Inspektion af Bostedet Frøgård Allé den 24. september 2003 - Opfølgning

 

 

Den 8. januar 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af bostedet Frøgård Allé den 24. september 2003. I rapporten anmodede jeg bostedet og amtet om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Bostedet har udtalt sig i brev af 4. december 2003. Københavns Amt, psykiatri- og socialforvaltningen, handicapafdelingen, har afgivet en udtalelse af 31. marts 2004 vedlagt relevante bilag. En af mine medarbejdere har efterfølgende rekvireret amtets brev af 2. marts 2004 til bostedet som er omtalt i amtets udtalelse, men ikke var vedlagt som bilag til denne.

Jeg skal herefter udtale følgende:

Ad punkt 4.2. Medicin, læge og tandlæge

Jeg bad om at få oplyst om bostedets interne retningslinjer vedrørende håndtering, opbevaring og bestilling af medicin var godkendt af amtet. Jeg henviste til at det af amtets tilsynsrapport af 8. april 2003 fremgår at retningslinjerne var "indsendt til godkendelse i fagafdelingen".

Amtet har oplyst at amtet i brev af 2. marts 2003 (om opfølgning på amtets tilsyn i 2003, se nærmere pkt. 9.2.) har godkendt retningslinjerne. Jeg har modtaget en kopi af brevet hvoraf følgende fremgår:

"...
Til sidst kan der oplyses at ’retningslinier for medicinhåndtering på Frøgård Allé’ kan godkendes når der under ’De medicinansvarliges opgaver’ i forbindelse med medicin der returneres til apoteket, bliver tilføjet ’der skal udarbejdes en liste over den afleverede medicin.’"

Jeg går ud fra at amtets krav om den ovennævnte tilføjelse til de interne retningslinjer vedrørende håndtering, opbevaring og bestilling af medicin er fremsat i forlængelse af drøftelserne under inspektionen om hvorledes det kan sikres at der ikke sker misbrug og omsætning af medicin.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Jeg spurgte under inspektionen og i den endelige rapport til det psykiatriske tilsyn der føres med bostedets beboere, herunder om amtet har noget indtryk af hvorvidt beboerne i tilstrækkeligt omfang får psykologisk og/eller psykiatrisk hjælp, og om amtet har foretaget eventuelle skridt med henblik på at sikre at beboerne på amtets botilbud får kvalificeret hjælp til psykiske lidelser.

Amtet har oplyst følgende:

"Der er ikke etableret noget formelt psykiatrisk tilsyn med beboerne på amtets botilbud for udviklingshæmmede. Der er til området knyttet to enheder med en psykiatrisk speciallæge som leder. Den ene speciallæge i psykiatri er primært knyttet til bebyggelserne på den tidligere centralinstitution på Kellersvej og Bank-Mikkelsens Vej, og der er indgået en aftale med Psykiatrisk Center i Glostrup (det tidligere Nordvang) om, at de enkelte tilbud herudover efter behov kan rekvirere bistand derfra. Det er ledelsen på det enkelte tilbud, der har ansvaret for, at dette sker i fornødent omfang i samråd med den speciallæge i almen medicin (praktiserende læge), som den pågældende beboer er knyttet til. Det kan yderligere oplyses, at nogle beboere betjenes af privatpraktiserende speciallæger.

Der er gennem de seneste år arbejdet på og arbejdes fortsat på en mere målrettet betjening på dette område."

Jeg tager det oplyste til efterretning med bemærkning om at jeg går ud fra at amtet yder støtte til ledelsen af de enkelte botilbud hvis der viser sig vanskeligheder med at etablere tilstrækkeligt psykiatrisk tilsyn med beboerne.

Ad punkt 4.4. Beboernes økonomiske forhold

I den endelige rapport bad jeg om oplysning om hvorvidt bostedets revisor også undersøger administrationen af beoernes økonomi, f.eks. når der foretages kasseeftersyn på stedet.

