Inspektion af arresten/detentionen i Ilulissat den 23. maj 2003 - Opfølgning

 

 

Den 7. april 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 23. maj 2003 af arresten/detentionen i Ilulissat. I rapporten bad jeg Politimesteren i Grønland, Direktoratet for Kriminalforsorgen og Justitsministeriet om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Jeg modtog herefter udtalelser mv. af 12. marts og 5. november 2004 fra politiet i Ilulissat (stationslederen), af 15. juni og 5. november 2004 fra Politimesteren i Grønland, af 16. november 2004 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen og af 27. september og 26. november 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad 2.  Celler, forrum mv.

2.1.   Anvendelsen af toilet- og baderum til madlavning/opvask

Om indretningen af arresten/detentionen mv. anførte jeg bl.a. følgende i rapporten:

"Arresten/detentionen rummer tre detentionslokaler og et forrum og endvidere et rum på 7-8 m2 med toilet og bad (brus). I rummet er endvidere en bordplade af stål med indbygget vask og koldt og varmt vand. Vasken er placeret på væggen ind til forrummet modsat toilettet. På forespørgsel bekræftede stationslederen at de indsatte vasker op her. 

Stationslederen oplyste efterfølgende at de indsatte selv skal lave maden. Han sørger for at der er mad i køle-/fryseskabet til et par dage ad gangen. Stationslederen oplyste at mange af de indsatte i arresten/detentionen laver varm mad flere gange om dagen.

Køkkenvasken og det dertil hørende stålbord er placeret i det separate toilet- og baderum fordi der ikke er noget afløb i forrummet.

Tilberedning af varm mad – herunder partering af fisk og kød – foregår mest naturligt hvor der er adgang til vand.

Jeg må derfor umiddelbart lægge til grund at ikke alene opvasken, men også en stor del af tilberedningen af mad foregår i toilet- og baderummet. Dette giver efter min opfattelse grundlag for alvorlige sundhedsmæssige betænkeligheder. 

Før jeg foretager videre vedrørende dette spørgsmål, beder jeg Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet om en udtalelse."

Stationslederen har (bl.a.) oplyst følgende (i udtalelse af 12. marts 2004):

"Ombudsmanden forudsætter, at en stor del af tilberedning af varm mad foregår i toilet- og baderummet.

Der foregår ikke tilberedning af mad i det hele taget i toilet- og baderummet, idet der ikke indkøbes madvarer, der skal parteres eller i øvrigt forarbejdes forinden tilberedningen.

I toilet- og baderummet foregår alene opvask ved stålbordet.

Det er naturligvis ikke hensigtsmæssigt, men en anden placering af stålbordet – eller et køkkenbord med håndvask – vil kræve en ombygning/udvidelse af de nuværende faciliteter."

Politimesteren i Grønland og Direktoratet for Kriminalforsorgen har henvist til stationslederens oplysninger. Direktoratet har endvidere i forlængelse af disse oplysninger anført at det ville være naturligt om Justitsministeriet rettede henvendelse til Politimesteren i Grønland med henblik på at lade spørgsmålet om opvask i toilet- og baderummet indgå i de overvejelser om løsninger af en række (andre) praktiske forhold vedrørende arresternes/detentionernes indretning og udstyr som pågår – og som udspringer af den generelle sag om forskellig anvendelse af arresten/detentioner i Grønland (j.nr. 2003-2257-618).

Justitsministeriet har henholdt sig til direktoratets bemærkninger og har den 26. november 2004 oplyst at ministeriet har anmodet Politimesteren i Grønland om (også) at overveje muligheden for at lade tilbageholdte og domfældte vaske op et andet sted. Ministeriet har endvidere oplyst at ministeriet vil vende tilbage til sagen når politimesterens udtalelse om spørgsmålet forelå. Jeg har ikke siden modtaget oplysninger om dette spørgsmål fra (politimesteren eller) Justitsministeriet.

Som det fremgår, angår det sundhedsmæssige spørgsmål som jeg har rejst, efter politimesterens, direktoratets og ministeriets opfattelse ikke (længere) tilberedning af mad, men (kun) opvask. Myndighederne har herved henvist til stationslederens oplysninger. Som anført i den endelige rapport lagde jeg umiddelbart til grund at ikke kun opvasken, men også (en del af) tilberedningen af mad foregik i toilet- og baderummet hvilket efter min opfattelse gav grundlag for alvorlige sundhedsmæssige betænkeligheder. Baggrunden herfor var dels stationslederens oplysninger under inspektionen om at mange af de anbragte i arresten/detentionen har en forkærlighed for varm mad, jf. citatet ovenfor fra inspektionsrapporten, dels at tilberedning af varm mad – herunder partering af fisk og kød – mest naturligt foregår hvor der er adgang til vand hvilket der for så vidt angår arresten/detentionen i Ilulissat kun er i toilet- og baderummet. Efter de nu foreliggende oplysninger lægger jeg til grund at dette imidlertid ikke er tilfældet. Det fremgår således af stationslederens og politimesterens oplysninger at der ikke indkøbes madvarer til de tilbageholdte/domfældte som skal parteres eller forarbejdes inden tilberedningen. Jeg må endvidere forstå det oplyste på den måde at tilbageholdte/domfældte i arresten/detentionen heller ikke parterer eller forarbejder fisk som de pågældende selv fanger (f.eks. i forbindelse med deres ophold som dagfolk i anstalten for domfældte) eller som de pågældende får foræret. Inden jeg foretager mig mere vedrørende det nævnte sundhedsmæssige spørgsmål, beder jeg politimesteren om at oplyse om ovenstående er rigtigt forstået. I bekræftende fald beder jeg politimesteren om at oplyse hvilke(n) form(er) for varm mad de anbragte i arresten/detentionen spiser – heraf mange to gange om dagen – og som ikke skal "parteres eller i øvrigt forarbejdes inden tilberedningen", og hvorledes maden tilberedes.

Jeg bemærker for fuldstændighedens skyld at jeg i forbindelse med at jeg rejste det ovenstående spørgsmål umiddelbart vurderede at det uden store bygningsmæssige ændringer var muligt at placere stålbordet med håndvask (eller et tilsvarende mindre bord) inde i forrummet – på den anden side af væggen i forhold til den nuværende placering med tilslutning til vand og afløb gennem væggen ind til toilet- og baderummet.

2.2. Vinduesudskiftning

Om "vinduerne" til detentionscellerne konstaterede jeg i rapporten at der i vinduespladerne i celle nr. 2 og 3 var enkelte store huller (runde huller på ca. en centimeter i diameter) hvor der formentlig tidligere havde siddet en form for lukkemekanisme. Jeg bemærkede under inspektionen at disse huller på grund af deres størrelse udgjorde en selvmordsrisiko for den indsatte (ved at skabe mulighed for forsøg på hængning).

