Inspektion af Bostedet Frøgård Allé den 24. september 2003 - Opfølgning nr. 2

 

 

Brev til Københavns Amt:

Vedrørende amtets j.nr. 9854669-13 – inspektion af bostedet Frøgård Allé

Jeg har den 25. august 2004 modtaget amtets brev af 24. august 2004 vedlagt amtets brev af 29. juli 2004.

I min opfølgningsrapport af 15. juli 2004 skrev jeg blandt andet (under pkt. 9.1) at jeg tog til efterretning at amtet har nedsat en kvalitetsenhed, og at denne enhed i arbejdet med udviklingen af den metode hvorefter der føres tilsyn i amtet, vil inddrage mine anbefalinger og henstillinger fra min endelige rapport af 8. januar 2004.

Jeg skrev endvidere at jeg i forhold til denne rapport ikke foretog videre i relation til den model som amtet indtil videre har anvendt ved tilsyn og opfølgning herpå. Jeg bad imidlertid om at blive underrettet om resultaterne af kvalitetsenhedens arbejde med udviklingen af amtets tilsynsvirksomhed når disse (delvist, i foreløbig eller endelig form) måtte foreligge. Jeg bad endvidere om oplysning om hvornår amtet forventer at sådanne resultater foreligger.

Amtet har i brev af 29. juli 2004 oplyst at arbejdet med revision af tilsynskonceptet efter tidsplanen for arbejdet med den Fælles Kvalitetsmodel gennemføres i løbet af 2005, og at jeg vil blive orienteret om resultatet når det foreligger.

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager ikke videre.

I opfølgningsrapporten bad jeg desuden (ligeledes under pkt. 9.1) amtet om at oplyse om og i givet fald hvordan amtet opfylder kravene i § 1, stk. 3, og § 3 i bekendtgørelse nr. 249 af 2. april 2003 om kvalitetsstandard for botilbud efter § 92 i serviceloven.

Amtet har i den anledning i brevet af 29. juli 2004 oplyst følgende:

"Psykiatri- og Socialforvaltningen skal oplyse, at de beskrivende standarder for amtets botilbud efter § 92 i serviceloven vil blive lagt på amtets hjemmeside ultimo juli/primo august 2004. Der vil blive knyttet en kort introduktion til de beskrivende standarder, som bl.a. refererer til arbejdet med amtets Fælles Kvalitetsmodel for det sociale område.

For så vidt angår servicedeklarationer for de enkelte botilbud blev disse udformet og trykt senest i april 2001, de er siden lagt på internet, hvor der ligger udgaver, der er revideret efter denne dato. Der er imidlertid behov for bl.a. i lyset af bestemmelserne i Socialministeriets bekendtgørelse at foretage en ny revision af servicedeklarationerne. Dette arbejde skal ses som et led i Psykiatri- og Socialforvaltningens arbejde med kvalitetsudvikling, og vil skulle gennemføres i løbet af 2004/2005."

Jeg har noteret mig det oplyste, herunder det oplyste om en ny revision af servicedeklarationerne, og foretager ikke videre.

Bortset fra at jeg afventer underretning vedrørende ovennævnte, betragter jeg herefter sagen vedrørende min inspektion af bostedet Frøgård Allé som afsluttet.

Jeg vedlægger de bilag som jeg i forbindelse med sagen har modtaget fra amtet.

Med venlig hilsen

Lennart Frandsen

Inspektionschef

 

Kopi af dette brev er sendt til

Folketingets Retsudvalg

Center for Ligebehandling af Handicappede