende. Det fremgår heraf at lægetilkald skal foretages straks efter anbringelsen.

Det fremgår som nævnt af rapporten og er også nævnt af direktoratet at fængslet i 1998 uden held forsøgte at etablere en aftale med en kreds af lokale praktiserende læger som kunne stå til rådighed i forbindelse med lægetilkald til sikringscelleanbragte. Direktoratet har oplyst at fængslet telefonisk over for direktoratet har oplyst at det på grund af den generelle lægemangel heller ikke skønnes muligt på nuværende tidspunkt at forsøge at etablere en aftale om en vagtordning med en lokal kreds af praktiserende læger.

Direktoratet har udtalt at direktoratet ikke har yderligere bemærkninger.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Ad punkt 8.4.10. Fast vagt

Jeg bad arrestafdelingen om en udtalelse om hvorvidt der i sagen i overensstemmelse med de i rapporten gengivne regler udpeges en ansvarlig fast vagt, og i givet fald om der noget sted gøres notat herom.

Under henvisning til et omtalt brev af 9. maj 2003 fra direktoratet med underretning af kriminalforsorgens institutioner bad jeg endvidere om en udtalelse vedrørende det forhold at den enkelte funktionær kun havde varetaget funktionen som fast vagt i højst en halv time ad gangen.

Statsfængslet har oplyst at der ikke var eller bliver udpeget en fast vagt i forbindelse med sikringscelleanbringelser, men at der konstant er en fængselsfunktionær til stede som varetager tilsynet med den indsatte. Praksis er at der bliver skiftet vagt hver halve time.

Fængslet har endvidere (i brevet af 4. juni 2004) oplyst at spørgsmålet om fast vagt i forbindelse med sikringscelleanbringelser vil blive taget op til fornyet behandling i anstalten.

Direktoratet har oplyst at direktoratet har anmodet arrestafdelingen om at blive orienteret om resultatet af fængslets fornyede behandling af spørgsmålet hvorefter jeg vil blive orienteret.

Det er efter min opfattelse beklageligt at fængslet efter praksis ikke udpeger en fast vagt i overensstemmelse med straffuldbyrdelseslovens § 66, stk. 4, og at fængslet også efter direktoratets brev af 9. maj 2003 har fulgt en fast praksis med at skifte vagt hver halve time. Jeg har noteret mig at fængslet vil tage spørgsmålet om fast vagt op til fornyet behandling, og jeg afventer underretning fra direktoratet om resultatet heraf.

9. Opfølgning

Jeg afventer oplysninger og underretning vedrørende nærmere angivne forhold, jf. de enkelte punkter ovenfor.

10. Underretning

Denne rapport sendes til arrestafdelingen (Statsfængslet i Horsens), Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i arrestafdelingen.