Amtet har oplyst at amtets revision har udarbejdet retningslinjer/forretningsgange for den hjælp der fra medarbejderne gives beboerne vedrørende deres økonomi. Videre har amtet oplyst at der i forbindelse med udarbejdelsen af beboernes handleplaner udarbejdes et budget for den enkelte beboer, i det omfang vedkommende ikke selv kan administrere sine midler. Amtets revision og forvaltningens tilsyn påser at disse retningslinjer følges, og at der foreligger en formel aftale om administrationen af den enkelte beboers penge.

Videre har amtet oplyst følgende:

"Revisionen går ikke ind i en egentlig revision af de enkelte beboerregnskaber. Det blev i forbindelse med indførelsen af pensionsudbetalingsreformen i 1994 med revisionen aftalt, at noget sådant ligger uden for revisionens opgave, idet den enkelte beboers forbrug må anses for en privatsag. Der foretages jævnlige revisioner af kassebeholdninger, bankbøger m.v. af ledelserne på de enkelte tilbud. Er der undtagelsesvis mistanke om, at reglerne ikke følges og der opstår tvivl om anvendelsen af midlerne kan revisionen - med den pågældende beboers eller dennes pårørendes/værges samtykke - gå ind i en egentlig revision af en enkelt beboers regnskaber. Ellers er det ledelsen på det enkelte botilbud, der har tilsynet med at reglerne følges og at der til enhver tid foreligger fornøden dokumentation/bilag for beboerens forbrug.

Misbrug af beboermidler anmeldes til vedkommende politimyndighed."

Jeg tager det oplyste til efterretning.

Ad punkt 4.5. Ledsageordning

Under inspektionen oplyste bostedet at bostedet overvejede at ansætte en egentlig ledsager til ledsagelse af bostedets beboere i henhold til § 78, stk. 1, i lov om social service (serviceloven - nu lovbekendtgørelse nr. 708 af 29. juni 2004 om social service).

Jeg bad bostedet om at orientere mig om resultatet af disse overvejelser. Jeg bad i den forbindelse bostedet om at komme ind på beboernes (eventuelle) muligheder for selv at vælge ledsager.

Bostedet har oplyst følgende:

"Mht. fastansættelse af en eller flere personer som ledsager så blev vores overvejelser overhalet indenom af beboerne. De fleste beboere har allerede fundet ud af, at de har indflydelse på, hvem der skal være deres ledsager. Derfor havde så mange indgået aftaler om ledsagelse, at vi ikke længere var i stand til at oprette en stilling. Vi har dog ikke opgivet tanken og ved personaleskift vil vi tage sagen op til overvejelse igen."

Amtet har oplyst at amtet har taget bostedets svar til efterretning.

Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg går ud fra at bostedet i fremtidige overvejelser om fastansættelse af en eller flere bestemte personer til ledsagelse efter servicelovens § 78, stk. 1, vil inddrage hensynet til den enkelte beboers mulighed for at øve medindflydelse på valg af ledsager. Derudover anbefaler jeg at bostedet inddrager (blandt andre) amtet i sådanne overvejelser, jf. det umiddelbart nedenfor anførte vedrørende administration af ledsageordningen efter servicelovens § 78.

Jeg bad endvidere amtet om at udtale sig om hvorvidt det er i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 471 af 17. juni 2002 om betingelser for ledsageordning efter serviceloven (nu bekendtgørelse nr. 227 af 31. marts 2004 om betingelser for ledsageordning efter serviceloven) og Socialministeriets vejledning nr. 58 af 10. marts 1998 om sociale tilbud til voksne med handicap at bostedet selv ansætter en fast egentlig ledsager. Jeg tilkendegav at reglerne som jeg forstår dem, indeholder en central ordning vedrørende ledsagelse.

Amtet har udtalt følgende:

"I forbindelse med indførelsen af ledsageordningen med servicelovens ikrafttræden 1. juli 1998 blev det overvejet, hvorvidt administrationen af ordningens mere praktiske del skulle overlades de enkelte botilbud, eller hvorvidt der skulle etableres en central ordning. Forvaltningen og det daværende socialudvalg valgte den første løsning. Med den størrelse amtets tilbud har og den diversitet, der er mellem brugergrupperne fandtes det meget svært at fastlægge en blot nogenlunde realistisk kapacitet for en central ordning, ligesom en sådan ordning fandtes administrativt meget tung. En central ordning vil med mening kunne anvendes i primærkommuner, der i forvejen har en samlet administration af hjemmehjælp og hjemmepleje.

