Inspektion af Pensionen Engelsborg den 3. november 1998 - Afsluttende brev

 

 

Brev sendt til Direktoratet for Kriminalforsorgen den 29. maj 2000:

I brev af 14. december 1999 bad jeg Direktoratet for Kriminalforsorgen om underretning om resultatet af arbejdet i projektgruppe F-01-P/99, "Styrket natbemanding i pensioner og åbne fængsler".

I brev af 9. maj 2000 har direktoratet anført følgende:

"...
Direktoratet kan oplyse, at man efter indstilling fra ovennævnte projektgruppe har besluttet at gennemføre en styrkelse af bemandingen i aften- og nattetimerne i pensionerne. Personaletilførslen betyder, at der vil være dobbeltbemanding i eftermiddags-/aften- og nattetimerne på samtlige dage i året, hvorimod der ikke i formiddagstimerne på lør-, søn- og helligdage vil være dobbeltbemanding.

Den timeramme, som den enkelte pension får tildelt, vil dog give pensionens ledelse mulighed for, ud fra et konkret skøn, i ca. 1/3 af året, at bemande formiddagstimerne på lør-, søn- og helligdage med dobbeltbemanding.

Når der ikke er gennemført dobbeltbemanding i formiddagstimerne på lør-/søn- og helligdage skyldes det, dels at det er tidspunkter, hvor klientantallet som hovedregel er meget lavt, dels at det ikke umiddelbart vil være muligt at tilføre de timer. Dette er særligt begrundet i, at de ikke kan indpasses i medarbejdernes årsnorm, uden at der bliver tale om vikardækning – en ordning der ikke findes hensigtsmæssig set i lyset af det samlede og kontinuerlige socialpædagogiske arbejde, der foregår i pensionerne.

Ordningen er trådt i kraft den 1. marts 2000.
..."

Jeg tager det oplyste til efterretning.

Jeg betragter herefter min inspektion af Pensionen Engelsborg som afsluttet.

                                                                             
                                                                   Med venlig hilsen
                      
                                                                       Jens Møller
                                                                          Direktør