Inspektion af arresten/detentionen i Kangerlussuaq den 16. maj 2003

 

 

Den 16. maj 2003 foretog jeg og en af mine medarbejdere inspektion af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. Inspektionen udgjorde en af i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22.

Jeg har tidligere i september måned 1991 foretaget inspektion af arresten/detentionen.

Under inspektionen bad jeg om kopi af materiale vedrørende de første 20 anbringelser i arresten/ detentionen i 2003, jf. nedenfor under pkt. 7.

Denne rapport har i en foreløbig udgave været sendt til Politimesteren i Grønland, Direktoratet for Kriminalforsorgen og Justitsministeriet for at myndighederne kunne få lejlighed til at fremkomme med eventuelle bemærkninger om de faktiske forhold som rapporten måtte give anledning til. Jeg har ikke modtaget bemærkninger til rapporten fra myndighederne.

1. Generelle spørgsmål m.v.

Efter bekendtgørelse nr. 239 af 1. april 1999 om anstaltsophold i Grønland kan politimesteren i særlige tilfælde bestemme at en domfældt anbringes i politiets detentioner. Dette forudsætter dog efter § 1, stk. 3, at der er tale om "korterevarende ophold".

Jeg har ved brev af 4. juli 2003 rejst nogle generelle spørgsmål om anvendelsen af og regelanvendelsen i arresterne/detentionerne i Grønland over for Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen (j.nr. 2003-2257-618). Jeg har herved peget på nogle forskellige spørgsmål som opstår som følge af at der i de samme lokaler – som primært er indrettet til at huse berusere – anbringes både berusere, domfældte og tilbageholdte. Jeg har henstillet til Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen at undergive de spørgsmål som jeg har rejst om anvendelsen af arresterne/detentionerne, en samlet overvejelse, eventuelt på baggrund af den kommende betænkning fra Retsvæsenskommissionen. Jeg har i brevet af 4. juli 2003 specielt peget på

- at forrummet til arrester/detentioner bør møbleres efter en møbleringsplan der også tilgodeser behovet for at andre end berusere kan få så rimelige (arresthus/an-stalts)omgivelser at opholde sig i som muligt,

- at det bør overvejes at anbringe egentligt møblement i de celler der mere permanent anvendes til andre end berusere, f.eks. i form af en (sammenklappelig) seng, et bord, en stol og måske andet,

- at tv-overvågningen bør kunne slås fra i de celler der anvendes til andre end berusere, og at også tv-overvågningen af forrummet bør kunne slås fra – eller afskaffes,

- at det bør overvejes at give andre end berusere mulighed for at aflåse deres dør til cellerne, og

- andre end berusere bør have mulighed for at opbevare deres private genstande (f.eks. penge) i et mindre, aflåst skab f.eks. i forlokalet.

Jeg har i brevet af 4. juli 2003 tilkendegivet at de ovennævnte spørgsmål retter sig specielt mod de byer og bygder hvori ikke er placeret en anstalt for domfældte.

Jeg har endvidere i brevet af 4. juli 2003 givet udtryk for den opfattelse at der er behov for at der sker en nærmere gennemgang af de gældende regelsæt med henblik på at det gøres helt klart hvilke rettigheder og pligter – og forhold i øvrigt – der gælder for hver af de ovennævnte tre kategorier af anbragte i arresterne/detentionerne i Grønland. Jeg har henstillet til Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen at der sker en sådan nærmere gennemgang og præcisering i det omfang der ikke ved Retsvæsenskommissionens arbejde foreligger en afklaring af spørgsmålet.

Justitsministeriet har ved brev af 22. august 2003 oplyst at ministeriet har anmodet Politimesteren i Grønland om en udtalelse om hvorvidt det er muligt at imødekomme bemærkningerne i brevet af 4. juli 2003 vedrørende arresternes/detentionernes indretning. Justitsministeriet har samtidig oplyst at ministeriet når Retsvæsenskommissionens betænkning formentlig i slutningen af efteråret 2003 foreligger, vil vende tilbage med oplysninger om hvilke initiativer der i givet fald bør iværksættes. Ministeriet har herudover oplyst at jeg vil modtage særskilt underretning fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om forholdene i arresterne/detentionerne for tilbageholdte og domfældte.

