Inspektion af Arresthuset i Silkeborg den 7. april 2003 - Opfølgning

 

 

 

Den 28. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af Arresthuset i Silkeborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 10. november 2003 med bilag fra Direktoratet fra Kriminalforsorgen, herunder en udtalelse af fra 15. september 2003 fra arrestforvareren og Politimesteren i Silkeborg og en supplerende udtalelse af 13. oktober 2003 fra Politimesteren i Silkeborg. Direktoratet gengiver og kommenterer i sin udtalelse det som arresthuset har anført.

Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.3.3. Værksteder

Jeg anmodede direktoratet om at oplyse grunden til at arresthuset havde fået afslag på at indrette værkstedslokale i det ene gårdtursareal; arresthuset havde under inspektionen oplyst at arresthuset havde undersøgt mulighederne for at realisere denne ombygningsidé og på daværende tidspunkt havde penge til at foretage ændringen, men at direktoratet havde afslået at give tilladelse hertil. Jeg henviste i den forbindelse også til det oplyste under pkt. 3.1. om dels at arresthuset ikke har problemer med at skaffe arbejde, dels at de indsatte som udgangspunkt ikke har arbejdsfællesskab på cellerne.

Da arresthuset i brev af 6. august 2003 havde oplyst at arresthuset siden inspektionen havde brugt mange penge på at få ført tingene op på en bedre standard og derfor ikke længere var i stand til for egne midler at etablere værksted som ønsket, tilkendegav jeg at jeg gik ud fra at arresthuset ville overveje at ansøge direktoratet om midler til (delvis) finansiering af et værkstedslokale, og jeg bad om underretning om resultatet heraf.

Direktoratet har oplyst at baggrunden for afslaget til arresthuset på at iværksætte etablering af yderligere værkstedsfaciliteter på gårdtursarealerne, er direktoratets økonomiske situation der har nødvendiggjort et udgiftsstop i 2003. Direktoratet har henvist til en vedlagt kopi af en skrivelse af 30. oktober 2002 som imidlertid ikke var vedlagt som anført af direktoratet.

Direktoratet har videre oplyst at projektet med etablering af yderligere et værksted er optaget på venteliste, og at direktoratet har oplyst arresthuset om at arresthuset eventuelt kan søge direktoratet om dispensation fra det i 2003 gældende udgiftsstop.

Jeg har noteret mig det oplyste. Hvis arresthuset har søgt/søger om dispensation fra udgiftsstoppet, beder jeg om underretning om udfaldet af ansøgningen. For en ordens skyld beder jeg tillige direktoratet om at sende mig en kopi af skrivelsen af 30. oktober 2002.

Ad punkt 2.3.4. Gårdtursarealer

Jeg henstillede at et racistisk smædevers blev overmalet/fjernet og anmodede om at få oplyst når det var sket.

Arresthuset har oplyst at det racistiske smædevers blev fjernet umiddelbart efter mit besøg. Arresthuset har i øvrigt oplyst at gården hvori smædeverset var skrevet, p.t. ikke bruges hvilket er baggrunden for at personalet ikke har været opmærksomme på forholdet.

Jeg tager det oplyste til efterretning.

Ad punkt 2.3.5. Besøgsrum

I ombudsmandens rapport om inspektionen af arresthuset i 1990 blev det tilkendegivet at det ikke forekom tilfredsstillende at besøgslokalet - som der kun var ét af - var det eneste rum til alle former for samtaler mv. (forsorgs- og forsvarssamtaler mv.). Det gjaldt i vidt omfang også lægeundersøgelser. Efter at spørgsmålet om indretning af yderligere et rum til de nævnte funktioner var taget op på et møde mellem direktoratet og ombudsmanden meddelte direktoratet i skrivelse af 6. marts 1992 (bl.a.) at der var etableret besøgsrum med adgang til toilet i stueetagen hvilket ombudsmanden tog til efterretning.

Under inspektionen den 7. april 2003 blev det oplyst at lægebesøg afvikles i besøgsrummet. Jeg bad arresthuset om at oplyse hvor samtaler med politi, forsvarer og forsorgsmedarbejder m.fl. foregår.

Arresthuset har oplyst at samtaler med politi og forsvarere foregår i besøgslokalet eller i arrestforvarerens kontor. Samtaler med forsorgsmedarbejdere foregår på cellerne eller i arresthusets kontorer.

Direktoratet har henholdt sig hertil med den tilføjelse at arresthuset telefonisk har oplyst at besøgsrummet ikke er overbelastet, og at der endvidere er mange muligheder for at afvikle samtaler med politi og forsvarere i arresthusets kontorer.

