Inspektion af Arresthuset i Silkeborg den 7. april 2003 - Afsluttende brev

 

 

Afsluttende brev til Direktoratet for Kriminalforsorgen:

Vedrørende j.nr. 03-1013-187 - inspektion af Arresthuset i Silkeborg

Den 3. maj 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. april 2003 af Arresthuset i Silkeborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar vedrørende pkt. 3.3., 6.10 og 6.13.

Jeg har i den anledning modtaget en udtalelse af 5. juli 2004 med bilag fra Direktoratet fra Kriminalforsorgen, herunder en udtalelse som direktoratet den 23. juni 2004 modtog fra arresthuset.

Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 3.3. Fællesskab

Jeg meddelte at jeg fortsat afventede underretning om direktoratets stillingtagen til Arresthuset i Silkeborgs retningslinjer for fællesskab og kopi af de endelige retningslinjer.

Direktoratet har oplyst at direktoratet har bedt arresthuset om at overveje om der er mulighed for at udvide fællesskabsreglerne. (Jeg går ud fra at der sigtes til tiderne). Direktoratet afventer svar herpå og vil orientere mig når direktoratet har taget stilling til arresthusets regler.

Jeg har noteret mig det oplyste og afventer således fortsat underretning om direktoratets stillingtagen til arresthusets fællesskabsregler.

Ad punkt 6.10. Selvmord og selvmordsforsøg

I det ajourførte spørgeskema som jeg modtog forud for inspektionen, oplyste arresthuset om et selvmordsforsøg den 7. november 2001. Da ombudsmanden efter aftale med Direktoratet for Kriminalforsorgen modtager underretning om alle selvmord og selvmordsforsøg i kriminalforsorgens institutioner, men ikke havde modtaget underretning om dette forsøg, bad jeg direktoratet om at oplyse årsagen hertil. I direktoratets udtalelse af 10. november 2003 oplyste direktoratet at hændelsen ikke i sin tid var blevet indberettet som et selvmordsforsøg, og at direktoratet ville bede arresthuset om en indberetning om sagen.

Blandt de rapporter som jeg havde modtaget fra arresthuset, var en rapport vedrørende et selvmordsforsøg som den pågældende indsatte havde foretaget. Ved udarbejdelse af rapporten overså jeg at denne rapport var dateret den 22. februar 2002, og jeg lagde derfor til grund at det var rapporten vedrørende selvmordsforsøget den 7. november 2001. Da arrestforvareren under en telefonsamtale den 9. oktober 2003 oplyste at arresthuset ikke umiddelbart kunne finde frem til en rapport fra den 7. november 2001, gik jeg ud fra at datoen den 7. november 2001 i spørgeskemaet var forkert, og at selvmordsforsøget rettelig fandt sted den 22. februar 2002. Selv om direktoratet i udtalelsen af 10. november 2003 ikke havde korrigeret datoen, men havde omtalt rapporten som en rapport af 7. november 2001, gik jeg ved udarbejdelsen af min opfølgningsrapport af 22. december 2003 fortsat ud fra at selvmordsforsøget rettelig fandt sted den 22. februar 2002 hvilket jeg bemærkede i denne rapport.

I direktoratets udtalelse af 19. februar 2004 i anledning af opfølgningsrapporten oplyste direktoratet at direktoratet nu havde modtaget indberetning om hændelsen den 7. november 2001 og havde taget sagen under behandling. Forud herfor havde ombudsmanden (med brev af 11. februar 2004) fra direktoratet modtaget kopi af indberetningen vedrørende den pågældende indsattes selvmordsforsøg den 7. november 2001.

Den pågældende indsatte havde således forsøgt at begå selvmord i Arresthuset i Silkeborg såvel den 7. november 2001 som den 22. februar 2002. Da det på rapporten fra den 22. februar 2002 var anført at denne hændelse var indberettet til Direktoratet for Kriminalforsorgen, gik jeg ud fra at direktoratet havde modtaget indberetning fra arresthuset vedrørende dette selvmordsforsøg, og da ombudsmanden ikke havde modtaget underretning herom, anmodede jeg direktoratet om at oplyse om årsagen hertil og underrette mig om direktoratets behandling af sagen.

Hvis direktoratet ved afgivelsen af udtalelsen af 19. februar 2004 til mig var opmærksom på at den indsatte også havde forsøgt at begå selvmord den 22. februar 2002, jf. (bl.a.) min korrektion af datoen i opfølgningsrapporten af 22. december 2002, bad jeg tillige direktoratet om at oplyse hvorfor direktoratet ikke oplyste herom i udtalelsen til mig og/eller i den forbindelse sendte ombudsmanden en sædvanlig underretning om dette selvmordsforsøg.

Direktoratet har oplyst at direktoratet har indhentet oplysninger fra Arresthuset i Silkeborg om selvmordsforsøget den 22. februar 2002, og at direktoratet den 28. maj 2004 har modtaget en indberetning og rapport af 22. februar 2002 vedrørende den pågældende indsatte. Direktoratet har videre oplyst at det ikke på direktoratets sag er journaliseret at der er sket telefonisk indberetning af selvmordsforsøget den 22. februar 2002, og at arresthuset har oplyst at arresthuset ikke kan oplyse til hvem eller hvilket kontor der er givet telefonisk indberetning; den medarbejder som indberettede hændelsen er ikke længere ansat i arresthuset.

Det fremgår tillige af direktoratets udtalelse at arresthuset har oplyst at der ikke før nu er sket skriftlig indberetning til direktoratet. Direktoratet har desuden oplyst at direktoratet har taget sagen under behandling. Direktoratet har den 11. juni 2004 sendt en kopi af indberetningen som er indgået på en konkret sag vedrørende det pågældende selvmordsforsøg (j.nr. 2004-1989-626), og i denne sag afventes underretning om resultatet af direktoratets behandling af denne sag.

Direktoratet har endelig i udtalelsen oplyst at det ikke i direktoratet har været muligt at klarlægge det nærmere hændelsesforløb vedrørende den telefoniske indberetning, og at det må skyldes en eller flere beklagelige fejl i direktoratet at denne indberetning ikke er registreret og journaliseret. Dette er baggrunden for at direktoratets udtalelse af 19. februar 2004 ikke indeholdt oplysning om at den pågældende indsatte tillige havde forsøgt at begå selvmord den 22. februar 2002.

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke i denne sag mere vedrørende selvmordsforsøget den 22. februar 2002 der som nævnt nu behandles på en konkret sag.

Ad punkt 6.13. Information af de indsatte

Jeg anmodede arresthuset om at oplyse hvad en henstilling som direktoratet den 17. december 2003 havde udsendt til samtlige kriminalforsorgens institutioner om oversættelse af den gældende husorden, havde givet arresthuset anledning til.

Arresthuset har oplyst at husordenen er sendt til oversættelse, og at oversættelsen forventes at foreligge omkring den 1. juli 2004. Direktoratet har henholdt sig hertil.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Bortset fra at jeg afventer endelig underretning om direktoratets stillingtagen til arresthusets fællesskabsregler, jf. pkt. 3.3., betragter jeg inspektionssagen som afsluttet.

Et tilsvarende brev er sendt til arresthuset og Politimesteren i Silkeborg. Arresthuset modtager en kopi af brevet til arresthuset med anmodning om at denne kopi gøres tilgængelig for de indsatte i arresthuset. Folketingets Retsudvalg modtager en kopi af mit brev til direktoratet.

Med venlig hilsen

Lennart Frandsen

Inspektionschef

Kopi er samtidig sendt til:

Folketingets Retsudvalg