Inspektion af detentionen i Skagen den 7. oktober 2003

 

 

Den 7. oktober 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere forud for inspektio­nen af Arresthuset i Frederikshavn (og detentionen samme sted) en inspektion af detentionen i Skagen. I forbindelse med inspektionen modtog jeg rapportmateriale til gennemgang. Rapportmaterialet gennemgås under pkt. 3.

Denne rapport har i en foreløbig udgave været sendt til Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet for at myndighederne kunne få lejlighed til at fremkomme med de eventuelle bemærkninger om faktiske forhold som rapporten måtte give anledning til. Politimesteren i Frederikshavn har i brev af 7. januar 2004 fremsat en enkelt bemærkning som er indarbejdet i denne rapport. Jeg har ikke modtaget bemærkninger fra Justitsministeriet.

1.  Detentionen

Detentionen er beliggende i kælderen/underetagen på politistationen. Det blev under inspektionen oplyst at detentionen for tiden ikke var i brug, og at den ikke havde været det siden udgangen af oktober måned 2002. Det blev endvidere oplyst at dette skyldes skimmelsvampe i politistationens kælder på grund af den høje grundvandsstand i det område hvor politistationen er beliggende.

Jeg bemærkede under inspektionen at inspektionen nødvendigvis må gennemføres og inspektionsrapporterne skrives med udgangspunkt i at detentionen ikke er nedlagt og derfor igen kan blive taget i brug, også uden en renovering af kælderen.

Om detentionens anvendelse – også efter 31. oktober 2002 – henviser jeg i øvrigt til det som jeg har anført under pkt. 2 nedenfor.

De tilbageholdte køres til de­tentionen ad en nedkørsel fra politistationens gård.

Visitationen (og lægeundersøgelsen) foregår i et forlokale til detentionen. Lokalet er møbleret med et skrivebord og et skab til opbevaring af de effekter som fratages den tilbageholdte. På fire af skufferne er skrevet I – IV svarende til de fire rum som detentionen består af. Skufferne er ikke forsynet med lås.

Jeg henstiller til politimesteren at foranledige at skufferne forsynes med lås.

I forrummet lå på tidspunktet for inspektionen bl.a. en vejledning til tilbageholdte og Rigspolitichefens vejledning om alkoholaf­vænning og – behandling mv. ("Hvor går du hen når du går ud?").

De fire detentionslokaler ligger på den ene side af en lang gang. Nederst på væggen på gangen modsat dørene ind til detentionslokalerne var der tydelige aftegninger af fugt, og malingen på væggen bulnede.

De fire detentionslokaler – der er ens i størrelse og udstyr – er på ca. 9 m2. Den madras som hører til det enkelte detentionslokale, opbevares inde i lokalet.

I døren er der et indkig med plexiglas således at det er muligt at kigge ind til den tilbageholdte uden at åbne døren. På indersiden af dørene ind til detentionslokale 1 og 2 var der mange og dybe ridser.

Det forhold at der var ridsemærker på dørene, kan give det indtryk at visitationen i nogle tilfælde ikke er foretaget med tilstrækkelig omhu idet de indsatte har kunnet medbringe genstande som har kunnet bruges til disse beskadigelser. På samme måde vil sådanne genstande kunne bruges til selv­beskadigelse. Jeg henviser til Kundgørelse II nr. 55 af 27. juni 2001 om detentionsanbringelse af spirituspåvirkede personer, § 13, stk. 3 (den tidligere kundgørelses § 13, stk. 1) hvorefter den tilba­geholdte skal fratages alle genstande som kan benyttes til at volde skade på den pågældende selv, på andre personer eller på ting. Jeg er dog opmærksom på at f.eks. lynlåse og ringe vil kunne an­vendes til at ridse med.

Idet jeg går ud fra at politimesteren overvejer at indskærpe reglerne for visitation ved detentionsanbringelser,  foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold.

