Inspektion af venterum på politistationen i Hjørring den 8. oktober 2003 - Opfølgning

 

 

Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. oktober 2003 af venterummene på politistationen i Hjørring. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hjørring og Justitsministeriet om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Hvad størrelsen af venterummene angår, bad jeg Justitsministeriet om at afgive udtalelse efter forud indhentet udtalelse fra Rigspolitichefen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 20. februar og 2. august 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Hjørring og Rigspolitichefen og en udtalelse af 17. november 2004 fra Justitsministeriet. Jeg modtog endvidere den 3. december 2004 yderligere et brev fra Justitsministeriet hvormed ministeriet orienterede mig om Rigspolitichefens brev af 23. november 2004.

Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Hjørring

Jeg bad Justitsministeriet om en udtalelse om størrelsen af venterummene i Hjørring. Jeg henviste i den forbindelse til forløbet af inspektionssagen vedrørende et (meget lille) venterum på politistationen i Hobro, og den sag som Europarådets komité til forebyggelse af tortur (torturkomitéen) har rejst vedrørende et venterum på politistationen i Horsens - et venterum der var større end venterummene på politistationen i Hjørring. Jeg bad om at ministeriet forinden indhentede en udtalelse fra Rigspolitichefen.

Rigspolitichefen har den 2. august 2004 oplyst at Rigspolitiet efter en gennemgang den 5. februar 2004 af venterumsforholdene på politigården i Hjørring ikke finder at de eksisterende venterum er anvendelige, og at venterummene vil blive søgt forbedret inden for rammerne af de bygningsmæssige (og bevillingsmæssige) muligheder.

Justitsministeriet har henholdt sig til det som Rigspolitichefen har anført.

Rigspolitiet har efterfølgende den 23. november 2004 meddelt Justitsministeriet at Politimesteren i Hjørring efter drøftelse med Rigspolitiet har oplyst at de eksisterende venterum vil blive nedlagt, og at der i stedet for vil blive indrettet to venterum på hver ca. 6 m2 på politigårdens 2. sal. Som ovenfor nævnt har Justitsministeriet den 3. december 2004 orienteret mig om beslutningen.

Jeg tager til efterretning at der vil blive indrettet to nye venterum, og jeg har noteret mig størrelsen heraf. Idet jeg går ud fra at de nye venterum også i øvrigt vil blive indrettet og udstyret i overensstemmelse med Justitsministeriets vejledning om indretning af nye politibygninger (august 1992), foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål.

Jeg beder Justitsministeriet om at underrette mig når arbejdet med de nye venterum er tilendebragt.

Jeg bad politimesteren om at oplyse hvorfor det kun er døren til det ene venterum - og ikke begge døre - der er forstærket.

Politimesteren har oplyst at den ene dør på et tidspunkt blev beskadiget af spark og derefter blev forstærket med en metalplade.

Da der er truffet beslutning om at nedlægge de eksisterende venterum, jf. ovenfor, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål.

Jeg oplyste at jeg i forbindelse med min inspektion af venterum på politistationen i Esbjerg havde givet udtryk for den umiddelbare opfattelse at døre til venterum under alle omstændigheder (det vil sige uanset om politistationen er opført før tidspunktet for Justitsministeriets vejledning (august 1992) bør forsynes med dørspioner eller lignende. Jeg oplyste at jeg ville vende tilbage til dette spørgsmål for så vidt angår venterummene på politistationen i Hjørring når jeg havde modtaget udtalelser fra Rigspolitichefen og Justitsministeriet i denne anden inspektionssag.

I min opfølgningsrapport af 9. december 2004 vedrørende kriminalpolitiets venterum på politistationen i Esbjerg har jeg oplyst og anført følgende:

"Jeg forstår på Rigspolitichefens udtalelse at kriminalpolitiets venterum efter ombygningen vil være større end de er i dag - om end ikke af en størrelse som opfylder kravene i Justitsministeriets vejledning. Jeg tager med denne bemærkning det oplyste til efterretning.

Jeg beder Rigspolitichefen om at underrette mig når ombygningen er tilendebragt.

Jeg anførte i rapporten at jeg finder det rimeligt at det kræves at døre til venterum er forsynet med dørspioner eller lignende indretninger. Jeg bad Justitsministeriet og Rigspolitichefen om en udtalelse herom. Jeg bad endvidere Rigspolitichefen om en udtalelse om udformningen af bænkene i venterummene.

Rigspolitichefen har ikke særskilt nævnt disse punkter i udtalelsen. Jeg forstår imidlertid udtalelsen om at rigspolitiet - efter drøftelse med Politimesteren i Esbjerg og Rigspolitichefens tilsynsførende arkitektkontor - vil søge venterummene forbedret inden for rammerne af de bygnings- og bevillingsmæssige muligheder, således at denne forbedring også gælder for så vidt angår forsyning af døre med dørspioner og en ændret udformning af bænkene. Jeg beder Rigspolitichefen om underretning når dette er sket."

Rigspolitichefen og Justitsministeriet har som det fremgår, ikke udtrykkeligt forholdt sig til det nævnte (generelle) spørgsmål i forbindelse med opfølgningen af denne anden inspektionssag.

Justitsministeriets ovenfor nævnte vejledning indeholder bestemmelse om at døre til venterum skal forsynes med dørspion/inspektionslem.

