Inspektion af detentionen i Skagen den 7. oktober 2003 - Afsluttende brev

 

 

Vedrørende ministeriets j.nr. 2005-11173/53-0001 (politikontoret)

I min opfølgningsrapport af 21. marts 2005 vedrørende inspektionen den 7. oktober 2003 af detentionen i Skagen bad jeg Justitsministeriet om en udtalelse vedrørende det forhold at der – hvis detentionen på ny tages i brug – ikke er nogen vagthavendefunktion på politistationen i Skagen. Jeg henviste til at regelsættet om detentionsanbringelse forudsætter en sådan funktion. Da spørgsmålet kan have betydning for andre politikredse end Frederikshavn, knyttede jeg ikke spørgsmålet sammen med om detentionen i Skagen nedlægges eller igen tages i brug. Jeg bad endvidere om at Justitsministeriet forinden indhentede en udtalelse fra Rigspolitichefen.

Med brev af 15. juli 2005 har Justitsministeriet fremsendt kopi af en udtalelse af 23. juni 2005 fra Rigspolitichefen som ministeriet samtidig har henholdt sig til.

Rigspolitichefen har i udtalelsen bl.a. anført at den lokale politiledelse – når der ikke er udpeget en egentlig vagthavende på stationen – må udpege en erfaren polititjenestemand til at forestå arbejdsopgaverne i tilknytning til regelsættet om detentionsanbringelse, og at Rigspolitichefen vil præcisere dette ved en kommende revision af regelsættet (detentionskundgørelsen). Rigspolitichefen har samtidig oplyst at Frederikshavns Politi er gjort bekendt med Rigspolitichefens opfattelse.

Jeg har noteret mig det oplyste, herunder at Politimesteren i Frederikshavn er gjort bekendt med Rigspolitichefens opfattelse.

Jeg bad i opfølgningsrapporten endvidere Politimesteren i Frederikshavn om at orientere mig når det er endeligt afklaret om detentionslokalerne igen vil blive taget i brug. Dette spørgsmål er ikke berørt af Justitsministeriet i brevet til mig, og jeg går derfor ud fra at spørgsmålet endnu ikke er endeligt afklaret. Jeg går endvidere ud fra at jeg vil blive underrettet herom når dette bliver tilfældet hvilket jeg samtidig hermed har meddelt Politimesteren i Frederikshavn.

Med venlig hilsen

Lennart Frandsen

Inspektionschef

Kopi er samtidig sendt til:

Rigspolitichefen (med selvstændigt brev)

Politimesteren i Frederikshavn (med selvstændigt brev)

Ordenspolitiet i Skagen (med selvstændigt brev).