Forvaltningen finder ikke den decentrale løsning i strid med bekendtgørelsen eller vejledningen. På mange botilbud bruges det til tilbuddet knyttede vikarkorps ofte til opgaven. Både dette og den af Frøgård Alle foreslåede løsning giver efter forvaltningens opfattelse større mulighed for at leve op til særligt vejledningens forudsætninger om interessefællesskab o.l."

Jeg har noteret mig det af amtet anførte.

Under inspektionen af Frøgård Allé modtog jeg ikke klager over administrationen af ledsageordningen efter lov om social service § 78, og som det fremgår ovenfor, har bostedet ikke på nuværende tidspunkt fastansat en eller flere ledsagere til ledsagelse i henhold til servicelovens § 78, stk. 1. Derfor foretager jeg mig ikke i relation til denne inspektion videre vedrørende spørgsmålet.

Som det fremgår ovenfor, har jeg dog anbefalet at bostedet ved fremtidige overvejelser vedrørende fastansættelse af ledsagere inddrager amtet. I den forbindelse kunne amtet og bostedet eventuelt høre Socialministeriet om hvorvidt ministeriet har bemærkninger til det forhold at amtet har valgt at lægge administrationen af ledsageordningen efter servicelovens § 78 ud til blandt andre de enkelte bosteder i amtskommunen, herunder til en decentral fastansættelse af en eller flere ledsagere, og hvilke hensyn der eventuelt måtte tale imod en sådan ordning. Jeg henviser til at lovgivningen hører under Socialministeriet.

Ad punkt 4.7. Rygepolitik

Det blev under inspektionen oplyst at beboerne på det næstkommende beboermøde skulle drøfte en fælles rygepolitik. Jeg bad om at blive orienteret om udfaldet af disse drøftelser.

Bostedet har oplyst at beboerne har besluttet at alle køkkener er røgfrie under fremstillingen af mad samt under alle måltider, og at der i øvrigt ryges under hensyntagen til ikke-rygere.

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager ikke videre vedrørende dette.

Ad punkt 4.9. Vold og beboernes seksuelle adfærd

I den endelige rapport tilkendegav jeg at jeg - på baggrund af de oplysninger som jeg under inspektionen havde modtaget fra bostedet og amtets repræsentanter - gik ud fra at det står klart for bostedets personale at personalet ikke skal tøve med at tilkalde hjælp fra politiet hvis det måtte skønnes nødvendigt i en konkret, akut situation. Videre udtalte jeg at dette efter min opfattelse kunne fremgå mere udtrykkeligt af amtets notat af 19. juni 2003 om anmeldelse af strafbare handlinger, og jeg bad om amtets kommentarer hertil.

Jeg udtalte videre at jeg gik ud fra at det ovennævnte notat er blevet sendt ud til den kreds (botilbud og institutioner under social- og psykiatriforvaltningen) det retter sig til.

Amtet har oplyst at amtet har noteret sig min anbefaling af en skærpelse af notatet, og at amtet vil foretage en sådan skærpelse ved en kommende revision af notatet.

Videre har amtet bekræftet at notatet er udsendt til samtlige tilbud under psykiatri- og socialforvaltningen.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Ad punkt 4.10. Beboerråd

Under inspektionen blev det oplyst at bostedet i begyndelsen af året indførte et beboerråd, og jeg fik nærmere oplysninger vedrørende sammensætningen mv. af dette beboerråd.

I den endelige rapport bad jeg bostedet oplyse om der foreligger noget skriftligt materiale vedrørende dette, og i givet fald bad jeg om en kopi heraf. Videre bad jeg om et referat af det senest afholdte beboerrådsmøde hvis der forelå et sådant.

Bostedet har oplyst at der ikke foreligger noget skriftligt materiale vedrørende beboerrådet. Jeg har modtaget en kopi af et referat fra et beboerrådsmøde der blev afholdt den 12. januar 2004. Af referatet fremgår det at næste beboerrådsmøde skulle afholdes den 24. marts 2004.