Jeg oplyste imidlertid i rapporten at jeg ikke foretog mig mere vedrørende dette spørgsmål. Dette skyldtes at jeg gik ud fra at arbejdet med isætning af de nye vinduer var udført på tidspunktet for den endelig rapport. Jeg henviste herved til at Politimesteren i Grønland havde søgt om udskiftning af vinduespladerne til vinduer med dobbelt panserglas (2 x 27 mm lamineret termoglas) med indbyggede, motorstyrede persienner, at det ansøgte var blevet bevilget, at Rigspolitichefens Bygningsafdeling skulle stå for arbejdet med isætning af vinduer, og at Rigspolitichefens Bygningsafdeling havde anset sagen for at være af hastende karakter, jf. bygningsafdelingens brev af 29. maj 2003 til arkitektkontoret.

Om vinduerne er udskiftet på nuværende tidspunkt, fremgår ikke af de foreliggende oplysninger. Noget tyder på at arbejdet hermed ikke er kommet meget længere end på tidspunktet for inspektionen – for snart to år siden.

Stationslederen har bl.a. oplyst følgende herom (den 12. marts 2004):

"Der er endnu ikke isat nye detentionsvinduer. – Rigspolitiets bygnings-afd. var sammen med den dertil knyttede arkitekt igennem længere tid involveret i planlægningen og overslag. Denne plan blev af økonomiske årsager opgivet og man gik tilbage til den oprindelige [plan] dog excl. motoriserede persienner. – Den 1. december 2003 blev Statsfængslet i Kragskovhede anmodet om på ny at udfærdige et tilbud på fremstilling af 3 detentionsvinduer til detentionen.

Da fængslets værksted har haft meget travlt har man endnu ikke afgivet det ønskede tilbud. Der er d.d. rykket for et tilbud."

Det fremgår af de bilag som stationslederen har vedlagt, at vedkommende værkmester i Statsfængslet på Kragskovhede den 18. marts 2004 telefonisk har beklaget den lange sagsbehandlingstid og oplyst at han i den kommende uge ville faxe tilbud og forventet leveringstidspunkt til politiet i Ilulissat.

Politimesteren i Grønland har – i udtalelse af 15. juni 2004 – henvist til stationsledernes oplysninger og har samtidig oplyst at projektet "fortsat [er] i tilbudsfasen".

Rapporten om inspektionen blev den 17. februar 2004 udsendt som en foreløbig rapport til politiet i Ilulissat, Politimesteren i Grønland, Direktoratet for Kriminalforsorgen og Justitsministeriet. I mine følgebreve til de tre sidstnævnte oplyste jeg om at formålet hermed var at myndighederne kunne få lejlighed til at fremkomme med de eventuelle yderligere bemærkninger om faktiske forhold som rapporten måtte give anledning til.

Som det fremgår af ovenstående, var planerne vedrørende udskiftning af vinduerne allerede ændret forud for udsendelsen af den endelige rapport (den 7. april 2004). Stationslederens oplysninger herom blev sendt til Politimesteren i Grønland, men blev ikke videregivet til mig. Den endelige rapport tog således på dette punkt ikke udgangspunkt i de reelle faktiske forhold.

Jeg beder om en udtalelse fra politimesteren om dette spørgsmål. Jeg henviser herved også til indholdet af det brev af 17. februar 2004 til politimesteren med hvilket jeg fremsendte den foreløbige rapport.Jeg beder endvidere politimesteren om at oplyse status vedrørende vinduessagen.

Justitsministeriet har ikke forholdt sig til spørgsmålet om udskiftning af vinduer i detentionslokalerne.

Jeg beder ministeriet om en udtalelse.

2.3. Muligheden for at se fjernsyn

Der var ikke – i modsætning til de øvrige arrester/detentioner som jeg inspicerede – noget fjernsyn i arresten/detentionen i Ilulissat. Inden jeg foretog videre vedrørende dette spørgsmål, bad jeg politimesteren om at oplyse hvor længe arresten/detentionen i Ilulissat havde været uden fjernsyn. Jeg bad endvidere Direktoratet for Kriminalforsorgen om en udtalelse om hvad der videre var sket i sagen for så vidt angår inventaret i arresten/detentionen i Ilulissat – herunder vedrørende det fjernsyn som politiet i Ilulissat havde ansøgt om.

Stationslederen har oplyst at der ikke har været fjernsyn i detentionen siden november måned 1998. Stationslederen har samtidig oplyst at de indsatte efterfølgende "selv [har] fremskaffet et fjernsyn under opholdet i detentionen".

Stationslederen har endvidere (den 12. marts 2004) oplyst at der via Politimesteren i Grønland flere gange har været ansøgt om et fjernsyn til detentionen, senest den 3. august 2001, men at resultatet hver gang har været et afslag.

Stationslederen har i brev af 16. juni 2004 til Politimesteren i Grønland præciseret at politidistriktet den 9. juni 2000 og den 3. august 2001 har ansøgt om et fjernsyn til arresten/detentionen. Stationslederen har endvidere oplyst at der ikke findes (skriftlige) besvarelser fra politimesterembedet i arkivet hos politiet i Ilulissat hvorfor stationslederen antager at afslagene er givet mundtligt.

Politimesteren har afgivet en særskilt udtalelse til Direktoratet for Kriminalforsorgen vedrørende dette spørgsmål. Politimesteren har i udtalelsen oplyst at det ikke har været muligt at finde de(n) pågældende sag/sager ved politimesterembedet, og politimesteren har derfor måttet henholde sig til det som stationslederen har anført, herunder at der er givet mundtligt afslag på ansøgningerne. Politimesteren har over for Direktoratet for Kriminalforsorgen henholdt sig til bemærkningerne i inspektionsrapporten om vigtigheden af at der er et fjernsyn i arresten/detentionen.

Direktoratet for Kriminalforsorgen har anført følgende:

"Direktoratet kan oplyse, at direktoratet i 2003 bevilgede møbler til udskiftning eller supplering af det eksisterende inventar i arresterne/detentionerne i Grønland. Arresten/detentionen i Ilulissat fik i den forbindelse leveret to sofaborde, fire salonstole og et mødebord fra kriminalforsorgens møbelserie. Møblerne blev bestilt den 19. juni 2003 og skibet til Grønland i august 2003. Som følge af, at direktoratets beslutning om at levere møbler til de grønlandske arrester/detentioner i sommeren 2003 alene omfattede levering af møbler fra kriminalforsorgens egen møbelserie, blev der ikke givet bevilling til fjernsyn, radio eller dyner.