Detentionslokalet har lyse vægge og gråmalet gulv. Der er et afløb med tilhørende rist i gulvet.

Detentionslokalerne har to vinduer ud til politistationens gård. Vinduerne er hver isat fire aflange ruder. De fleste af ruderne er af matteret slagfast glas, men en del af disse er – formentlig i forbindelse med reparationer – blevet skiftet ud med ruder af klart glas. Det er således muligt at kigge ind i detentionslokalerne. Vinduerne kan ikke lukkes op.

Jeg går i fortsættelse af mine bemærkninger herom under inspektionen ud fra at de pågældende vinduesglas er skiftet, eller at forholdet på anden måde er bragt i orden.

Jeg beder for en ordens skyld politimesteren om at bekræfte at dette er tilfældet.

I loftet er der indbygget kamera, mikrofon og højttaler. Alle glas var rengjort og uden ridser. På væggen er der en kaldeknap. De tekniske installationer blev afprøvet og virkede under inspektionen.

Detentionslokalerne opvarmes med gulvvarme og belyses af indbyggede lamper i væggen over døren. Her er tillige indbygget ventilationsriste. I detentionslokale 4 var ventilationsristen delvist trykket ind (bulet).

Jeg går ud fra at risten på baggrund af mine bemærkninger herom under inspektionen er blevet udskiftet.

Jeg beder for en ordens skyld politimesteren om at bekræfte at dette er tilfældet.

De fysiske forhold i detentionen i Skagen er efter min opfattelse i øvrigt, bortset fra forekomsten af skimmelsvampe, tilfredsstillende. Der var endvidere forholdsvis rent og pænt i detentionen.

2.  Anvendelse af detentionen

Det blev som allerede nævnt oplyst under inspektionen at detentionen ikke har været brugt siden udgangen af oktober måned 2002. Under inspektionen konstaterede jeg at der i døren til detentionslokale nr. 1 (på den indvendige side) bl.a. er ridset datoen den 29. august 2003 ud for navnet "TORBEN C."

Den pågældende havde (tilsyneladende) i yderligere et tilfælde i 2003 været anbragt i detentionslokale nr. 1. Mine spørgsmål under inspektionen i tilknytning til disse iagttagelser kunne alene besvares i henseende til identiteten af den pågældende.

Jeg beder politimesteren om nærmere oplysninger om den pågældendes ophold i detentionen i 2003. Jeg beder endvidere om en udtalelse om politiets anvendelse af detentionen efter 31. oktober 2002.

3.  Lægebetjening – tilkaldeordning

Det blev under inspektionen oplyst at politiet har kontakt til 4-5 yngre læger som politiet kan trække på i forbindelse med detentionsanbringelse. Der er tale om såvel sygehuslæger som praktiserende læger. Der kan til tider været problemer med at få lægetilsynet tilstrækkeligt hurtigt. Problemet er størst på hverdage i dagtimerne hvor de nævnte yngre læger har andre patienter at tage hensyn til. Jeg bad i tilknytning til disse oplysninger om at modtage politiets skriftlige materiale desangående.

Det fremgår af materialet at politimesteren den 25. maj 2000 skriftligt meddelte Rigspolitichefen at ordenspolitiet i Skagen ikke fuldt ud kunne opfylde kundgørelsens bestemmelser om lægeundersøgelse i forbindelse med detentionsanbringelse. Politimesteren henviste herved til at lægerne tilknyttet Skagen Sygehus havde tilkendegivet ikke at ville deltage i en tilkaldeordning, at vagtlægeordningen der udgår fra Frederikshavn, og som sygehuslægerne havde henvist til at opgaven hørte under, tidligere havde meddelt at vagtlægerne kun i begrænset omfang kunne foretage lægeundersøgelse i forbindelse med detentionsanbringelse, og at samtlige lokalt praktiserende læger i Skagen havde tilkendegivet at de ikke så sig i stand til at deltage i en tilkaldeordning.

