Inspektion af venterum på politistationen i Hobro den 27. februar 2003 - Opfølgning

 

 

Den 12. maj 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 27. februar 2003 af venterum på Politistationen i Hobro. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hobro, Rigspolitichefen og Justitsministeriet om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Jeg modtog herefter udtalelser af 14. maj, 5. august og 20. august 2003 fra Politimesteren i Hobro, Rigspolitichefen og Justitsministeriet.

Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad 2.1. Ordenspolitiets venterum

Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 129 x 105 cm):

"Venterummet må - hvis der ses bort fra loftshøjden - nærmest karakteriseres som et (stort) skab. Venterummet er betydeligt mindre end det venterum på Politistationen i Horsens som torturkomitéen har henstillet ikke længere bliver anvendt, jf. ovenfor."

Jeg oplyste at jeg hvad størrelsen af ordenspolitiets venterum angår, afventede Justitsministeriets underretning om ministeriets svar til torturkomitéen (Europarådets komité til forebyggelse af tortur) i anledning af komitéens rapport om et besøg i Danmark fra den 28. januar til den 4. februar 2002.

Komitéens rapport er fremsendt til de danske myndigheder den 14. august 2002 til bemærkninger. Jeg har i den ovenfor nævnte generelle sag om indretning af venterum anmodet Justitsministeriet om at fremsende en kopi af ministeriets svar til komitéen. Jeg har ikke modtaget underretning fra Justitsministeriet om dette svar, men jeg er bekendt med at Justitsministeriet den 27. maj 2003 har sendt regeringens foreløbige redegørelse til retsudvalget til orientering. Til det i citat anførte har Justitsministeriet heri anført følgende:

"The Ministry of Justice has noted that the police detention rooms and holding rooms visited by the CPT in 2002 were generally found in acceptable condition, including in relation to size, lights, ventilation, cleanliness, etc.

Regarding the 2.8 m2 holding rooms of the Horsens Criminal Investigation Police, the Chief of Police of Horsens has reported that the conditions have been improved already, as the two small holding rooms have been joined to one holding room.

Furthermore, the holding rooms were repaired and painted in the autumn of 2002.

The National Commissioner of Police has explained in more general terms that the holding rooms in the police stations of the country are used for detainees' short-term detention while they wait to be questioned in more detail. Furthermore, the holding rooms are used for short-term detention in connection with police bringing persons before the Enforcement Court, just as witnesses, who according to a court order, have to be fetched by the police, are placed in holding rooms for a short while if they cannot be brought before the court forthwith for the purpose of questioning in court. The holding rooms in the police stations of the country are thus used for short stays only of detained persons.

In addition, it is possible for the police - based on a concrete judgment in each individual case - to use the detention facility as holding rooms, if the detainee makes a request to this effect.

In guidance notes of 1992, the Ministry of Justice has laid down guidelines for i.a. the fitting-up of holding rooms for detainees. The guidelines contain i.a. minimum requirements with regard to the size of holding rooms for detainees and specific requirements of ventilation, intercom and monitoring and smoke detector systems. These guidelines apply to new buildings and to larger reconstruction works on the buildings of the police.

In this connection the National Commissioner of Police has reported that in a smaller part of the police's buildings are holding rooms that do not comply with the minimum requirements of the guidelines with respect to size. In connection with major reconstruction works these holding rooms will be closed down and replaced by new ones that comply with the requirements of the guidelines".

Rigspolitichefen har om ordenspolitiets venterum oplyst følgende:

"Rigspolitiet kan i øvrigt oplyse, at ordenspolitiets venterum, der er etableret før Justitsministeriets vejledning om indretning af nye politibygninger (august 1992), vil blive søgt forbedret inden for rammerne af de bygnings- og bevillingsmæssige muligheder, idet Rigspolitiet ud fra en samlet vurdering finder, at venterummet bør forbedres, uagtet det ikke kan indrettes, så det opfylder samtlige de i vejledningen fastsatte retningslinier."

Justitsministeriet har refereret Rigspolitichefens udtalelse og har oplyst at ministeriet vil vende tilbage til sagen når ministeriet har modtaget underretning fra Rigspolitichefen om ombygningen.

Jeg forstår på Rigspolitichefens udtalelse at ordenspolitiets venterum efter ombygningen vil være betydeligt større end det er i dag - om end ikke af en størrelse som opfylder kravene i Justitsministeriets vejledning. Jeg tager med denne bemærkning det oplyste til efterretning.

Jeg har noteret mig at Justitsministeriet vil underrette mig når ombygningen er tilendebragt.