Jeg foretager mig på denne baggrund ikke mere vedrørende dette forhold.

Ad punkt 3.2. Fritid

Der har tidligere været mulighed for at spille basketball og andre boldspil under gårdtur, men på grund af store støjgener er det ikke tilladt i dag. Jeg bad arresthuset om at oplyse om arresthuset havde overvejet andre muligheder for fysiske aktiviteter i gården som ikke giver (så store) støjgener, f.eks. spil med bløde bolde. I bekræftende fald bad jeg arresthuset om at oplyse om resultatet heraf. I benægtende fald bad jeg arresthuset om at overveje det og meddele mig resultatet af disse overvejelser.

Arresthuset har oplyst at arresthuset har indkøbt bløde bolde som forsøgsvis kan bruges under afvikling af gårdtur. Direktoratet har udtalt at direktoratet ikke har yderligere bemærkninger.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Ad punkt 3.3. Fællesskab

Jeg bad om underretning om direktoratets stillingtagen til Arresthuset i Silkeborgs retningslinjer for fællesskab og beder om kopi af de endelige retningslinjer.

Direktoratet har henvist til en skrivelse af 7. november 2003 i en anden inspektionssag hvori direktoratet har oplyst at direktoratet snarest forventer at kunne påbegynde sagsforløbet vedrørende direktoratets individuelle tilbagemelding til de enkelte arresthuse, og at direktoratet løbende vil orientere mig når de enkelte arresthuses fællesskabsregler godkendes.

Jeg afventer således fortsat svar vedrørende dette forhold.

Ad punkt 3.4. Undervisning

Fra en inspektion som jeg foretog af Arresthuset i Næstved den 24. september 2002, er jeg bekendt med at direktoratet i januar/februar 2002 iværksatte en evaluering af undervisningen i samtlige arresthuse. Jeg bad om at blive underrettet om resultatet af denne evaluering for så vidt angår Arresthuset i Silkeborg.

Direktoratet har oplyst at direktoratet i november 2001 foretog en evaluering af undervisningen og undervisningsforholdene i arresten. Undervisningen foregår i et kondilokale hvilket ikke er optimalt, men den eneste mulighed for undervisning i fællesskab. Der er mulighed for pc-støttet undervisning. Undervisningen varetages af en tidligere fængselslærer, der har mange års erfaring med undervisning af indsatte. Undervisningen er tidssvarende og målrettet voksne.

Direktoratet har udtalt at direktoratet anser undervisningen for tilfredsstillende på trods af et mindre hensigtsmæssigt lokale.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Ad punkt 4. Lægebetjening

Jeg bad om oplysning om hvem der afleverer restmedicin til apoteket, og om der modtages kvittering fra apoteket herfor. Jeg bemærkede at jeg i sagen vedrørende min inspektion af Arresthuset i Sønderborg havde noteret mig oplysning fra direktoratet om at det ikke kan forlanges af apotekerne at de udsteder kvitteringer når der afleveres restmedicin.

Det fremgår af arresthusets udtalelse at apoteket pr. bud sender medicin til arresthuset. Arrestforvareren har supplerende telefonisk til direktoratet oplyst, at arresthuslægen afleverer restmedicinen på apoteket. Det er ikke oplyst om der modtages kvittering herfor.

Jeg har noteret mig det oplyste. Da det som nævnt ikke kan forlanges af apotekerne at de udsteder kvitteringer for modtagelse af restmedicin, foretager jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet om udstedelse af sådanne kvitteringer, uanset at mit spørgsmål herom ikke er besvaret.

Jeg bad arresthuset om at oplyse hvem der ud over lægen har adgang til lægejournalerne, og om der var udfærdiget skriftlige retningslinjer fra lægen om journaladgangen. I benægtende fald henstillede jeg til arresthuset at foranledige at lægen udfærdigede sådanne retningslinjer, og at underrette mig når det var sket.

Arresthuset har oplyst at det kun er lægen og arrestforvareren der har nøgle til det skab hvori lægejournalerne opbevares. Kun lægen benytter journalen, men i presserende tilfælde kan arrestforvareren dog efter forudgående aftale med lægen få adgang til journalen.

Arresthuset har desuden oplyst at der ikke foreligger skriftlige retningslinjer fra lægen med hensyn til journaladgangen, men at lægen vil blive kontaktet med henblik på udarbejdelsen af sådanne retningslinjer.

Direktoratet har henholdt sig til udtalelsen fra arresthuset.

