Inspektion af venterum på politistationen i Esbjerg - Opfølgning nr. 2

 

 

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 5. april 2004 fra Politimesteren i Esbjerg, to udtalelser af henholdsvis 12. august 2004 og 8. september 2004 fra Justitsministeriet samt en udtalelse af 27. august 2004 fra Rigspolitichefen

Jeg afgav herefter den 9. december 2004 min opfølgningsrapport (nr. 1) om inspektionen. I opfølgningsrapporten bad jeg om underretning vedrørende flere nærmere angivne forhold.

Rigspolitiet har herefter udtalt sig i breve af 17. maj 2005 og 4. oktober 2005. Justitsministeriet har udtalt sig i breve af 31. maj 2005, 6. oktober 2005 og 1. november 2005, og Politimesteren i Esbjerg har udtalt sig i brev af 7. juli 2005.

Jeg skal herefter udtale følgende:

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum

Det fremgår af Rigspolitichefens brev af 27. august 2004 at Rigspolitiet "– efter drøftelse med Politimesteren i Esbjerg og Rigspolitichefens tilsynsførende arkitektkontor – [vil] søge venterummene forbedret indenfor rammerne af de bygnings- og bevillingsmæssige muligheder, idet Rigspolitiet ud fra en samlet vurdering finder, at venterummene bør forbedres, uagtet de ikke vil blive indrettet så de opfylder alle de i vejledningen fastsatte retningslinier."

I min opfølgningsrapport (nr. 1) skrev jeg således:

"Jeg forstår på Rigspolitichefens udtalelse at ordenspolitiets venterum efter ombygningen vil være større end de er i dag – om end ikke af en størrelse som opfylder kravene i Justitsministeriets vejledning. Jeg tager med denne bemærkning det oplyste til efterretning.

Jeg beder Rigspolitichefen om at underrette mig når ombygningen er tilendebragt. "

Justitsministeriet har i brev af 1. november 2005 skrevet således:

"...
Ved brev af 27. oktober 2005 har Justitsministeriet modtaget Rigspolitichefens opfølgningsrapport af 26. oktober 2005 om politiets venterum. Det fremgår heraf, at der i Esbjerg politikreds er 6 venterum med et areal på under 4 m2, og at disse venterum vil blive ombygget til 3. Det fremgår endvidere af opfølgningsrapporten, at ombygningsprojektet er bestilt og vil blive iværksat primo 2006."

Politimesteren i Esbjerg har i sit svar af 7. juli 2005 bl.a. anført at politiet ved anvendelsen af de eksisterende venterum tager hensyn til at renoveringen endnu ikke er gennemført.

Jeg har noteret mig det oplyste og afventer således fortsat Rigspolitichefens underretning når ombygningen er tilendebragt.

I min endelige rapport konstaterede jeg at der ikke fandtes røgalarmer i venterummene, hvorfor jeg henstillede at politimesteren foranledigede at venterummene blev forsynet med sådanne. Jeg bad i den forbindelse om underretning når røgalarmerne var sat op.

I udtalelse af 5. april 2004 skrev politimesteren bl.a. at Rigspolitiet overfor politimesteren havde oplyst at der skulle monteres røgalarmer i venterummene.

Jeg bad herefter i opfølgningsrapport (nr. 1) Rigspolitichefen om at underrette mig når røgalarmerne var blevet opsat i venterummene.

Jeg går ud fra at montering af røgalarmer vil ske i forbindelse med ombygning af venterummene. Jeg beder herefter Rigspolitichefen om underretning herom når montering af sket.

I udtalelse af 5. april 2004 udtalte politimesteren således vedrørende vedligeholdelse af venterummene:

"Lokalerne trænger som anført i rapporten til at blive malet.

Det vurderes, at renoveringen bør afvente Justitsministeriets og Rigspolitichefens overvejelser om størrelsen af lokalerne, samt Rigspolitiets overvejelser om montering af røgalarmer."

Idet der uundgåeligt vil ske en renovering af venterummene når de ombygges og reduceres fra 6 rum til 3 rum, foretager jeg mig ikke i anledning af dette punkt.

Ad pkt. 2.2. Kriminalpolitiets venterum

Som ovenfor i pkt. 2.1. nævnt vil de 6 venterum primo 2006 blive ombygget til 3.

Politimesteren i Esbjerg har i sit svar af 7. juli 2005 bl.a. anført at politiet ved anvendelsen af de eksisterende venterum tager hensyn til at renoveringen endnu ikke er gennemført.

Jeg har som nævnt ovenfor noteret mig det oplyste og afventer således fortsat underretning fra Rigspolitichefen når ombygningen er tilendebragt.

Jeg skrev således i opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende manglende dørspioner og vedrørende udformningen af bænkene i venterummene:

"Rigspolitichefen har ikke særskilt nævnt disse punkter i udtalelsen. Jeg forstår imidlertid udtalelsen om at rigspolitichefen – efter drøftelse med Politimesteren i Esbjerg og Rigspolitichefens tilsynsførende arkitektkontor – vil søge venterummene forbedret inden for rammerne af de bygnings- og bevillingsmæssige muligheder, således at denne forbedring også gælder for så vidt angår forsyning af døre med dørspioner og en ændret udformning af bænkene. Jeg beder Rigspolitichefen om underretning når dette er sket."