Jeg tager det oplyste til efterretning.

Ad punkt 6. Magtanvendelse

Vedrørende indberetninger om magtanvendelse oplyste jeg indledningsvis til bostedets og amtets orientering at jeg i sagen vedrørende min inspektion af bostedet Munkehatten i Fyns Amt behandler et spørgsmål om udformningen af Socialministeriets skemaer til indberetning efter lov om social service § 109l, idet både Munkehatten og Fyns Amt under inspektionen gav udtryk for at skemaerne var mangelfulde og kunne trænge til en revidering.

Amtet har oplyst at amtet kan tilslutte sig Fyns Amts kritik af skemaernes udformning. Videre har amtet anført følgende:

"Trods instruktion heri m.v. er de svære at bruge for medarbejderne og er for en egentlig vurdering af den enkelte episode ikke tilstrækkeligt fyldestgørende. Det er derfor almindeligt, at indberetningerne følges af en mere fyldestgørende beskrivelse af den enkelte episode og baggrunden herfor."

Jeg tager det oplyste til efterretning, og jeg kan oplyse at Socialministeriet den 2. april 2004 har meddelt at ministeriet i forbindelse med revisionen af vejledningen om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten efter servicelovens kapitel 21 (der er udsendt den 5. januar 2004) har besluttet at indberetningsskemaerne der er udarbejdet i medfør af magtanvendelsesbekendtgørelsens § 10, skal gennemgå en revision med henblik på en ændret og mere tilstrækkelig udformning. Revisionen forventes at være afsluttet i efteråret 2004.

Ved min gennemgang af to magtanvendelser bad jeg amtet oplyse om det som amtet i tilbagemeldingen til bostedet havde anført vedrørende tilfælde nr. 2 (af de to magtanvendelser), skulle forstås således at det foretagne indgreb var sket med i hjemmel i nødret (rettelig nødværge) og ikke med hjemmel i lov om social service § 109b.

Amtet har oplyst at den pågældende episode af amtet blev vurderet som omfattet af straffelovens § 13 om nødværge, idet indgrebet blandt andet havde til formål at afværge et angreb. Amtet har i den forbindelse bemærket at det efter ændringen af reglerne i servicelovens § 109b pr. 1. januar 2000 til tider er vanskeligt at vurdere hvorvidt et indgreb sker efter § 109b eller efter straffelovens regler om nødværge. Amtet har endelig oplyst at amtet ved amtets vurdering lægger vægt på "hvorvidt der i situationen er et moment af ’angreb’ på personer".

Jeg tager det af amtet oplyste til efterretning. Jeg har ikke bemærkninger til det af amtet anførte om hvad amtet lægger vægt på ved vurderingen af hvorvidt der er tale om magtanvendelse efter servicelovens § 109b eller om nødværge efter straffelovens § 13. (Jeg henviser til punkterne 42-45 og 113 i Socialministeriets vejledning nr. 5 af 5. januar 2004 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper).

Vedrørende tilfælde nr. 1 bad jeg bostedet og amtet om en udtalelse om hvorvidt reglerne i amtets cirkulæreskrivelse af 9. september 2002 blev overholdt i den konkrete situation. Jeg henviste navnlig til det i cirkulæret fastsatte vedrørende ordination af medicin og den faglige kompetence.

Bostedet har anført følgende:

"Det er vores klare opfattelse, at amtets regler er overholdt. PN-medicinen, som gives, er altid lægeordineret."

Amtet har anført at "tildelingen/medicingivningen" skete i overensstemmelse med de gældende regler, "idet der var tale om lægeordineret såkaldt pn-medicin (pro necessare), altså medicin ordineret særligt med henblik på situationer som den beskrevne".

Jeg tager det oplyste til efterretning.

Af de to indberetningsskemaer fremgår det ikke hvem der har foretaget de pågældende indgreb, eller hvem der eventuelt i øvrigt har været til stede under eller deltog i indgrebene. Jeg bad under henvisning til § 10, stk. 1, i den tidligere gældende magtanvendelsesbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 870 af 30. november 1999 som ændret ved bekendtgørelse nr. 269 af 13. april 2002), bostedet om oplysning om disse forhold. (Den nugældende magtanvendelsesbekendtgørelse er nr. 1109 af 12. december 2003, og bestemmelsen der svarer til den tidligere gældende § 10, stk. 1, findes nu i § 14, stk. 1).