Jeg har noteret mig det oplyste, herunder at kun lægen og arrestforvareren har nøgle til det skab der indeholder de indsattes lægejournaler. Jeg beder arresthuset om at oplyse hvordan det sikres at vagtlæger der kommer i arresthuset på tidspunkter hvor arrestforvareren ikke er til stede, kan få adgang til journalen vedrørende indsatte som tilses hvis der er behov for det.

Ad punkt 5. Belægning mv.

Arresthuset modtager Bandidos-rockere og andre med tilknytning til Bandidos og oplyste i den forbindelse at der er ved at være for få "Bandidos-huse". Jeg bad om en uddybning af det oplyste, herunder oplysning om problemer i den anledning.

Arresthuset har oplyst at de nærmeste arresthuse alle er "H.A.-huse", og at der derfor er lang transport hvis der ikke er plads til Bandidos-indsatte i arresthuset.

Direktoratet har udtalt at det er direktoratets vurdering at der for tiden er et tilstrækkeligt antal arresthuse med plads til Bandidos-indsatte. Behovet for pladser til indsatte med tilknytning til henholdsvis Bandidos og H.A. vurderes i øvrigt løbende.

Jeg har noteret mig det oplyste, herunder om at direktoratet løbende vurderer behovet for pladser til de nævnte grupper af indsatte.

Ad punkt 6.1. Forplejning

Jeg henstillede til arresthuset at overveje at indføre en afbestillingsordning vedrørende den varme mad, og jeg bad arresthuset om at underrette mig om resultatet af disse overvejelser.

Arresthuset har oplyst at det fremover vil stå anført på kostplanen at de indsatte bedes give meddelelse hvis de ikke ønsker dagens ret.

Direktoratet har henholdt sig hertil med den tilføjelse at arresthuset bør udnytte de fordele dybfrostmaden giver idet de indsatte kan gives valgmulighed mellem flere forskellige retter, hvis man har andre retter i fryseren end den der aktuelt tilbydes på dagen.

Direktoratet har endvidere bemærket at det enkelte arresthus skal sikre sig at de indsatte bliver mætte af de måltider der tilbydes. De indsatte der har behov for det, skal til enhver tid tilbydes supplement. Arresthuset har fuld indflydelse på hvilket supplement der følger med idet det fremgår af bestillingssedlen.

Direktoratet har desuden bemærket at personalet altid bør kontrollere at indholdet af dybfrostpakkerne svarer til deklarationerne der er påklæbet. Da folien er gennemsigtig, bør det være muligt at foretage denne kontrol inden opvarmning og servering.

Endelig har direktoratet oplyst at direktoratet er bekendt med at der i en periode har været problemer med at styre temperaturen, idet produktionskøkkenets distributør ikke rådede over den fornødne kombinerede frost- og kølekapacitet. Der kunne derfor forekomme frostskader på grøntsager og frugt. Der arbejdes nu på at få løst problemet. Alternativt vil produktionskøkkenet i Sdr. Omme undersøge muligheden for at skifte distributør.

Jeg har noteret mig det oplyste. Til arresthusets orientering kan jeg i den forbindelse oplyse at Arresthuset i Hjørring har en ordning hvorefter der hver dag udarbejdes en liste over de retter der er "på lager", således at de indsatte har mulighed for at vælge mellem disse retter. Ved min inspektion af dette arresthus den 8. oktober 2003 blev det oplyst at denne ordning fungerer godt.

For så vidt angår problemet med frostskader, beder jeg direktoratet om at underrette mig om resultatet af undersøgelserne med hensyn til at få løst problemet, herunder eventuelt ved at skifte distributør.

Ad punkt 6.3. Fjernsyn mv.

Jeg henstillede til arresthuset at nedsætte tv-lejen (som udgjorde 6 kr. om dagen), og at orientere mig om hvad der skete i den anledning. Jeg gik ud fra at arresthuset i samme forbindelse ville overveje spørgsmålet om tilbagebetaling til de indsatte af for meget opkrævet leje, og jeg bad ligeledes om underretning om resultatet af disse overvejelser.

Arresthuset har anført at lejeprisen som også nævnt under inspektionen, reelt var baseret på 5 kr. for tv og 1 kr. for radio om dagen. Arresthuset har i den forbindelse henvist til at der på de af direktoratet udarbejdede skemaer til lejeindtægt udtrykkeligt står "tv/radio". Efterfølgende har arresthuset efter min henstilling nedsat prisen til 5 kr. i alt pr. dag.

Med hensyn til spørgsmålet om tilbagebetaling til de indsatte af for meget opkrævet leje har arresthuset anført at man i nogle uger fritog de indsatte for den ugentlige betaling.

