Inspektion af venterum på politistationen i Hobro den 27. februar 2003

 

 

Den 27. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Hobro inspektion af detentionen i Hobro. Jeg foretog samtidig en inspektion af politistationens venterum.

Denne rapport har i en foreløbig udgave været sendt til Politimesteren i Hobro og Justitsministeriet med henblik på at myndighederne kunne få lejlighed til at fremkomme med eventuelle yderligere bemærkninger om faktiske forhold som rapporten måtte give anledning til.

Jeg har ikke modtaget bemærkninger.

1.  Retningslinjer mv. for indretning af venterum

Den 6. november 2002 besvarede Rigspolitichefen mit spørgsmål om hvorvidt der findes regler om indretning af venterum i politiets lokalemasse (jf. min generelle sag om dette spørgsmål (Rigspolitichefens j.nr. 2002-010-183; mit j.nr. 2002-3097-618 PH)). Rigspolitichefen henviste som svar til Justitsministeriets vejledning om indretning af nye politibygninger (august 1992).

I vejledningen er der fastsat retningslinjer (også) for indretning af venterum. I forordet til vejledningen er (bl.a.) anført følgende om vejledningens anvendelsesområde og retningslinjernes karakter:

"Justitsministeriet finder det væsentligt at fremhæve retningsliniernes vejledende karakter, herunder at vejledningen alene tager sigte på egentligt nybyggeri. Justitsministeriet finder dog, at de principper, der kommer til udtryk, også efter omstændighederne vil kunne finde anvendelse i forbindelse med ombygningsarbejder i politiets eksisterende lokalemasse."

Vejledningen indeholder følgende retningslinjer om indretning af venterum mv.:

"Venterum for anholdte.

Rummene, der anvendes til kortvarigt ophold, grupperes om et fælles forrum af en rimelig størrelse. Fra forrummet skal være adgang til et toilet.

Et venterum skal have en minimumsbredde på 2 meter og et minimumsareal på 6 m2.

Dagslysadgang er ikke påkrævet, men i givet fald skal vinduerne være sikrede i klasse B 3.

Bygningsdele:

Vægge og lofter:

- skal være glatte, brudsikre og uden fremspring og fuger

- skal være brudsikre

- skal have en luftlydisolation på minimum RW 53 dB.

Døre:

- skal, ligesom dørkarmen, være i brudsikkert materiale og skal fastgøres meget solidt

- skal være udadgående, også fra forrum

- beslåes kun på ydersiden med greb, cylinder og 2 stk. svære skudrigler

- forsynes med dørspion/inspektionslem.

Gulvbelægning:

- skal være linoleum eller vinyl uden samlinger

- evt. fodlister må ikke kunne demonteres uden værktøj.

Installationer:

Varmeanlæg:

- såfremt rummene kræver særskilt opvarmning, skal dette ske i form af gulvvarme eller luftvarme, således at synlige installationer undgås.

Ventilation:

- 8 x luftskifte/time.

El-anlæg:

- afbryderne for rumbelysning skal være 2-polede og anbragt uden for rummene.

Den ene pol skal tænde en rød lampe anbragt på gangen uden for afsnittet. Lampen skal fungere som erindringslampe og markere at et eller flere rum er i brug.

Svagstrømsanlæg:

- samtale/lytteanlæg med specialudført kaldetryk (berøringskontakt) indbygget i væg

- røgmelder indbygget i udsugningsarmatur

- i loftet indbygges specialarmaturer for belysning, samtaleanlæg, indblæsning og udsugning. Minimum indbygningshøjde: 35 cm.

Fast inventar:

- i hvert rum monteres en solid bænk i rummets bredde med fast forstykke til gulv."

Vejledningen har ikke direkte betydning for min inspektion af venterum på politistationer der er opført/ombygget før vejledningen blev udsendt i 1992, men visse af de principper der ligger til grund for vejledningens retningslinjer, har betydning for vurderingen af om forholdene i venterummene er acceptable. Dette gælder f.eks. principperne for retningslinjerne vedrørende anvendelsen af (visse) bygningsdele.