Jeg forstår at problemet på tidspunktet for henvendelsen til Rigspolitichefen var større end nu hvor der er kontakt til de ovennævnte 4-5 yngre læger (sygehuslæger og praktiserende læger). 

Inden jeg foretager videre, beder jeg politimesteren om en udtalelse om problemets omfang på nuværende tidspunkt. Jeg beder politimesteren om at se bort fra det forhold at detentionen i Skagen aktuelt ikke er i brug.

Jeg beder endvidere Justitsministeriet om en udtalelse. Jeg beder om at Justitsministeriet forinden ministeriet afgiver udtalelse, indhenter en udtalelse fra Rigspolitichefen – herunder oplysninger om Rigspolitichefens svar til politimesteren på dennes brev af 25. maj 2000.

4.  Rapportgennemgang

Jeg bad indledningsvis under inspektionen om rapportmateriale vedrørende de sidste 10 detentionsanbringelser forud for varslingen den 26. august 2003 af inspektionen. På baggrund af oplysningen under inspektionen om at detentionen ikke har været anvendt siden udgangen af oktober måned, 2002, ændrede jeg min anmodning til at angå de sidste 10 detentionsanbringelser forud for dette tidspunkt. Jeg modtog herefter ved inspektionens afslutning skriftligt materiale vedrørende 10 personer. Materialet omfatter 6 detentionsrapporter med tilhørende (5) lægeerklæringer. Den ene af de anholdte var kun foreløbigt anbragt i detentionen og blev løsladt efter ½ time. Den pågældende blev på denne baggrund ikke lægeundersøgt (anholdelsen den 26. juni 2002, AP nr. 397). Jeg modtog endvidere anholdelsesrapporter i form af udskrifter fra politiets journalsystem vedrørende 3 berusede personer som blev anholdt i Skagen, men enten anbragt i detentionen i Frederikshavn eller på et tidspunkt i forløbet overført dertil (anholdelsen den 1. januar, 28. juni og 8. juli 2002, AP-numrene 4, 407 og 432). Den ene af disse 3 blev ifølge den lægeerklæring som er vedhæftet udskriften, undersøgt af en læge under sit ophold på politistationen i Skagen (anholdelsen den 28. juni 2002, AP nr. 407). Kun denne ene af de 3 anholdelsesrapporter er vedlagt en lægeerklæring.

Jeg har således kun modtaget lægeerklæringer vedrørende 6 af de 10 anbringelser.

Endelig modtog jeg en tilsynsblanket vedrørende en yderligere detentionsanbringelse (anholdelsen den 15. juli 2001, kl. 02.40, AP nr. 459/01). Denne sag ligger forud for ikrafttrædelsen af Rigspolitichefens nye kundgørelse II, nr. 55 af 27. juni 2001 om detentionsanbringelse af berusede personer.

Denne sag indgår derfor ikke i min gennemgang nedenfor der således kun omfatter ni sager.

Som det fremgår, er det materiale som jeg har modtaget, af meget forskellig beskaffenhed. På den baggrund – og under henvisning til oplysningen om at detentionen ikke har været anvendt siden udgangen af oktober måned 2002 – adskiller min gennemgang nedenfor sig fra de rapporter som jeg sædvanligvis aflægger efter inspektion af detentioner.

Til orientering for politiet i Skagen vedlægger jeg et eksemplar af min samtidige rapport vedrørende inspektion den 8. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I denne rapport er de væsentlige bestemmelser i kundgørelsen nærmere omtalt, herunder bestemmelsen i kundgørelsens § 22, stk. 1, hvorefter samtlige punkter i detentionsrapporten skal udfyldes. Hvad dette spørgsmål i henseende til min inspektion af detentionen i Skagen angår, bemærker jeg følgende:

Som det fremgår af min rapportgennemgang nedenfor, er de enkelte rubrikker i detentionsrapporterne, i det omfang disse er anvendt, i talrige tilfælde ikke udfyldt.