Direktoratet for Kriminalforsorgen har i brev af 15. december 2003 henholdt sig til det som Politimesteren i Grønland har oplyst og anført i breve af 29. september og 30. november 2003. Jeg har herefter i et brev af 2. januar 2004 indbudt direktoratet, og eventuelt Politimesteren i Grønland, til et møde om de generelle spørgsmål som jeg har rejst. Jeg har bedt om at direktoratet, før mødet finder sted, tilvejebringer aktuelle oplysninger om anbringelseslængden for tilbageholdte og domfældte i arrester/detentioner i Grønland.

Jeg foretager mig ikke mere vedrørende disse spørgsmål på det foreliggende grundlag i anledning af inspektionen af arresten/detentionen i Kangerlussuaq.

2. Celler, forrum mv.

Arresten/detentionen er beliggende i en selvstændig bygning, der også indeholder kontor for politiet og en bolig for en polititjenestemand og dennes familie. Bygningen er placeret sammen med politiets øvrige bygninger nogle hundrede meter fra lufthavnens hovedbygning.

Arresten/detentionen består af et vagtværelse/kontor med elektronisk overvågningsudstyr og en skranke, to celler, et lille forrum til cellerne og et toilet med en udslagsvask.

Cellerne der er ens, måler 2,66 x 2,80 m. Der er ca. 2,5 m til loftet. Der er vinduer med gitter for i begge rum. Gitteret består af en plade der er forsynet med huller (ca. 9-10 mm på hver led).

Politimesteren i Grønland og Rigspolitichefen har tidligere gennemgået henholdsvis de grønlandske og danske detentioner med henblik på at konstatere om der er ventilationsriste i detentionerne eller andet der kan udgøre en sikkerhedsrisiko i forhold til detentionsanbragte personer der måtte forsøge at begå selvmord ved hængning. Jeg henviser til Justitsministeriets j.nr. 1997-1119-0134 og Rigspolitichefens j.nr. 1997-2010-26. Det fremgår af Rigspolitichefens brev af 19. februar 1999 til Justitsministeriet som ministeriet i en udtalelse af 23. februar 1999 har henvist til, at der i Danmark i forbindelse med Rigspolitichefens gennemgang blev skiftet ventilationsriste med huller der var betydeligt mindre end hullerne i vinduespladen i arresten/detentionen i Kangerlussuaq.

Inden jeg foretager videre, beder jeg politimesteren oplyse de præcise mål for hullerne i pladen foran vinduerne i arresten/detentionen i Kangerlussuaq.

Jeg går ud fra at arresten/detentionen i Kangerlussuaq er indgået i politimesterens gennemgang af arrester/detentioner i Grønland. Jeg beder for en ordens skyld politimesteren om at bekræfte dette.

Der er en rist i gulvet i begge celler. Dørene ind til cellerne er forsynet med indkig.

Glassene i begge indkigshuller er ridset, men ikke i en sådan grad at dette på nuværende tidspunkt udgør nogen sikkerhedsrisiko.

I loftet er der overvågningsapparatur og brandmelderapparatur. Apparaturet er indkapslet med gitter således at dette ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko for den anbragte.

Cellerne er forsynet med faste brikse med madrasser overtrukket med vinyl. Under briksene er monteret en pladeradiator med rist for. Temperaturen i cellen justeres udefra, henholdsvis fra forrummet og fra toilettet. Der er disse to steder placeret to termostatventiler der – går jeg ud fra – har forbindelse til en føler inde i cellen. Termostatventilerne er bygget ind i to små rum i væggen ind til cellerne. Rummene kan aflåses.

I den ene celle stod på tidspunktet for inspektionen en almindelig spisestol uden polstring.