Under henvisning til at arresthuset har nedsat prisen så der nu (kun) opkræves 5 kr., har direktoratet henholdt sig til det af arresthuset oplyste. Direktoratet har udtalt at direktoratet ingen bemærkninger har til den af arresthuset valgte løsning for tilbagebetaling. Direktoratet går herved ud fra at arresthuset ved denne løsning har lagt vægt på de administrative vanskeligheder der ville være forbundet med en tilbagebetaling til for eksempel tidligere indsatte. Direktoratet henviser endvidere til at arresthuset, hvis valgmuligheden mellem leje af tv og/eller radio havde fremgået af husordenen, ville have opkrævet særskilt betaling for leje af radio.

Jeg tager til efterretning at arresthuset har nedsat lejen til 5 kr. om dagen der er det maksimum som direktoratet har fastsat. Efter omstændighederne foretager jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet om tilbagebetaling.

Ad punkt 6.5. Besøg og telefonsamtaler

Under pkt. 6 i direktoratets vejledning nr. 77 af 16. maj 2001 om beskæftigelse mv. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner er det anført at besøg i beskæftigelsestiden ikke kan finde sted medmindre ganske særlige omstændigheder gør sig gældende, f.eks. besøg af nærtstående personer bosiddende i udlandet. Jeg anmodede arresthuset om at oplyse hvorvidt det anførte i beskæftigelsesvejledningen gav arresthuset anledning til at ændre tidspunkterne for besøg.

Arresthuset har i sit svar af 15. september 2003 anført at det er arresthusets opfattelse at reglerne vedrørende besøgstider fungerer særdeles godt og til alles tilfredshed idet arresthuset altid er fleksibel med hensyn til besøg på andre tidspunkter end de fastsatte hvis besøgende ikke har mulighed for at komme på de fastsatte tidspunkter. Den 3. november 2003 har arresthuset telefonisk over for direktoratet oplyst at hensynet til at kunne udnytte besøgsfaciliteterne/-kapaciteten bedst muligt nødvendiggør at besøg kan afvikles (også) i det i husordenen nævnte tidsrum. Arresthuset finder det af disse grunde ikke hensigtsmæssigt at ændre besøgstiderne.

Direktoratet har anført følgende:

"...
Direktoratet bemærker, at ifølge beskæftigelsesvejledningens punkt 1, 3 og 4. afsnit gælder bestemmelserne om beskæftigelsestid kun for varetægtsarrestanter og dømte i arresthus i det omfang, de beskæftiges.

Vedrørende baggrunden for beskæftigelsesvejledningens punkt 6, 3. afsnit bemærker direktoratet videre, at reglen bygger på beskæftigelsesudvalgets anbefalinger i betænkning 1058/1986, AUF-betænkningen. Det fremgår bl.a. heraf, at navnlig hensynet til forbedring af produktiviteten i arbejdsdriften ligger bag udvalgets forslag om, at fremstillinger og andre aktiviteter skulle placeres uden for arbejdstiden (bet. 1058/1986, s. 11, afsnit 5 og s. 22ff.). Herudover tilsiger hensynet til den bedst mulige udnyttelse af personaleressourcerne, at antallet af forstyrrelser i de indsattes arbejdsdag minimeres, idet man herved minimerer behovet for at anvende personaleressourcer til at følge indsatte frem og tilbage mellem arbejdsplads og besøgslokale. Dette hensyn gør sig navnlig gældende i forhold til indsatte, der beskæftiges på værksteder og lignende, hvor afstandene mellem besøgslokaler og arbejdspladser - navnlig i fængslerne - kan være relativt store.

Under henvisning til arresthusets fleksible administration af besøgsordningen og til det oplyste om, at reglerne omkring besøgstider dels tjener det formål at sikre bedst mulig udnyttelse af besøgsfaciliteterne, dels fungerer til alles tilfredshed, kan direktoratet henholde sig til det af arresthuset anførte.

Direktoratet vil dog anmode arresthuset om løbende at vurdere om der - navnlig under hensyn til produktiviteten i arresthusets arbejdsdrift - er behov for at ændre reglerne om besøgstid i husordenen."

Jeg har noteret mig det oplyste, herunder om at arresthuset er fleksibel med hensyn til besøg på andre tidspunkter end de fastsatte hvis besøgende ikke har mulighed for at komme på de fastsatte tidspunkter. Jeg foretager mig på denne baggrund ikke mere vedrørende dette forhold.

Jeg gik ud fra at der ikke ud over det anførte i husordenen om adgangen til at telefonere var fastsat lokale regler om den praktiske gennemførelse af de indsattes ret til at føre telefonsamtaler, jf. bemyndigelsen hertil i telefonbekendtgørelsens § 4, stk. 2, men for en ordens skyld bad jeg arresthuset om at oplyse herom. Hvis der var fastsat yderligere regler, bad jeg om at modtage et eksemplar heraf.

