FOB 99-408

Retsstridig videregivelse af fortrolige oplysninger om bl.a. helbredsforhold

01-01-1999

En kvinde der var ansat i en kommune, fik anerkendt en faldulykke som en arbejdsskade. I forbindelse med behandlingen af sagen sendte Den Sociale Ankestyrelse på eget initiativ en kopi af sin afgørelse i sagen til kommunen.

Ombudsmanden udtalte at Den Sociale Ankestyrelses afgørelse indeholdt særligt fortrolige oplysninger i form af oplysninger om helbredsforhold. Ankestyrelsens bedømmelse af kvindens erhvervsevnetab udgjorde efter ombudsmandens opfattelse i sig selv en særlig fortrolig oplysning. Afgørelsen indeholdt også almindeligt fortrolige oplysninger om årsindkomsten.

Efter ombudsmandens opfattelse var Ankestyrelsens videregivelse af de særligt fortrolige oplysninger ikke omfattet af de snævert afgrænsede tilfælde i forvaltningslovens § 28, stk. 2, og ombudsmanden anså det for meget beklageligt at videregivelsen havde fundet sted. Også de almindeligt fortrolige oplysninger i Ankestyrelsens afgørelse var efter ombudsmandens opfattelse videregivet uberettiget til kommunen. (J.nr. 1997-2732-024).