Europarådets komité til forebyggelse af tortur (torturkomitéen) aflagde besøg i Danmark fra den 28. januar til den 4. februar 2002. I besøget indgik bl.a. indretningen og anvendelsen af venterum. I komitéens rapport er under pkt. 10 anført følgende:

"10. Although the cells at Horsens Police Headquarters offered satisfactory conditions of detention, the same cannot be said about the holding rooms of the Criminal Investigation Police, which were already criticised by the CPT following its 1996 visit (cf. CPT/Inf (97) 4, paragraph 22). Two of the rooms were small (2.8 m2), had no access to natural light or ventilation and were wired to equipment that played loud music when the lights were switched on (i.e. whenever detained persons were being held in them). Those rooms were claustrophobic and generated an unacceptably intimidating atmosphere. The two other holding rooms at Horsens were of an adequate size (6 m2) and had some access to natural light and ventilation; however they were dirty and the walls were in need of painting.

The CPT recommends that the 2.8 m2 holding rooms of the Horsens Criminal Investigation Police – and any other similar holding facilities in Denmark – be withdrawn from service. Steps should also be taken to ensure that all detention facilities, including the two larger holding rooms at Horsens, are kept in a satisfactory state of cleanliness and repair."

Rapporten er fremsendt til de danske myndigheder den 14. august 2002 til bemærkninger. Jeg har i den ovenfor nævnte generelle sag om indretning af venterum anmodet Justitsministeriet om at fremsende en kopi af ministeriets svar til komitéen. Jeg har ikke modtaget underretning om dette svar.

2.  Venterummene på Politistationen i Hobro

Ordenspolitiet og kriminalpolitiet i Hobro råder over henholdsvis et og to venterum. Kriminalpolitiets venterum er ikke placeret på politistationen, som er opført i 1922, men i en senere opført bygning heroverfor sammen med kriminalpolitiets øvrige lokaler.

2.1. Ordenspolitiets venterum

Ordenspolitiets venterum er ganske lille. Lokalet, som man kommer ind i fra et forrum til vagthavendes kontor, måler 129 x 105 cm og har som de andre lokaler i den gamle politistations stueetage en loftshøjde på ca. 325 cm (loftshøjden blev ikke målt under inspektionen). Venterummet har hvide vægge (på to af siderne hvidmalede træpaneler). Døren, der er forsynet med en dørspion, åbner udad. Venterummet er udstyret med en træbænk uden forstykke på bagvæggen i hele rummets bredde. Bænken hviler på og er fastgjort til lister. Som det fremgår af målene ovenfor, var det ikke muligt at ligge ned på bænken.

Venterummet opfylder ikke vejledningens retningslinjer om en minimumsstørrelse på 6 m2 og en minimumsbredde på 2 meter. Henset til tidspunktet for politistationens opførelse giver dette mig dog ikke i sig selv anledning til bemærkninger.

Venterummet må – hvis der ses bort fra loftshøjden – nærmest karakteriseres som et (stort) skab. Venterummet er betydeligt mindre end det venterum på Politistationen i Horsens som torturkomitéen har henstillet ikke længere bliver anvendt, jf. ovenfor.

Hvad størrelsen af ordenspolitiets venterum angår, afventer jeg Justitsministeriets underretning om ministeriets svar til torturkomitéen.

På væggen i venterummet er der en kaldeknap. Kaldeanlægget blev afprøvet under inspektionen og fungerede uden problemer.

Rummet oplyses af en lampe i loftet. Der er ingen (selvstændig) opvarmning af venterummet. Døren ind til venterummet er foroven og forneden "hulet ud" på midten således at der kan komme frisk luft ind i rummet. På grund af dørens udformning sker der en jævn udskiftning af luften i venterummet med (den opvarmede) luft i rummet uden for venterummet.

At venterummet ikke er selvstændigt opvarmet, giver mig ikke anledning til bemærkninger.

Der var på tidspunktet for inspektionen (også dybe) ridsemærker på væggene mv. inde i venterummet. Det blev på forespørgsel oplyst at alle venterumsanbragte i almindelighed bliver visiteret inden de indsættes i venterummet.

