Inspektion af venterum på politistationen i Esbjerg - Opfølgning

 

 

Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg, Rigspolitichefen og Justitsministeriet om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. april 2004 fra Politimesteren i Esbjerg, to udtalelser af henholdsvis 12. august 2004 og 8. september 2004 fra Justitsministeriet samt en udtalelse af 27. august 2004 fra Rigspolitichefen.

Jeg skal meddele følgende:

Ad pkt. 2.1.  Ordenspolitiets venterum

Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

"Venterummene opfylder således ikke vejledningens retningslinier om en minimumsstørrelse på 6 m2 og en minimumsbredde på 2 meter. Henset til tidspunktet for politistationens opførelse giver dette mig dog ikke i sig selv anledning til bemærkninger."

Efter at have henvist til min sag om inspektionen af venterum hos ordenspolitiet i Hobro bad jeg Justitsministeriet og Rigspolitichefen om en udtalelse om størrelsen på venterummene hos ordenspolitiet i Esbjerg.

Rigspolitichefen har om ordenspolitiets henholdsvis kriminalpolitiets venterum oplyst følgende:

"I den anledning skal Rigspolitiet oplyse, at der den 19. januar 2004 blev foretaget en gennemgang af venterumsforholdene på politigården i Esbjerg.

Ved denne gennemgang af venterummene blev der af Rigspolitiet konstateret en række forhold der indebærer, at Rigspolitiet ikke finder at venterummene er anvendelige, navnlig på grund af deres størrelse på henholdsvis ca. 2,8 m2 og 1,4 m2.

Ved skrivelse af 25. maj 2004 anmodede Rigspolitiet Esbjerg Politi om eventuelle bemærkninger til undersøgelsen af venterumsforholdene, herunder en vurdering af muligheden for eventuelt at nedlægge venterum – navnlig de venterum, som må skønnes at være mest utidssvarende.

Ved skrivelse af 1. juni 2004 har Esbjerg Politi oplyst, at der på politigården fortsat er behov for 6 venterum.

Rigspolitiet vil – efter drøftelse med Politimesteren i Esbjerg og Rigspolitichefens tilsynsførende arkitektkontor – søge venterummene forbedret indenfor rammerne af de bygnings- og bevillingsmæssige muligheder, idet Rigspolitiet ud fra en samlet vurdering finder, at venterummene bør forbedres, uagtet de ikke vil blive indrettet så de opfylder alle de i vejledningen fastsatte retningslinier."

Justitsministeriet oplyste i brev af 8. september 2004 at ministeriet kunne henholde sig til det som Rigspolitichefen havde udtalt. 

Jeg forstår på Rigspolitichefens udtalelse at ordenspolitiets venterum efter ombygningen vil være større end de er i dag – om end ikke af en størrelse som opfylder kravene i Justitsministeriets vejledning. Jeg tager med denne bemærkning det oplyste til efterretning. Jeg beder Rigspolitichefen om at underrette mig når ombygningen er tilendebragt.

I rapporten anførte jeg bl.a. at venterummenes dørspioner ikke alle var anvendelige. Jeg gik ud fra at Politimesteren i Esbjerg ville udskifte glasset i dørspionerne ind til de to venterum (nr. 2 og 3) hvor indkig ikke var muligt eller var væsentlig begrænset.

Politimesteren har oplyst at glasset i venterum nr. 2 og 3 vil blive udskiftet snarest muligt.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Jeg bad politimesteren oplyse om lokalernes kaldeanlæg fungerer, herunder om der alene er tale om et kaldeanlæg, eller om der tillige kan føres samtale via anlægget.

Politimesteren har om kaldeanlæggene oplyst følgende:

"Kaldeanlæggene i alle tre venterum fungerer, hvilket de også gjorde på inspektionstidspunktet, men vagthavende havde på grund af igangværende røveri mod pengeinstitut ikke tid til at besvare prøveopkald fra venterummene. Da der kan føres samtale via anlægget, må det betegnes som et samtaleanlæg. Højtaler m.m. til anlægget er monteret under den ene af de i loftet monterede 2 metalriste."

Jeg har noteret mig det oplyste.

Jeg bad politimesteren om at oplyse hvordan venterummene opvarmes.