Bortset fra denne stol fremstår de to celler som detentionslokaler i Danmark. Hvad nyt inventar angår, henviser jeg til pkt. 3 nedenfor.

Cellernes kaldesystem blev afprøvet og fungerede uden problemer. Tilsvarende gælder det elektroniske overvågningsudstyr. Det tilsvarende udstyr i boligen (soveværelset) blev dog ikke afprøvet.

Det fremgår af tegningerne på væggene at cellerne ikke er vedligeholdt med maling igennem længere tid (der var tegninger på væggen dateret den 9. september 1996).

På trods af dette fremstår cellerne i rimelig stand.

I et uaflåst skab i forrummet til detentionscellerne stod på tidspunktet for inspektionen mapper (fogedprotokoller mv.) med skrivelser til og fra Politimesteren i Grønland. Det blev oplyst at mapperne var placeret i forrummet fordi politiet manglede plads på kontoret/vagtværelset. Der var ikke alene tale om skrivelser af generel karakter, men også om skrivelser fra politimesteren i konkrete sager.

Jeg går i fortsættelse af mine bemærkninger under inspektionen ud fra at disse mapper nu er fjernet fra forrummet, og at skabet i forrummet ikke længere anvendes til almindeligt arkiv for Politiet i Kangerlussuaq, men alene til arrest- og detentionsformål.Jeg beder for en ordens skyld politimesteren om at bekræfte at dette er tilfældet.

Det blev under inspektionen oplyst at arresten/detentionen – i henseende til domfældte – fortrinsvis anvendes til såkaldte "transportanter" der som det fremgår af betegnelsen, kun opholder sig ganske kort tid i arresten/detentionen. De fleste øvrige indsatte er anholdte. Tilbageholdte bliver der derimod stort set ikke anbragt nogen af i Kangerlussuaq fordi der ingen (kreds)dommer er i byen. Der sker dog at der anbringes domfældte i arresten/detentionen i op til en måned. Domfældte får normalt lov til at opholde sig i såvel cellen som i forrummet hele dagen. (Døren ind til kontoret er låst). De bliver dog altid låst inde på cellen om natten. Berusere opholder sig altid i deres celle og har ikke fællesskab med de eventuelt øvrige indsatte i arresten/detentionen.

Arresten/detentionen er som allerede nævnt udstyret med inventar som en typisk dansk detention og med en enkelt spisestuestol. De personer som opholder sig i længere tid i arresten/detentionen, har f.eks. ikke et bord at spise ved.

I det omfang indsatte opholder sig i arresten/detentionen i længere tid end hvad der svarer til en anbringelse af en beruser, er dette uheldigt. Jeg må efter de oplysninger som jeg modtog under inspektionen, lægge til grund at dette sker i et vist omfang.At der efter det oplyste har været anbragt personer under sådanne forhold i op til en måned, er efter min opfattelse kritisabelt.

3. Inventar

Direktoratet for Kriminalforsorgen har i brev af 14. maj 2003 til mig oplyst følgende:

"I brev af 23. april 2003 har ombudsmanden til brug for den kommende inspektion af ovennævnte detentioner [Kangerlussuaq, Ilulissat, Aasiaat, Qasigiannguit og Qeqertarsuaq; min bemærkning] bedt om aktuelle oplysninger om eventuelle planer, projekter, igangværende arbejder mv.

Direktoratet kan oplyse, at forhold vedrørende detentionerne som udgangspunkt henhører under politiets område. Direktoratet har dog konkret truffet afgørelse om at efterkomme et ønske om inventar til alle detentionerne. Det nye inventar forventes installeret hurtigst muligt."

Politimesteren i Grønland oplyste at direktoratets beslutning er truffet med henvisning til ønsker som Politimesteren i Grønland har fremsat vedrørende samtlige arrester/deten-tioner i Grønland. Jeg modtog under opholdet i Grønland efter anmodning kopi af (dele af) politimesterens brevveksling med Direktoratet for Kriminalforsorgen i den anledning.

