Inspektion af arresten/detentionen i Aasiaat den 20. maj 2003 - Opfølgning nr. 2

 

 

Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger vedrørende enkelte forhold.

Jeg modtog i den anledning udtalelser af 17. juni og 7. december 2005 fra Politimesteren i Grønland – vedlagt en udtalelse af 17. juni 2005 fra stationslederen i Aasiaat – af 12. januar 2006 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen og af 6. oktober 2005 og 24. januar 2006 fra Justitsministeriet.

Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 3.  Inventar

Jeg gik i opfølgningsrapport nr. 1 ud fra at problemet med det defekte køleskab var løst (spørgsmålet var ikke nævnt i politimesterens udtalelse forud for denne rapport), men jeg bad for en god ordens skyld politimesteren om at oplyse om dette var tilfældet.

Politimesteren har oplyst at der er indkøbt et nyt køleskab der fungerer tilfredsstillende, og direktoratet har henholdt sig hertil.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Ad pkt. 7.1. Lidt om sagerne

Jeg bad i den endelige rapport politimesteren om at oplyse om tre personer – der som de eneste af de personer hvis sager er indgået i min undersøgelse, var anbragt i arresten/detentionen i længere tid – i dagtimerne i fuldt omfang opholdt sig i Anstalten for Domfældte i Aasiaat som "dagfolk".

Politimesteren svarede forud for opfølgningsrapport nr. 1 at de alle tre "under tilbageholdelsestiden" havde opholdt sig i anstalten som "dagfolk" i fuldt omfang.

Jeg bemærkede i opfølgningsrapport nr. 1 at politimesterens udtalelse på dette punkt – taget på ordene – kunne forstås således at eksempelvis AP.NR. 10/03 i perioden fra den 1. til den 12. april 2003 (hvor den pågældende havde skiftet status fra tilbageholdt til domfældt) ikke (længere) havde opholdt sig i anstalten som "dagmand". Jeg gik dog ikke ud fra at dette var tilfældet, men bad for en ordens skyld politimesteren om at oplyse hvordan denne passus skulle forstås.

Politimesteren har nu oplyst at AP.NR. 10/03 fortsatte som dagmand i anstalten efter at dommen var afsagt i overensstemmelse med hvad der er praksis hos politiet i Aasiaat.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Ad pkt. 7.2. Belægning

Jeg gennemgik i opfølgningsrapport nr. 1 belægningen i arresten/detentionen med udgangspunkt i perioden fra den 5. oktober 2002 til tidspunktet for inspektionen (den 20. maj 2003). Da der manglede oplysninger i anholdelsesprotokollen om hvor længe AP.NR. 145/02 opholdt sig i arresten/detentionen, bad jeg politiet i Aasiaat om at oplyse dette. Og jeg måtte af denne grund drage mine konklusioner vedrørende belægningen med forbehold herfor.

Jeg konkluderede foreløbigt at der i fem perioder var anbragt mindst fire personer i arresten/detentionen (alene i form af tilbageholdte og domfældte) og at der i tre af disse perioder muligvis (afhængigt af svaret på mit spørgsmål om AP.NR. 145/02) havde opholdt sig fem personer i arresten/detentionen (med fire detentionslokaler).

Politimesteren i Grønland har i sin første udtalelse anført følgende om AP.NR. 145/02 og spørgsmålet om overbelægning:

"Pågældende blev overført fra detentionen i Aasiaat til Anstalten for Domfældte i Ilulissat den 14. marts 2003. Det kan i den forbindelse til orientering oplyses, at pågældende den 3. marts 2003 i Aasiaat Kredsret blev idømt en fællesforanstaltning på anstaltsanbringelse i 8 måneder for forbrydelser begået i fuldbyrdelsesperioden. Det kan endvidere oplyses, at der ikke har været anbragt mere end 4 personer i detentionen i den periode, hvor AP.NR. 145/02 opholdt sig der. Der har således ikke været overbelæg i den nævnte periode."

Politimesteren har dog efterfølgende over for Direktoratet for Kriminalforsorgen, der havde gjort politimesteren opmærksom på at AP.NR. 145/02 ikke var medregnet i grundlaget for min foreløbige konklusion, bekræftet direktoratets formodning om at politimesterens oplysninger om belægningen var ukorrekt, og at der i den periode hvor AP.NR. 145/02 var anbragt i arresten/detentionen var overbelægning (med en person).

Direktoratet for Kriminalforsorgen har herefter i sin udtalelse af 12. januar 2006 anført at der i perioden fra den 12. februar til den 3. marts 2003 har været anbragt fem personer i arresten/detentionen – dog med undtagelse af natten mellem den 21. og den 22. februar 2003 hvor yderligere to personer (berusere) kom til, og hvor der var i alt syv personer anbragt i arresten/detentionen.

Politimesteren i Grønland har i anledning af mit spørgsmål om hvorledes de nævnte ekstra personer i forhold til antallet af detentionslokaler har været anbragt i arresten/detentionen oplyst følgende (efter at have modtaget oplysninger herom fra politiet i Aasiaat):

"Det er korrekt, at der i forbindelse med indsættelsen af de pågældende personer var overbelæg i detentionen, idet der i perioden opholdt sig i alt 6 personer der. AP.nr. 28/03 blev anbragt alene i detentionslokale 4 og AP.nr. 29/03 blev anbragt alene i detentionslokale 3. De øvrige indsatte delte detentionens øvrige faciliteter – dvs. detentionslokale 1 og 2 samt fællesrummet."

Direktoratet har henholdt sig hertil.