Herefter - og idet jeg henviser til politimesterens beslutning om at indrette to nye venterum på politistationen i Hjørring i stedet for de eksisterende, og til det som jeg har anført ovenfor om indretningen heraf - foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål i henseende til venterummene på politistationen i Hjørring.

Jeg konstaterede at placeringen og dybden af bænken i de to venterum ikke gjorde det muligt for den venterumsanbragte at ligge ned. Inden jeg eventuelt foretog mig videre i den anledning, bad jeg om at modtage nærmere oplysninger fra politimesteren om antallet af anbringelser i venterummene og længden af anbringelserne. Hvis det var muligt, bad jeg om at modtage oplysninger for hvert venterum for sig.

Under henvisning til placeringen af ventilationsåbningen i det nederste venterum sammenholdt med bænkens placering gav jeg udtryk for den opfattelse at dette venterum ikke er egnet til længere tids ophold - i hvert fald ikke i vintermånederne. Jeg oplyste at jeg ville vende tilbage til dette spørgsmål når jeg havde modtaget de nævnte nærmere oplysninger om politiets anvendelse af venterummene.

Politimesteren i Hjørring har oplyst at der i 2003 var i alt 66 anbringelser i venterum, at varigheden af anbringelserne varierede fra ca. 10 minutter til 5-6 timer (i to tilfælde), og at den gennemsnitlige varighed af venterumsanbringelserne i 2003 var på ca. én time. Politimesteren har om anbringelserne på henholdsvis 5 timer og 6 timer oplyst at begge de anbragte havde ventet på at blive overført til arresthuset. Politimesteren har endvidere oplyst at de oplyste anbringelsestider er "brutto-tider" forstået på den måde at ophold i venterum typisk afbrydes af afhøring og optagelse af foto og fingeraftryk.

Om de i rapporten nævnte udluftningsforhold i det nederste venterum har politimesteren oplyst følgende:

"Den i rapporten nævnte udluftningsventil, som jeg er enig i er uhensigtsmæssigt placeret, vil blive flyttet til en højere placering. Det vil enten ske i forbindelse med en renovering af rummet, som overvejes af Rigspolitiets Bygningsafdeling eller, såfremt en sådan ikke gennemføres inden for den nærmeste fremtid, ved lokal foranstaltning."

Justitsministeriet har ikke udtrykkeligt forholdt sig til disse spørgsmål.

Jeg går ud fra at det ikke har været muligt for politimesteren at oplyse om antallet af anbringelser for hvert venterum for sig.

Under henvisning til politimesterens oplysninger om antallet af anbringelser, varigheden heraf og beslutningen om at nedlægge de eksisterende venterum foretager jeg mig ikke mere vedrørende bænkens placering og dybden af denne.

Politimesteren har afgivet sine oplysninger i februar måned 2004. På den baggrund og under henvisning til det som politimesteren har anført om ventilationsforholdene i det nederste venterum, går jeg ud fra at udluftningsventilen i det venterum er blevet flyttet, uafhængigt af ombygningsplanerne og de senere planer om at indrette to nye venterum på politistationens 2. sal.

Jeg beder for en ordens skyld politimesteren om at oplyse herom.

Jeg konstaterede at der på tidspunktet for inspektionen var mange ridsemærker på væggene, og at der også så ud til at være sodmærker. Jeg konstaterede endvidere at der over hele loftet i det nederste venterum var skrevet med en kraftig sort skrift. Idet jeg gik ud fra at politimesteren vil indskærpe over for personalet at der foretages en omhyggelig visitation inden anbringelse i venterum, oplyste jeg at jeg ikke foretog videre vedrørende dette spørgsmål.

Politimesteren har oplyst at han over for personalet på politistationen har indskærpet at der inden anbringelse i venterum foretages en omhyggelig visitation.

Jeg har noteret mig denne indskærpelse.

Hvad politiets rengøring af venterummene angår, henstillede jeg til politimesteren at sørge for at venterummene kom til at indgå i politistationens almindelige rengøringsprocedure. Hvis dette allerede skulle være tilfældet, henstillede jeg til politimesteren at sørge for at rengøringsstandarden blev forbedret.

Politimesteren har oplyst at rengøringsselskabet er blevet anmodet om at påse at rengøring finder sted i overensstemmelse med den indgåede aftale - hvilket vil sige dagligt - hvis rummet har været brugt.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Hvis det ikke allerede var sket, henstillede jeg til politimesteren at foranledige at venterummene blev vedligeholdt med maling.

Politimesteren har oplyst at begge rum er blevet malet efter inspektionen.

Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg går ud fra at politimesteren til stadighed er opmærksom på at venterummene - herunder de nye venterum når disse er blevet indrettet - bliver vedligeholdt med maling i nødvendigt omfang. Og jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål.

Opfølgning

Jeg har bedt politimesteren om at oplyse om ventilationsforholdene i det nederste venterum er blevet forbedret således som jeg er gået ud fra. Jeg beder om at svaret tilbagesendes gennem Justitsministeriet således at ministeriet eventuelt kan komme med bemærkninger hertil.

Jeg har endvidere bedt Justitsministeriet om at underrette mig når arbejdet med de nye venterum er tilendebragt.

Underretning

Denne rapport sendes til Politimesteren i Hjørring, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg.

Lennart Frandsen

Inspektionschef