Politimesteren i Grønland oplyste på min forespørgsel at politimesteren ikke var bekendt med en inventarplan for nogen af arresterne/detentionerne i Grønland.

Det fremgår af brevvekslingen at ønsket om udskiftning af inventaret i arresterne/detentionerne blev fremsat af politimesteren i brev af 19. februar 2001, og at politiet i Kangerlussuaq på forespørgsel ikke har videregivet nogen ønsker til Politimesteren i Grønland (og dermed indirekte til direktoratet).

Det fremgår ikke af den udleverede brevveksling (som jeg som nævnt ikke har modtaget i sin helhed) hvad Direktoratet for Kriminalforsorgen konkret har givet tilsagn om over for Politimesteren i Grønland, men politimesteren oplyste at de forskellige distrikter har fået tildelt det som de har ønsket.

I forbindelse med min inspektion den 26. maj 2003 af arresten/detentionen i Qeqertarsuaq (min inspektionsrapport af 5. november 2003 – mit j.nr. 2003-1232-618 PK) bad jeg direktoratet om at oplyse om der foreligger inventarplaner for arresterne/detentionerne i Grønland – og herunder arresten/detentionen i Qeqertarsuaq. Direktoratet for Kriminalforsorgen har i brev af 23. december 2003 henvist til direktoratets svar af 6. november 2003 i den ovenfor nævnte generelle sag om den forskellige anvendelse af arrester/detentioner i Grønland. Det fremgår af direktoratets svar at Politimesteren i Grønland har oplyst at der ikke er nogen ensartet møbleringsplan for arresterne/detentionerne i Grønland, og at muligheden for at tilvejebringe en sådan plan efter politimesterens opfattelse vanskeliggøres af at arresterne/detentionerne i Grønland varierer i type og udformning. Om inventaret i de enkelte arrester/detentioner har politimesteren oplyst at han ultimo 2003 vil foretage endnu en høringsrunde til samtlige politidistrikter der vil få mulighed for over for politimesteren at fremkomme med yderligere og supplerende oplysninger og – går jeg ud fra – ønsker. Direktoratet for Kriminalforsorgen har i brevet af 23. december 2003 henholdt sig til det som politimesteren har oplyst og anført.

Spørgsmålet om møbleringsplan/-planer indgår som allerede nævnt i den generelle sag.Jeg foretager på det foreliggende grundlag ikke mere vedrørende dette spørgsmål i anledning af inspektionen af arresten/detentionen i Kangerlussuaq.

4. Tv-overvågning mv.

Arresten/detentionens brandalarmsystem var på tidspunktet for inspektionen ude af drift. Det skyldtes at brandmelderen var nedtaget og sendt til reparation hos Rigspolitiet i København. Det fremgår af en rekvisition som jeg modtog en kopi af ved inspektionens afslutning, at brandmelderen den 13. maj 2003 blev sendt videre fra rigspolitiets radar/motorsektion til et privat firma til reparation der. Hvor længe brandmelderen havde været defekt, kunne den tjenstgørende polititjenestemand ikke oplyse under inspektionen, men brandalarmen virkede ikke da den blev afprøvet ultimo april 2003.

I vindfanget til arresten/detentionen hængte på tidspunktet for inspektionen en liste til afkrydsning mv. vedrørende test af brandalarmen. Det fremgår af listen at brandalarmen inden for det sidste halve år forud for inspektionen var afprøvet den 27. december 2002, og den 17. februar og 3. april 2003.

Jeg lægger til grund at brandalarmen fungerede den 3. april 2003. Jeg går ud fra at brandmelderen er repareret og geninstalleret, og at systemet igen er bragt til at fungere.

Pkt. 5.3. i bilag 1 til Politimesteren i Grønlands dagsbefaling I, nr. 45, lyder således:

"Den automatisk brandmelders funktion skal afprøves mindst 1 gang om måneden for at sikre, at systemet fungerer tilfredsstillende. Afprøvning påføres døgnrapporten."