Direktoratet kan endelig oplyse, at man er underrettet om, at politimesteren nu vil foranledige, at der opsættes et fjernsyn i detentionen."

Det følger af det oplyste at der fra november 1998 og i de følgende fem år ikke har været noget fjernsyn i arresten/detentionen – udover det/de fjernsyn som enkelte anbragte (tilfældigvis) har medtaget under deres ophold i arresten/detentionen.

Dette er kritisabelt.

Direktoratet har afgivet ovennævnte udtalelse den 12. august 2003.

Jeg går ud fra at der umiddelbart herefter blev opsat et fjernsyn i arresten/detentionen i Ilulissat. Jeg har noteret mig at politimesteren deler min opfattelse af vigtigheden af at der er et fjernsyn i arresten/detentionen til rådighed for de anbragte, og jeg går – også på den baggrund – ud fra at der fortsat er et fjernsyn i arresten/detentionen, og at der også vil være det i fremtiden.Jeg foretager mig herefter ikke mere vedrørende dette spørgsmål.

Ad 4.  Tv-overvågning mv.

Overvågningsområdet var tomt på tidspunktet for inspektionen, og jeg gik derfor ud fra at monitoren var tændt af hensyn til inspektionen. Ved afprøvningen af tv-overvågningssystemet blev det konstateret at skærmbilledet skiftede mellem de forskellige kameraer med betydeligt kortere interval end de 10 sekunder der er fastsat i politimesterens dagsbefaling. Jeg henledte stationslederens opmærksomhed på dette forhold, og stationslederen bekræftede at dette blot var et simpelt justeringsspørgsmål hvilket min medarbejder også konstaterede ved selvsyn.

Jeg oplyste i rapporten at jeg gik ud fra at kanalvælgeren (nu) var rigtigt justeret hvilket stationslederen og politimesteren har bekræftet.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Efter pkt. 4.2 i bilag 1 bør monitoren placeres så publikum på politistationen – og gæster i private hjem hvor der er opstillet monitorer – ikke har mulighed for at se tv-billedet.

Jeg anførte følgende i rapporten om placeringen af monitoren:

"Monitoren på politistationen var på tidspunktet for inspektionen placeret i frokoststuen. Idet jeg går ud fra at publikum på politistationen ikke har adgang til frokoststuen, opfylder denne placering af monitoren kravet om at monitoren ikke kan ses af publikum på politistationen. Efter min opfattelse er monitoren imidlertid ikke hensigtsmæssigt placeret i frokoststuen hvor der er risiko for at de indsatte udstilles i unødvendigt omfang. Jeg er herved også opmærksom på muligheden for at pårørende til de ansatte opholder sig i frokoststuen.

Jeg henstiller til stationslederen at overveje en mere hensigtsmæssig placering af monitoren. Jeg beder om underretning om hvad min henstilling fører til."

Stationslederen har anført følgende:

"Som nævnt er monitoren samt switcher placeret i personalets frokostrum.

En mere hensigtsmæssig placering af monitoren, der tilgodeser Ombudsmandens ønske om, at de indsatte ikke udstilles i unødvendigt omfang for politipersonalet og evt. pårørendes ophold i frokostrummet under besøg, kunne være at placere den på stationslederens kontor.

Det kræver omlægning af kabler, hvilket evt. kunne laves af Rigspolitiets Radioværksted, der i løbet af året opsætter et nyt radioanlæg.

Det skal dog bemærkes, at det er politipersonalet, der foretager tilsynene også via monitor, hvorfor det er nødvendigt at tænde den for at udføre tilsynet.

På politistationen findes ikke kontorer eller rum, hvortil publikum overhovedet ikke har adgang. Men en del af problemet kunne evt. løses ved at slukke monitoren, når personalet tre gange dagligt opholder sig i frokostrummet og når pårørende er på besøg."

Politimesteren har anført følgende:

"Jeg har noteret mig inspektionschefens henstilling om at overveje en anden placering af overvågningsmonitoren. Eftersom de aktuelle lokalemæssige forhold tilsiger at monitoren er placeret som den er, har jeg udover det af stationslederen ... anførte, ikke yderligere bemærkninger."

Jeg har noteret mig det oplyste – herunder forslaget om at problemet med monitorens placering i frokoststuen begrænses ved at monitoren slukkes når personalet tre gange dagligt opholder sig i frokostrummet (for at spise), og når pårørende er på besøg. Jeg går ud fra at forslaget er sat i værk. Uanset at jeg ikke finder at det er en optimal løsning, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål.

Jeg gik i rapporten ud fra at den stedlige brandinspektør havde fået udleveret nøgle til detentionslokalerne således som det er fastsat i politimesterens dagsbefaling.

Politimesteren har efter anmodning bekræftet at dette er tilfældet, og at brandinspektøren har fri adgang til detentionslokalerne såvel gennem politistationen som via bagdøren.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Ad 6.  Andre forhold

Jeg konstaterede at det normalt kun er berusere som har behov for at kalde i forbindelse med toiletbesøg om natten. Jeg gik ud fra at stationslederen ved hjælp af sin bærbare radio (kanal 10) kan modtage kaldet om natten.

Politimesteren har på baggrund af oplysninger fra stationslederen oplyst at opkald uden for stationens daglige åbningstid modtages af rådighedsvagten, og at rådighedsvagten efter behov kan kontakte stationslederen med henblik på tilsyn i detentionen. Politimesteren har endvidere oplyst at stationslederen (tillige) har mulighed for at medtage en bærbar radio indstillet på detentionskanalen.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Ad 7.1. Lidt om sagerne

Det modtagne materiale bestod af kopier af:

- anholdelsesprotokollen for perioden fra den 2. januar til den 26. februar 2003 (AP.NR. 01-28),

- blanketter vedrørende visitation, tilsyn mv. af anholdte/tilbageholdte der indsættes i politiets detentioner – dog kun blankettens første side – vedrørende 11 personer (AP.NR. 06-21 med undtagelse af 12-14, 16 og 20) og

- blanketter (med overskriften "Detentionstilsyn Politiet Ilulissat") med oplysninger om tilsyn af de personer der på et givet tidspunkt har været indsat i arresten/detentionen, dækkende perioden fra den 1. til den 29. januar 2003.

Efter en gennemgang af det modtagne materiale meddelte jeg i rapporten at min gennemgang af sager i anledning af inspektionen omfattede 17 sager med følgende løbenumre: AP.NR. 01, 03, 06-19 og 21/03.

Jeg bad politimesteren om at foranledige at jeg fik tilsendt kopi af blanketterne vedrørende visitation, tilsyn mv. for AP.NR. 01, 03, 12, 13, 14 og 16/03.