Forholdet er nærmere det at der i intet tilfælde – fuldt ud – er forholdt i overensstemmelse med kundgørelsens § 22, stk. 1. Dette er beklageligt.

Som det også fremgår af min samtidige rapport vedrørende min inspektion af detentionen i Frederikshavn, har Rigspolitichefen i en rundskrivelse af 15. januar 2003 til Politidirektøren i København og samtlige politimestre indskærpet vigtigheden af at bestemmelserne i den nye kundgørelse følges – her­under at samtlige punkter i detentionsrapporten udfyldes, jf. § 22, stk. 1.

Jeg går ud fra at også politiet i Skagen har modtaget Rigspolitichefens rundskrivelse eller – hvis dette ikke skulle være tilfældet – modtager denne fra Politimesteren i Frederikshavn. Jeg foretager herefter ikke videre på det foreliggende grundlag vedrørende dette spørgsmål i anledning af min inspektion af detentionen i Skagen.

4.1. Seks detentionsrapporter

Jeg modtog som allerede nævnt seks detentionsrapporter. Rapporten vedrører detentionsanbringelser i perioden fra den 26. juni til den 30. oktober 2002 (to af anbringelserne vedrører anholdelsen den 28. juni 2003 af to personer på den samme adresse; tre af anbringelserne vedrører anholdelsen den 30. oktober 2002 af tre personer på grund af tyveri; ligeledes på samme adresse).

4.1.1. Anholdelsen den 28. juni 2002 (AP nr. 405 og 406, jf. detentionsrapporter af 3. juli 2002)

To af detentionsrapporterne udspringer som allerede nævnt af en anholdelse den 28. juni 2002 af to – går jeg ud fra – norske statsborgere. De pågældende blev anholdt kl. 19.20 pga. beruselse, indbragt på politistationen kl. 19.25 og fremstillet for vagthavende kl. 19.30.

Den ene af de to anholdte (AP nr. 405) blev umiddelbart herefter, ligeledes noteret som kl. 19.30, undersøgt af en læge. Om den pågældendes almentilstand fremgår følgende af lægeerklæringen:

"comatøs, reagerer ikke på rusk".

Lægen besluttede på den baggrund at indlægge den pågældende på Frederikshavn Sygehus hvilket også er anført i den tilhørende rubrik i detentionsrapporten ("skulle overføres til FS i tilkaldt ambulance"). I rubrikken til afkrydsning af om vedkommende er indsat i detentionen, overgivet til andre (f.eks. bragt hjem), indbragt til hospital, til forsorgshjem eller lignende, er der i overensstemmelse hermed sat kryds ved indbragt til hospital.

Det fremgår dog samtidig af detentionsrapporten at den pågældende kl. 19.30 blev anbragt – foreløbigt – i detentionen og løsladt kl. 20.15.

Jeg har ikke modtaget en kopi af detentionsrapportens bagside og går ud fra at dette skyldes at den ikke har været udfyldt.

Jeg går på det foreliggende grundlag ud fra at den tilbageholdte ikke blev indsat i detentionen efter kundgørelsens bestemmelser. Sagen er herefter ikke omfattet af min anmodning om udlån af skriftligt materiale, og jeg ser derfor som udgangspunkt  bort fra denne i forbindelse med min sagsgennemgang nedenfor der således kun omfatter fem detentionsrapporter.

Jeg har dog på et enkelt punkt – straks nedenfor – medtaget denne detentionsrapport.