Det forhold at der er ridsemærker inde i venterummet, kan give det indtryk at visitationen i nogle tilfælde ikke er foretaget med tilstrækkelig omhu idet de indsatte har kunnet medbringe genstande som har kunnet bruges til disse beskadigelser. På samme måde vil sådanne genstande kunne bruges til selvbeskadigelse. Jeg er dog opmærksom på at f.eks. lynlåse og ringe vil kunne anvendes til at ridse med, og jeg foretager mig ikke videre vedrørende dette spørgsmål.

Ordenspolitiets venterum fremtrådte i god stand og rengjort.

2.2. Kriminalpolitiets venterum

Kriminalpolitiet har som nævnt lokaler uden for den gamle politistation i en bygning på den anden side af torvet. Også denne bygning er opført før 1992, men bygningen er renoveret i 1997. I forbindelse med renoveringen er der blevet indrettet to venterum på 2. sal til brug for kriminalpolitiet. Venterummene har døre ud til gangen og ligger tæt på hinanden, men ikke ved siden af hinanden. Renoveringen er efter det oplyste foretaget af Rigspolitiets bygningsafdeling.

Kriminalpolitiets venterum måler 193 x 154 cm, henholdsvis 193 x 132 cm (det sidstnævnte venterum, der ikke er rektangulært, var dog modsat døren kun 154 cm bredt. Rummet har således en gennemsnitsbredde på 172 cm). Loftshøjden er i begge rum ca. 250 cm. Bænken i det sidstnævnte rum er placeret på den korte langside over for døren (og måler altså 154 cm).

Uanset at kriminalpolitiets venterum er indrettet efter udsendelsen af Justitsministeriets vejledning, opfylder ingen af disse rum kravene i vejledningen om et minimumsareal på 6 m2 og en minimumsbredde på 2 m. I det sidstnævnte venterum er det endvidere ikke muligt at ligge udstrakt på bænken.

Som allerede nævnt har Justitsministeriet i forordet til vejledningen fra august 1992 anført at de principper der kommer til udtryk i vejledningen, også "efter omstændighederne" vil kunne finde anvendelse i forbindelse med ombygningsarbejder i politiets eksisterende lokalemasse.

Jeg går ud fra at ministeriet med dette forbehold (bl.a.) sigter til at de fysiske rammer i den eksisterende lokalemasse kan være af en sådan karakter at det ikke er muligt (eller at det er meget vanskeligt) at følge vejledningens retningslinjer i forbindelse med ombygningen.

Inden jeg foretager mig videre i forbindelse med min inspektion af venterummene hos kriminalpolitiet i Hobro, beder jeg Justitsministeriet om en udtalelse herom.

Jeg beder endvidere Justitsministeriet om en udtalelse om årsagen til at de – nyindrettede – venterum hos kriminalpolitiet ikke opfylder de nævnte minimumskrav i vejledningen. Jeg beder om at ministeriet forinden indhenter en udtalelse fra Rigspolitichefen.

De to venterum hos kriminalpolitiet er indrettet på (næsten) samme måde. Gulvet i rummene er som gangarealet udenfor belagt med linoleum i en orangerød farve. Væggene er malet i en neutral lys farve.

I loftet i de to venterum er der monteret en meget grovmasket ventilationsrist der er fastgjort til loftet med fire kraftige skruer. Mellemrummet mellem ribberne i risten gør det muligt for en venterumsanbragt at anbringe genstande på tværs bagved ribberne.

Ventilationsristene kan efter min opfattelse udgøre en (vis) fare derved at de gør det muligt at fastgøre genstande som kan anvendes ved selvmordsforsøg. I tilslutning til mine bemærkninger herom under inspektionen henstiller jeg til politimesteren at foranstalte at ventilationsristene bliver udskiftet med en mere finmasket type.

Jeg beder om underretning om resultatet af min henstilling.

De to bænke i venterummene er udført i hele rummets bredde. I det ene rum er bænken med fast forstykke mens bænken i det største af venterummene (det rektangulære) består af to kraftige, lakerede brædder der hviler på – og er fastgjort til – kraftige lister på væggen. Denne bænk er endvidere fortil på midten udstyret med et (stål)ben og er altså ikke monteret med et fast forstykke. Jeg går ud fra at stålbenet er gjort forsvarligt fast i gulvet, og at bænkens bestanddele ikke kan demonteres uden brug af værktøj, ved spark eller på anden måde.