Med henblik på at opnå det fulde overblik over belægningen i arresten/detentionen, jf. nedenfor under pkt. 7.2., bad jeg endvidere politimesteren om at foranledige at jeg modtog (kopi af) anholdelsesprotokollen for perioden fra den 26. februar 2003 og frem til tidspunktet for inspektionen. Jeg bad desuden og med samme begrundelse om (kopi af) anholdelsesprotokollen for det sidste kvartal af 2002.

Jeg har med udtalelserne fra stationslederen og politimesteren modtaget det nævnte yderligere materiale. Jeg har dog ikke modtaget blanketter vedrørende visitation og tilsyn mv. vedrørende to af de anbragte (AP.NR. 03 og 14/03). Forklaringen herpå fremgår af nedenstående.

Stationslederens tidligere nævnte udtalelse af 12. marts 2004 stilet til politimesteren indeholder en liste vedrørende AP.NR. 1-24/03. Listen er udfærdiget på grundlag af anholdelsesprotokollen, visitations- og tilsynsblanketter samt døgnrapporter og afhørings-/efterforskningsrapporter. I listen har stationslederen bl.a. angivet om de pågældende har været indsat i detentionen og i så fald med hvilken begrundelse. Om de ovenfor nævnte to anbragte (AP.NR. 03 og 14/03) fremgår det af listen at disse to var en domfældt fra Anstalten ved Herstedvester på (ledsaget) gennemrejse til Upernavik, henholdsvis en domfældt fra arresten/detentionen i Maniitsoq på (ledsaget) gennemrejse til arresten/detentionen i Qeqertarsuaq. Det fremgår endvidere at der ikke blev udfærdiget en visitationsblanket inden de pågældende blev indsat i arresten/detentionen hvilket jeg har noteret mig.

Jeg anførte bl.a. følgende i rapporten:

"9 af de 17 personer som min gennemgang af sager omfatter, har med sikkerhed været anbragt i arresten/detentionen på grund af beruselse. Jeg henviser til at rubrikken i blanketten vedrørende visitation, tilsyn mv. til angivelse af om den anholdte var påvirket af spiritus, i disse 9 tilfælde er besvaret bekræftende. I alle 9 tilfælde er graden af påvirkning endvidere angivet. I 2 tilfælde (AP.NR. 15 og 17/03) har den anholdte med sikkerhed ikke været anbragt i arresten/detentionen på grund af beruselse. Den ovenfor nævnte rubrik i blanketten er i disse 2 tilfælde besvaret benægtende.

Hvorledes det forholder sig på dette punkt i de øvrige seks sager, fremgår ikke med samme sikkerhed af det nu foreliggende skriftlige materiale. (Jeg har som ovenfor nævnt ikke modtaget blanketter vedrørende visitation, tilsyn mv. om disse personer).

Som årsag til anholdelsen er i to af disse seks tilfælde i anholdelsesprotokollen angivet beruselse/beruser (AP.NR. 12 og 16/03).

Jeg går på dette grundlag ud fra at også disse to personer har været anbragt i arresten/detentionen på grund af beruselse.

Af de sidste fire personer er de tre i anholdelsesprotokollen angivet som ’afgivet’ til detentionen (og ikke til arresten). Det drejer sig om AP.NR. 01, 03 og 14/03.

At disse tre personer har været anbragt i arresten/detentionen på grund af beruselse, forekommer dog ikke sandsynligt.

Jeg henviser til at to af de tre personer i anholdelsesprotokollen er anført som transportant (fra Anstalten ved Herstedvester til Upernavik – AP.NR. 03/03) henholdsvis som værende på ’Gennemrejse’ (AP.NR. 14/03). At disse to personer i anholdelsesprotokollen er angivet som ’afgivet’ til detentionen, anser jeg derfor ikke som et udtryk for at de pågældende var berusede, men nærmere som et udtryk for fravælgelse af rubrikken ’afgivelse til arresten’.

Jeg beder om politimesterens bemærkninger til det som jeg har anført, idet jeg samtidig bemærker at min anmodning ovenfor om udlån af yderligere blanketter også omfatter disse personer.

Heller ikke AP.NR. 01/03 antager jeg har været anbragt i arresten/detentionen på grund af beruselse – uanset at han i anholdelsesprotokollen er anført som ’afgivet’ til detentionen. Den pågældende blev anholdt kl. 22.57, anbragt i detentionen kl. 23.05 og løsladt kl. 00.55 (efter at have opholdt sig i arresten/detentionen i mindre end to timer). Det fremgår endvidere af anholdelsesprotokollen at politiet har udfærdiget rapport. Den pågældende blev anholdt for (mistanke om) overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Jeg går umiddelbart ud fra at den anholdte har været udtaget af detentionen i tidsrummet fra kl. 22.57 til kl. 00.55 med henblik på afhøring, og at anbringelsen i detentionen kan sidestilles med en venterumsanbringelse i Danmark.

Tilsvarende gælder AP.NR. 15 og 17/03 som jeg har omtalt ovenfor som de to personer som med sikkerhed ikke blev anbragt i arresten/detentionen på grund af beruselse.

Jeg beder for en sikkerheds skyld politimesteren om at oplyse om jeg har forstået dette korrekt."

Politimesteren har bekræftet min antagelse om at AP.NR. 12/03 og 16/03 var berusere og min antagelse om at AP.NR. 01/03, 03/03 og 14/03 var ædru på anbringelsestidspunktet (de to sidstnævnte er de to som var på gennemrejse, og som er omtalt ovenfor). Politimesteren har endvidere – sådan som jeg forstår politimesterens udtalelse – bekræftet min antagelse hvorefter anbringelsen i arresten/detentionen af AP.NR. 01/03, 15/03 og 17/03 kan sidestilles med en venterumsanbringelse i Danmark (dette fremgår også indirekte af stationslederens ovenfor nævnte liste).

Jeg lægger herefter til grund at 11 ud af de 17 personer har været anbragt i arresten/detentionen som berusere.Min videre gennemgang af sager omfatter efter de nu foreliggende oplysninger ikke de tre personer hvis anbringelse i arresten/detentionen kan sidestilles med en venterumsanbringelse i Danmark. Den videre gennemgang af sager er herefter begrænset til 14 personer – heraf 11 berusere (jeg ser herved bort fra pkt. 7.2. om belægningen i arresten/detentionen).