Den anden af de to nordmænd (anholdelsen den 28. juni 2002 – AP nr. 406) som vagthavende vurderede til at være påvirket af alkohol i svær grad, blev indsat foreløbigt i detentionen kl. 19.30 og – efter at være undersøgt af lægen – kl. 19.45 indsat endeligt i detentionen. I rubrikken om lægens bemærkninger er anført "Intet at bemærke foreskrevet tilsyn". Det fremgår af detentionsrapportens bagside at der blev ført tilsyn med den detentionsanbragte kl. 20.15, 20.45, 21.10, 21.25, 22.00, 22.30 og 22.55 og at alle tilsyn, med undtagelse af det sidste, skete ved fremmøde. Det fremgår af en samtidig vedlagt – anden – tilsynsblanket vedrørende denne detentionsanbringelse at der blev ført tilsyn med den detentionsanbragte kl. 20.15, 20.45, 21.10, 21.25, 22.00 og 22.50. Der er som det fremgår, kun delvis overensstemmelse mellem de to tilsynsblanketter. Tilsynene har endvidere (tilsyneladende) være udført af to forskellige personer idet der er angivet forskellige initialer på de to blanketter (henholdsvis nca og NA). Detentionsrapporten og dermed også den førstnævnte tilsynsblanket (detentionsrapportens bagside) er dateret 3. juli 2002 mens den nævnte (anden) tilsynsblanket er udateret.

Jeg beder i det omfang det er muligt, politimesteren om at oplyse hvornår den sidstnævnte tilsynsblanket er ført. Jeg beder endvidere politimesteren om en udtalelse om sagen på baggrund af det som jeg har anført. Jeg beder om at politimesteren i sin udtalelse udtrykkeligt forholder sig til hvorledes lægens bemærkning "foreskrevet tilsyn" skal forstås. Jeg sigter hermed til at bemærkningen kan forstås som en tilkendegivelse fra lægen om såkaldt skærpet tilsyn, jf. kundgørelsens § 19, stk. 1. Jeg er dog samtidig opmærksom på at der ingen bemærkninger er herom i den skriftlige erklæring som lægen har udfærdiget i forbindelse med sin undersøgelse af den detentionsanbragte.

Efter kundgørelsens § 22, stk. 1, skal alle punkter i detentionsrapporten som allerede nævnt, udfyldes. Det fremgår ikke af bestemmelsen hvornår dette skal ske.

Kundgørelsens kapitel IV om fremgangsmåden ved indsættelse af tilbageholdte i detentioner, herunder lægeundersøgelse af tilbageholdte samt tilsyn med detentionsanbragte, indeholder bl.a. følgende bestemmelser:

"§ 18.

Stk. 5. Når tilsyn ved fremmøde i detentionen eller detentionstilsyn ved elektronisk overvågning er udført, skal det noteres i detentionsrapporten, at tilsynet er udført med angivelse af klokkeslet og navn på den polititjenestemand, der har udført tilsynet, samt om tilsynet er sket elektronisk eller ved personligt fremmøde.

...

§ 19.

Stk. 3. Er der iværksat et skærpet tilsyn, skal det noteres i detentionsrapporten med angivelse af klokkeslettet for tilsynet og navnet på den polititjenestemand, som har udført tilsynet."

Jeg forstår umiddelbart de ovenfor citerede bestemmelser i  kundgørelsen på den måde at oplysningerne om de nævnte tilsyn skal tilføres detentionsrapporten umiddelbart efter at tilsynet er udført.

Jeg beder om at politimesteren i ovenstående udtalelse kommer ind på det forhold at tilsynsrubrikkerne mv. i denne detentionsrapport – og i den ovenfor nævnte anden detentionsrapport (AP nr. 405) af 3. juli 2003 – er udfyldt efterfølgende (fem dage efter).

Såvel formålsbetragtninger som almindelige ordenshensyn taler efter min umiddelbare opfattelse for at også de øvrige rubrikker i detentionsrapporten udfyldes umiddelbart efter at de forhold som rubrikkerne vedrører, har fundet sted.

Inden jeg foretager videre vedrørende dette spørgsmål i anledning af min inspektion af detentionen i Skagen, beder jeg Justitsministeriet om en udtalelse om tidspunktet for udfyldelse af detentionsrapporter. Jeg beder om at ministeriet før ministeriet afgiver sin udtalelse indhenter en udtalelse fra Rigspolitichefen om spørgsmålet.

