Inspektion af venterum på politistationen i Sæby den 7. oktober 2003 - Opfølgning

 

 

Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterummet på politistationen i Sæby. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 27. september 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2. Venterummet på politistationen i Sæby

I min endelige rapport konstaterede jeg at venterummet ikke er udstyret med en bænk, men alene med en madras svarende til udstyret i et detentionslokale, og jeg henstillede derfor at politimesteren foranledigede at venterummet blev udstyret på en sådan måde at venterumsanbragte har mulighed for tillige at sidde ned.

Justitsministeriet har oplyst at Politimesteren i Frederikshavn den 7. september 2004 telefonisk har oplyst over for ministeriet at der ikke - således som politimesterembedet først havde antaget - er en specifik vejledning om udformningen af bænke til venterum. Justitsministeriet har endvidere oplyst at politiets pedel derfor er ved at udarbejde en bænk der dels tager hensyn til venterummets størrelse, dels til at personer der er anbragt i venterummet, ikke kan skade sig selv eller andre.

Jeg tager det oplyste til efterretning og går ud fra at arbejdet med bænken nu er afsluttet.

Jeg konstaterede videre at der intet kaldeanlæg er i venterummet. Det blev under inspektionen oplyst at politimesteren har søgt om et sådant anlæg til venterummet, men at dette ikke har kunnet bevilges. Jeg bad under henvisning hertil politimesteren om udlån af akterne i denne sag. Jeg bad endvidere om en udtalelse fra Justitsministeriet, og om at ministeriet forinden indhentede en udtalelse fra Rigspolitichefen om dette spørgsmål.

Politimesteren har oplyst at der den 1. april 2004 blev installeret kaldeknap i venterummet. Installationen er iværksat af Rigspolitichefen der endvidere har afholdt udgifterne hertil. Justitsministeriet har henvist hertil.

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager ikke videre vedrørende dette spørgsmål.

Jeg noterede mig ikke om venterummet er forsynet med et egentligt ventilationsanlæg og bad politimesteren om oplysninger herom.

Politimesteren har oplyst at der ikke er ventilationsanlæg i bygningen.

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager ikke videre vedrørende dette spørgsmål.

Jeg henstillede til politimesteren at foranledige at venterummet blev udstyret med en røgmelder. Jeg bad om underretning om resultatet af min henstilling.

Politimesteren har oplyst at der den 1. april 2004 - udover det nævnte kaldeanlæg - også blev installeret røgmeldere (samt samtaleanlæg) i venterummet. Installationerne er iværksat af Rigspolitichefen der endvidere har afholdt udgifterne hertil.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Politimesteren har videre oplyst at der vil blive installeret indikator (rød lampe) udenfor venterummet, således at det markeres at venterummet er i brug.

Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg går ud fra at installationen er udført på nuværende tidspunkt.

Opfølgning

Jeg betragter herefter sagen vedrørende min inspektion af venterummet på politistationen i Sæby som afsluttet.

Underretning

Denne rapport sendes til ordenspolitiet i Sæby, Politimesteren i Frederikshavn, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg.

Lennart Frandsen

Inspektionschef