Arresthuset har oplyst at der ikke er fastsat yderligere lokale regler om telefonsamtaler.

Direktoratet har udtalt at direktoratet ingen bemærkninger har til at arresthuset ikke i videre omfang har fastsat regler om de indsattes adgang til at telefonere.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Ad punkt 6.6. Talsmandsordning

Jeg noterede mig det oplyste under inspektionen om at de indsatte opfordres til at vælge talsmand, og bad arresthuset om at oplyse hvordan de indsatte orienteres om deres mulighed for (opfordres til) at vælge talsmand, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 3.

Arresthuset har oplyst at de indsatte orienteres ved opslag på opslagstavlerne i arresthuset. Direktoratet kan henholde sig hertil.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Jeg henstillede endvidere til arresthuset at udfærdige regler om talsmandsvirksomheden og bad om en kopi af reglerne når de var udstedt.

Arresthuset har oplyst at der nu er udarbejdet regler om talsmandsvirksomheden som uddeles til de indsatte. Arresthuset har vedlagt kopi af reglerne.

Direktoratet har anført følgende:

"...
Det fremgår bl.a. af reglerne, at indsatte, der er udelukket fra fællesskab, indsatte, der er anbragt i strafcelle, samt indsatte, der er anbragt på en anden etage end talsmanden for at hindre undvigelse, ikke kan få personlig kontakt med talsmanden. Det fremgår endvidere af reglerne, at talsmanden ikke kan have kontakt med medindsatte, hvis han er udelukket fra fællesskab.

Det fremgår af § 4, stk. 2, nr. 1, at institutionens leder eller den, der bemyndiges dertil, kan fastsætte begrænsninger i den i stk. 1 nævnte ret, når ganske særlige forhold taler for det, herunder når en talsmand er udelukket fra fællesskab.

Det fremgår af § 5 i talsmandsbekendtgørelsen, at institutionens leder eller den, der bemyndiges dertil, kan fastsætte begrænsninger i talsmandens, herunder fællestalsmandens, ret til kontakt med en medindsat, hvis ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn taler for det, når den medindsatte er udelukket fra fællesskab, anbragt i strafcelle eller anbragt på en anden afdeling end talsmanden for at forhindre undvigelse.

I direktoratets skrivelse nr. 74 af 16. maj 2001 om talsmandsbekendtgørelsen er det anført, at afgørelser efter § 4, stk. 2, og § 5 skal træffes af institutionens leder eller den, der bemyndiges dertil, ud fra en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Det kan således ikke generelt bestemmes, at en talsmand, der er udelukket fra fællesskab, ikke kan have kontakt med medindsatte, eller at talsmanden ikke kan have kontakt med medindsatte, der er udelukket fra fællesskab, anbragt i strafcelle eller anbragt på anden etage end talsmanden for at forhindre undvigelse.

Direktoratet vil tilkendegive dette over for arresthuset og anmode om, at reglerne ændres i overensstemmelse hermed.

Direktoratet kan bortset herfra henholde sig til arresthusets regler."

Jeg har noteret mig det oplyste og beder om kopi af reglerne når de er ændret i overensstemmelse med direktoratets tilkendegivelser.

Ad punkt 6.7. Avishold mv.

Jeg bad arresthuset om at oplyse nærmere om ordningen med hensyn til aviser til udenlandske indsatte, herunder om det i rapporten anførte måtte give arresthuset anledning til ændringer heri.

Arresthuset har oplyst at udenlandske aviser indkøbes eller lånes på biblioteket efter behov. Arresthuset har supplerende oplyst at arresthuset i stedet for fast at abonnere på et antal udenlandske aviser, spørger hver enkelt udenlandsk indsat om hvilken avis han eller hun ønsker at læse. Herefter indkøbes avisen så vidt muligt dagligt på Silkeborg eller Viborg Station. Begge steder har et større udvalg af udenlandske aviser og tager desuden udenlandske aviser hjem på bestilling. I enkelte tilfælde lånes avisen på biblioteket.

Jeg har noteret mig det oplyste. Da arresthuset ikke har en egentlig abonnementsordning, henstiller jeg til arresthuset at indføje oplysning om den ordning som arresthuset har, i husordenen. Jeg beder om underretning når det er sket.

Jeg henleder i øvrigt arresthusets opmærksomhed på muligheden for via internettet at udprinte aktuelle nyheder.