Som det fremgår, er disse oplysninger knyttet til den opfattelse af de faktiske forhold – som politimesteren først har givet udtryk for – og som viste sig at være forkert. Oplysningerne er således knyttet til antallet 6 personer og natten mellem den 21. og den 22. februar 2002 og ikke til 7 personer denne nat (henholdsvis overbelægningen med en enkelt person i øvrigt i perioden 12. februar til den 13. marts 2003).

Jeg har dog ikke tilstrækkelig anledning til at gentage mit spørgsmål, men går ud fra at de øvrige fem – og ikke fire – personer den pågældende nat har delt de resterende to detentionslokaler (og forrummet) og at der i perioden fra den 12. februar til den 13. marts 2003 har været dobbeltbelægning i et af de fire detentionslokaler.

Jeg har noteret mig at der i en periode på mere end en måned har været overbelægning i arresten/detentionen inden for den periode på i alt godt syv måneder som min undersøgelse af belægningen vedrører, og at der en enkelt nat har været en belægning på 175%.

Jeg har endvidere noteret mig at de to berusere denne nat har været anbragt alene i hvert sit detentionslokale.


Om belægningsspørgsmålet generelt set har Direktoratet for Kriminalforsorgen henvist til det som direktoratet har oplyst i forbindelse med opfølgningen af den tilsvarende inspektion af arresten/detentionen i Ilulissat: at udvidelsen af anstaltskapaciteten i Grønland med 40% siden foråret 2002 har vist sig at være utilstrækkelig, og at direktoratet i øjeblikket overvejer hvilke initiativer der på den baggrund bør iværksættes.

Ovennævnte problemstilling blev også nævnt på møderne i januar og februar 2006 om anvendelsen af detentionerne i Grønland til andet end berusere (j.nr. 2003-2257-618).

Jeg afventer yderligere underretning om det generelle belægningsproblem i forbindelse med den nævnte generelle sag, og jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål i relation til inspektionen af arresten/detentionen i Aasiaat.


Ad pkt. 7.9.1. Tilsyn med berusere (tilbageholdte og afsonere)

Jeg bad politiet i Aasiaat om en udtalelse om tilsynet med en person som blev indsat i detentionen den 10. april 2003, kl. 21.50 og løsladt den følgende dags morgen, kl. 08.45 (AP.NR. 43/03). Som anholdelsesgrund var der i anholdelsesprotokollen anført selvmordstrusler. Jeg gik i opfølgningsrapporten ud fra at den pågældende tillige blev anbragt i detentionen fordi han var beruset.

Det fremgik af anholdelsesprotokollen at der kun blev ført tilsyn med de anbragte i arresten/detentionen én gang – den 11. april 2003, kl. 08.10 – inden for det tidsrum hvor vedkommende opholdt sig i arresten/detentionen. Jeg så herved bort fra tilsynet den 10. april 2003, kl. 21.50 på hvilket tidspunkt den pågældende blev anbragt i detentionen.

Jeg bad endvidere om oplysning om hvorvidt den pågældende blev undersøgt af en læge.

Politimesteren i Grønland har anført følgende:

"... Af politikommissærens udtalelse fremgår bl.a., at Ombudsmandens antagelse om at AP.nr. 43/03 blev anbragt i detentionen pga. beruselse er korrekt. Endvidere er det korrekt, at indsatte bortset fra kl. 21.50 den 10.april 2003, hvor det blev konstateret, at indsatte sov, kun blev tilset den efterfølgende morgen kl. 08.10. Endelig fremgår det af udtalelsen, at indsatte ikke blev tilset af en læge.

Henset til oplysningerne om indsattes svære beruselse er det min opfattelse, at vedkommende burde have været tilset af en læge. Idet politikommissæren og den politiassistent, der forestod indsættelse er opmærksom på dette forhold, foretager jeg mig dog ikke yderligere vedrørende dette punkt."

Justitsministeriet har anført følgende:

"...
Justitsministeriet skal i den forbindelse bemærke, at det følger af Politimesteren i Grønlands Dagsbefaling I nr. 45 af 28. marts 2001, pkt. f, at berusere, som må antages at være selvmordstruede, skal fremstilles for en læge til vurdering inden indsættelsen. Justitsministeriet finder, at det er meget beklageligt, at den pågældende ikke blev tilset af en læge. På baggrund af det politimesteren oplyste, foretager Justitsministeriet sig imidlertid ikke yderligere.

...

Justitsministeriet finder, at det er meget beklageligt, at der kun er foretaget tilsyn med den pågældende én gang efter anbringelsen i detentionen kl. 21.50. Henset til, at Politimesteren i Grønland den 20. april 2004 har udstedt en ny dagsbefaling, som præciserer tilsyn med berusere, finder Justitsministeriet ikke anledning til at foretage sig yderligere."

Jeg er enig med Justitsministeriet i at det er meget beklageligt at den pågældende i strid med politimesterens dagsbefaling ikke blev tilset af en læge, og at der kun blev ført tilsyn med de anbragte i arresten/detentionen én gang i de godt 10 timer vedkommende var detentionsanbragt. Jeg har herved ligesom Justitsministeriet set bort fra tilsynet den 10. april 2003, kl. 21.50 på hvilket tidspunkt vedkommende blev anbragt i detentionen.

Jeg foretager mig i lighed med og af samme grund som Justitsministeriet ikke mere vedrørende politiets tilsyn mv.


8. Opfølgning 

Jeg betragter herefter sagen om inspektionen af arresten/detentionen i Aasiaat for afsluttet.


9. Underretning 

Denne rapport sendes til politiet i Aasiaat, Politimesteren i Grønland, Det Grønlandske Kriminalforsorgsnævn, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg.


                                                                  Lennart Frandsen
                                                                   Inspektionschef