Bostedet har givet de ønskede oplysninger.

Amtet har taget det oplyste til efterretning.

Jeg tager det oplyste til efterretning.

Indberetningsskemaet vedrørende tilfælde nr. 1 fremstod udfyldt fire dage efter indgrebet fandt sted, mens forstanderens bemærkninger til skemaet ifølge dateringen på skemaet blev afgivet før skemaet var blevet udfyldt. Jeg bad bostedet oplyse hvordan det kunne være at disse bemærkninger tilsyneladende var afgivet inden skemaet blev udfyldt.

Bostedet har oplyst følgende:

"Jeg modtog skemaet d. 12/1. Skemaet var lagt med en anmodning om jeg ville se det igennem. Der manglede underskrift. Da medarbejderen mødte på arbejde igen udleverede jeg skemaet og jeg bad hende om at underskrive det. Dette gør medarbejderen og da hun er et ordentligt menneske retter hun datoen så den passer med datoen for underskriften ... .

Dette overså jeg desværre, så derfor ser det ud som om jeg har kommenteret episoden inden modtagelsen af skemaet."

Amtet har taget redegørelsen til efterretning.

Jeg tager det oplyste til efterretning.

Jeg konstaterede i den endelige rapport at indberetningen vedrørende tilfælde nr. 2 ikke var dateret, og at det derfor ikke var muligt at konstatere om bostedet havde forholdt i overensstemmelse med det tidsmæssige krav i magtanvendelsesbekendtgørelsens § 8 (§ 12 i den nugældende magtanvendelsesbekendtgørelse) om at skemaet skal udfyldes senest dagen efter at indgrebet finder sted.

Bostedet har hertil anført følgende:

"Jeg modtog indberetning 9/2 altså inden for fristen, men desværre på linjeret papir. Vi har i botilbuddet i vores mappe med ’interne vejledninger’ skemaer til indberetning samt udførlige vejledninger. Det er naturligvis utilfredsstillende, at vi så alligevel modtager en indberetning på linjeret papir.

Vi foretager dog MEGET sjældent disse indgreb så alle er urutinerede.

Da pædagogerne møder på arbejde bliver de bedt om at overføre oplysningerne til det rigtige skema. [...] vælger så af en eller anden grund at underskrive i datofeltet. Jeg fjerner hans navn ved hjælp af rettelak og får en ny underskrift. Desværre glemmer jeg i forvirringen at få påført datoen (som er 9/2). En klar fejl. Det er naturligvis også en fejl at jeg ikke har været opmærksom på, om teksten er sat under de rigtige overskrifter. Det vil ikke ske igen."

Amtet har oplyst at amtet har taget bostedets oplysninger til efterretning.

Jeg tager det oplyste til efterretning.

Som sagen er oplyst, har amtet i forbindelse med bostedets indberetninger ikke fundet anledning til at stille bostedet spørgsmål svarende til dem som jeg stillede i min endelige rapport og nu har fået besvaret af bostedet.

Jeg går imidlertid ud fra at amtet (også) ved fremtidige indberetninger af magtanvendelse vil være opmærksom på at alle bestemmelserne i magtanvendelsesbekendtgørelsen er overholdt, herunder navnlig at amtet har alle oplysninger der er nødvendige for at efterse om bekendtgørelsens bestemmelser er overholdt.

Ad punkt 7.1. Sammensætningen af ansatte

Jeg bad bostedet oplyse om det er bostedets erfaring at det for de enkelte beboere er tilfredsstillende med et team af kontaktpersoner i stedet for en (fast) kontaktperson.

Bostedet har oplyst følgende:

"Det er for at optimere betjeningen af beboerne at vi har indført kontaktteam som erstatning for kontaktpersonerne. I teamet kan man så udnytte hinandens stærke sider i de administrative opgaveløsninger så der frigives mest mulig tid til det direkte arbejde med beboerne. Beboerne giver udtryk for tilfredshed med ordningen, der også sikrer dem hjælp under personalets sygdom, ferie mv.