Politimesteren har udtalt følgende om opvarmning:

"Der er monteret en radiator i forrummet (visitationslokalet) samt i toilettet ved siden af venterummene, hvorfra opvarmning finder sted. Endvidere sker der opvarmning fra gangarealerne i stueetagen, hvor der i øvrigt heller ikke er monteret radiatorer, men hvor opvarmning sker fra de tilstødende kontorer.

Venterummene vil derfor tilnærmelsesvis have samme temperatur, som den øvrige del af stueetagen."

Idet jeg antager at temperaturen i venterummene på den anførte måde kan holdes på et rimeligt niveau, foretager jeg mig ikke videre vedrørende dette spørgsmål.

Jeg bad politimesteren oplyse hvorledes venterummene ventileres.

Politimesteren har om ventilationen oplyst at alle tre venterum samt toilettet via en metalrist i loftet er tilsluttet politigårdens ventilationssystem.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Jeg konstaterede at der ikke fandtes røgalarmer i venterummene, hvorfor jeg henstillede at politimesteren foranlediger at venterummene bliver forsynet med sådanne. Jeg bad i den forbindelse om underretning når røgalarmer var sat op.

Politimesteren har skrevet således i sin udtalelse:

"Der er som anført i rapporten ikke monteret røgalarmer i venterummene. Der skal til dette anføres, at der ikke må ryges under ophold i rummene, og at ophold alene finder sted efter visitation, hvorunder tobak og cigaretter er frataget.

Rigspolitiet har efterfølgende telefonisk oplyst, at der skal monteres røgalarmer i venterummene. Det findes herefter mest hensigtsmæssigt, at den ønskede underretning, når montering er foretaget sker derfra."

På baggrund at det oplyste beder jeg Rigspolitichefen underrette mig når røgalarmerne er blevet opsat i venterummene.Til politimesterens oplysninger om at ophold i venterummene alene finder sted efter visitation, hvorunder tobak og cigaretter er frataget, bemærker jeg at jeg under inspektionen så en underkop med cigaretskod placeret i et af kriminalpolitiets venterum, jf. side 12 i den endelige rapport.

Jeg udtalte i den endelige rapport at det var kritisabelt at venterummene var i en meget dårlig vedligeholdelses- og rengøringsmæssig stand. Jeg gik ud fra at en grundig rengøring af lokalerne var blevet foretaget, og at politimesteren ville sikre sig at lokalerne fremover løbende blev rengjort grundigt. Jeg henstillede til politimesteren at sætte lokalerne i stand og bad om underretning om hvad min henstilling gav anledning til.

Politimesteren i Esbjerg har udtalt følgende vedrørende rengøringsforholdene:

"Rengøring af venterum foretages af rengøringsselskab efter indgået kontrakt herom. Standardrengøringsprogrammet for detentioner og venterum angiver, at rengøring skal ske ’efter behov, og afhængig af antal indsatte – dog maksimum 2 gange ugentlig, samt eventuelle efterladenskaber m.m.’

Rengøring herudover samt ved øget brug eller som følge af særlige forhold foretages efter særskilt aftale og honorering.

Der blev umiddelbart efter modtagelsen af den endelige rapport foretaget en meget grundig rengøring af rummene.

Der vil fremover blive fulgt op på kvaliteten af den udførte rengøring."

Justitsministeriet har i brev af 12. august 2004 skrevet således vedrørende dette punkt:

"Justitsministeriet finder, at venterummene burde have været i en bedre rengjort stand. Politimesteren har oplyst, at der efter modtagelsen af inspektionsrapporten blev foretaget en meget grundig rengøring af rummene, og at der fremover vil blive fulgt op på kvaliteten af den udførte rengøring. Ministeriet foretager sig på den baggrund ikke yderligere i den anledning."

Jeg har noteret mig det oplyste.

For så vidt angår vedligeholdelse af venterummene har politimesteren udtalt følgende:

"Lokalerne trænger som anført i rapporten til at blive malet.

Det vurderes, at renoveringen bør afvente Justitsministeriets og Rigspolitichefens overvejelser om størrelsen af lokalerne, samt Rigspolitiets overvejelser om montering af røgalarmer."

Idet jeg noterer mig det oplyste, beder jeg politimesteren underrette mig når venterummene er blevet renoveret.