Jeg konstaterede i rapporten at kun én af de i rapporten nævnte 17 personer var anbragt i arresten/detentionen i mere end et døgn (AP.NR. 13/03) – fra den 20. januar 2003 til den 1. maj 2003. På sidstnævnte dato blev den tilbageholdte transporteret (tilbage) til Nuuk, og den pågældende havde på dette tidspunkt været tilbageholdt i arresten/detentionen i Ilulissat i 3 måneder og 10 dage.

Jeg bemærkede at de problemer som gav grundlag for at jeg i brev af 4. juli 2003 rejste nogle generelle spørgsmål over for Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen, alene, hvad inspektionen af arresten/detentionen i Ilulissat angik, havde betydning for denne ene tilbageholdte, og jeg bad politimesteren om at oplyse om den tilbageholdte i dagtimerne i fuldt omfang havde opholdt sig i Anstalten for domfældte i Ilulissat som "dagmand". Jeg bemærkede i øvrigt samtidig at de nævnte generelle spørgsmål, som nævnt i rapporten, specielt retter sig mod de byer og bygder hvori der ikke er en anstalt for domfældte således som det er tilfældet i Ilulissat.

Stationslederen og politimesteren har oplyst at den tilbageholdte ikke var "dagmand" i anstalten for domfældte og derfor ikke opholdt sig i anstalten i dagtimerne.

Jeg har noteret mig det oplyste og må konstatere at mine generelle spørgsmål fuldt ud har betydning også for denne anbragte i arresten/detentionen i Ilulissat.

Direktoratet for Kriminalforsorgen har i udtalelse af 16. november 2004 med henvisning til forud indhentede udtalelser fra stationslederen i Ilulissat og Politimesteren i Grønland bl.a. oplyst at den anbragte var undvigelsestruet, at han ikke ønskede at efterkomme de gældende ordensregler om rengøring af cellen mv., at han brød fysisk ud af detentionen eller forsøgte herpå flere gange, og at han herunder bl.a. forøvede tyverier på politistationen af et større kontantbeløb og koster. Direktoratet har i tilknytning hertil oplyst at der i den nævnte periode af hensyn til den pågældende blev anvendt mange ressourcer på at sikre detentionen og adgangsvejene dertil med nye beslag i rustfrit stål samt nye låse.

Direktoratet har afslutningsvis anført at direktoratet under hensyn til de af politimesteren anførte særlige forhold ikke har bemærkninger til at den pågældende var anbragt i arresten/detentionen i den nævnte periode – også i dagtimerne.

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere vedrørende denne sag.

Ad 7.2.   Belægning

Det fremgik af de foreliggende tilsynsblanketter at der om morgenen den 23. januar 2003 var fire indsatte i arresten/detentionen. Jeg bad politimesteren oplyse hvorledes disse fire personer var anbragt i arresten/detentionen.

Politimesteren har oplyst at det på baggrund af stationslederens gennemgang som er nævnt ovenfor, kan bekræftes at der fra den 22. januar 2003, kl. 15.10 til den 23. januar 2003, kl. 08.00 har befundet sig fire personer i detentionens tre lokaler. Det var celle nr. 2 som var dobbeltbelagt (med AP.NR. 160 og 187/02). Politimesteren har endvidere oplyst at disse to anbragte tidligere var rykket sammen i en celle for at kunne se fjernsyn sammen. Politimesteren har desuden anført at der efter at AP.NR. 14/03 den 23. januar 2003, kl. 08.00 blev afgivet til sin ledsager (med henblik på at blive ledsaget videre til Qeqertarsuaq) "igen alene var 3 personer indsat i cellerne".

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere vedrørende (dobbelt)belægningen på dette tidspunkt.Hvad spørgsmålet om dobbeltbelægning efter den 23. januar 2003 angår, henviser jeg til det som jeg har anført nedenfor (vedrørende den 24. og 25. januar 2003).

Jeg bad som ovenfor nævnt politimesteren om at foranledige at jeg modtog (kopi af) anholdelsesprotokollen for perioden fra den 26. februar 2003 og frem til tidspunktet for inspektionen (den 23. maj 2003). Jeg bad desuden om (kopi af) anholdelsesprotokollen for det sidste kvartal af 2002; alt med henblik på at opnå det fulde overblik over belægningen i arresten/detentionen.

Det fremgår af det yderligere (meget bredere) materiale som jeg har modtaget, at belægningen i arresten/detentionen har været betydeligt højere end jeg i rapporten foreløbigt lagde til grund. Det gælder både i den ovenfor nævnte udvidede periode og i den periode (2. januar til 26. februar 2003) hvorfra de 14 sager stammer, som indgår i min undersøgelse. Forholdet er nærmere det at der i følgende perioder har været anbragt tre tilbageholdte/domfældte i arresten/detentionen (altså perioder med fuld belægning alene i form af tilbageholdte og domfældte):

- 21. oktober til 21. november 2002 (AP.NR. 148, 158 og 160/02)

- 10. december til 19. december 2002 (AP.NR. 158, 160 og 182/02)

- 26. december 2002 til 11. januar 2003 (AP.NR. 158, 160 og 187/02)

- 20. januar til 10. februar 2003 (AP.NR. 160 og 187/02 og 13/03)

I perioden fra 19. december til 26. december 2002 har der endda været fire tilbageholdte/domfældte anbragt i arresten/detentionen (AP.NR. 158, 160, 182 og 187/02).

I alle de perioder hvor arresten/detentionen har været fuldt belagt med (mindst tre) tilbageholdte/domfældte har der ifølge anholdelsesprotokollen – ind imellem – tillige været anbragt andre personer i arresten/detentionen og herunder berusere (jeg ser herved bort fra de anholdelser i anholdelsesprotokollen der tidsmæssigt har varet under et par timer) – i perioden den 21. oktober til 21. november 2002 således den 24. og 26. oktober og den 19. november 2002. I perioden den 20. januar til 10. februar 2003 gælder dette den 22.-23. januar, 23.-24. januar, 24.-25. januar, 28. januar og 8. februar 2003. Det fremgår af anholdelsesprotokollen at i hvert fald den "ekstra" person den 23.- 24. januar 2003 var beruset. Det samme gælder formentlig også de ekstra personer den 24.-25. januar og 8. februar 2003.

Som det fremgår af det er anført ovenfor, har stationslederen og politimesteren besvaret mit spørgsmål i den endelige rapport for så vidt angår overbelægningen den 23. januar 2003. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende de ovenfor nævnte perioder hvor der (maksimalt) har været anbragt fire personer i arresten/detentionen bortset fra at bemærke at belægningsforholdene efter min opfattelse vanskeligt kan beskrives således at der efter den 23. januar 2003, kl. 08.00 "igen alene var 3 personer indsat i cellerne"(citat fra politimesterens udtalelse af 15. juni 2003).