4.1.2. Anholdelsen den 26. juni 2002

En af de seks personer blev som allerede nævnt ikke undersøgt af en læge. Om baggrunden herfor er på bagsiden af detentionsrapporten (i rubrikkerne vedrørende tilsynet med den detentionsanbragte) angivet følgende:

"Anholdt i forbindelse med ’anonym’ henvendelse om § 53-spirituskørsel.

Anm. ønskede ikke at stå ved anmeldelsen, hvorfor anholdte er løsladt umiddelbart herpå. Lægetilsyn mv. ikke skønnet nødvendigt, da anholdte således også skulle have været tilbageholdt i længere tid."

Detentionsrapportens forside er kun sporadisk udfyldt. Det fremgår af de nu foreliggende oplysninger at den pågældende blev anholdt kl. 18.30, indbragt til politistationen og foreløbigt anbragt i detentionen kl. 18.35, og at han blev løsladt kl. 19.05. Det fremgår endvidere at der blev ført tilsyn med den pågældende kl. 19.00 (ved personligt fremmøde af den polititjenestemand som havde forestået anholdelsen). Om årsagen til anholdelsen er i detentionsrapporten anført mistanke om § 53.

Det fremgår ikke af detentionsrapporten om den pågældende var påvirket. Jeg må på baggrund af notatet på detentionsrapportens bagside, umiddelbart lægge til grund at dette ikke har været tilfældet.

Inden jeg foretager videre, beder jeg politimesteren om en udtalelse om sagen.

Om den mangelfulde udfyldelse af detentionsrapporten henviser jeg til det som jeg har anført ovenfor under pkt. 3.

4.1.3. Anholdelsen den 30. oktober 2002

Som allerede anført blev tre af de detentionsanbragte den 30. oktober 2002 anholdt for tyveri. Dette skete henholdsvis kl. 08.20, 08.45 og 08.50 på samme adresse i Skagen. De pågældende blev indbragt til politistationen i Skagen og blev alle i tidsrummet mellem kl. 09.30 og kl. 10.00 undersøgt af en læge (den samme læge). Lægen har om de tre tilbageholdtes almentilstand anført følgende i lægeerklæringerne: "Søvnig ellers god" henholdsvis "[m]eget søvnig ellers god". Om de tilbageholdtes pupiller har lægen angivet at disse var naturlige. Endelig har lægen som sin konklusion angivet at ingen af de tilbageholdtes tilstand skønnedes behandlingskrævende.

I rubrikken om lægens bemærkninger er – enslydende – anført "OK – mht. fortsat anbringelse", henholdsvis "OK – mhp. videre ophold". Jeg udleder af skriften at disse oplysninger ikke er tilført detentionsrapporterne af lægen.

Efter kundgørelsens § 14, stk. 2, skal lægeundersøgelsen belyse om den tilbageholdte er i en tilstand der taler mod anbringelse i detentionen, og om den tilbageholdtes tilstand eventuelt kræver behandling på sygehus, lægehus eller lignende.

Som jeg læser lægens konklusion, har dette ikke været tilfældet.

Efter kundgørelsens § 1, stk. 1, skal politiet tage sig af personer der er ude af stand til at tage vare på sig selv på grund af indtagelse af alkohol eller andre beru­sende og/eller bedøvende midler, og som træffes under forhold der indebærer en fare for den pågældende selv eller andre, eller den offentlige orden eller sikkerhed (berusede personer). Politiet skal efter stk. 2 tage stilling til om den pågældende skal tilbageholdes, f.eks. med henblik på indsættelse i detentionen (stk. 2, nr. 4). Indsættelse i detentionen kan kun ske hvis mindre indgribende foranstaltninger (overgivelse til andre, f.eks. hjemmet, eller indbringelse til hospital, forsorgshjem eller lignende, jf. nr. 1-3) ikke findes tilstrækkelige til at afværge faren.