Ad pkt. 2.2.  Kriminalpolitiets venterum

I den endelige rapport skrev jeg således om kriminalpolitiets tre venterum (der måler 109 x 127 cm):

"Idet jeg bemærker at de tre venterum størrelsesmæssigt er sammenlignelige med det venterum hos ordenspolitiet i Hobro som jeg karakteriserede som et stort skab, beder jeg – idet jeg henviser til mine bemærkninger om størrelserne på ordenspolitiets venterum under punkt 2.1. – Justitsministeriet om en udtalelse om størrelsen af venterummene hos kriminalpolitiet i Esbjerg. Jeg beder om at ministeriet forinden indhenter en udtalelse fra Rigspolitichefen."

Rigspolitichefen har som nævnt ovenfor oplyst følgende om kriminalpolitiets henholdsvis ordenspolitiets venterum:

"I den anledning skal Rigspolitiet oplyse, at der den 19. januar 2004 blev foretaget en gennemgang af venterumsforholdene på politigården i Esbjerg.

Ved denne gennemgang af venterummene blev der af Rigspolitiet konstateret en række forhold der indebærer, at Rigspolitiet ikke finder at venterummene er anvendelige, navnlig på grund af deres størrelse på henholdsvis ca. 2,8 m2 og 1,4 m2.

Ved skrivelse af 25. maj 2004 anmodede Rigspolitiet Esbjerg Politi om eventuelle bemærkninger til undersøgelsen af venterumsforholdene, herunder en vurdering af muligheden for eventuelt at nedlægge venterum – navnlig de venterum, som må skønnes at være mest utidssvarende.

Ved skrivelse af 1. juni 2004 har Esbjerg Politi oplyst, at der på politigården fortsat er behov for 6 venterum.

Rigspolitiet vil – efter drøftelse med Politimesteren i Esbjerg og Rigspolitichefens tilsynsførende arkitektkontor – søge venterummene forbedret indenfor rammerne af de bygnings- og bevillingsmæssige muligheder, idet Rigspolitiet ud fra en samlet vurdering finder, at venterummene bør forbedres, uagtet de ikke vil blive indrettet så de opfylder alle de i vejledningen fastsatte retningslinier."

Justitsministeriet oplyste i brev af 8. september 2004 at ministeriet kunne henholde sig til det som Rigspolitichefen havde udtalt. 

Jeg forstår på Rigspolitichefens udtalelse at kriminalpolitiets venterum efter ombygningen vil være større end de er i dag – om end ikke af en størrelse som opfylder kravene i Justitsministeriets vejledning. Jeg tager med denne bemærkning det oplyste til efterretning. Jeg beder Rigspolitichefen om at underrette mig når ombygningen er tilendebragt.

Jeg anførte i rapporten at jeg finder det rimeligt at det kræves at døre til venterum er forsynet med dørspioner eller lignende indretninger. Jeg bad Justitsministeriet og Rigspolitichefen om en udtalelse herom. Jeg bad endvidere Rigspolitichefen om en udtalelse om udformningen af bænkene i venterummene.

Rigspolitichefen har ikke særskilt nævnt disse punkter i udtalelsen. Jeg forstår imidlertid udtalelsen om at rigspolitichefen – efter drøftelse med Politimesteren i Esbjerg og Rigspolitichefens tilsynsførende arkitektkontor – vil søge venterummene forbedret inden for rammerne af de bygnings- og bevillingsmæssige muligheder, således at denne forbedring også gælder for så vidt angår forsyning af døre med dørspioner og en ændret udformning af bænkene. Jeg beder Rigspolitichefen om underretning når dette er sket.

I rapporten konstaterede jeg at der ikke er ventilationsanlæg i kriminalpolitiets venterum. Jeg bad politimesteren overveje at etablere elektrisk ventilation eller anden form for udluftning i venterummene. Jeg bad om underretning om resultatet af disse overvejelser.

Politimesteren har i sin udtalelse oplyst følgende:

"Det rejste spørgsmål om eventuel etablering af elektrisk ventilation eller anden form for udluftning bør afvente Justitsministeriets og Rigspolitichefens udtalelser om størrelsen af rummene."

Jeg beder Rigspolitichefen om at inddrage spørgsmålet om ventilation i overvejelserne vedrørende forbedring af venterummene. Jeg beder Rigspolitichefen om at underrette mig når forbedringerne er sket.