Som nævnt var der i perioden fra 19. december til 26. december 2002 fire domfældte/afsonere anbragt i arresten/detentionen (AP.NR. 158, 160, 182 og 187/02). I en del af denne periode har der ifølge anholdelsesprotokollen været yderligere en eller to personer anbragt i arresten/detentionen. Der har på følgende tidspunkter været i alt seks personer anbragt i arresten/detentionen:

- den 20. december (kl. 03.50-13.35; yderligere AP.NR. 188 og 189/02)

- den 21. december (kl. 05.20-10.20; yderligere AP.NR. 190 og 191/02) og

- den 23. december (kl. 06.05-12.45; yderligere AP.NR. 192 og 193/02).

På baggrund af oplysningerne i anholdelsesprotokollen om (det sene) tidspunkt for de seks anholdelser kombineret med anholdelsesgrundene (vold/hærværk, indbrud, vold/knivstikkeri, brugstyveri/spirituskørsel, beruser og husspektakler) må jeg lægge til grund at alle (eller næsten alle) de "ekstra" seks anbragte i arresten/detentionen har været berusede. En af de ekstra anbragte er en kvinde (AP.NR. 190/02).

Jeg beder politimesteren om at oplyse hvorledes de ekstra personer i forhold til antallet af detentionslokaler har været anbragt i arresten/detentionen i perioden fra den 19. december til 26. december 2002.

Ad 7.4. Udstrækning af pligten til at føre blanketter

Jeg henviste vedrørende pligten til at føre blanketter til rapporten vedrørende inspektionen af arresten/detentionen i Qeqertarsuaq. Jeg udtalte i denne rapport at den i Qeqertarsuaq anvendte blanket – den samme som blev anvendt i arresten/detentionen i Ilulissat – måtte anses for at være bortfaldet ved udsendelsen af dagsbefalingen af 28. marts 2001 (jf. dagsbefalingens bilag 2), og at blanketten således ikke burde have været anvendt. Jeg tilkendegav herefter at jeg gik ud fra at politiet i Ilulissat ville indhente og derefter anvende den autoriserede blanket.

Politimesteren har oplyst at han i mellemtiden har udsendt en ny dagsbefaling, nr. 1 af 21. april 2004 vedrørende frihedsberøvelse i arrester og detentioner. Politimesteren har endvidere oplyst at det fra dagsbefalingens ikrafttræden, den 28. april 2004, uden undtagelse er denne dagsbefalings regler som skal følges af politiet og dermed også de blanketter der er optrykt som bilag til befalingen.

Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg går ud fra at politiet i Ilulissat er opmærksom på de nye regler – og blanketter – og foretager ikke mere vedrørende dette spørgsmål.

Jeg har i forbindelse med min behandling af den generelle sag om anvendelse af arrester/detentioner i Grønland modtaget et eksemplar af den nye dagsbefaling med bilag.

Ad 7.7. Fremstilling for læge

Under inspektionen oplyste stationslederen i Ilulissat at udgifterne i forbindelse med lægeundersøgelse af anholdte som påtænkes detentionsanbragt, er meget store – 1.092 kr. pr. konsultation. Jeg forstod at denne udgift er større i Ilulissat end andre steder i Grønland, og jeg bad politimesteren om nærmere oplysninger om politiets udgifter til lægetilsyn med detentionsanbragte.

Politimesteren har oplyst følgende:

"Fsva. denne forespørgsel, kan oplyses, at udgifterne til lægetilsyn betales via hjemmestyrets lønanvisning til lægerne. I de bogførte lønanvisninger til lægerne indgår alle udgifter herunder også omkostningerne til tilsyn, lægeundersøgelser, promilleerklæringer og politiattester mv. Eftersom der ikke foregår en særskilt kontering af de enkelte omkostninger, kan jeg ikke besvare dette spørgsmål."

Jeg har noteret mig det oplyste.

Ad 7.8. Visitation

Jeg konstaterede at tidspunktet for visitationen er oplyst i alle de 11 blanketter vedrørende visitation, tilsyn mv. som jeg (foreløbig) havde modtaget. Jeg anførte endvidere at der i alle disse tilfælde på nær ét var angivet et tidspunkt for visitation der ligger forud for eller samtidig med indsættelsen i arresten/detentionen.

Om det nævnte ene tilfælde anførte jeg følgende:

"Af blanketten vedrørende AP.NR. 09/03 fremgår det at den pågældende blev anholdt kl. 00.50 og "afgivet til detentionen" kl. 01.10. Visitationen er angivet til at skulle have foregået kl. 01.15.

Jeg går ud fra at der er tale om en skrivefejl."

Politimesteren har anført følgende:

"Af blanketten vedr. visitation fremgår, at AP nr. 09/03 blev anholdt kl. 00.50 og visiteret kl. 01.15, hvilket svarer til de oplysninger der fremgår af anholdelsesprotokollen og tilsynsblanketten. Der er således ikke tale om nogen skrivefejl.

I den forbindelse henledes opmærksomheden på AP nr. 10/03, der samme dag ligeledes blev anholdt kl. 00.50 og visiteret kl. 01.10, hvilket svarer til de oplysninger der fremgår af anholdelsesprotokollen og tilsynsblanketten, og tilsyneladende er blevet aflæst fejlagtigt af inspektionschefen."

Jeg tager det som politimesteren har oplyst, til efterretning og beklager at tidspunkterne for disse to detentionsanbragte er blevet sammenblandet.

Jeg har på ny gennemgået visitationsblanketterne i de 14 sager som indgår i min undersøgelse, jf. ovenfor under pkt. 7.1., og sammenholdt visitationstidspunkterne med tidspunkterne i anholdelsesprotokollen for afgivelse til arresten/detentionen.

Jeg lægger herefter til grund at den dagældende dagsbefalings pkt. 2.c. er overholdt i alle sagerne (i to sager (AP.NR. 03 og 14/03) blev der som nævnt under pkt. 7.1. ikke foretaget visitation).

I et enkelt tilfælde hvor den anholdte var påvirket af alkohol i let til middel grad, blev den pågældende frataget "tænder" (AP.NR. 08/03). Jeg gik ud fra at der er tale om et gebis og bad politimesteren om nærmere oplysninger om visitationen i denne sag.

Politimesteren har oplyst at den pågældende fik frataget sit gebis af sikkerhedsmæssige hensyn.

Politimesterens svar indeholder ikke oplysning om hvori sikkerhedsrisikoen bestod. Tilsvarende gælder den liste som stationslederen har udfærdiget. Jeg foretager mig dog ikke mere i denne sag.