Som allerede nævnt fremgår det af listen i vindfanget til arresten/detentionen at brandalarmen har været afprøvet den 27. december 2002, og den 17. februar og 3. april 2003.

Jeg undersøgte ikke om afprøvningerne tillige var påført døgnrapporten.

Jeg kan til orientering for politiet i Kangerlussuaq oplyse at jeg i forbindelse med min inspektion af arresten/detentionen i Qeqertarsuaq har udtalt følgende (den endelige rapport af 5. november 2003):

"Efter min opfattelse vil førelse af en liste således som det praktiseres i andre arrester/detentioner, give en mere sikker afprøvningsrutine end den fremgangsmåde der er fastsat i dagsbefalingens bilag 1. Kontrollen med om dagsbefalingen bliver fulgt, vil også være lettere.

Jeg henstiller til Politimesteren i Grønlands overvejelse at ændre dagsbefalingens bilag I på dette punkt når dagsbefalingen i øvrigt skal revideres. "

Som det fremgår, er bestemmelsen i bilag I til politimesterens dagsbefaling iagttaget af politiet i Kangerlussuaq indenfor det sidste halve år forud for inspektionen, men ikke i det omfang som politimesteren har fastsat (en gang om måneden). Jeg går ud fra at brandalarmen for fremtiden afprøves i overensstemmelse med de fastsatte regler, og jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål.

Under inspektionen oplyste den tjenstgørende politiembedsmand at han ikke kunne oplyse noget nærmere om brandalarmen i arresten/detentionen, men han ringede straks til det stedlige brandvæsen for om muligt derigennem at kunne besvare mine spørgsmål. Brandvæsenet oplyste telefonisk over for den tjenestegørende politibetjent at brandvæsenet alarmeres automatisk når alarmen aktiveres, men at brandvæsenet ingen nøgle har til arresten/detentionen. I tilfælde af brand er brandvæsenet derfor nødt til at kontakte en af de tjenstgørende politibetjente for at få adgang til arresten/detentionen.

I fortsættelse af mine inspektioner i september måned 1991 af arrester/detentioner i Grønland udtalte jeg den 25. oktober 1991 bl.a. følgende (j.nr. 1989-1160-610 LF):

"Der bør efter min opfattelse ved alle detentionerne indgås aftaler med naboer om, hvorledes der skal forholdes i tilfælde af aktivering af brandalarmen. Desuden bør brandvæsenet efter min opfattelse forsynes med nøgle til detentionslokalerne – eventuelt i en forseglet kuvert."

Som svar herpå oplyste Justitsministeriet den 27. december 1991 at den stedlige brandinspektør i de besigtigede distrikter var blevet forsynet med en nøgle til detentionslokalerne.

I den ovenfor nævnte dagsbefaling har politimesteren fastsat følgende om udlevering af nøgler (ovennævnte bilag 1, pkt. 5.3):

"...den stedlige brandinspektør bør have udleveret nøgle til detentionslokalerne - eventuelt i en forseglet kuvert."

At politiet i Kangerlussuaq tilsyneladende ikke har forholdt sig i overensstemmelse med dagsbefalingen på dette punkt, er beklageligt. Jeg henstiller til arresten/detentionen at sørge for at brandinspektøren nu får udleveret en nøgle til arresten/detentionen, evt. i en forseglet kuvert.

5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter

Det fremgår af den ovennævnte dagsbefalings pkt. 3 g, at bestemmelserne under pkt. 3 – om lægeundersøgelse, tobaksrygning, fællesskab med andre anbragte mv. – skal være opslået med såvel grønlandsk som dansk tekst.

Der var ikke noget sted i arresten/detentionen et sådant opslag.

Dette er beklageligt.Jeg henstiller til politiet i Kangerlussuaq at bestemmelserne hænges op.