Kontaktteamet hindrer ikke de personlige relationer, som vort arbejde bygger på, i at opstå. Disse relationer opstår for øvrigt ikke sjældent helt uafhængigt af kontaktsystemet."

Jeg tager det oplyste til efterretning.

Ad punkt 7.2. Sygdom og vikarer

Jeg bad i den endelige rapport bostedet oplyse om det f.eks. på grund af sygdom hænder at der kun er én ansat på arbejde i en boenhed, og om bostedet eventuelt har indført en procedure med henblik på at undgå en sådan situation. Jeg oplyste at jeg særligt sigtede til proceduren ved vikartilkald.

Jeg anmodede desuden om oplysninger - ud over dem som jeg modtog under inspektionen - om hvorledes vikarkorpset er organiseret, herunder hvilket kendskab de enkelte tilkaldevikarer har til bostedet.

Amtet har - blandt andet på baggrund af oplysninger fra bostedet - oplyst følgende:

"Der er dele af botilbuddet, hvor der i perioder kun er beregnet, at der skal være én medarbejder på vagt. Dette er sket ud fra en vurdering af de enkelte brugeres behov for støtte - såkaldte brugerprofiler.

Herudover søges sygdom m.v. altid dækket ved vikarer. Hvert hus har sit eget vikarkorps, men det kan til tider være nødvendigt at trække på vikarer fra andre huse. Det er den medarbejder, der modtager en sygemelding, der sikrer vikardækning. Vikarerne gennemgår som udgangspunkt en introduktionsdag, og vikarerne har et godt kendskab til husene og beboerne og de arbejdsrutiner, der er i disse."

Jeg tager det oplyste til efterretning.

Ad punkt 9.1. Generelt

Jeg bad i den endelige rapport amtet udtale sig om udsigterne til at målsætningen i amtets tilsynsnotat fra februar 2002 - om krav om "ét årligt anmeldt ’hovedtilsyn’ opfulgt af et yderligere tilsynsbesøg, der kan begrænses til særlige emner, typisk som kontrol af initiativer, der tager udgangspunkt i tidligere tilsynsbesøg" - ville blive nået.

Amtet har oplyst følgende:

"Der har i 2003 har været gennemført anmeldt tilsyn på alle sociale tilbud. Det har af ressourcemæssige grunde ikke været muligt at gennemføre det opfølgende tilsyn på samtlige tilbud ved egentlige tilsynsbesøg, hvorfor disse tilsyn har været gennemført selektivt på baggrund af de oplysninger, der er fremkommet ved det anmeldte ’hovedtilsyn’, medens andre har været gennemført administrativt gennem skriftlige spørgsmål og svar. Det skal i denne sammenhæng oplyses, at forvaltningen fra den 1. februar 2004 har etableret en særlig kvalitetsenhed. Det indgår i denne enheds arbejde at arbejde videre med opfølgning og udvikling på de enkelte tilbud, herunder videreudvikling af tilsynskonceptet."

Jeg tager det oplyste til efterretning.

I den endelige rapport anbefalede jeg amtet at overveje om ikke det udtrykkeligt bør fremgå af tilsynsnotatet at også kommentarer fra de enkelte bosteder skal indgå i sammenskrivningen i årsrapporten. Jeg bad om underretning om resultatet af amtets overvejelser.

I tråd med min tilkendegivelse under inspektionen og under henvisning til min gennemgang af amtets tilsynsrapport af 8. april 2003 (se nedenfor pkt. 9.2.) udtalte jeg videre at det er min opfattelse at den foreskrevne procedure for tilsyn ikke i tilstrækkelig grad sikrer en systematisk, umiddelbar opfølgning på og afslutning af de spørgsmål mv. som bliver rejst i forbindelse med tilsynsbesøgene i henhold til retssikkerhedslovens § 39 (nu lovbekendtgørelse nr. 72 af 6. februar 2004). Jeg henstillede at amtet ændrer proceduren med henblik på sikre en sådan opfølgning. Jeg bad om underretning om hvad amtet foretog i anledning af denne henstilling.