 Ad 7.9. Tilsyn

Under inspektionen oplyste stationslederen at systemet med at hver anbragt har sin egen tilsynsblanket, ikke er særlig praktisk, og at han derfor havde lavet sin egen tilsynsblanket der føres for alle de indsatte på en gang. Før jeg foretog videre vedrørende dette spørgsmål, bad jeg politimesteren om en udtalelse.

Politimesteren har herom henvist til et stationsledermøde i efteråret 2003 hvor den daværende politimester tilkendegav at det afgørende var at tilsynene kunne dokumenteres. Politimesteren har endvidere henvist til den ovenfor nævnte nye dagsbefaling, nr. 1 af 21. april 2004, vedrørende frihedsberøvelse i arrester og detentioner. Politimesteren har i den forbindelse anført at det fra dagsbefalingens ikrafttræden den 28. april 2004 uden undtagelse er denne dagsbefalings regler som skal følges, og dermed også de blanketter som er optrykt som bilag til dagsbefalingen.

Jeg har noteret mig det oplyste. Under henvisning til at der nu er fastsat nye regler med tilhørende – obligatoriske – blanketter, foretager jeg mig ikke mere vedrørende det forhold at politiet i Ilulissat har anvendt egne tilsynslister.

Om den nye dagsbefaling har politimesteren bl.a. anført:

"Baggrunden for revisionen af retningslinierne om arrester og detentioner, herunder bl.a. tilsyn med indsatte, var dels at føre retningslinierne ajour med de seneste års erfaringer på området og et ønske om at samle dem på ét sted i en mere systematisk og overskuelig form. Folketingets Ombudsmands anbefalinger i forbindelse med institutionens inspektioner af anstalter og detentioner i Grønland er indgået i overvejelserne.

Ved befalingen er der indført retningslinier for hvor ofte tilsyn som minimum skal foretages. I Ilulissat skal indsatte herefter som minimum tilses 4 gange i døgnet..."

Om det tilsyn som politiet i Ilulissat har ført med de detentionsanbragte, har politimesteren overordnet anført følgende:

"...jeg [er] af den opfattelse, at tilsynene har været i overensstemmelse med de tidligere gældende regler, jf. Politimesterens dagsbefaling I, nr. 45, pkt. 2, litra j, nr. 2 og litra k, idet måden og hyppigheden af tilsynene beroede på et konkret skøn/vurdering af den indsattes tilstand, herunder om den indsatte var beruset eller eventuelt var selvmordstruet, og jeg i øvrigt ikke har noget grundlag for efterfølgende at tilsidesætte den vurdering der blev foretaget dengang."

Politimesterens mere konkrete bemærkninger til det tilsyn der er ført med de enkelte anbragte i arresten/detentionen, er gengivet sammen med omtalen af sagerne nedenfor.

Min gennemgang af det førte tilsyn med de enkelte anbragte gav mig i rapporten grundlag for bemærkninger og spørgsmål vedrørende 8 af de 17 sager som på dette tidspunkt indgik i min undersøgelse (nu begrænset til 14 sager).

Ad AP.NR. 06/03

Den pågældende blev anbragt i detentionen den 8. januar 2003 kl. 23.20. Jeg bad om en udtalelse fra politimesteren om tilsynet med den pågældende. Jeg henviste til at der tilsyneladende først havde været ført tilsyn med denne detentionsanbragte kl. 10.00 næste morgen – altså efter at han havde opholdt sig mere end 10 timer i arresten/detentionen.

Stationslederen har oplyst at han personligt var i detentionen kl. 07.00 næste morgen for at sende en domfældt i celle 2 på arbejde, og at AP.NR. 06/03 i celle 3 herunder også blev tilset, hvilket imidlertid desværre ikke blev ført på listen. Politimesteren har henholdt sig hertil.

Jeg er enig i at det er beklageligt at dette tilsyn ikke blev noteret.

Stationslederen har endvidere oplyst at den pågældende blev lægeundersøgt, at der ikke var noget grundlag for at iværksætte skærpet tilsyn, at den pågældende tværtimod "efter utallige detentionsanbringelser i årenes løb" ikke var ukendt med forløbet af anbringelsen og muligheden for at foretage opkald via samtaleanlægget. Stationslederen har endvidere anført at fysiske tilsyn i løbet af natten ville have medført at enten rådighedsvagten eller stationslederen skulle "rykke ud".

Politimesteren har henholdt sig til det som stationslederen har anført.

Jeg bemærker indledningsvist at stationslederen efter det oplyste, jf. rapportens pkt. 2, har sin tjenestebolig i tilknytning til politistationen. Jeg forstår at det har spillet en vis rolle for intensiteten af det førte tilsyn at den detentionsanbragte var en "gammel kending", og jeg foretager mig under henvisning hertil og efter omstændighederne i øvrigt ikke mere i forhold til det tilsyn der er ført med den pågældende. Jeg bemærker dog samtidig at det førte tilsyn ikke ville have opfyldt minimumskravene i den nye dagsbefaling.

Ad AP.NR. 07/03

Jeg bad om politimesterens bemærkninger til at der tilsyneladende først blev ført tilsyn med denne detentionsanbragte om morgenen kl. 07.30 – 3½ time efter at han var anbragt i arresten/detentionen.

Stationslederen har oplyst at det er korrekt forstået, men at han i øvrigt ingen bemærkninger har hertil. Politimesteren har henvist til stationslederens udtalelse.

Det første tilsyn med den detentionsanbragte blev som nævnt ført efter 3½ time. Som ligeledes nævnt (af politimesteren) skal der efter den nye dagsbefaling som minimum føres tilsyn 4 gange i døgnet. Det førte tilsyn i ovenstående sag opfylder minimumskravene i den nye dagsbefaling.

Det fremgår af visitationsblanketten vedrørende denne detentionsanbragte og af stationslederens liste i udtalelsen af 12. marts 2004, at den pågældende, der var påvirket af spiritus i middel grad, truede "med selvmord og med at skyde betjentene".

Disse oplysninger måtte efter min opfattelse som udgangspunkt tilsige et mere intensivt tilsyn end det minimumstilsyn, som gælder efter den nye dagsbefaling. Umiddelbart kan jeg ikke være enig i at politiets tilsyn med den pågældende har været tilstrækkeligt. Inden jeg eventuelt foretager mig mere, beder jeg politimesteren om at uddybe sin udtalelse på dette punkt. Jeg beder endvidere Justitsministeriet om en udtalelse.

Ad AP.NR. 08/03

Jeg anførte i rapporten følgende om tilsynet med denne detentionsanbragte:

"AP.NR. 08/03 blev indsat i arresten/detentionen den 11. januar 2003 kl. 11.55 og var påvirket af alkohol i let til middel grad. Han blev løsladt samme dag kl. 23.30.