6. Andre forhold

Efter den nævnte dagsbefalings pkt. 5 b, har tilbageholdte krav på tre måltider daglig, og de bør så vidt muligt have lejlighed til at komme i fri luft en halv time hver dag.

De anbragte i arresten/detentionen får efter det oplyste kost fra ægtefællen til den polititjenestemand som har sin bolig i den samme bygning som arresten/detentionen, eller fra hotellet.

Hvis de anbragte opholder sig længere tid i arresten/detentionen, får de tilbud om en halv times frisk luft om dagen; under ledsagelse af en polititjenestemand.

Politimesterens bestemmelse indeholder ingen tidsmæssige begrænsninger for hvornår denne rettighed indtræder. Jeg går ud fra at politiet i Kangerlussuaq er opmærksom herpå.

7. Sager til gennemsyn

Jeg bad under inspektionen om udlån af rapporter mv. vedrørende anbringelser i arresten/detentionen for perioden fra den 1. januar til den 30. april 2003 (begge dage inkl.) – herunder anbringelse af berusere. Det blev oplyst at der ikke havde været berusere i arresten/detentionen siden oktober måned 2002 og altså heller ikke i den angivne periode.

Jeg modtog kopi af anholdelsesprotokollen for den nævnte periode (9. januar - 11. april 2003); dog kun af protokollens venstre side. I anholdelsesprotokollen er anbringelsesgrunden beruselse eller lign. ikke anført i noget tilfælde i 2003. Af de blanketter om visitation, tilsyn mv. fra 2003 som jeg tillige har modtaget (se nærmere herom i det følgende), fremgår det imidlertid at to af de fire personer som de blanketter som jeg har modtaget, omfatter, var påvirket af spiritus i henholdsvis svær grad og middel til svær grad (AP/NR. 6 og 15/2003). Som anholdelsesgrund er – både i anholdelsesprotokollen og på blanketterne – anført henholdsvis brugstyveri/spirituskørsel (i anholdelsesprotokollen dog brugstyveri/spirituskørsel mv.) og ulovlig alarmering. Det fremgår endvidere af blanketten vedrørende den førstnævnte at denne indsatte har været fremstillet for lægen.

Jeg beder politimesteren om en udtalelse om hvorvidt de pågældende har været anbragt i arresten/detentionen (helt eller delvist) som berusere i henhold til politimesterens dagsbefaling I, nr. 45.

I forbindelse med min tilbagerejse fra Grønland – og mit kortvarige ophold i den forbindelse i Kangerlussuaq – modtog jeg yderligere materiale i tilknytning til mit ønske om udlån af sager fra politiet i Kangerlussuaq. Jeg modtog således blanketter vedr. visitation, tilsyn mv. vedrørende anbringelse af 4 personer i år 2000, 10 personer i år 2001, 20 personer i år 2002 og 4 personer i år 2003. Da jeg kun havde bedt om materiale fra 2003, og da jeg ikke har modtaget kopier fra anholdelsesprotokollen fra tidligere år, har jeg ved min (foreløbige) gennemgang nedenfor ikke medtaget materiale fra tidligere år.

7.1.  Lidt om sagerne

Det modtagne materiale fra 2003 består af kopier af:

- anholdelsesprotokollen for perioden fra den 9. januar til den 11. april 2003 og

- blanketter om visitation, tilsyn mv. af anholdte/tilbageholdte der indsættes i politiets detentioner, vedrørende fire personer der har været anbragt i arresten/deten-tionen i Kangerlussuaq i 2003 (anbringelserne er foretaget den 13. januar, 16. januar (i to tilfælde) og 2. februar 2003 – AP/NR. 6, 8, 9 og 15/2003).

Jeg har alene modtaget side 1 af de ovennævnte blanketter om visitation, tilsyn mv., og jeg har således ikke modtaget oplysninger om politiets tilsyn med de pågældende.

Der har været 38 tilførsler til anholdelsesprotokollen i 2003 i den angivne periode (den 9. januar til den 11. april 2003).