Amtet har anført følgende:

"I forbindelse med det ovenstående er det Folketingets Ombudsmands anbefaling, at reaktionerne på høringen over forvaltningens tilsynsrapport indarbejdes i den endelige tilsynsrapport.

Svar: Der arbejdes i forvaltningen på en samlet vurdering af tilsynene i 2003. Det vil i denne forbindelse blive overvejet at følge anbefalingen. Det skal dog bemærkes, at opfølgningen på enkelte tilsyn kan være en proces, der tidsmæssigt og omfangsmæssigt ikke lader sig umiddelbart indskrive i tilsynsrapporten. Forvaltningen er på baggrund af det af Folketingets Ombudsmand fremførte meget opmærksom på kvaliteten af opfølgningen på tilsynene. Dette indgår også i den ovenfor nævnte kvalitetsenheds arbejde."

Jeg tager til efterretning at amtet har nedsat en kvalitetsenhed, og at denne enhed i arbejdet med udviklingen af den metode hvorefter der føres tilsyn i amtet, vil inddrage mine anbefalinger og henstillinger.

I forhold til denne rapport foretager jeg ikke videre i relation til den model som amtet indtil videre har anvendt ved tilsyn og opfølgning herpå. Jeg beder imidlertid om at blive underrettet om resultaterne af kvalitetsenhedens arbejde med udviklingen af amtets tilsynsvirksomhed når disse (delvist, i foreløbig eller endelig form) måtte foreligge. Jeg beder endvidere om oplysning om hvornår amtet forventer at sådanne resultater foreligger.

Jeg bad videre amtet om at sende mig en kopi af den af amtet i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af 2. april 2003 udarbejdede kvalitetsstandard for botilbud efter § 92 i serviceloven.

Jeg har modtaget en kopi af et notat med titlen "Beskrivende standarder for længerevarende botilbud for voksne" af 13. februar 2004 og bilag der for amtets enkelte botilbud indeholder en oversigt over antal boliger, boligstørrelser, faciliteter i den enkelte bolig og fællesfaciliteter på botilbuddet. Endvidere har jeg modtaget en såkaldt "mødesag" af 25. februar 2004 hvorved notatet af psykiatri- og socialforvaltningen forelægges for amtsrådet med indstilling om at amtsrådet godkender forslaget til beskrivende standarder (notatet af 13. februar 2004) og forslag til revision og formidling af beskrivende standarder. I udtalelsen af 31. marts 2004 har amtet oplyst at forvaltningens indstilling blev tiltrådt af amtsrådet den 25. marts 2004.

Om revision af standarder fremgår af mødesagen blandt andet at amtsrådet hvert andet år skal foretage en sådan, og at det er hensigtsmæssigt at revisionen foregår en gang årligt i amtet og knyttes sammen med "aflæggelse med afrapporteringen fra tilsynsbesøgene på institutionerne".

Om formidling af standarder fremgår det af mødesagen blandt andet at opfølgning og revision på kvalitetsstandarderne skal gøres tilgængelig for borgerne i amtet, herunder på amtets hjemmeside. Videre fremgår det at det "skal gøres synligt og gennemskueligt, hvilken service beboer og borger kan forvente, og om der er sammenhæng mellem det serviceniveau, som amtsrådet har besluttet, og de faktiske, konkrete ydelser borgerne modtager".

Af § 1, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 249 af 2. april 2003 om kvalitetsstandard for botilbud efter § 92 i serviceloven fremgår det at amtets kvalitetsstandard og amtsrådets opfølgning og revision på kvalitetsstandarden skal gøres alment tilgængelig for borgerne i amtskommunen, herunder på internet. Af § 3 i samme bekendtgørelse fremgår blandt andet at amtsrådet skal sørge for at det enkelte botilbud f.eks. i form af en servicedeklaration informerer borgerne om botilbuddets serviceniveau mv.

På amtets hjemmeside findes - så vidt jeg kan se - ikke notatet der indeholder kvalitetsstandarder for botilbud efter lov om social service.

