Igangværende sager rejst på eget initiativ af Skattekontoret

Ombudsmanden kan tage sager op på eget initiativ (egen drift-sager) og har mulighed for at lave større generelle undersøgelser (generelle egen drift-undersøgelser). 

Ombudsmandens Skattekontor arbejder i øjeblikket med følgende egen drift-sager og generelle egen drift-undersøgelser, der endnu ikke er afsluttet:

 • Inddrivelse af ikke forskudsvis udlagte børnebidrag ved lønindeholdelse (december 2023)
  Ombudsmanden har bedt Gældsstyrelsen om i 2024 at give en ny status for sit arbejde med at inddrive børnebidrag fra skyldnere i Danmark. I 2023 viste tal, at den samlede gæld vedrørende ikke forskudsvis udlagte børnebidrag pr. 30. juni 2023 var vokset til ca. 529 mio. kr., til trods for at styrelsen i højere grad end tidligere var begyndt at inddrive gælden ved hjælp af lønindeholdelse.
  Ombudsmanden har tidligere betegnet den stigende gæld hos skyldnere på dette område som meget utilfredsstillende og har derfor bedt om en ny status.
  Ombudsmandens supplerende høring af 5. december 2023
  Nyhed 19. december 2022: Omfanget af børnebidrag, der skal inddrives af Gældsstyrelsen, vokser stadig
 • Gældsstyrelsens processer for fremsendelse af anmodninger til udenlandske myndigheder om bistand til inddrivelse og generel plan for udlandsområdet (december 2023)
  En undersøgelse af Gældsstyrelsens arbejde med at inddrive børne- og underholdsbidrag fra skyldnere, der bor i udlandet, viste, at omkring 12.500 personer med udenlandsk bopæl skyldte i alt ca. 2,3 mia. kr. i børne- og underholdsbidrag.
  Undersøgelsen viste også, at Gældsstyrelsen siden sin etablering i 2018 ikke havde gjort særlig meget for at inddrive disse penge. Styrelsen var først i 2022 begyndt at anmode udenlandske myndigheder om hjælp til at inddrive børne- og underholdsbidrag fra skyldnere med bopæl i udlandet.
  Efter kritik fra ombudsmanden oplyste Gældsstyrelsen, at den havde iværksat flere initiativer på området.
  Styrelsen tilføjede dog, at den stadig havde udfordringer med bl.a. sine it-systemer, ligesom de internationale aftaler, som styrelsen baserede sit samarbejde på, var forskelligartede og gav mulighed for forskellig bistand fra udenlandske myndigheder. Styrelsen havde også undtaget en række gældsposter fra forsøg på inddrivelse, fordi de muligvis var blevet forældede.
  I december 2023 konstaterede ombudsmanden, at styrelsen frem til september 2023 kun havde sendt et ”meget begrænset” antal anmodninger om bistand til udenlandske myndigheder. Ombudsmanden har bedt om en ny status i 2024. Her skal styrelsen bl.a. gøre rede for, hvordan hensynet til de berørte familier indgår i prioriteringen af opgaven med at inddrive gæld i udlandet.
  Ombudsmandens supplerende høring af 12. december 2023
  Nyhed 21. marts 2023: Gældsstyrelsen har ikke i tilstrækkelig grad fremmet inddrivelse af børne- og underholdsbidrag hos skyldnere i udlandet
 • Understøttelse af partsrepræsentation i Skatteforvaltningens it-systemer (november 2023)
  En omfattende kortlægning af Skatteforvaltningens it-systemer viste, at der kunne være utilstrækkelig understøttelse af partsrepræsentation i 32 it-systemer – herunder dem, der understøtter forskuds- og årsopgørelser, samt Vurderingsportalen. Det betød, at borgerne kunne være forhindrede i at lade sig repræsentere af rådgivere eller eksperter i disse systemer.
  Skatteforvaltningen oplyste til ombudsmanden, at den arbejdede på at løse problemet, men at det var kompliceret og ville tage lang tid. Ombudsmanden kritiserede problemets omfang, ligesom han mente, at tidsplanen for lovliggørelsen gav anledning til bekymring. Ombudsmanden har bedt om at modtage underretning i 2024 om Skatteforvaltningens videre arbejde.
  FOB 2023-30: Understøttelse af partsrepræsentation i Skatteforvaltningens it-systemer

 • Derudover har ombudsmanden i forlængelse af sagen FOB 2023-20 bedt om ved udgangen af 2024 at modtage en overordnet status for Skattestyrelsens arbejde med at sikre, at sager om mulig tilbagebetaling af moms afsluttes.
  FOB 2023-20: Skattestyrelsens sagsbehandlingstid på foreløbigt 9 år i sager om mulig tilbagebetaling af moms
  Nyhed 29. juni 2023: 9 års sagsbehandlingstid er helt uacceptabelt

 

 • Ombudsmanden er desuden gået ind i et antal sager på baggrund af konkrete klager – sager om bl.a. inddrivelse af forhøjet børnebidrag hos en bidragsyder i udlandet, klageberettigelse og partsbegrebet, skattemyndighedernes vejledning om såkaldt ”Mutual Agreement Procedure” efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, fritagelse for pensionsafkastskat og om muligheden for overtagelse af indefrysningslån ved ejendomsoverdragelse.