FOB 99-509

Indfrielse af studielån. Fejlopgørelse. Efterbetaling

01-01-1999

En studerende ønskede at indfri sit studielån i slutningen af september 1997. Han bad derfor i juli 1997 SU-styrelsen om at sende en opgørelse over lånet, og han gjorde styrelsen opmærksom på at han ønskede at modtage lån for både august og september måned. SU-styrelsen sendte ham herefter en opgørelse. På den aftalte dato indbetalte han et beløb svarende til den opgjorte saldo. Han modtog ingen kvittering for sin indbetaling.

Omtrent tre måneder senere modtog den studerende sin årsopgørelse fra SU-styrelsen. Af denne fremgik at han fortsat skyldte 3.714 kr. Dette skyldtes at styrelsen i den tidligere fremsendte opgørelse ved en fejl havde glemt at medregne låneraterne for august og september. Den studerende nægtede at betale under henvisning til at han mente at have frigjort sig fra samtlige forpligtelser ved sin indbetaling i september. Sagen blev indbragt for Ankenævnet for Uddannelsesstøtten som fastholdt at den studerende skulle betale det resterende beløb.

Ombudsmanden udtalte at spørgsmålet skulle afgøres i overensstemmelse med de almindelige formueretlige principper om efterbetaling. Da ombudsmanden ikke med sikkerhed kunne lægge til grund at ankenævnet havde vurderet spørgsmålet om efterbetaling korrekt, henstillede han til ankenævnet at genoptage sagens behandling. Ombudsmanden bemærkede i den forbindelse bl.a. at man sædvanligvis må kunne fæste lid til en opgørelse foretaget af en offentlig myndighed, og at den studerende havde været grundig og udførlig med hensyn til de oplysninger han havde givet styrelsen i sit brev i juli 1997.

Ombudsmanden udtalte desuden at det efter hans opfattelse havde været bedst stemmende med god forvaltningsskik om styrelsen umiddelbart efter modtagelsen af den studerendes indbetaling havde foretaget en opgørelse af mellemværendet og udstedt en kvittering. (J.nr. 1999-1053-73).