Af de 38 personer har 16 været anbragt i arresten/detentionen som "transportanter" – anført i anholdelsesprotokollen som "afsoner i transit", "afsoner til Aasiaat" eller lignende. 18 personer har været anholdt og anbragt i arresten/detentionen i forbindelse med politiets efterforskning af overtrædelser af lov om euforiserende stoffer.

Som begrundelse for anholdelsen af de resterende 4 personer er i anholdelsesprotokollen angivet "brugstyveri/spirituskørsel mv." (AP/NR. 6), "tilbageholdt fra Nuuk" (AP/NR. 10), "ulovlig alarmering" (AP/NR: 15) og "tyveri" (AP/NR: 24). Jeg er herved gået ud fra at den anholdte med AP/NR. 14 har været i transit. I anholdelsesprotokollen er der som begrundelse for anholdelse af den pågældende anført "retsmøde". Jeg henviser til oplysningen om at der ikke er nogen (kreds)dommer i Kangerlussuaq.

Jeg går ud fra at samtlige 38 personer har været anbragt i arresten/detentionen. Jeg går endvidere og med dette udgangspunkt ud fra at der har været udfyldt blanketter om visitation og tilsyn mv. vedrørende alle 38 personer.

Jeg har imidlertid som allerede nævnt kun modtaget blanketter om visitation, tilsyn mv. vedrørende fire personer i 2003. Jeg har endvidere som ligeledes nævnt alene modtaget blanketternes forside og har således ikke modtaget oplysninger om politiets tilsyn med de pågældende.

Det fremgår ikke af inspektionssagen og kan heller ikke (umiddelbart) udledes af de modtagne blanketter sammenholdt med anholdelsesprotokollen hvorfor politiet i Kangerlussuaq har kopieret disse fire blanketter og ikke de (yderligere) blanketter som jeg har bedt om. Det materiale fra 2003 som jeg indtil nu i to omgange har modtaget, er ikke tilstrækkeligt til at en gennemgang på nuværende tidspunkt og det nu foreliggende grundlag giver mening.

Inden jeg foretager videre, beder jeg politimesteren om at foranledige at jeg får tilsendt (kopier af) blanketter om visitation, tilsyn mv. vedrørende de øvrige personer – bortset fra transportanterne – der i perioden fra den 9. januar 2003 til den 11. april 2003 har været anbragt i arresten/detentionen i Kangerlussuaq.Jeg beder endvidere om at modtage (kopier af) bagsiden (tilsynsdelen) af de blanketter som jeg allerede har modtaget, jf. ovenfor.Det materiale som jeg beder om kopi af, er nærmere følgende:1) Bagsiden af blanketten (tilsynsdelen) vedrørende AP/NR. 6, 8, 9 og 15/2003 og2) Hele blanketten vedrørende AP/NR. 7, 10, 11-13, 17-22, 25, 26, 29-31 og 38/2003. Jeg beder endvidere om kopi af3) anholdelsesprotokollens højre side for perioden 9. januar til den 11. april 2003 og 4) det eventuelt yderligere foreliggende skriftlige materiale vedrørende disse anbringelser – herunder lægeerklæringer. Endelig beder jeg om kopi af5) anholdelsesprotokollen for de sidste to måneder af 2002 (begge sider) med henblik på at jeg kan få det fulde overblik over belægningen i arresten/detentionen i de(n) første måned(er) af 2003.Hvis personen med AP/NR. 14 ikke er transportant, jf. det som jeg har anført ovenfor, beder jeg tillige om (en kopi af) blanketten vedrørende denne anbringelse.

8. Opfølgning

Jeg beder om at oplysningerne mv. fra Politimesteren i Grønland tilbagesendes gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kan komme med bemærkninger hertil.

9. Underretning

Denne rapport sendes til politiet i Kangerlussuaq, Politimesteren i Grønland, Direktoratet for Kriminalforsorgen og Justitsministeriet, Det Grønlandske Kriminalforsorgsnævn, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg.

Lennart Frandsen

Inspektionschef