Jeg bad endvidere arresthuset om at oplyse om og i givet fald ca. hvor mange bøger på fremmedsprog der findes i arresthusets egne bogskabe.

Arresthuset har oplyst at der findes ca. 50-75 bøger på bl.a. engelsk, tyrkisk og arabisk.

Direktoratet har henholdt sig til arresthusets oplysninger og har tilføjet at direktoratet ikke har yderligere bemærkninger.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Ad punkt 6.10. Selvmord og selvmordsforsøg

I det ajourførte spørgeskema oplyste arresthuset at der var et selvmordsforsøg den 7. november 2001. Rapport om dette forsøg som rettelig fandt sted den 22. februar 2002, er blandt de rapporter som jeg modtog til gennemgang, jf. pkt. 8. På rapporten er det påført at selvmordsforsøget er indberettet til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Ombudsmanden modtager efter aftale med Direktoratet for Kriminalforsorgen underretning om alle selvmord og selvmordsforsøg i kriminalforsorgens institutioner, men havde ikke modtaget underretning om dette forsøg. Jeg bad direktoratet om at oplyse årsagen hertil.

Direktoratet har oplyst at det fremgår af direktoratets sag på den pågældende at der ikke er indgået indberetning om selvmordsforsøget. Arresthuset har telefonisk oplyst at arresthuset ikke har indsendt det indberetningsskema som skal anvendes ved en sådan indberetning. Arresthuset har beskrevet hændelsen som en kraftig blødning efter at den indsatte havde skåret sig på langs i håndleddet. Arresthuset kan ikke nu give nogen forklaring på, hvorfor hændelsen ikke dengang blev indberettet som et selvmordsforsøg.

Direktoratet har meddelt arresthuset at det er beklageligt at hændelsen ikke er skematisk indberettet som et selvmordsforsøg. Direktoratet vil bede arresthuset om en indberetning om sagen.

Jeg har noteret mig det oplyste og går ud fra at direktoratet vil orientere mig om direktoratets behandling af denne sag.

Ad punkt 6.11. Præst

Jeg anmodede arresthuset om at oplyse hvorvidt det er muligt at få besøg af en imam - såfremt der er behov herfor.

Arresthuset har oplyst at der er mulighed for besøg af en imam som tilkaldes fra Århus. Direktoratet har oplyst at direktoratet ikke har yderligere bemærkninger.

Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg henviser i øvrigt til straffuldbyrdelseslovens § 35, stk. 2, og § 25, stk. 2 i den nye varetægtsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 897 af 6. november 2003 der trådte i kraft den 1. december 2003), hvorefter en indsat har ret til samtale med en præst eller lignende fra sit trossamfund. Af pkt. 59 i den vejledning der er udstedt i tilknytning til den nye varetægtsbekendtgørelse (vejledning nr. 125 af 4. november 2003), fremgår det at bestemmelsen omfatter præster m.fl. fra såvel anerkendte som godkendte trossamfund. I andre tilfælde vil det bero på en konkret vurdering om en person kan anses for præst eller lignende fra et trossamfund.

Ad punkt 6.13. Information af de indsatte

Jeg orienterede arresthuset om at jeg i forbindelse med min inspektion af Arresthuset i Sønderborg over for direktoratet som min umiddelbare opfattelse havde tilkendegivet at husordenen bør findes på i hvert fald engelsk (også i institutioner der normalt ikke har mange udlændinge) og om direktoratets svar i den anledning i en udtalelse af 6. juni 2003. Jeg tilkendegav at jeg ville vende tilbage til dette spørgsmål for så vidt angår Arresthuset i Silkeborg når jeg havde taget stilling til svaret fra direktoratet i sagen vedrørende min inspektion af Arresthuset i Sønderborg.

Jeg har efterfølgende bedt direktoratet om yderligere bemærkninger. Jeg har endnu ikke modtaget svar herpå.

Jeg vender således senere tilbage til dette spørgsmål.

Jeg bad arresthuset om at oplyse hvad der måtte være af informationsmateriale til de indsatte ud over husordenen.

Arresthuset har oplyst at løbende information opslås på tavlerne i stuen og på 1. sal. Af lokal information findes der herudover kun husordenen.

Direktoratet har henholdt sig hertil.

Jeg har noteret mig det oplyste. (Der foreligger nu tillige information om talsmandsordningen, jf. pkt. 6.6.)

Ad punkt 6.16. Egne genstande mv.

Jeg bad arresthuset om at oplyse om arresthuset - ud over de i husordenen angivne begrænsninger for hvad de indsatte må medtage - har fastsat nærmere regler efter bekendtgørelsens § 3. I bekræftende fald bad jeg arresthuset om at sende mig et eksemplar af disse regler.