Det fremgår af det nu foreliggende materiale at der i dette tidsrum blev ført tilsyn med detentionsrum 2 og 3 kl. 11.55, med detentionsrum 3 kl. 16.00, med detentionsrum 2 og 3 kl. 20.00 og med detentionsrum nr. 3 kl. 23.15. AP.NR. 08/03 blev på sidstnævnte tidspunkt udtaget af detentionen med henblik på afhøring. Den pågældende blev som allerede nævnt løsladt kl. 23.30.

Bemærkningerne til tilsynene kl. 11.55 og 20.00 er sålydende:

’IND AP 8/03 – UDGANG til 2000’ 

og

’ALLE RETUR’.

Det fremgår ikke af de foreliggende oplysninger hvilket detentionsrum AP.NR. 08/03 blev indsat i. Da AP.NR. 07/03 kort tid forinden var blevet udtaget af detentionsrum nr. 3, og da tilsynet kl. 23.15 er noteret som foretaget vedrørende detentionsrum nr. 3, går jeg dog ud fra at AP.NR. 08/03 blev indsat i dette rum.

Inden jeg foretager videre, beder jeg politimesteren om at oplyse om dette er rigtigt forstået.

Jeg bemærker i tilknytning hertil at de ovenfor citerede bemærkninger til de to tilsyn kunne forstås således at AP.NR. 08/03 ikke har opholdt sig i detentionen i tidsrummet fra kl. 11.55 til 20.00 hvilket jeg imidlertid går ud fra har været tilfældet.

Hvis ovenstående er rigtigt forstået, blev der foretaget tilsyn med AP.NR. 08/03 efter ca. 4 timer i arresten/detentionen.

Inden jeg foretager videre, beder jeg om politimesterens bemærkninger hertil."

Stationslederen har oplyst at den detentionsanbragte blev anbragt i celle 3 (i visitationsblanketten fejlagtigt angivet som nr. 1). Celle 3 er den celle i arresten/detentionen som normalt anvendes til berusere.

Stationslederen har endvidere anført:

"Det bemærkes endvidere, at ap.nr. 8/03 opholdt sig i celle 3 fra kl. 1155 indtil kl. 2315.

I det tidsrum blev der foretaget 2 tilsyn hhv. kl. 1600 og 2000.

Bemærkningen om ’udgang til 2000’ og ’alle retur’ vedrører de domfældte, der havde udgang til kl. 2000."

Politimesteren har oplyst at det er korrekt at den pågældende har opholdt i detentionen i ca. 4 timer uden tilsyn og har i øvrigt henholdt til stationslederens udtalelse.

Jeg har noteret mig det oplyste – herunder at den pågældende har opholdt sig i detentionen og ikke fulgte med de øvrige anbragte på udgang.Det førte tilsyn opfylder minimumskravene i den nye dagsbefaling. Herefter, og idet der ikke foreligger konkrete oplysninger om denne detentionsanbragte som kunne tilsige et mere intensivt tilsyn, foretager jeg mig ikke mere vedrørende det tilsyn som er ført med den pågældende.

Ad AP.NR. 09 og 10/03

Jeg bad om politimesterens bemærkninger til at der tilsyneladende kun blev ført tilsyn med disse to detentionsanbragte én gang mens de var anbragt i arresten/detentionen, nemlig kl. 03.20 (de pågældende blev anbragt i arresten/detentionen med fem minutters mellemrum lidt efter kl. 01 og løsladt om morgen kl. 08.10).

Stationslederen og politimesteren har bekræftet at det første – og eneste – tilsyn med de to detentionsanbragte blev ført efter godt 2 timers ophold i detentionen og ca. 5 timer før løsladelse.

Jeg henviser hvad tilsynet med disse to detentionsanbragte angår, til det som jeg har anført ovenfor om minimumstilsynet efter den nye dagsbefaling (under ad AP.NR. 08/03).

Ad AP.NR. 18, 19 og 21/03:

Jeg bemærkede til det førte tilsyn med ovennævnte at overvågning af detentionsrum med tekniske hjælpemidler – radio eller monitor – ikke kan træde i stedet for tilsyn ved personligt fremmøde, jf. den dagældende dagsbefalings pkt. 2 k. (i modsætning til hvad der gælder efter den nye dagsbefaling). Jeg bemærkede endvidere at tilsynet i de øvrige tilfælde som er omfattet af min gennemgang, overvejende har været ført ved personligt fremmøde. Jeg bad på denne baggrund politimesteren om en udtalelse om tilsynet med disse detentionsanbragte.

Politimesteren har oplyst at det er korrekt at AP.NR. 18 og 19/03 alene blev tilset med tekniske hjælpemidler og således var uden fysisk tilsyn i ca. 4 timer, henholdsvis 5½ time. Politimesteren har ligeledes oplyst at det er korrekt at AP.NR. 21/03 på tilsvarende måde har været uden fysisk tilsyn i ca. 6 timer indtil den pågældende blev tilset ved personligt fremmøde ca. 1½ time før sin løsladelse.

Jeg henviser hvad tilsynet med AP.NR. 18 og 21/03 til det som jeg har anført ovenfor under ad AP.NR. 08/03 (om minimumstilsynet efter den nye dagsbefaling).

Det fremgår af stationslederens liste i udtalelsen af 12. marts 2004 og af visitationsblanketten vedrørende AP.NR. 19/03 at denne anholdte "gik amok" under transporten i patruljevognen, og at det – af denne grund – ikke skønnedes hensigtsmæssigt at fremstille ham for lægen forud for indsættelsen i detentionen.

Jeg går ud fra at den pågældende der blev anholdt for gadeuorden og skønnedes påvirket i middel grad, hurtigt er "faldet ned" efter ankomsten til politistationen. Jeg henviser herefter også hvad tilsynet med denne detentionsanbragte angår, til det som jeg har anført ovenfor under ad AP.NR. 08/03. Jeg har ovenfor stillet spørgsmål om tilsynet med AP.NR. 07/03, men foretager mig i øvrigt ikke mere vedrørende politiet i Ilulissats tilsyn med de anbragte i arresten/detentionen.

Opfølgning 

Jeg beder om at oplysningerne mv. fra Politimesteren i Grønland tilbagesendes gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kan komme med bemærkninger hertil.Jeg har under pkt. 2.2. og pkt. 7.9. (ad AP.NR. 07/03)  udtrykkeligt bedt Justitsministeriet om udtalelser.

Underretning 

Denne rapport sendes til stationslederen i Ilulissat, Politimesteren i Grønland, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet, Det Grønlandske Kriminalforsorgsnævn, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg.

Lennart Frandsen

Inspektionschef