Ad 2.2. Kriminalpolitiets venterum

Jeg udtalte at ventilationsristene i kriminalpolitiets venterum efter min opfattelse udgør en (vis) fare derved at de gør det muligt at fastgøre genstande som kan anvendes ved selvmordsforsøg. Jeg henstillede i tilslutning til mine bemærkninger herom under inspektionen til Politimesteren i Hobro at foranstalte at ventilationsristene bliver udskiftet med en mere finmasket type.

Politimesteren har oplyst at ventilationsristene i de to venterum den 14. maj 2003 er udskiftet med en mere finmasket type.

Jeg tager det oplyste til efterretning.

Om størrelsen af kriminalpolitiets venterum bemærkede jeg at ingen af disse opfylder kravene i Justitsministeriets vejledning om et minimumsareal på 6 m2 og en minimumsbredde på 2 m uanset at de begge er indrettet efter udsendelsen af Justitsministeriets vejledning. Jeg bemærkede endvidere at det i det mindste af venterummene ikke er muligt at ligge udstrakt på bænken.

Jeg oplyste og udtalte herefter følgende:

"Som allerede nævnt har Justitsministeriet i forordet til vejledningen fra august 1992 anført at de principper der kommer til udtryk i vejledningen, også "efter omstændighederne" vil kunne finde anvendelse i forbindelse med ombygningsarbejder i politiets eksisterende lokalemasse.

Jeg går ud fra at ministeriet med dette forbehold (bl.a.) sigter til at de fysiske rammer i den eksisterende lokalemasse kan være af en sådan karakter at det ikke er muligt (eller at det er meget vanskeligt) at følge vejledningens retningslinjer i forbindelse med ombygningen.

Inden jeg foretager mig videre i forbindelse med min inspektion af venterummene hos kriminalpolitiet i Hobro, beder jeg Justitsministeriet om en udtalelse herom.

Jeg beder endvidere Justitsministeriet om en udtalelse om årsagen til at de - nyindrettede - venterum hos kriminalpolitiet ikke opfylder de nævnte minimumskrav i vejledningen. Jeg beder om at ministeriet forinden indhenter en udtalelse fra Rigspolitichefen."

Rigspolitichefen har herom oplyst følgende:

"I den anledning kan det oplyses, at kriminalpolitiet i Hobro har til huse i et lejemål, beliggende Adelgade 84, Hobro.

I forbindelse med en udvidelse af lejemålet i 1997 blev hele lejemålet nyistandsat og indrettet til politiets brug, herunder etableret de omhandlede 2 venterum.

Ombygning og indretning af lejemålet blev foretaget af Rigspolitichefen i samarbejde med Politimesteren i Hobro.

Henset til retningsliniernes vejledende karakter, herunder at vejledningen alene tager sigte på egentligt nybyggeri, vurderede Politimesteren i Hobro og Rigspolitiet størrelsen af de 2 venterum samt placering og udformning af bænke som tilfredsstillende og forsvarlige.

Ombudsmandens rapport og bemærkninger omkring venterumsforholdene ved kriminalpolitiet i Hobro har imidlertid givet Rigspolitiet og Politimesteren i Hobro anledning til fornyede overvejelser omkring indretning og størrelse af de 2 venterum i kriminalpolitiets lokaleområde.

Disse overvejelser har medført, at Rigspolitiet, i samråd med Politimesteren i Hobro, har besluttet at nedlægge det mindste venterum, der herefter vil blive indrettet til depot, samt ombygge og indrette det største venterum, så venterummet hos kriminalpolitiet i Hobro vil opfylde vejledningens retningslinier m.v. om indretning af venterum.

På den baggrund vil Rigspolitichefen anmode sit tilsynsførende arkitektkontor om i samarbejde med Politimesteren i Hobro - og efter drøftelser med udlejer - at udarbejde et projekt til et venterum, der størrelses- og indretningsmæssigt opfylder retningslinierne i Justitsministeriets vejledning om indretning af nye politibygninger (1992).

Når venterummet er ombygget, vil Rigspolitiet vende tilbage over for Justitsministeriet."

Justitsministeriet har ikke besvaret mit spørgsmål om hvorledes vejledningen nærmere skal forstås, men har alene refereret Rigspolitichefens udtalelse.

Jeg tager det som Rigspolitichefen har oplyst til efterretning.

Jeg går ud fra at Justitsministeriet vil underrette mig når ombygningen er tilendebragt.

Ad 3. Opfølgning

Jeg afventer underretning fra Justitsministeriet om ombygningen af såvel ordenspolitiets som kriminalpolitiets venterum. Jeg betragter i øvrigt sagen om min inspektion af venterum i Politistationen i Hobro som afsluttet.

Ad 4. Underretning

Denne rapport sendes til Politimesteren i Hobro, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg.

Lennart Frandsen

Inspektionschef