Inspektion af venterum på politistationen i Holbæk den 11. juni 2003 - Afsluttende brev

 

 

Afsluttende brev til Justitsministeriet:

Vedrørende j.nr. 2003-11170/14-0001 – inspektion af venterum på politistationen i Holbæk

I min endelige rapport af 5. august 2003 vedrørende ovennævnte inspektion nævnte jeg at ordenspolitiets venterum tilsyneladende ikke opfyldte retningslinjerne om en minimumsstørrelse på 6 m2 i Justitsministeriets vejledning fra august 1992 om indretning af nye politibygninger. Jeg beskrev endvidere venterummenes placering direkte ud til en fordelingsgang, og at lokalerne således ikke var grupperet om et fælles forrum med adgang til toilet som nye venterum ifølge vejledningen skal være.

Politimesteren oplyste i en udtalelse af 29. august 2003 bl.a. at ordenspolitiets venterum var indrettet i 1997 efter anvisning af Rigspolitichefens Bygningsafdeling og Arkitektkontor, og at politimesteren i brev af 12. august 2003 til Rigspolitichefen havde søgt bevilling til at få ændret de forhold som ikke levede op til kravene i den nævnte vejledning fra Justitsministeriet.

Justitsministeriet oplyste i en udtalelse af 27. november 2003 at ministeriet på baggrund af det oplyste om tidspunktet for indretningen af ordenspolitiets venterum havde fundet det rigtigst at anmode Rigspolitichefen om en udtalelse om baggrunden for indretningen af disse venterum, herunder om venterummenes størrelse og toiletforhold for de anbragte. Når denne udtalelse forelå, ville ministeriet vende tilbage til sagen.

Med brev af 16. juni 2004 har Justitsministeriet sendt mig kopi af en udtalelse af 12. marts 2004 fra Rigspolitichefen som ministeriet har henholdt sig til. Rigspolitichefen har i denne udtalelse oplyst at Rigspolitiet i begyndelsen af 2004 besigtigede venterummene på politistationen i Holbæk, og at det blev konstateret at venterummene ikke opfyldte de vejledende retningslinjer om indretning af venterum i politiets lokalemasse. Rigspolitiet har derfor anmodet det rådgivende arkitektkontor om at foretage en ombygning af venterummene så de herefter opfylder de vejledende retningslinjer.

Justitsministeriet har i sin udtalelse tilføjet at Rigspolitichefen telefonisk har oplyst at arbejdet med ændringen af venterummene på politistationen i Holbæk ikke (længere) som angivet i Rigspolitichefens udtalelse af 12. marts 2004 kan forventes færdigt inden udløbet af juni 2004, men først i slutningen af september 2004 da Rigspolitichefen fortsat afventer et udkast fra det rådgivende arkitektkontor.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Jeg betragter herefter sagen om min inspektion af venterummene på politistationen i Holbæk som afsluttet.

Med venlig hilsen

Lennart Frandsen

Inspektionschef

 

Kopi er samtidig sendt til:

Politimesteren i Holbæk, j.nr. 1400-10260-00001-03

Rigspolitichefen, Administrationsafdelingen, j.nr. 2003-2011/14-3

Folketingets Retsudvalg