Rubrikkerne til angivelse af vagthavendes vurdering af de tilbageholdtes tilstand er i ingen af de tre tilfælde udfyldt. Der er i detentionsrapporternes afsnit om tilsyn med den detentionsanbragte ikke anført bemærkninger om de detentionsanbragtes tilstand under opholdet i detentionen (det er kun med en streg angivet at der intet særligt har været at bemærke).

Jeg udleder af detentionsrapporternes bagside at de tre blev udtaget af detentionen henholdsvis kl. ca. 14.30, 14.30 og 16.00 efter mindst 5½ henholdsvis 7 timers ophold i detentionen. Jeg henviser til tidspunktet for de sidste tilsyn med de detentionsanbragte. De tre blev løsladt kl. 15.55, 17.40 og 17.50.  Jeg går ud fra at de tilbageholdte i den mellemliggende tid har været afhørt om de(t) nævnte tyveri(er).

Inden jeg eventuelt  foretager videre vedrørende disse detentionsanbringelser, be­der jeg i lyset af det som jeg har anført ovenfor og betingelserne for detentionsan­bringelse i kundgørelsens § 1, stk. 1, politimesteren om en udtalelse om de tilbageholdtes tilstand forud for anbringelse i detentionen.

Om den mangelfulde udfyldelse af detentionsrapporterne henviser jeg til det som jeg har anført ovenfor under pkt. 3.

4.2. De tre anholdelsesrapporter

Jeg modtog som allerede nævnt tre anholdelsesrapporter (udskrifter af politiets journalsystem) vedrørende anholdelsen den 1. januar, 28. juni og 8. juli 2002.

4.2.1. Anholdelsen den 28. juni 2002 (AP nr. 407)

Den pågældende anholdte blev ifølge anholdelsesrapporten anholdt den 28. juni 2002, kl. 23.54 og anbragt i detentionen kl. 00.30. Af den medfølgende lægeerklæring fremgår det at den detentionsanbragte blev lægeundersøgt kl. 01.45 på politistationen i Skagen, og at hans tilstand ikke skønnedes behandlingskrævende.

Som anholdende myndighed er i anholdelsesrapporten noteret Frederikshavn Politi; i de to andre anholdelsesrapporter er derimod Skagen Politi noteret som anholdende myndighed. Det fremgår endvidere at den pågældende blev anholdt "til en sag under Jr." (resten af sætningen fremgår ikke af den udskrift som jeg har modtaget).

På anholdelsesrapporten (udskriften) er der med håndskrift påført oplysning om at den pågældende blev overført til detentionen i Frederikshavn.

Inden jeg foretager mig videre, beder jeg politimesteren om nærmere oplysninger om sagen – herunder om politimesterens bemærkninger til det der er anført i rapporten om anholdende myndighed.

Jeg beder endvidere om at modtage en kopi af den detentionsrapport med (eventuelt) tilhørende bilag som jeg går ud fra at politiet i Frederikshavn har udfærdiget i forbindelse med overførslen af den pågældende til detentionen dér.

4.2.2. Anholdelsen den 1. januar og 8. juli 2002 (AP nr. 4 og 432)

De anholdte i disse anholdelsesrapporter blev ligeledes ifølge tilsvarende påtegninger på udskriften af anholdelsesrapporten overført til detentionen i Frederikshavn.

Jeg beder ligeledes politimesteren om en kopi af Politiet i Frederikshavns detentionsrapporter mv. vedrørende disse detentionsanbringelser.

5.  Opfølgning

Jeg beder om at politimesterens oplysninger mv. tilbagesendes gennem Justitsministeriet således at ministeriet kan komme med bemærkninger hertil.

6.  Underretning 

Denne rapport sendes til orientering til ordenspolitiet i Skagen, til Politimesteren i Frederikshavn, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg.

Lennart Frandsen

Inspektionschef