Under inspektionen konstaterede jeg at der ikke var kaldeknapper i de tre venterum. Jeg oplyste at jeg i forbindelse med min inspektion af venterummet i Sæby havde bedt Justitsministeriet om en udtalelse om fravær af kaldeanlæg, og at jeg ville vende tilbage til dette spørgsmål vedrørende venterummene i Esbjerg når jeg havde modtaget udtalelsen fra Justitsministeriet.

Jeg har fra Politimesteren i Frederikshavn fået oplyst at der den 1. april 2004 blev installeret kaldeknap i venterummet. Installationen var iværksat af Rigspolitichefen der endvidere har afholdt udgifterne hertil. Justitsministeriet har henvist hertil.

På baggrund af udfaldet af denne sag beder jeg om en udtalelse fra Justitsministeriet om spørgsmålet vedrørende manglende kaldeanlæg i venterummet hos kriminalpolitiet i Esbjerg. Jeg beder om at ministeriet forinden indhenter en udtalelse fra Rigspolitichefen.

Under inspektionen konstaterede jeg at der ikke er installeret indikatorlampe i kriminalpolitiets venterum. Jeg tilkendegav at jeg ville vende tilbage til dette spørgsmål når jeg havde modtaget udtalelser om det samme problem i venterummet i Skagen fra Politimesteren i Frederikshavn, Rigspolitichefen og Justitsministeriet.

Jeg har modtaget udtalelserne fra ovennævnte myndigheder, men har endnu ikke forholdt mig til dem. Jeg vil derfor vende tilbage til dette spørgsmål senere.

Jeg bad politimesteren om at oplyse hvordan venterummene opvarmes.

Politimesteren har oplyst følgende:

"Der er ikke i venterummene eller i tilslutning hertil etableret opvarmning i form af radiatorer eller anden form for varmeafgivelse til rummene.

Opvarmning sker fra kontorlokalerne på etagen på samme måde som gangarealerne."

Idet jeg antager at temperaturen i venterummene på den anførte måde kan holdes på et rimeligt niveau, foretager jeg mig ikke videre vedrørende dette spørgsmål.

Jeg konstaterede at der ikke var installeret røgalarmer i venterummene, og jeg henstillede derfor til politimesteren at sørge for at venterummene blev forsynet med sådanne. Jeg bad om underretning når det var sket.

Politimesteren skrev følgende i sin udtalelse:

"Røgalarmer er som anført ikke monteret. Rigspolitiet har telefonisk oplyst, at der påtænkes etableret sådanne.

På denne baggrund anses det for mest hensigtsmæssigt at den ønskede underretning foretages derfra."

På baggrund at det oplyste beder jeg Rigspolitichefen underrette mig når røgalarmer er blevet opsat i venterummene.

Jeg udtalte at venterummene er i urimelig dårlig vedligeholdelses- og rengøringsmæssig stand, og at jeg fandt det helt urimeligt at personer mod deres vilje anbringes i lokaler af den størrelse og i så dårlig vedligeholdelses- og rengøringsmæssig stand. Jeg udtalte at jeg gik ud fra at en grundig rengøring af lokalerne var blevet foretaget, og at politiet ville sikre at lokalerne fremover løbende blev grundigt rengjort. Jeg henstillede til politimesteren at sætte lokalerne i stand og bad om underretning om hvad min henstilling gav anledning til.

Politimesteren har i sin udtalelse om dette forhold henvist til det anførte vedrørende rengøringsstand af ordenspolitiets venterum.

Jeg noterer mig det anførte vedrørende rengøring af venterummene.

For så vidt angår vedligeholdelse af venterummene vurderede politimesteren, som ovenfor gengivet, at renoveringen bør afvente Justitsministeriets og Rigspolitichefens overvejelser om størrelsen af lokalerne samt rigspolitichefens overvejelser om montering af røgalarmer.

Idet jeg noterer mig det oplyste, beder jeg politimesteren underrette mig når venterummene er blevet renoveret.

Opfølgning

Jeg afventer underretning fra Politimesteren i Esbjerg, Rigspolitichefen og Justitsministeriet vedrørende de ovenfor nærmere angivne punkter. Jeg afventer endvidere udtalelser fra Justitsministeriet og Rigspolitichefen om spørgsmålet vedrørende manglende kaldeanlæg i venterummet hos kriminalpolitiet i Esbjerg.

Underretning

Denne rapport sendes til Politimesteren i Esbjerg, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Restudvalg.

Lennart Frandsen

Inspektionschef