Jeg går ud fra at forsyning af døre med dørspioner og en ændret udformning af bænkene, vil ske i forbindelse med ombygning af venterummene primo 2006. Jeg anmoder Rigspolitichefen om underretning når dette er sket.

I opfølgningsrapporten (nr. 1) bad jeg Rigspolitichefen om at inddrage spørgsmålet om ventilation i overvejelserne vedrørende forbedring af venterummene. Jeg bad Rigspolitichefen om at underrette mig når forbedringerne var sket.

Jeg beder fortsat om en sådan underretning fra Rigspolitichefen.

I opfølgningsrapporten (nr. 1) bad jeg om en udtalelse fra Justitsministeriet om spørgsmålet vedrørende manglende kaldeanlæg i venterummene hos kriminalpolitiet i Esbjerg. Jeg bad om at Justitsministeriet forinden indhentede en udtalelse fra Rigspolitichefen.

I udtalelser af henholdsvis 17. og 31. maj 2005 har Rigspolitichefen og Justitsministeriet anført at der nu er installeret kaldeanlæg i samtlige venterum på politigården i Esbjerg. Installationen af disse blev afsluttet den 7. april 2005.

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke videre vedrørende dette punkt.

Under inspektionen konstaterede jeg at der ikke var installeret indikatorlamper i kriminalpolitiets venterum. Jeg tilkendegav at jeg ville vende tilbage til dette spørgsmål når jeg havde modtaget udtalelser fra Politimesteren i Frederikshavn, Rigspolitichefen og Justitsministeriet om det samme problem i venterummene i Skagen.

Af min opfølgningsrapport 21. marts 2005 vedrørende inspektionen af venterummene på politigården i Skagen fremgår bl.a. følgende:

" I rapporten anførte jeg følgende om indikatorlamper:

 

’Der er ikke røde lamper i forrummet eller på gangen uden for forrummet der markerer at det pågældende venterum – eller et af venterummene – er i brug. Det blev under inspektionen på forespørgsel oplyst at politistationen ikke bliver forladt hvis der er personer anbragt i venterummene.

Jeg har noteret mig at politiet i Skagen er opmærksom på at der er en risiko for at glemme at der er personer anbragt i venterummene – også fordi der ikke er en anordning der markerer at (et af) venterummene er i brug. Efter min opfattelse kan der rejses spørgsmål om hvorvidt dette udgør en tilstrækkelig sikkerhed for at ingen bliver glemt. Jeg peger i den forbindelse tillige på reglerne herom i Justitsministeriets vejledning.

Inden jeg foretager videre vedrørende dette spørgsmål i anledning af min inspektion af venterummene på politistationen i Skagen, beder jeg politimesteren og Justitsministeriet om en udtalelse. Jeg beder om at Justitsministeriet forinden indhenter en udtalelse fra Rigspolitichefen.’

Politimesteren har den 28. maj 2004 oplyst at der vil blive installeret en indikator (rød lampe) uden for venterummene, således at det markeres når et venterum er i brug. Politimesteren har endvidere den 17. november 2004 telefonisk oplyst over for Justitsministeriet at der er blevet installeret en rød indikatorlampe uden for hvert venterum.

Justitsministeriet har i anledning af mit generelle spørgsmål i citatet ovenfor bedt om oplysning herom hvis ombudsmanden herefter fortsat ønsker en udtalelse fra Justitsministeriet på baggrund af en udtalelse fra Rigspolitichefen.

Jeg har noteret mig at spørgsmålet om indikatorlamper er løst i henseende til venterummene på politistationen i Skagen. Jeg tager dette som et udtryk for at politimesteren er enig med mig i at der ikke uden sådanne indikatorer var tilstrækkelig sikkerhed for ikke at glemme nogen.

Jeg går ud fra at Rigspolitichefen er opmærksom på spørgsmålet i forbindelse med den generelle gennemgang af venterum i politikredsene i Danmark, og jeg foretager mig på det foreliggende grundlag ikke mere vedrørende spørgsmålet om indikatorlamper generelt.

"

Jeg går som anført ud fra at Rigspolitichefen er opmærksom på spørgsmålet i forbindelse med den generelle gennemgang af venterum i politikredsene i Danmark. Jeg går således ud fra at de nye venterum i Esbjerg vil blive forsynet med indikatorlamper. Jeg anmoder Rigspolitichefen om underretning når dette er sket.

Opfølgning

Jeg afventer fortsat underretning fra Rigspolitichefen vedrørende forskellige forhold i forbindelse med ombygningen af venterummene primo 2006, men betragter i øvrigt sagen om inspektionen af venterummene på politistationen i Esbjerg som afsluttet.

Underretning

Denne rapport sendes til Politimesteren i Esbjerg, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg.

Lennart Frandsen

Inspektionschef