Arresthuset har oplyst at arresthuset ikke har fastsat yderligere regler end dem i husordenen. Direktoratet har oplyst at direktoratet har tilkendegivet over for arresthuset at der i husordenen skal indføres regler efter genstandsbekendtgørelsens § 3, og at disse regler skal fastsættes i overensstemmelse med direktoratets vejledning nr. 75 af 16. maj 2001, særligt pkt. 8.

Jeg har noteret mig det oplyste og går ud fra at der nu vil blive fastsat regler efter genstandsbekendtgørelsens § 3.

Jeg bad tillige arresthuset om at oplyse hvorvidt de radioer som arresthuset stiller til rådighed for de indsatte, indeholder cd- og/eller kassetteafspiller således at de kan anvendes til gengivelse af musik efter den indsattes eget valg. I bekræftende fald bad jeg arresthuset om - i lyset af det anførte i pkt. 8 i vejledningen - på ny at overveje muligheden for at de indsatte kan få udleveret egne cd’er og/eller kassettebånd. Hvis radioerne ikke indeholder cd- og/eller kassetteafspiller, bad jeg - også i lyset af det anførte i vejledningens pkt. 8 om at radioer, cd-afspillere og båndoptagere uden mikrofon normalt bør kunne udleveres - arresthuset om at overveje at udskifte radioerne til sådanne radioer og at underrette mig om resultatet af overvejelserne.

Arresthuset har oplyst at arresthuset agter at udskifte de gamle radioer med nye cdafspillere som kan udleveres til de indsatte. Arresthuset forventer at dette vil ske i løbet af første halvdel af 2004.

Direktoratet har henholdt sig til arresthusets oplysninger og har samtidig oplyst at direktoratet har bedt arresthuset om underretning når udskiftningen er gennemført. Direktoratet har samtidig meddelt arresthuset at direktoratet går ud fra at der i forbindelse med indkøb af de nye cd-afspillere vil blive fastsat nærmere regler i husordenen for udlevering af cd'er, bånd og lignende.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Ad punkt 8.2. Forhørscelleanbringelse

I ingen af de tre sager hvori der fandt forhørscelleanbringelse sted, skete der strafcelleanbringelse, men alene anmeldelse til politiet. Jeg bad på denne baggrund arresthuset om en udtalelse vedrørende anbringelsen i forhørscelle set i relation til den første betingelse i straffuldbyrdelseslovens § 71, stk. 1 (begrundet mistanke om at den indsatte har overtrådt bestemmelser der må antages at medføre strafcelle som disciplinærstraf).

Jeg bad i den forbindelse tillige arresthuset om at oplyse om det er arresthusets praksis at der altid sker politianmeldelse ved fund af hash, uanset mængde.

Da der ikke i nogen af sagerne var oplysninger om at der er foretaget yderligere undersøgelser efter anbringelserne i forhørscelle, bad jeg desuden arresthuset om at oplyse hvilke undersøgelser der nødvendiggjorde forhørscelleanbringelser i sagerne, jf. den anden betingelse i straffuldbyrdelseslovens § 71, stk. 1.

Arresthuset har om de tre konkrete sager der alle vedrørte besiddelse af hash, oplyst at de pågældende har været anbragt i forhørscelle for at hindre dem i at tale med/påvirke andre indsatte indtil de nærmere omstændigheder var undersøgt. Arresthuset har fortolket ordlyden af straffuldbyrdelseslovens § 71 således at forseelser der vel ikke medfører strafcelle, fordi sagerne er afgjort strafferetligt, også kan begrunde anvendelse af forhørscelle såfremt betingelserne i øvrigt er opfyldt. Arresthuset har henvist til at en undladelse af at rejse straffesag ville have betydet at der kunne ikendes strafcelle som disciplinærstraf.

Arresthuset har efterfølgende over for direktoratet oplyst at arresthuset ønsker at fastholde den praksis hvorefter der sker politianmeldelse i alle sager der angår indsmugling af euforiserende stoffer, herunder hash, uanset kvantum.

Direktoratet har oplyst at direktoratet har meddelt arresthuset at straffuldbyrdelseslovens § 71 efter direktoratets opfattelse ikke giver mulighed for at anvende forhørscelleanbringelse efter det tidspunkt, hvor det måtte være klarlagt at sagen efter fast praksis vil blive politianmeldt (uden samtidig ikendelse af disciplinærstraf).

Jeg har noteret mig det oplyste og går ud fra at arresthuset ikke længere anvender forhørscelleanbringelse i sådanne sager.

