Inspektion af venterum på politistationen i Silkeborg den 7. april 2003 - Opfølgning

 

 

Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Jeg modtog herefter udtalelser af 15. juli 2003 og 19. november 2003 fra henholdsvis Politimesteren i Silkeborg og Justitsministeriet. Den 6. april 2004 har en af mine medarbejdere telefonisk modtaget yderligere oplysninger fra Politimesteren i Silkeborg.

Jeg skal herefter meddele følgende:

Venterummene på politistationen i Silkeborg

I min endelige rapport udtalte jeg at indvendigt placerede hængsler - som fandtes i døren til et af ordenspolitiets venterum og i kriminalpolitiets ene venterum - udgør en vis risiko idet der på dem kan fastgøres genstande som er egnede til selvmordsforsøg.

Jeg henledte desuden politimesterens opmærksomhed på at det forhold at dørene åbner indad, også kan udgøre et sikkerhedsmæssigt problem for personalet på politistationen.

Jeg henstillede derfor at politimesteren foranledigede at døren blev vendt, eller at problemet blev løst på anden vis.

Politimesteren har oplyst at han ved skrivelse af 2. juli 2003 har ansøgt Rigspolitichefen om at lade udføre (betale for) blandt andet at dørene til venterummene bliver vendt.

Politimesteren har den 6. april 2004 telefonisk oplyst at dørene er blevet vendt.

Jeg tager det oplyste til efterretning.

Jeg bad politimesteren undersøge om skærmene på de ikke-indbyggede loftslamper i ordenspolitiets to venterum og kriminalpolitiets ene venterum er brudsikre således at de ikke udgør nogen risiko for brug i forbindelse med selvmordsforsøg.

Politimesteren har oplyst at de ikke-indbyggede loftslamper er brudsikre og ikke skulle udgøre nogen sikkerhedsmæssig risiko.

Jeg tager det oplyste til efterretning.

Jeg konstaterede at der ikke er etableret elektrisk ventilation i nogen af de tre venterum, og henstillede at politimesteren etablerede elektrisk ventilation eller anden form for udluftning i venterummene. Jeg henviste til at rummene er små, til de nye retningslinjer for indretning af venterum og til en anbefaling i en rapport udarbejdet af Europarådets komité til forebyggelse af tortur (torturkomitéen) i forbindelse med torturkomitéens besøg i Danmark fra den 28. januar til den 4. februar 2002.

Politimesteren har oplyst at han i ovennævnte skrivelse til Rigspolitichefen har ansøgt om at lade udføre (betale for) etablering af elektrisk ventilation.

Den 6. april 2004 har politimesteren telefonisk oplyst at der er etableret elektrisk ventilation i venterummene.

Jeg tager det oplyste til efterretning.

Jeg konstaterede videre at der ikke findes brandmeldere i venterummene, og henstillede at politimesteren foranledigede at venterummene blev forsynet med brandmeldere.

Politimesteren har oplyst at han i ovennævnte skrivelse til Rigspolitichefen har ansøgt om at lade udføre (betale for) brandmeldere i venterummene.

Den 6. april 2004 har politimesteren telefonisk oplyst at der er blevet etableret brandmeldere i venterummene. Rigspolitiet konstaterede imidlertid under et besøg aflagt på politistationen den 9. februar 2004 at brandmelderne er sat et forkert sted i lokalerne; over dørene. I stedet skal brandmelderne ifølge rigspolitiet etableres i rummenes udsugningskanaler. Politimesteren oplyste videre at rigspolitiet den 9. februar 2004 havde tilkendegivet at rigspolitiet inden for få måneder - i forbindelse med etablering af brandmeldere i detentionslokalerne - ville sørge for at brandmelderne blev flyttet.

Jeg tager det oplyste til efterretning og går ud fra at brandmelderne i overensstemmelse med rigspolitiets tilkendegivelse vil blive flyttet.

Jeg konstaterede at vinduet i kriminalpolitiets venterum havde store indvendige hængsler. Jeg udtalte at hængslerne gjorde det muligt at fastgøre genstande der kunne anvendes ved selvmordsforsøg, og henstillede derfor at politimesteren sørgede for at hængslerne blev fjernet.

Politimesteren har oplyst at vindueshængslerne er blevet fjernet.

Jeg tager det oplyste til efterretning.

Justitsministeriet har vedrørende venterummenes fysiske forhold i brev af 19. november 2003 generelt konstateret at politimesteren enten har taget initiativ til eller søgt bevilling til at få foretaget ændringer i overensstemmelse med henstillingerne i min endelige rapport.

Venterummenes anvendelse

I min endelige rapport udtalte jeg på baggrund af de oplysninger som jeg modtog under inspektionen, at jeg ikke fandt det nødvendigt at anmode om yderligere og mere specificerede oplysninger om varigheden af de enkelte anbringelser i venterummene. Under inspektionen blev det oplyst at venterummene stort set altid bliver brugt ganske kortvarigt, og at der er tale om en ekstrem situation hvis ophold i venterummene strækker sig fra tre til fire timer, idet opholdene normalt er betydeligt kortere.

Samtidig med inspektionen af politistationens venterum foretog jeg inspektion af politistationens detentionslokaler. Jeg modtog under inspektionen rapportmateriale til gennemgang af skete detentionsanbringelser. Under min gennemgang af rapporterne og efter politimesterens besvarelse af mine spørgsmål stillet i den endelige rapport af 18. juni 2003 vedrørende flere samtidige detentionsanbringelser en bestemt dato blev jeg opmærksom på en længerevarende anbringelse i et venterum. Jeg henviser i det hele til det herom anførte under punkt 2 i min samtidige opfølgningsrapport vedrørende min inspektion af detentionen i Silkeborg.

Ud over min henvisning til det som er anført under punkt 2 i min samtidige opfølgningsrapport vedrørende inspektion af detentionen i Silkeborg, foretager jeg ikke videre vedrørende dette.

Opfølgning

Jeg betragter herefter sagen vedrørende min inspektion af venterum på politistationen i Silkeborg som afsluttet.

Underretning

Denne rapport sendes til Politimesteren i Silkeborg, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg.

Lennart Frandsen

Inspektionschef