Inspektion af arresten/detentionen i Kangerlussuaq den 16. maj 2003 - Opfølgning nr. 2

 

 

Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten afgav jeg to henstillinger, og jeg anmodede om bemærkninger vedrørende et enkelt spørgsmål – herunder fra Justitsministeriet.

Jeg modtog i den anledning udtalelser af 17. oktober 2005 fra Politimesteren i Grønland, af 14. december 2005 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen og af 10. november 2005 og 26. januar 2006 fra Justitsministeriet.

Jeg skal herefter meddele følgende:


Ad pkt. 2. Celler, forrum mv.

I min opfølgningsrapport af 25. april 2005 henstillede jeg til Justitsministeriet straks at foranledige at ventilationspladerne foran vinduerne i arresten/detentionen blev udskiftet. Jeg henviste herved til at hullerne i pladerne havde vist sig at være betydeligt større end hullerne i nogle ventilationsriste som tidligere var blevet udskiftet andre steder af sikkerhedsmæssige grunde.

Da jeg ikke havde modtaget underretning fra Justitsministeriet om hvad der var sket som følge af (navnlig) denne henstilling, rettede en af mine medarbejdere den 5. juli 2005 telefonisk henvendelse til Justitsministeriet om sagen.

Da jeg fortsat – den 26. august 2005 – ikke havde modtaget underretning, rykkede jeg skriftligt Justitsministeriet herfor.

Ministeriet svarede i brev af 8. september 2005. Som bilag var vedlagt følgende brev af samme dato til Politimesteren i Grønland:

"Justitsministeriet har fra Folketingets Ombudsmand modtaget vedlagte opfølgningsrapport vedrørende inspektion af arresten/detentionen i Kangerlussuaq.

Justitsministeriet skal på denne baggrund anmode Politimesteren i Grønland om bemærkninger til opfølgningsrapporten, herunder navnlig om ventilationspladerne foran vinduerne er blevet udskiftet (der henvises til Folketingets Ombudsmands opfølgningsrapport side 3).

Efter aftale med Direktoratet for Kriminalforsorgen skal Justitsministeriet endvidere anmode politimesteren om en udtalelse om, hvorvidt der er anskaffet et spisebord (der henvises til rapporten side 5).

Endelig beder Politimesteren i Grønland fremkomme med sine bemærkninger til det af Folketingets Ombudsmand anførte i rapporten på side 13."

Politimesteren i Grønland har i udtalelsen af 17. oktober 2005 til Justitsministeriet oplyst at Rigspolitichefen, Bygningsafdelingen, den 6. oktober 2005 har oplyst over for politimesteren at det følger af Rigspolitichefens regler for indretning af politistationer mv. at den maksimale hulstørrelse i detentioner er 4 mm. Politimesteren har endvidere oplyst at den fungerende stationsleder i Kangerlussuaq på den baggrund blev anmodet om at sørge for at ventilationsristene blev udskiftet således at ventilationshullerne lever op til de gældende krav, og at stationslederen den 17. oktober 2005 havde meddelt at ventilationspladerne var blevet udskiftet.

Justitsministeriet har henvist til det som politimesteren har oplyst, og har meddelt at ministeriet herefter ikke foretager sig mere vedrørende dette spørgsmål.

Jeg har noteret mig at min henstilling om udskiftning af ventilationspladerne foran vinduerne er blevet fulgt.


Om tidspunktet herfor og de nærmere omstændigheder i den forbindelse bemærker jeg imidlertid følgende:

Som anført ovenfor henstillede jeg den 25. april 2005 til Justitsministeriet at foranledige at ventilationspladerne straks blev udskiftet – fordi de udgjorde en sikkerhedsmæssig risiko.

Jeg må efter det oplyste lægge til grund at der i tiden fra den 25. april 2005 til den 6. oktober 2005 ikke har været foretaget noget af Politimesteren i Grønland i anledning af min henstilling, og at de sikkerhedsmæssigt uforsvarlige forhold som påpeget i rapporten af 25. april 2005 således fortsat har været herskende i arresten/detentionen i knap 4½ måneder. Uagtet at min henstilling var rettet til Justitsministeriet, må jeg finde dette beklageligt. Jeg henviser til at såvel Politimesteren i Grønland som politiet i Kangerlussuaq modtog eksemplarer af opfølgningsrapporten.

At Justitsministeriet ikke efter i opfølgningsrapporten af 25. april 2005 at have modtaget henstillingen – en henstilling som også blev medtaget under punktet opfølgning på rapportens sidste side – sikrede sig at det påpegede sikkerhedsmæssige problem straks blev løst, finder jeg overordentligt beklageligt. Tilsvarende gælder det forhold at ministeriet ikke – da ministeriet gennem min rykker blev opmærksom på at problemet (formentlig) ikke var blevet løst af politimesteren – straks undersøgte dette og derefter påtalte forholdet over for politimesteren.


I opfølgningsrapporten henstillede jeg til Justitsministeriet og/eller Direktoratet for Kriminalforsorgen at det blev undersøgt om der til arresten/detentionen var anskaffet et egnet bord til placering i forrummet. Skulle det vise sig ikke at være tilfældet, henstillede jeg til Justitsministeriet at foranledige at dette straks skete.

Politimesteren i Grønland har oplyst at der som bord er placeret et gammelt skrivemaskinebord i forrummet.