Jeg bad arresthuset om at oplyse hvem der i de konkrete sager traf afgørelse om forhørscelleanbringelse. Såfremt afgørelsen var truffet af en anden end den kompetente person, bad jeg desuden arresthuset om at oplyse om, og i givet fald hvornår, der skete underretning af den kompetente person. Jeg bad endvidere om en udtalelse om overholdelsen af bekendtgørelsens § 3, stk. 3, i sagerne. Hvis der forelå notater vedrørende disse spørgsmål, bad jeg om kopi heraf.

Arresthuset har oplyst at afgørelserne i alle tilfælde er truffet af arrestforvareren. Bekendtgørelsens § 3, stk. 3, har været overholdt, men der er ikke gjort notat herom.

Direktoratet har meddelt arresthuset at det er beklageligt at der ikke i hver enkelt sag er gjort notat om at disciplinærstrafbekendtgørelsens § 3, stk. 3, har været overholdt.

Jeg er enig heri, og jeg har noteret mig at direktoratet har gjort arresthuset bekendt med sin opfattelse.

Ad punkt 8.8. Notatpligt

Som opfølgning på min orientering af arresthuset om at jeg i sagen vedrørende min inspektion af Arresthuset i Helsingør havde bedt direktoratet oplyse hvorvidt det er korrekt forstået at de formkrav mv. der følger af disciplinærbekendtgørelsen og disciplinærvejledningen, fortsat er gældende - også ved anvendelsen af Klientsystemets forhørsdel, kan jeg oplyse at direktoratet har bekræftet denne antagelse.

Ad punkt 8.12. Kompetence

Jeg bad arresthuset om oplysning om hvorvidt der internt (skriftligt) er fastsat retningslinjer for udøvelsen af disciplinærmyndigheden (jf. direktoratets vejledning nr. 11991 af 29. juni 2001 om adgangen til intern delegation i kriminalforsorgens institutioner). I givet fald bad jeg om kopi heraf.

Arresthuset har oplyst at der ikke er fastsat skriftlige retningslinjer for udøvelse af disciplinærmyndigheden, og at dette formentlig skyldes at der er meget få sådanne sager. I de sidste tre år har der således kun været fem sager som alle vedrørte besiddelse af hash. Arresthuset vil overveje at udarbejde sådanne retningslinjer.

Direktoratet har anført følgende:

"...
Det fremgår af § 67 i straffuldbyrdelsesloven, at en indsat kan ikendes disciplinærstraf af institutionens leder eller den, der bemyndiges dertil. Det fremgår videre af punkt 10 i vejledning om adgangen til intern delegation i kriminalforsorgens institutioner, at de lokale kompetenceforhold og arbejdsgange bør være udtrykkeligt fastsat i lokale regler i de tilfælde, hvor kompetencen er henlagt til institutionens leder eller den, der bemyndiges dertil.

Det er på den baggrund direktoratets opfattelse, at spørgsmålet om, hvem der har kompetencen til at træffe afgørelse om disciplinærstraf, bør fastsættes udtrykkeligt i de lokale regler, hvilket direktoratet vil gøre arresthuset opmærksom på."

Jeg har noteret mig det oplyste og går ud fra at arresthuset i overensstemmelse hermed udarbejder sådanne retningslinjer. Jeg beder om kopi heraf.

Jeg bad endvidere om at få oplyst hvilket tilsyn institutionens leder fører med disciplinærstrafområdet.

Arresthuset har oplyst at arrestinspektørens tilsyn hidtil kun har været sporadisk og uden faste retningslinjer. Det er til dels begrundet i de meget få sager som politimesteren alle har kendskab til gennem straffesagsbehandlingen. For fremtiden vil tilsynet blive udøvet ved gennemsyn af disciplinærsager i forbindelse med de halvårlige kasseinspektioner i arresten.

Direktoratet har henholdt sig hertil med bemærkning om at direktoratet dog har meddelt arresthuset at institutionens leder tillige bør inddrages under behandlingen af sagen, hvis der i den konkrete sag er tvivl om hvad der er bevist eller ikke bevist, eller om hvilke bestemmelser der kan anses for overtrådt, jf. disciplinærstrafvejledningens punkt 2.

Jeg har noteret mig det oplyste.

9. Opfølgning

Jeg afventer svar vedrørende pkt. 3.3., 4., 6.1., 6.6., 6.7., 6.10, 8.12, og eventuelt pkt. 2.3.3. Jeg vender tillige senere tilbage til pkt. 6.13.

10. Underretning

Denne rapport sendes til arresthuset, Politimesteren i Silkeborg, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i arresthuset.

Lennart Frandsen

Inspektionschef