Inspektion af detentionen på Læsø den 6. oktober 2003

 

 

Brev til Rigspolitichefen:

Vedrørende inspektion af detentionen på Læsø

Den 6. oktober 2003 foretog jeg inspektion af detentionen på Læsø der er beliggende i tilknytning til politistationen i Byrum som også er tjenestebolig for landbetjenten på Læsø. Han er den eneste polititjenestemand på øen.

Forholdene vedrørende detentionen på Læsø adskiller sig væsentligt fra forholdene ved en sædvanlig detention andre steder i landet. Der vil af den grund ikke blive udarbejdet en egentlig inspektionsrapport. Der vil derimod i dette brev blive rejst nogle spørgsmål som knytter sig til en detention som den på Læsø, og som formentlig gør sig gældende på andre mindre øer med en detention og blot én polititjenestemand på øen.

Detentionslokalet på Læsø

Detentionslokalet er et relativt stort lyst lokale der er beliggende i stuehøjde lige over for landbetjentens kontor hvorfra det er adskilt af en gang. Der er højt til loftet. Lokalet var nymalet – dog var der mindre skader på døren, der ikke var forsynet med spionøje.

I lokalet er der – efter det oplyste – i udluftningskanalen indbygget en røgalarm.

Der er ikke kald fra detentionslokalet, og der er ikke tv-overvågning mv.

I tilslutning til detentionslokalet er der – beliggende ud til mellemgangen – bad og toilet.

Brugen af detentionslokalet

Landbetjenten oplyste at lokalet kun meget sjældent anvendes til detentionsanbringelse. Det var ikke sket inden for de sidste to år forud for inspektionen. Det vil sige at der ikke foreligger rapporter fra tiden efter ikrafttrædelsen af detentionskundgørelsen den 1. august 2001. Af den grund har jeg ikke anmodet om at modtage rapportmateriale til nærmere gennemgang.

Detentionslokalet anvendes også til venterumsanbringelse.

Tilsyn

Forespurgt om hvorledes tilsyn af en detentionsanbragt praktiseres, oplyste landbetjenten at han foretager tilsyn hver halve time, og at han om natten gennemfører tilsynene ved at blive vækket hver halve time af et vækkeur.

Forespurgt om hvordan tilsyn praktiseres hvis landbetjenten er nødsaget til at forlade politistationen (i en politiforretning), oplyste landbetjenten at der da er mulighed for at få hjælp (assistance) fra en af de tre sognefogeder på øen.

Kundgørelse II af 27. juni 2001 om de­tentionsanbringelse af berusede personer gælder fuldt ud for detentionen på Læsø. Af flere grunde er det imidlertid ikke muligt eller hensigtsmæssigt at efterleve kundgørelsen i alle henseender:

Anvendelse som venterum

Som bekendt kan detentionslokaler ikke anvendes som venterum. Kun hvis den pågældende ønsker det eller er indforstået med det, kan detentionslokaler anvendes til venterumsanbringelse. En sådan valgmulighed forudsætter nødvendigvis at der som alternativ findes egentlige venterum.

Med den benyttelse der er af lokalet på politistationen på Læsø, og med den standard lokalet har, vil det efter min opfattelse være urimeligt at stille krav om etablering af et egentligt venterum. Anbringelse af en stol i detentionslokalet når det anvendes som venterum, bør efter min opfattelse være tilstrækkeligt.

For at der formelt skabes grundlag for anvendelse af dette detentionslokale som venterum, er der efter min opfattelse behov for at Rigspolitichefen tilvejebringer et retligt grundlag herfor, f.eks. i form af en tilladelse til at fravige detentionskundgørelsen på dette punkt.

Jeg henstiller til Rigspolitichefen at undergive dette spørgsmål en overvejelse.

Tilsyn, kald, tv-overvågning mv.

Som nævnt er der ikke installeret kald i detentionslokalet.

For at det er forsvarligt at anbringe berusede og venterumsanbragte i detentionslokalet, er det efter min opfattelse nødvendigt at der i hvert fald etableres et kald der formentlig bør gå både til kontoret og landbetjentens tjenestebolig.

Jeg henstiller til Rigspolitichefen at sådant kald etableres.

Det vil efter min opfattelse være ude af proportioner at stille krav om etablering af tv-overvågning og elektronisk samtalemulighed fra detentionslokalet til kontoret/tjeneste-boligen. Tilsyn må i mangel af tv-overvågning mv. foretages personligt. Det forhold at stationen er enmandsbetjent, skaber problemer f.eks. ved landbetjentens udførelse af andre politiopgaver uden for stationsområdet. Og det er vel næppe realistisk at kunne gå ud fra at en af de tre sognefogeder i alle tilfælde vil kunne indfinde sig på stationen med ganske kort varsel for at kunne varetage (overtage) tilsynsopgaven.

Jeg anmoder Rigspolitichefen om en udtalelse om hvorledes det kan sikres at der i alle tilfælde kan gennemføres det fornødne tilsyn/den fornødne overvågning med en detentionsanbragt/venterumsanbragt.

Jeg kan i den forbindelse pege på at der er gennemført overvågningsordninger via radiotjeneste ved flere arrester/detentioner i Grønland. Det er her muligt for den vagthavende ved at have en åben radiokanal at kunne modtage kald fra arresten/detentionen.

Jeg kan endvidere pege på at det ved flere arrester/detentioner i Grønland er sikret ved aftale med brandvæsnet at brandvæsnet har mulighed for på egen hånd at komme ind i arrest-/detentionslokalet. 

Jeg anmoder endvidere Rigspolitichefen om at oplyse hvilke beføjelser en sognefoged er tillagt, og angive det retlige grundlag herfor. Denne oplysning anmoder jeg om bl.a. for at kunne vurdere i hvilket omfang sognefogederne kan træde i landbetjentens sted ved egentlige politiforretninger.

De her påpegede særlige (ø)problemer er formentlig også gældende på andre (små)øer.

Jeg går ud fra at Rigspolitichefen i forbindelse med stillingtagen til de ovenfor anførte spørgsmål tillige tager stilling til hvorledes der skal forholdes med tilsvarende spørgsmål på andre (små)øer.

Jeg anmoder om at Rigspolitichefens stillingtagen mv. til det som jeg har anført ovenfor, sendes til mig gennem Justitsministeriet som jeg anmoder om at fremkomme med de bemærkninger som Rigspolitichefens stillingtagen måtte give anledning til. Politimesteren i Frederikshavn modtager en genpart af dette brev.

Med venlig hilsen

Lennart Frandsen

Inspektionschef

 

Kopi sendes til:

Politimesteren i Frederikshavn

Stationslederen på politistationen i Byrum