Jeg beder Justitsministeriet om en udtalelse om årsagen til at denne bænk ikke er udført i overensstemmelse med Justitsministeriets vejledning. Jeg beder om at ministeriet forinden indhenter en udtalelse fra Rigspolitichefen.

På væggen i venterummene er der en knap til brug for tilkaldelse af hjælp.

Anlægget blev ikke afprøvet under inspektionen, men jeg går ud fra at anlægget er funktionsdygtigt.

Venterummene opvarmes ved gulvvarme. Rummene oplyses af indbyggede lamper i loftet der tændes uden for rummene.

Jeg har ikke noteret mig om der er røde lamper på gangen uden for hvert af de to venterum (lamper som skal fungere som erindringslampe og markere at det pågældende venterum er i brug). Jeg går dog ud fra at det er tilfældet, og at vejledningens retningslinjer på dette punkt er fulgt i forbindelse med indretningen i 1997 af de to venterum.

Væggene i venterummene, der er uden vinduer, var glatte og uden fremspring af nogen art. Begge døre var udadgående og udstyret med dørhåndtag og skudrigler på den udvendige side.

Kriminalpolitiets venterum fremtrådte i god stand og rengjorte.

2.3. Venterummenes anvendelse

I sit svar af 6. november 2002 i ovennævnte generelle sag om indretning af venterum har Rigspolitichefen oplyst følgende om politiets anvendelse af venterum:

"Venterummene på landets politistationer anvendes til anholdte personers kortvarige ophold i forbindelse med, at de pågældende afventer en nærmere afhøring.

Endvidere anvendes venterummene til kortvarige ophold i forbindelse med politiets fremstilling af personer for fogedretten, ligesom vidner, der efter rettens bestemmelse skal afhentes af politiet, i nogle tilfælde kortvarigt anbringes i venterum, såfremt de ikke kan fremstilles i retten øjeblikkeligt med henblik på indenretlig afhøring.

Rigspolitiet kan endvidere oplyse, at detentioner i nogle tilfælde anvendes som venterum, efter at der i hvert enkelt tilfælde er foretaget en konkret vurdering af, om venterumsanbringelsen undtagelsesvist kan ske ved anbringelse i detentionen og dette i øvrigt er i overensstemmelse med den anholdtes ønske. Der henvises i den forbindelse til ombudsmandens j.nr. 2000-3783-618 og 2000-3011-618 vedrørende inspektionen af detentionerne på Københavns Politis Station 2 og Kalundborg Politigård."

Det blev under inspektionen oplyst at ordenspolitiet i Hobro stort set aldrig anvender venterummet i mere end 2-3 timer. Når det en sjælden gang forekommer, bliver den pågældende udtaget af venterummet hver tredje time for at "blive luftet". I disse situationer får den pågældende endvidere tilbudt mad fra arresthuset. Hvis der bliver tale om overnatning, vil den venterumsanbragte få tilbudt en plads i et af politistationens detentionslokaler hvor der er bedre plads.

Det vil normalt ikke umiddelbart fremgå af politirapporten i sagen hvor længe den pågældende har siddet i venterummet, men dette vil efter omstændighederne kunne udledes af de øvrige oplysninger i rapporten/sagen.

Kriminalpolitiets venterum bliver sjældent anvendt til andet end korte ophold, dvs. ophold på under en time.

På baggrund af det oplyste finder jeg det ikke nødvendigt at anmode om mere specificerede oplysninger om varigheden af de enkelte anbringelser.

Det oplyste giver mig ikke grundlag for bemærkninger.

3.  Opfølgning

Jeg har ovenfor under pkt. 2.2. bedt  politimesteren underrette mig om resultatet af min henstilling (vedrørende ventilationsriste i kriminalpolitiets venterum). Jeg har endvidere under samme punkt bedt Justitsministeriet og Rigspolitichefen om oplysninger og udtalelser.

Jeg beder om at politimesterens oplysninger mv. tilbagesendes gennem Justitsministeriet således at ministeriet kan komme med bemærkninger hertil.

4.  Underretning

Denne rapport sendes til Politimesteren i Hobro, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg.

Lennart Frandsen

Inspektionschef