Direktoratet for Kriminalforsorgen har i en udtalelse af 14. december 2005 anført følgende herom:

"Politimesteren i Grønland har – som det også fremgår af Justitsministeriets skrivelse af 9. november 2005 til Folketingets Ombudsmand – i sin udtalelse af 17. oktober 2005 oplyst, at den tidligere stationsleder tidligere har oplyst, at han som bord i detentionen anvender et gammelt skrivemaskinebord, hvilket fungerer udmærket.

Direktoratet har ingen bemærkninger til det oplyste om anvendelsen af et skrivemaskinebord i forrummet i arresten/detentionen.

Direktoratet kan i den forbindelse oplyse, at emnet har været drøftet med den ledende anstaltsleder i Grønland, som har oplyst, at politiet i Kangerlussuaq telefonisk har meddelt, at der i 2005 ikke har været tilbageholdte/domfældte i detentionen i Kangerlussuaq udover overnattende, der afventer videre transport til andre destinationer. De pågældende spiser som udgangspunkt i lufthavnens kantine. Den ledende anstaltsleder oplyste endvidere, at der efter hans opfattelse kun vil være plads til en væghængt bordplade, hvis skrivemaskinebordet skal erstattes, idet forrummet er meget lille i arresten/detentionen.

Hertil skal direktoratet desuden bemærke, at Politimesteren i Grønland i sagen vedrørende den forskellige anvendelse af arrester/detentioner og visitation til anstalter og arrester/detentioner i Grønland (som bekendt) har oplyst, at han vil lave en samlet møbleringsplan for blandt andet forrummene i arrester/detentioner. Direktoratet går ud fra, at et nyt bord til arresten/detentionen i Kangerlussuaq kan indgå i denne plan."

Justitsministeriet har i udtalelsen af 26. januar 2006 henvist til Direktoratet for Kriminalforsorgens udtalelse.

Jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål i henseende til inspektionen af arresten/detentionen i Kangerlussuaq.


Ad pkt. 7.1. Lidt om sagerne

Jeg anførte bl.a. andet følgende om politidistriktets overholdelse af politimesterens dagsbefaling i henseende til tilsynet mv. med de anbragte i arresten/detentionen:

Jeg er enig i at det er beklageligt at der enten ikke er udfyldt blanketter vedrørende de nævnte personer (at disse er ufuldstændigt udfyldt (AP/NR. 6, 8, 9 og 15/2003), eller at blanketterne ikke er arkiveret på behørig vis.

Det er på det nu foreliggende grundlag ikke muligt at vurdere om der har været ført behørigt tilsyn med de anbragte i arresten/detentionen i den pågældende periode, og der er ikke udsigt til at spørgsmålet vil kunne afklares nærmere. I det omfang dette ikke skulle være tilfældet, er det kritisabelt.

Jeg har, ligesom Justitsministeriet, noteret mig at politimesteren har indskærpet procedurerne over for den nuværende stationsleder og påtalt forholdet over for den daværende stationsleder, og jeg foretager mig ikke mere vedrørende ovenstående forhold.


Jeg har ikke modtaget materiale vedrørende AP/NR. 14 – eller nærmere oplysninger om denne – og jeg går derfor ud fra at den pågældende har opholdt sig i arresten/detentionen som transportant sådan som jeg umiddelbart lagde til grund i rapporten.

Jeg må under henvisning til ovenstående konstatere at jeg ikke har tilstrækkeligt materiale til at gennemføre den sagsgennemgang som jeg i den endelige rapport bebudede.

Det fremgår af politimesterens oplysninger (jf. nedenfor under pkt. 2) at politiet i Kangerlussuaq senest har været inspiceret i marts og april måned 2003.

Jeg beder politimesteren om at oplyse på hvilken måde arresten/detentionen er indgået i inspektionen og herunder politidistriktets overholdelse af politimesterens dagbefaling. Jeg beder endvidere om oplysninger om resultatet heraf. "


Med brev af 17. oktober 2005 – samme dag som Politimesteren i Grønland afgav udtalelse til Justitsministeriet om såvel vinduespladerne i detentionsrummene, bordet i forrummet og politimesterens inspektion af politidistriktet i 2003 – modtog jeg en kopi af politimesterens inspektionsrapport om en inspektion den 30. marts, 2. og 3. april 2003. Jeg modtog rapporten direkte fra politimesteren.

Da jeg i opfølgningsrapporten havde bedt om at politimesterens oplysninger om politimesterembedets inspektion blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet, hvis bemærkninger jeg endvidere havde udbedt mig (under punktet opfølgning på s. 14), sendte jeg den 26. oktober 2005 materialet videre til ministeriet.

Justitsministeriet har ikke forholdt sig til spørgsmålet der heller ikke er nævnt i ministeriets (to) udtalelser til mig (mit brev af 26. oktober 2005 er heller ikke nævnt).

Jeg gentager derfor min anmodning om at modtage Justitsministeriets bemærkninger.


Opfølgning

Der resterer i sagen alene det spørgsmål som er nævnt lige ovenfor (rettet til Justitsministeriet).


Underretning 

Denne rapport sendes til politiet i Kangerlussuaq, Politimesteren i Grønland, Det Grønlandske Kriminalforsorgsnævn, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Rigspolitichefen, Justitsministeriet og Folketingets Retsudvalg.  


                                                                            Lennart Frandsen
                                                                             Inspektionschef