Jeg beder amtet om at oplyse om og i givet fald hvordan amtet opfylder kravene i § 1, stk. 3, og § 3 i den ovennævnte bekendtgørelse.

Ad pkt. 9.2. Tilsyn foretaget den 5. februar 2003 på Frøgård Allé

Jeg bad amtet oplyse om der i 2002 blev aflagt andre tilsynsbesøg på Frøgård Allé, og om en gennemgang af virksomhedsplanen efter amtets opfattelse kan træde i stedet for det formaliserede, generelle tilsyn der er beskrevet i tilsynsnotatet.

Amtet har henvist til at det formaliserede tilsyn trådte i kraft den 1. januar 2003, og at der derfor ikke er aflagt formaliserede tilsynsbesøg på Frøgård Alle i 2002.

Om virksomhedsplaner har amtet oplyst at de kan supplere, men ikke erstatte et formaliseret tilsyn. Videre har amtet anført at overholdelse af virksomhedsplanen indgår i det formaliserede tilsyn.

Jeg tager det oplyste til efterretning.

På baggrund af min gennemgang af amtets tilsynsrapport af 8. april 2003 om tilsynsbesøget den 5. februar 2003 og bostedets kommentarer til rapporten fremsat i brev af 14. april 2003 samt drøftelser under inspektionen henstillede jeg i den endelige rapport at amtet foretog en egentlig opfølgning af flere emner/punkter der var berørt i forbindelse med tilsynsbesøget. Jeg bad om underretning om hvad amtet foretog sig i anledning af mine henstillinger.

I udtalelsen af 31. marts 2004 har amtet ikke særskilt underrettet mig herom. I amtets brev af 2. marts 2004 (som en af mine medarbejdere som nævnt ovenfor efterfølgende rekvirerede fra amtet) har amtet imidlertid nærmere fulgt op på de pågældende punkter. Det fremgår videre at ikke alle punkter dermed er afsluttede, men at der derimod vil blive fulgt op på punkterne i forbindelse med amtets tilsynsbesøg i 2004.

Jeg tager dette til efterretning.

Af tilsynsrapporten fremgår det at der har været foretaget bygningssyn i forbindelse med mangler ved bygningerne, og at de bygningsmæssige problemer fylder meget i hverdagen. Videre fremgår det at "tilbuddet er i tæt dialog med både TF og Handicapafdelingen omkring bygningsproblemer".

Jeg bad i min endelige rapport om underretning om resultaterne af denne dialog.

Amtet har oplyst følgende:

"Der har været tale om en række fugtskader på det nye byggeri. En række af disse er udbedret, andre afventer fortsat enighed mellem herværende forvaltning, amtets Tekniske Forvaltning og de berørte håndværkere."

Jeg tager det oplyste til efterretning.

Afsluttende udtalte jeg at jeg efter min gennemgang af tilsynsrapporten var af den opfattelse at den med hensyn til emner dækker bredt og detaljeret, men at det imidlertid samtidig var min opfattelse at beskrivelserne af de faktiske forhold (i rapporten kaldet "grundlag") med fordel kunne udbygges, uanset om forholdene gav anledning til anbefalinger og vejledning eller påbud eller ingen af delene.

Jeg bad om underretning om hvad amtet foretog sig i anledning af min anbefaling.

Jeg har ikke modtaget særskilt underretning vedrørende dette.

Idet jeg går ud fra at den ovenfor nævnte kvalitetsenhed også vil inddrage denne anbefaling i arbejdet med udviklingen af amtets tilsynsvirksomhed, og idet jeg har bedt om at blive orienteret om resultaterne af enhedens arbejde når disse (delvist, i foreløbig eller endelig form) foreligger, foretager jeg på nuværende tidspunkt ikke videre vedrørende dette.

Opfølgning

Som det fremgår ovenfor, afventer jeg de oplysninger fra amtet som jeg under pkt. 9.1. har bedt om.

Underretning

Denne rapport sendes til bostedet Frøgård Allé, Københavns Amt, Center for Ligebehandling af Handicappede, Folketingets Retsudvalg og Frøgård Allés beboere og bruger-/pårørendebestyrelse.

Lennart Frandsen

Inspektionschef